Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

Μον.Πρωτ.Χαν 3/2013: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΕΝΣΗΜΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ  ΧΑΝΙΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ                                ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ     3/2013
                          ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
           Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Ιωάννη Ευαγγελάτο, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίσθηκε από τη Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Χανίων Πρόεδρο Πρωτοδικών και τη Γραμματέα Νίκη Αντωνιάδου.
            .....
                           ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
                           ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

.....
Το δικαίωμα του πολίτη για παροχή έννομης προστασίας από τα Δικαστήρια αποτελεί θεμελιώδες συνταγματικό δικαίωμα (άρθρο 20 παρ.1 Συντάγματος), το οποίο κατοχυρώνεται και από την κυρωθείσα με το ν.δ. 53/1974 Ευρωπαϊκή Σύμβαση της Ρώμης του 1950 για τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΣΔΑ άρθρα 6 και 13) και αποτελεί θεμελιώδη αρχή του κράτους δικαίου.
Ο ουσιαστικός νόμος καθορίζει τις ειδικότερες προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος προσφυγής στη Δικαιοσύνη θεσπίζοντας δικονομικές προϋποθέσεις, δαπανήματα και γενικότερα διατυπώσεις για την πρόοδο της δίκης, πλην όμως, ο κοινός νομοθέτης δεν έχει απεριόριστη εξουσία προσδιορισμού των προϋποθέσεων αυτών. Οι ρυθμίσεις του ουσιαστικού νόμου πρέπει να συνάπτονται προς τη λειτουργία των Δικαστηρίων και την ανάγκη αποτελεσματικής απονομής της Δικαιοσύνης και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θέτουν αδικαιολόγητους δικονομικούς φραγμούς στην παροχή εννόμου προστασίας από τα Δικαστήρια, οι οποίοι ισοδυναμούν με κατάργηση, άμεση ή έμμεση, του σχετικού δικαιώματος, άλλως οι ρυθμίσεις αυτές είναι προδήλως αντισυνταγματικές και αντίκεινται στο άρθρο 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ. Επιπλέον, η επιβολή φορολογικού βάρους με τη μορφή του τέλους δικαστικού ενσήμου μόνο στις καταψηφιστικές αγωγές δεν συνιστούσε στέρηση του δικαιώματος αυτού καθώς συναρτάτο με την εκτελεστότητα της απόφασης και όχι με την προσφυγή στη Δικαιοσύνη, δεδομένου ότι το δικαίωμα προσφυγής στη Δικαιοσύνη προστατευόταν επαρκώς με δυνατότητα άσκησης αναγνωριστικής αγωγής. Η διαφορετική αντιμετώπιση της καταψηφιστικής από την αναγνωριστική αγωγή στο θέμα του δικαστικού ενσήμου, είχε επαρκή δικαιοπολιτική εξήγηση, καθώς οι αποφάσεις επί καταψηφιστικών αγωγών είναι το δίχως άλλο εκτελεστές, ενώ οι αποφάσεις επί των αναγνωριστικών αγωγών δεν είναι εκτελεστές, το δε Δημόσιο δεν στερείται του αναλογούντος δικαστικού ενσήμου που καταβάλλεται όταν η αναγνωριστική απόφαση γίνει, με τους όρους που στο νόμο προβλέπονται, εκτελεστή. Η επέκταση του δικαστικού ενσήμου, όμως, και στις αναγνωριστικές αγωγές και μάλιστα πλέον  σε ποσοστό διπλάσιο από αυτό που ίσχυε μέχρι σήμερα (άρθρο 6α’ του ν. 4093/2012), σημαίνει ότι πλέον καθίσταται δικονομική προϋπόθεση του παραδεκτού της παράστασης του διαδίκου, γεγονός προδήλως αντισυνταγματικό, καθώς, καθιστώντας δυσβάσταχτη οικονομικά την προσφυγή στη Δικαιοσύνη, περιορίζει και σε πολλές περιπτώσεις στερεί το συνταγματικό δικαίωμα παροχής δικαστικής προστασίας. Στα πλαίσια αυτά, ο Άρειος Πάγος με την υπ αριθμ. 