Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022

ΕνΔΕ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών – Τροποποιήσεις στον ν. 4871/2021»  

 


                

 

 

             ΕΝΩΣΗ

        ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                           

               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

      ΤΗΛ: 2132156114-  FAX 210 88 41 529

                           Τ.Κ. 101. 71

                e- mail: endikeis@otenet.gr

                                                                    

                                                                                                   Αθήνα, 22/11/2022

                                                                                     Αρ. Πρωτ.:        489                                           

                                           

                                                                                      ΠΡΟΣ

                                                                          Τον Υπουργό Δικαιοσύνης

                                                                          κ. Κωνσταντίνο  Τσιάρα   

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

 

«Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών – Τροποποιήσεις στον ν. 4871/2021»

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Κατά το άρθρο 92 του Συντάγματος οι Δικαστικοί Υπάλληλοι  τυγχάνουν ιδιαίτερης συνταγματικής αντιμετώπισης, λόγω της αποστολής τους ως βοηθητικών οργάνων της Δικαιοσύνης και εξ αυτού του λόγου  περιβάλλονται με εγγυήσεις ως προς την υπηρεσιακή τους κατάσταση. Επί πολλά έτη, γινόταν λόγος, ότι εξαιτίας του σημαντικού ρόλου που επιφυλάσσει το Σύνταγμα στους Δικαστικούς Υπαλλήλους, θα έπρεπε ο νομοθέτης να προβλέπει αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα κατά την είσοδο όσο και κατά την περαιτέρω υπηρεσιακή εξέλιξη της συγκεκριμένης κατηγορίας υπαλλήλων, ώστε να εξυπηρετείται πράγματι με τον καλύτερο τρόπο η πιο πάνω αποστολή της ορθής διαχείρισης και περαίωσης της δικαστικής ύλης.  Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 1512/2014, 2295/1990) παγίως δέχεται ότι οι Δικαστικοί Υπάλληλοι αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία και περαιτέρω αναγνωρίζει τη σημασία της ορθολογικής οργάνωσης των υπηρεσιών των γραμματειών των Δικαστηρίων, με δεδομένο ότι στη χώρα μας η ορθολογική οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία της Δικαιοσύνης, που απορρέει από τις διατάξεις των άρθρων 93 - 100 του Συντάγματος «Οργάνωση και δικαιοδοσία  δικαστηρίων», σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παράγραφο 1 αυτού, με το οποίο θεσπίζεται το δικαίωμα παροχής αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, αποτελεί συνταγματική αρχή.

Παρά το σημαντικό ρόλο των Δικαστικών Υπαλλήλων στη λειτουργία του θεσμού της Δικαιοσύνης και στην επιτάχυνση αυτής, την τελευταία δεκαετία, η υποστελέχωση των Δικαστηρίων από Δικαστικούς Υπαλλήλους είναι ιδιαίτερα μεγάλη, εξαιτίας, κυρίως, της πολιτικής στο προγραμματισμό προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, που ακολουθείται από το 2010 και μετέπειτα. Οι όποιες προσπάθειες έγιναν τα τελευταία χρόνια, είτε μέσω της κινητικότητας στο Δημόσιο είτε με προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, δυστυχώς, δεν απέδωσαν, διότι οι συνθήκες εργασίας είναι δύσκολες αλλά και οι αποδοχές είναι πολύ χαμηλές, σε αναλογία με τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Η υποστελέχωση, πλέον, φθάνει στο σημείο η αναλογία τους προς τους Δικαστικούς Λειτουργούς να είναι ένας Δικαστικός Υπάλληλος προς έναν Δικαστικό Λειτουργό ενώ σ’ όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αναλογία είναι ακριβώς αντίθετη, δηλαδή τρεις Δικαστικοί Υπάλληλοι προς έναν Δικαστικό Λειτουργό. Η έλλειψη Δικαστικών Υπαλλήλων είχε αρνητική επίπτωση, όχι μόνο, στις παρεχόμενες προς τους πολίτες δικαστικές υπηρεσίες αλλά και στην υποστήριξη των Δικαστών.  Οι Δικαστικοί Υπάλληλοι υπερφορτώνονται αρμοδιοτήτων, λόγω της   υποστελέχωσης, γεγονός που επιφέρει σημαντική καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους.  Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι οι ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των Δικαστηρίων να  αμαυρώνουν τη διεθνή εικόνα της χώρας μας ως προς την λειτουργία της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Συνεπώς, η εν λόγω πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης να δημιουργηθεί τμήμα επιλογής, κατάρτισης και επιμόρφωσης των Δικαστικών Υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών είναι προς την σωστή κατεύθυνση και θεωρούμε ότι η τακτικότητα στις προσλήψεις και η άμεση πραγματοποίηση του πρώτου διαγωνισμού και μάλιστα για τον αναγκαίο αριθμό Δικαστικών Υπαλλήλων θα έχει σαν συνέπεια την τον περιορισμό του οξυμένου προβλήματος  σ’ όλα τα Δικαστήρια  της χώρας.  

