Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022

Αύξηση του αριθμού των Κτηματολογικών Δικαστών Βόλου. Τεύχος B’ 5533/26.10.2022

 Τεύχος B’ 5533/26.10.2022

 

Αριθμ. 48935 (3)
Αύξηση του αριθμού των Κτηματολογικών
Δικαστών Βόλου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 2664/1998
(Α’ 275), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 46 του
ν. 3659/2008 (Α’ 77).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης (Α’ 7).


4. Την υπ’ αρ. 96836/1.7.2009 (Β’ 1496) απόφαση,
όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με τις υπ’ αρ.
20758/9.3.2010 (Β’ 314), 71853/21.7.2010 (Β’ 1177),
13056/15.2.2011 (Β’ 425 και διόρθωση σφάλματος
Β’692), 11428/26.2.2018 (Β’ 892), 91011/2019/2.1.2020
(Β’ 23) και 31259/1.8.2022 (Β’ 4408/2022) όμοιες.
5. Το υπ’ αρ. 654/22.9.2022 έγγραφο του Πρωτοδικείου
Βόλου.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν δημιουργεί-
ται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 96836/1.7.2009 απόφαση,
ως προς τον αριθμό των κτηματολογικών δικαστών στο
Πρωτοδικείο Βόλου, αυξάνοντάς τους κατά δύο (2), ορι-
ζομένου του συνολικού αριθμού τους σε τρεις (3).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήvα, 24 Οκτωβρίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