675/2010 απόφασή του, έκρινε ότι η υποχρέωση καταβολής αναλογικού τέλους δικαστικού ενσήμου στις καταψηφιστικές αγωγές δεν αναιρεί το ατομικό δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας του διαδίκου «λαμβανομένου υπόψη ότι το εν λόγω δικαίωμα ικανοποιητικά προστατεύεται με την άσκηση αναγνωριστικού χαρακτήρα αγωγής». Είναι προφανές ότι η νομική παραδοχή του Αρείου Πάγου περί της συνταγματικότητας του δικαστικού ενσήμου προϋπέθετε την απωλεσθείσα πλέον δυνατότητα του πολίτη να προσφύγει στα Δικαστήρια με αναγνωριστική αγωγή, η άσκηση της οποίας χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου προστατεύει ικανοποιητικά το συνταγματικό δικαίωμα παροχής εννόμου προστασίας. Με την αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου για το άρθρο 70 φέρεται ως σκοπός της νέας διάταξης η αύξηση των δημοσίων εσόδων, πρόβλεψη που αποτυπώνεται και 
στην σχετική Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους επί του σχεδίου νόμου. Πλην όμως, σύμφωνα και με τον έντονο νομικό προβληματισμό που διατύπωσε η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής με την έκθεσή της επί του συγκεκριμένου νομοσχεδίου και κατά την πάγια νομολογία του ΣτΕ, η επίκληση αμιγώς ταμειακών αναγκών του Δημοσίου χωρίς σύνδεση με τη λειτουργία των Δικαστηρίων και την ανάγκη αποτελεσματικής απονομής της Δικαιοσύνης, δεν είναι συνταγματικώς ανεκτή για τη θέσπιση προϋποθέσεων για την παροχή δικαστικής προστασίας. Αντίστοιχη είναι και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), κατά την οποία μόνο το δημοσιονομικό συμφέρον του Δημοσίου δεν μπορεί να αφομοιωθεί συλλήβδην σε ένα γενικότερο δημόσιο συμφέρον, το οποίο θα δικαιολογούσε σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση την παραβίαση των δικαιωμάτων του πολίτη. Άλλωστε, η υποχρεωτική επιβολή δικαστικού ενσήμου σε όλες τις αγωγές που έχουν περιουσιακό αντικείμενο ή είναι χρηματικά αποτιμητές δεν συνδέεται με τη λειτουργία των Δικαστηρίων και την ανάγκη αποτελεσματικής απονομής της Δικαιοσύνης, ούτε μπορεί να δικαιολογηθεί επαρκώς από τις ταμειακές ανάγκες του δημοσίου από την «κινητοποίηση ενός πολυδάπανου δημόσιου μηχανισμού», όπως αναφέρεται στη σχετική αιτιολογική έκθεση. Πρώτον, διότι το λειτουργικό κόστος της Δικαιοσύνης όχι μόνο δεν έχει αυξηθεί, αλλά αντίθετα έχει περιοριστεί κατά πολύ (όμοια και Γνωμοδότηση Κ. Χρυσόγονου- Α. Καϊδατζή, για τη συνταγματικότητα του σχεδίου νόμου «Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016» παρ. Γ 7).  Δεύτερον, διότι η Δικαιοσύνη δεν αποτελεί «μηχανισμό», όπως εσφαλμένα αναφέρεται στην ως άνω αιτιολογική έκθεση, αλλά αποτελεί δημόσια λειτουργία, συνταγματικά κατοχυρωμένη και χρηματοδοτούμενη από το δημόσιο προϋπολογισμό και δεν λειτουργεί με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας. Τρίτον, διότι θα έπρεπε με την ίδια λογική το σχετικό τέλος να επεκταθεί σε όλες τις αγωγές και όχι μόνο στις χρηματικά αποτιμητές, καθώς οι λοιπές αγωγές κινητοποιούν τον ίδιο πολυδάπανο «μηχανισμό» κατά την έκφραση της αιτιολογικής έκθεσης.  