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟΝ

 

Άρθρο 10

Προσαρμογή εκπαιδευτικού προσωπικού στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών – Τροποποίηση άρθρου 49 ν. 4871/2021

Ενόψει των τροποποιήσεων, που επέρχονται στο άρθρο 49 του ν. 4871/2021, όπου προβλέπεται ότι στο εκπαιδευτικό προσωπικό για την κατάρτιση και την επιμόρφωση των σπουδαστών συμμετέχουν μεταξύ άλλων και Ειρηνοδίκης Α΄ Τάξης, ο οποίος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον είκοσι (20) έτη παραμονής στην υπηρεσία, προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 1 στοιχείο αδ), ώστε το περιεχόμενό της να διαμορφωθεί ως ακολούθως: αδ)  Ειρηνοδίκης Β΄ Τάξης, ο οποίος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον δέκα (10) έτη παραμονής στην υπηρεσία.

 

Άρθρο 15

Αρμοδιότητες Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων  

Προσθήκη άρθρου 55Γ στον ν. 4871/2021

Στον ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθεται άρθρο 55Γ ως εξής:

«Άρθρο 55Γ

Αρμοδιότητες Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων

Να προστεθεί η λέξη «αιτιολογημένη»  πριν τη λέξη πρόταση στα υπό στοιχεία ιβ), ιγ) και κα) εδάφια, ως ακολούθως:  

…ιβ) υποβάλλει στο Συμβούλιο Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων «αιτιολογημένη» πρόταση για τη διαγραφή των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι απουσιάζουν αδικαιολόγητα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών σε αμφότερα τα στάδια κατάρτισης,

ιγ) υποβάλλει στο Συμβούλιο Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων «αιτιολογημένη» πρόταση για επανάληψη του πρώτου σταδίου κατάρτισης των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι απουσιάζουν δικαιολογημένα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών συνολικά.

κα) υποβάλλει στον Γενικό Διευθυντή «αιτιολογημένη» πρόταση για την επιβολή πειθαρχικής ποινής σε εκπαιδευόμενο που πρόκειται να καταλάβει θέση δικαστικού υπαλλήλου,

Στο εν λόγω άρθρο, θεωρούμε, ότι πρέπει, να τεθεί αντίστοιχη διάταξη με αυτή που ισχύει αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης των Δικαστικών Λειτουργών, με το ακόλουθο περιεχόμενο:  «επιλέγουν τους κατάλληλους χώρους για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης στην Αθήνα και στις κατά τόπους εφετειακές περιφέρειες έχοντας την ευθύνη πραγματοποίησής τους»

 

Άρθρο 23

Βαθμολόγηση υποψηφίων – Προσθήκη άρθρου 55ΙΑ στον ν. 4871/2021

«Άρθρο 55ΙΑ

Βαθμολόγηση υποψηφίων

Προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου ότι «Ο τελικός βαθμός επιτυχίας προσαυξάνεται κατά ένα δέκατο (1/10) της μονάδας για κάθε ένα (1) μεταπτυχιακό δίπλωμα, για τους υποψηφίους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, και, πάντως, όχι περισσότερα από δύο (2), Πανεπιστημιακής Σχολής της ημεδαπής ή ως ισότιμο ή αρμοδίως αναγνωρισμένο της αλλοδαπής και κατά τρία δέκατα (3/10) της μονάδας για ένα διδακτορικό δίπλωμα Πανεπιστημιακής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο ή αρμοδίως αναγνωρισμένο της αλλοδαπής. Σε περίπτωση κατοχής διδακτορικού διπλώματος δεν προστίθεται η προσαύξηση μεταπτυχιακού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού αποφαίνονται αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις προσαύξησης λόγω μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. Η συνάφεια ή μη του διπλώματος με τα καθήκοντα του δικαστικού υπαλλήλου δεν ασκεί επιρροή για την κρίση αυτή της επιτροπής.»

Ενόψει των ιδιαίτερα ανταγωνιστικών εξετάσεων για την εισαγωγή στην ΕΣΔΙ, θεωρούμε, ότι τόσο κατά την εισαγωγή όσο και κατά την αποφοίτηση από την οικεία κατεύθυνση της Σχολής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τέτοιοι τίτλοι σπουδών, πλην όμως, θα πρέπει να είναι συναφείς με τα καθήκοντα του δικαστικού υπαλλήλου και η συνάφεια του διπλώματος να ασκεί επιρροή για την μοριοδότηση του επιτυχόντος σπουδαστή.

 

Άρθρο 16 Συμβούλιο Σπουδών δικαστικών υπαλλήλων – Προσθήκη άρθρου 55Δ στον ν. 4871/2021

Στον ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθεται άρθρο 55Δ ως εξής:

 

«Άρθρο 55Δ

Συμβούλιο Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων

 

Στην παρ. 2. στο Συμβούλιο Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων θεωρούμε ότι πρέπει να συμμετέχει και εκπρόσωπος των εκπαιδευομένων, ο οποίος εκλέγεται με τον αναπληρωτή του από όλους τους εκπαιδευόμενους  κατά τον πρώτο μήνα της εισαγωγής τους στην Σχολή.