Φαίνεται, αντίθετα, ότι η ρύθμιση αποκτά αποτρεπτικό, καταρχήν, και, στη συνέχεια, κυρωτικό χαρακτήρα, ειδικά για τις χρηματικά αποτιμητές αγωγές, καθώς, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, με την επέκταση του δικαστικού ενσήμου και στις αναγνωριστικές αγωγές επιδιώκεται «να αποτραπεί η συζήτηση προπετών και αβασίμων αγωγών». Ο πολίτης, για λόγους καθαρά εισπρακτικούς, στερείται του δικαιώματος να προσφύγει στη Δικαιοσύνη χωρίς να καταβάλει δικαστικό ένσημο για να εμποδίσει την παραγραφή του δικαιώματός του, να άρει υφιστάμενη αβεβαιότητα περί της ύπαρξης του δικαιώματος ή της έκτασής του, να εκδώσει αναγνωριστική απόφαση, όταν υπάρχει αμφιβολία για τη φερεγγυότητα του οφειλέτη και για τη δυνατότητα εκτέλεσης της απόφασης, να προστατεύσει το εμπράγματο δικαίωμά του από την ανακριβή πρώτη εγγραφή με την οποία αμφισβητείται ολικά ή μερικά το δικαίωμά που έχει επί ενός κτηματογραφημένου ακινήτου, χωρίς βεβαίως όλα αυτά να μπορούν να θεωρηθούν προπετείς και αβάσιμες αγωγές. Ειδικά στην τελευταία περίπτωση των κτηματολογικών αγωγών, είναι σύνηθες οι εναγόμενοι να συνομολογούν ή να αποδέχονται την αγωγή, αφού δεν υφίσταται εν τοις πράγμασι αμφισβήτηση σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων των διαδίκων και η όποια αμφισβήτηση ανακύπτει τυπικά κατά την κτηματογράφηση εξ αφορμής πράξεων του ΟΚΧΕ.  Άλλωστε, κατά το Σύνταγμα, μόνο τα αρμόδια Δικαστήρια και ουδείς άλλος, και βεβαίως όχι προκαταβολικά, μπορεί να κρίνει αν οι αγωγές είναι πράγματι προπετείς και αβάσιμες, προβλέπονται δε στον ΚΠολΔ επαρκείς ποινές (άρθρο 205) και κυρώσεις (άρθρα 178-179, περί δικαστικής δαπάνης) για τις περιπτώσεις τέτοιων αγωγών, ώστε να μην χρειάζονται άλλες και σε καμία περίπτωση το δικαστικό ένσημο δεν μπορεί να αποτελέσει τέτοιου είδους κύρωση. Επιπλέον, ακόμη και αν ήθελε υποτεθεί ότι λαμβάνεται υπόψη το δικαστικό ένσημο στον υπολογισμό της επιδικαζόμενης δικαστικής δαπάνης, το γεγονός αυτό αφορά στο χρόνο μετά την παροχή δικαστικής προστασίας και δεν εξισορροπεί τα εμπόδια που τίθενται στον πολίτη κατά το χρόνο προσφυγής του στη Δικαιοσύνη. Συνεπώς, η υποχρεωτική προσκομιδή δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές και μάλιστα τέτοιου ύψους, ως προϋπόθεση προσφυγής στη Δικαιοσύνη, αποτελεί συνταγματικά ανεπίτρεπτο περιορισμό που παρεμποδίζει την ανοιχτή πρόσβαση κάθε πολίτη στη Δικαιοσύνη και ισοδυναμεί με έμμεση κατάργηση του προστατευόμενου και από την ΕΣΔΑ δικαιώματος παροχής εννόμου προστασίας, καθώς προσβάλλει την ίδια την υπόσταση του δικαιώματος (Ολ. ΣΤΕ 601/2012 ΝΟΒ 2012.376, Ολ. ΣΤΕ 3087/2011, Ολ Ελ. Συν 2006/2008 Α Δημοσίευση Νόμος, Ολ. ΣΤΕ 647/2004 ΔΕΕ 2004.821, ΑΕΔ 33/1995 Δνη 1995.571, ΕΔΔΑ της 28-10-1998, Ait Mououb κατά Γαλλίας, της 15-2-2000 Garcia Manipardo κατά Ισπανίας, της 19-5-2001 Kreuz κατά Πολωνίας, Απόφαση ΕΔΔΑ της 24-5-2006 επί της υπόθεσης Λιακόπουλου κατά Ελλάδος στην προσφυγή υπ αριθμ. 20627/2004, σχόλιο Κ.Μπέη κάτωθι της ΑΠ 9/2002 σε Δίκη 2002.686, Εφετείο Πειραιά 55/2009, Δίκη 2009.246 με σχόλιο Κ.Μπέη).

51 σχόλια:

 1. Η απόφαση αυτή αναδεικνύει τη διαχρονική ελληνική μιζέρια, κατά το γνωμικό της νεώτερης Ελλάδας "ψωμί κι' ελιά και Κώτσο Βασιλιά", εννοώντας το Βασιλιά, Κωνσταντίνο, της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα. Γιατί δηλαδή η απαίτηση πληρωμής δικαστικού ενσήμου και για τις αναγνωριστικές αγωγές συνεπάγεται περιορισμό στη δυνατότητα του πολίτη να προσφύγει στη Δικαιοσύνη; Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη είναι βέβαια δικαίωμα συνταγματικό, δεν ασκείται όμως όπως θέλει ο κάθε πολίτης αλλά με τήρηση των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας και όποιων άλλων διατάξεων θεσπίζονται. Και ρωτώ: Ο διορισμός δικηγόρου δεν είναι υποχρεωτικός; Γιατί τότε δεν προσβάλλεται το δικαίωμα του πολίτη να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, αν δεν έχει χρήματα να τον πληρώσει; Και αν δεν έχει χρήματα να ανταπεξέλθει στο δικαστικό αγώνα ο πολίτης, δεν τού χορηγείται το ευεργέτημα της πενίας (194 επ ΚΠολΔ); Το ευεργέτημα της πενίας δεν καλύπτει και τα έξοδα του δικαστικού ενσήμου και βέβαια όλα τα άλλα δικαστικά έξοδα (199 ΚΠολΔ); Και σε κάθε περίπτωση, στα έξοδα της δίκης που αποδίδονται στο νικητή διάδικο μήπως δεν περιλαμβάνεται και το τέλος δικαστικού ενσήμου (189 ΚΠολΔ); Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει από την επανακαθιέρωση υποχρέωσης πληρωμής τέλους δικαστικού ενσήμου και για τις αναγνωριστικές αγωγές, που άλλωστε πάντοτε ίσχυε ως υποχρέωση, αλλά που είχε αρχικά σιωπηρά και στη συνέχεια νομολογηθεί ότι δεν απαιτείται. Το έχω πει και άλλες φορές: Η ερμηνεία των νόμων χρειάζεται ύψιστη γνώση, αμεροληψία ιδεολογική και σοφία, γνώση δε και της ιστορίας των θεσμών, όχι κίνητρο επιβράβευσης από τη μεριά των δικηγόρων ή των διαδίκων!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Οι ίδιοι και οι ίδιοι δικαστές (3 - 5 τον αριθμό) βγάζουν όλους τους νόμους αντισυνταγματικούς και σπεύδουν να δημοσιοποιήσουν τις αποφάσεις τους στο Διαδίκτυο για να τους πούμε μπράβο με πολλά θαυμαστικά. Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τυγχάνω εδώ και χρόνια αιρετός συνδικαλιστής δικηγόρος...Αφενός θέλω να συγχαρώ τον Δικαστή, ο οποίος εξέδωσε την απόφαση αυτή, αφενός για την επιστημονική του κατάρτιση και αφετέρου κυρίως για το σθένος του!...Και το τονίζω: Για το σθένος του, γιατί η γνώμη μου, δε, είναι οτι μόνο έτσι μπορεί να διασωθεί το κύρος του φυσικού Δικαστή, ως του τελευταίου προπύργιου του πολίτη από την οριζόντια φοροεισπρακτική πολιτική της Εκτελεστικής (πλέον μόνο) Εξουσίας εναντίον του, ενώ συγχρόνως μόνο έτσι Εσείς οι ίδιοι οι Δικαστές θα κάνετε πλήρως κατανοητό και διακριτό τον ρόλο Σας ως Δικαστική Εξουσία, η οποία έχει καταλήξει να αντιμετωπίζεται από το Κράτος ως "κρατικός μηχανισμός", όπως πολύ ορθά αναφέρει στο σκεπτικό της η απόφαση αυτή!...