 

Άρθρο 29 Προγράμματα σπουδών εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων – Προσθήκη άρθρου 55ΙΖ στον ν. 4871/2021

Στον ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθεται άρθρο 55ΙΖ ως εξής:

 

«Άρθρο 55ΙΖ

Προγράμματα σπουδών εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων

Το πρόγραμμα σπουδών των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων θα πρέπει να περιέχει και μαθήματα διαχείρισης και διεύθυνσης των δικαστικών υπηρεσιών, ιδίως διαχείριση κρίσεων στο χώρο εργασίας, διαχείριση του εργασιακού άγχους, διαχείριση διαπροσωπικών εργασιακών σχέσεων και εξυπηρέτησης πολιτών/δικηγόρων.

 

 Άρθρο 34 Διαδικασία και ολοκλήρωση δευτέρου σταδίου κατάρτισης – Προσθήκη άρθρου 55ΚΒ στον ν. 4871/2021

Στον ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθεται άρθρο 55ΚΒ ως εξής:

 

 «Άρθρο 55ΚΒ

Δεύτερο στάδιο κατάρτισης, πρακτική άσκηση και αξιολόγηση των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων – Πίνακες επιτυχόντων μετά από το τέλος του δευτέρου σταδίου κατάρτισης.

Στην παράγραφο 1 προβλέπεται ότι «Το δεύτερο στάδιο κατάρτισης περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση στις δικαστικές υπηρεσίες και διαρκεί ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες. Πραγματοποιείται κατά το ήμισυ στο Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία Αθηνών και κατά το ήμισυ στα Διοικητικά Πρωτοδικεία Αθηνών και Πειραιώς.

Λόγω της διαφορετικής δομής, λειτουργίας και καθηκόντων των ανωτέρω δικαστικών υπηρεσιών προτείνεται η πρακτική άσκηση να διαμοιράζεται σε 30 ημέρες στο Πρωτοδικείο, 30 ημέρες στην Εισαγγελία Αθηνών και 30 ημέρες στα Διοικητικά Πρωτοδικεία Αθηνών και Πειραιώς.

 

Βοηθοί Δικαστές

Στο κεφάλαιο Γ του ν. 4798/2021 για τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, προβλέπεται η σύσταση ειδικού κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου. Σύμφωνα με το άρθρο 24, οι δικαστικοί υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα: 

α) επικουρούν άμεσα τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς στο έργο τους, υπό την ευθύνη και τον έλεγχό τους,

β) απασχολούνται στην ταξινόμηση και την προκαταρκτική επεξεργασία των υποθέσεων, εφόσον αυτό προβλέπεται στον κανονισμό του οικείου δικαστηρίου ή εισαγγελίας,

γ) εφόσον προβλέπεται στον κανονισμό του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας, επεξεργάζονται τη νομολογία του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας τους και συντάσσουν ευρετήρια και δελτία νομολογίας εθνικών, ενωσιακών, διεθνών και αλλοδαπών δικαστηρίων, καθώς και νομοθεσίας, βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Με απόφαση της Διοικητικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, στην οποία μετέχει χωρίς ψήφο και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, μπορεί να ανατίθεται το έργο της ευρετηρίασης της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και σε υπαλλήλους του κλάδου που υπηρετούν στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Με απόφαση της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου μπορεί να ανατίθεται το έργο της ευρετηρίασης της νομολογίας του Αρείου Πάγου και σε υπαλλήλους του κλάδου που υπηρετούν στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και εισαγγελίες. Στο κεφάλαιο Δ΄ του ως άνω νόμου προβλέπεται η διενέργεια διαγωνισμού για την πλήρωση των θέσεων.

Προτείνεται για την αποφυγή του κατακερματισμού της εκπαίδευσης των δικαστικών υπαλλήλων, όταν προκύπτει ανάγκη πλήρωσης  οργανικών θέσεων «Βοηθών Δικαστών» ανά δικαστήριο, εισαγγελία και γενική επιτροπεία, να προκηρύσσονται μέσω της ΕΣΔΙ  οι σχετικές θέσεις, τις οποίες θα καταλαμβάνουν οι κατέχοντες τα οικεία προσόντα, όπως προβλέπονται στο  άρθρο 26 του ως άνω νόμου με τίτλο «Τυπικά προσόντα». Ως προς τον τρόπο διενέργειας του διαγωνισμού, θεωρούμε σκόπιμο, όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα να συμμετέχουν στον διαγωνισμό υπό της επιτροπής και υπό τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 30 και 31 του ν. 4798/2021.

 

Η Πρόεδρος

 

Μαργαρίτα Στενιώτη          

Εφέτης

Η Γενική Γραμματέας

 

Ελευθερία Κώνστα

Εφέτης

 

https://ende.gr

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