Μήπως, όμως, οι πρώτοι που αντιμετωπίζουν την Εξουσία Σας με αυτή την δημοσιουπαλληλική νοοτροπία του (κάποτε) υψηλού μηνιαίου μισθού είναι πολλοί από τους αξιοτίμους συναδέλφους Σας Δικαστές; Μήπως αυτό είναι τελικά που πρώτα πρέπει να αλλάξει από Εσάς τους ίδιους; Μήπως ήρθε επιτέλους ο χρόνος να αντιμετωπίσετε με θάρρος το Λειτούργημα που επιτελείτε απέναντι σε όσους επιθυμούν διακαώς να το υποβιβάσουν σε "κρατικό μηχανισμό"; Μήπως αν, με τέτοιου είδους αποφάσεις, όχι νομικά αυθαίρετες αλλά νομικά θαραλέες, καταφέρετε να επαναφέρετε το ύψος των αποδοχών Σας, εκεί όπου πρέπει; Τελικά, μήπως πρέπει για να αποκαταστήσετε το ήδη τρωθέν κύρος Σας να Σας φοβηθούν για να Σας σεβαστούν; Μήπως είναι και αυτός ένας τρόπος όταν κάθε άλλος (πχ. οι φθίνουσες στάσεις εργασίας) ουδόλως έχει μέχρι τώρα ευδοκιμήσει; Μήπως η νομιμότητα, την οποία βασανιστικά πλέον υπηρετείτε ακούραστα, πρέπει επιτέλους να αντισταθεί αποτελεσματικά - κατά το παράδειγμα της απόφασης αυτής - στην σκοπιμότητα, που αβασάνιστα υπηρετεί ξεκούραστα η Εκτελεστική Εξουσία; Μήπως αυτό, πρώτα από όλα θα έχει θετικές συνέπειες και για το ίδιο το έργο αλά και για την ίδια την ποιότητα της διαβίωσης του Δικαστή; Ρωτώ, μήπως; Γιατί προσωπικά η γνώμη μου είναι οτι μόνη δύναμή Σας είναι οι αποφάσεις Σας! Αποφάσεις σαν και αυτή του θαραλέου δικαστή του Πρωτοδικείου Χανίων!... Σας ευχαριστώ θερμά για το βήμα που μου δόθηκε να καταγράψω τις υπέρ Υμών σκέψεις μου αλλά συγχρόνως και τον έντονο προβληματισμό μου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Συγχαρητήρια θερμά κ. Πρωτοδίκη για την άψογη νομική θεμελίωση της αποφάσεως αυτής. Οι οικονομολόγοι-λογιστές που μας κυβερνούν, άραγε, θα καταλάβουν κάτι?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Όλες οι απόψεις είναι σεβαστές, εφόσον αιτιολογούνται, πολύ περισσότερο όταν είναι κρίσεις πρωτοβάθμιου απλώς δικαστηρίου.
  Όσο κι αν η απόφαση, δυστυχώς, φαντάζει σαν ένας ακόμη κρίκος στην προδιακηρυχθείσα "συνταγματική αποδόμηση του Μνημονίου" ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Η παρούσα απόφαση, όπως και μερικές άλλες που έχω δει τελευταία, υποπίπτει σε σοβαρό νομικό σφάλμα. Τα δικαστήρια προβαίνουν σε έλεγχο νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας. Ήτοι ο νομοθέτης έχει δικαίωμα να νομοθετεί! Αντισυνταγματικότητα αποτελεί η παραβίαση από αυτόν του Συντάγματος και όχι της γνώμης μας περί του κατά πόσο είναι σκόπιμη μία ρύθμιση ή όχι. Ασχέτως δηλαδή της γνώμης που υπάρχει στη χώρα μας για τους βουλευτές, δεν μπορούμε να κάνουμε λάστιχο τις συνταγματικές διατάξεις περί αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας και περί αναλογικότητας και έτσι να αντιτιθέμεθα στη δια της Βουλής εκφραζόμενη αρχή της λαϊκής κυριαρχίας κρίνοντας διατάξεις αντισυνταγματικές για ψύλλου πήδημα. Έλεος!
  Η πρόσβαση στη Δικαιοσύνη υπόκειται σε περιορισμούς σε όλες τις πολιτισμένες χώρες. Από που κι ως που πρέπει να διευκολύνονται οι δικομανείς στην πατρίδα της δικομανίας; Η προστασία σε πολίτες με μειωμένα εισοδήματα δίνεται με τις διατάξεις για τη δωρεάν νομική βοήθεια, βάσει των οποίων απαλλάσσονται και από το δικαστικό ένσημο.
  Και για να τελειώνω, αν δεχθούμε τη λογική του συναδέλφου, θα πρέπει να κρίνουμε αντισυνταγματικές όλες σχεδόν τις διαδικαστικές προϋποθέσεις της πολιτικής δίκης, αφού εξ ορισμού περιορίζουν την "ανοιχτή πρόσβαση στη Δικαιοσύνη" ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. χαίρομαι γιατί τα νέα παιδιά γνωρίζουν άριστα συνταγματικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Αγνοούν όμως την Ελληνική πραγματικότητα. Μία αναγνωριστική αγωγή κυριότητας μπορεί να αποτελεί μεταβίβαση κυριότητας, διανομή κλπ, με αποτέλεσμα να καταστρατηγούνται φορολογικές διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση περιμένω να κριθεί αντισυνταγματική η υποχρεωτική παράσταση με δικηγόρο και η επίδοση των δικογράφων με δικαστικό επιμελητή. Για τα παραπάνω απαιτούνται έξοδα. Υπενθυμίζω όμως οτι εφόσον προβλέπεται το ευεργέτημα πενίας, ουδείς στερείται για οικονομικούς λόγους τη πρόσβαση στη Δικαιοσύνη. Αλλωστε, είναι παράλογο ο διάδικος να παρίσταται με συνήγορο της επιλογής του ( μεγαλοδικηγόροι ) να καταβάλει ελάχιστη αμοιβή 3% επί του αντικειμένου της δίκης ( πχ 1.000.000 η αξία του ακινήτου, 30.000 ΕΥΡΩ η αμοιβή του δικηγόρου ) και να αρνείται να καταβάλει το δικαστικό ένσημο, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα εισπράξει από τον διάδικο που ηττήθηκε. Φαίνεται οτι οι δικαστές των ευρωπαϊκών χωρών, τους μισθούς των οποίων απαιτούμε, έχουν διαφορετική γνώμη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Μήπως θα πρέπει να ηρεμήσουμε λίγο γιατί βλέπω ότι έχουμε πάρει φόρα (ξεφύγει) και προκειμένου να επανακτήσουμε την εύνοια του κόσμου, μετά το κράξιμο που φάγαμε για τις στάσεις εργασίας, και με εκδικητική στάση απέναντι στην κυβέρνηση για τις περικοπές μας κρίνουμε τα πάντα αντισυνταγματικά (για να λέει ο κόσμος "μπράβο στους δικαστές που δείχνουν αυτό το σθένος"). Στο τέλος το μόνο που θα μείνει θα είναι το Σύνταγμα (και που ξέρετε μπορεί και αυτό να το κηρύξει κάποιος συνάδελφος "αντισυνταγματικό" κάποια μέρα ή να πει -καλύτερα- ότι αντίκειται στην ΕΣΔΑ).
  Φοβάμαι ότι η νομολογία "εν βρασμώ" θα αρχίσει να γίνεται επικίνδυνη.
  Ο κάθε δικαστής θα ψάχνει στο τέλος μια διάταξη (ό,τι θα έχει απομείνει βέβαια)να την κηρύξει αντισυνταγματική.
  Βέβαια ο παραπάνω συνάδελφος θα μπορούσε να πάει και ένα βήμα παρακάτω και να μην κάνει τη διάκριση μεταξύ αναγνωριστικών και καταψηφιστικών αγωγών και να πει ότι η καταβολή τέλους δικαστικού ενσήμου σε κάθε περίπτωση εμποδίζει το δικαίωμα του πολίτη για παροχή έννομης προστασίας και να κηρύξει αντισυνταγματικό το δικαστικό ένσημα και στις καταψηφιστικές αγωγές (τότε ήταν που όλοι -κυρίως οι δικηγόροι τώρα με την αύξηση του δικαστ. ενσήμου- θα τον επευφημούσαν).
  Πάντως όποιος ενδιαφέρεται -όποιος προλάβει δηλαδή και δημοσιεύσει την απόφαση στο blog αυτό πιο γρήγορα- μπορεί να κηρύξει αντισυνταγματικό το δικαστ. ένσημο και στις καταψηφιστικές (πιστεύω ότι όποιος το κάνει θα του στήσει και ανδριάντα έξω από την Ευελπίδων ο ΔΣΑ).
  Αναρρωτιέμαι γιατί το ν. 4043/2012 με τον οποίο έπαυσε η π.δ. λόγω παραγραφής σε κάποια αδικήματα δεν τον έκρινε κανένας αντισυνταγματικό;
  Μήπως θα πρέπει στο τέλος να μπει ένα "φρένο" σε αυτή την κατάσταση.
  Και ας μην ξεχνάμε κάτι πολύ βασικό: στα περισσότερα ανεπτυγμένα κράτη της Ε.Ε. η δικαιοσύνη δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ γιατί ακριβώς η προσφυγή σε αυτή κοστίζει ώστε να αποφεύγεται η χωρίς λόγο προσφυγή σε αυτή (και ως αντίλογο σε αυτούς που θα πουν ότι η ακριβή δικαιοσύνη εμποδίζει την προσφυγή στα δικαστήρια θα πω ότι ο νομοθέτης προέβλεψε και για αυτές τις περιπτώσεις π.χ. νομική βοήθεια κλπ).

  Κ.Σ. Πρόεδρος Πρωτοδικών

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Με το δικαστικό ένσημο στα Δωδεκάνησα τί γίνεται;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Συγχαρητήρια θερμά στον/στην Δικαστή που εξέδωσε την εν λόγω απόφαση. Ευελπιστούμε ότι η νομολογία θα την ακολουθήσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Μια εξαιρετική απόφαση, νομικά θεμελιωμένη και χωρίς λογικά άλματα.
  Βέβαια ειμαι σίγουρος, ότι θα αντιμετωπίσει ισοπεδωτικά σχόλια διαφόρων ανοήτων, του επιπέδου "σας κόψανε τα λεφτα κύριοι δικαστές και τα βγαζετε ολα αντισυνταγματικα" ή "να κανουμε τις συνελευσεις της Ενωσης στη Βιλα Αμαλία".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ανεβάζει το κόστος της Δικαιοισύνης το Δικαστικό ένσημο για τον απλό πολίτη και τον άνεργο και για υτό είναι αντισυνταγματικό, αλλα όχι βέβαια οι υψηλοί μισθοί των δικαστών

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αναρωτιέμαι εάν ο χαρακτηρισμός των μισθών των δικαστών ως... υψηλών προέρχεται από κάποιον του νομικού κόσμου. Φαντάζομαι πως όχι...

   Διαγραφή
 13. Νομίζω ότι κάπου χάσαμε το μέτρο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Δικηγόρος Χανίων23 Φεβρουαρίου 2013 - 12:46 μ.μ.

  "σπεύδουν να δημοσιοποιήσουν τις αποφάσεις τους στο Διαδίκτυο για να τους πούμε μπράβο με πολλά θαυμαστικά"....

  θα μπορούσε ίσως ο διαχειριστής που γνωρίζει να μας πει πως έλαβε γνώση της απόφασης. Πάντως ολόκληρη η απόφαση και όχι η μείζονα κυκλοφόρησε με μέηλ που στάλθηκε από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων σε όλους τους δικηγόρους Χανίων και σε όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της Ελλάδος και για αυτό δημοσιεύτηκε πρώτα εκεί πριν από εδώ. Εξάλλου, όσοι γνωρίζουν το συγκεκριμένο δικαστή ξέρουν καλά αν έχει ανάγκη τα μπράβο και τα θαυμαστικά...Να υπενθυμίσω μόνο ότι ήταν ο ίδιος που έβγαλε την απόφαση για την επέκταση του τεκμηρίου ομολογίας στους πιστωτικούς τίτλους και φυσικά τότε δεν ήταν καθόλου αρεστός στους δικηγόρους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. @ Ο/Η Δικηγόρος Χανίων είπε...
  "σπεύδουν να δημοσιοποιήσουν....

  23 Φεβρουαρίου 2013 - 12:46 μ.μ.
  ========================
  Είδαμε στο διαδίκτυο την ύπαρξή της και τη ζητήσαμε από το Δικαστή που την εξέδωσε να μας τη στείλει με mail, όπως και έπραξε.
  Παράλειψή μας που δεν προβήκαμε στη διευκρίνηση αυτή, μετά το σχόλιο που επισημάνατε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Διευκολύνονται οι δικομανείς με αυτήν την απόφαση; Και γιατί με την ίδια λογική θα έπρεπε να ισχύει το ίδιο και για τις καταψηφιστικές και για την υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου; Μα δεν βλέπετε ότι η απόφαση μιλάει για όσους επιθυμούν "να εμποδίσουν την παραγραφή του δικαιώματός τους, να άρουν υφιστάμενη αβεβαιότητα περί της ύπαρξης του δικαιώματος ή της έκτασής του, να εκδώσουν αναγνωριστική απόφαση, όταν υπάρχει αμφιβολία για τη φερεγγυότητα του οφειλέτη και για τη δυνατότητα εκτέλεσης της απόφασης, να προστατεύσουν το εμπράγματο δικαίωμά τους από την ανακριβή πρώτη εγγραφή με την οποία αμφισβητείται ολικά ή μερικά το δικαίωμά που έχει επί ενός κτηματογραφημένου ακινήτου, χωρίς βεβαίως όλα αυτά να μπορούν να θεωρηθούν προπετείς και αβάσιμες αγωγές". Άλλωστε, η συγκεκριμένη απόφαση, όσοι τη διάβασαν σε άλλο blog ολόκληρη, θα είδαν ότι πρόκειται για ερήμην κτηματολογίου με εναγομένους αγνώστου διαμονής! Σε αυτές τις περιπτώσεις που οι εναγόμενοι συνομολογούν ή αποδέχονται ρητά η σιωπηρά την αγωγή γιατί θα πρέπει να προσκομίζουν οι ενάγοντες και δικαστικό ένσημο;Τέλος, να αναφέρω ότι σε επαρχιακό Πρωτοδικείο όταν προσκόμισα την απόφαση για δική μου σχετική υπόθεση, ο δικαστής μου δήλωσε ότι κανένας δεν πρόκειται να την ακολουθήσει, όχι γιατί δεν συμφωνούν με όσα γράφει ο συνάδελφός τους, αλλά γιατί φοβούνται ότι θα χαθεί το μέτρο, όπως έγραψε και εδώ κάποιος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 17. Ολόκληρη η απόφαση είναι δημοσιευμένη εδώ:
  http://www.eanda.gr/nomiki-epikairotita/antisyntagmatikotita-dikastikoy-ensimoy-gia-anagnoristikes-agoges

  Πράγματι "έχουμε ξεφύγει" και "έχουμε χάσει το μέτρο". Σε λίγο θα θεσπίσουν δικαστικό ένσημο και για να κάνουμε μια ερώτηση στον πρόεδρο υπηρεσίας...Απορώ όμως με όσους δικαστές εναντιώνονται με την απόφαση. Με τη δική τους λογική δηλαδή δε θα έπρεπε ποτέ να θεσπισθούν οι εξαιρέσεις από το δικαστικό ένσημο στις διατροφές και στις εργατικές...Εξάλλου, ας μας πουν γιατί στις υποθέσεις κτηματολογίου (όπως στην συγκεκριμένη απόφαση) θα έπρεπε να καταβληθεί δικαστικό ένσημο. Όσο για το ότι από τη στιγμή που συνυπολογίζεται το δικαστικό ένσημο στα έξοδα δεν υπάρχει πρόβλημα, απαντά μια χαρά η απόφαση (...το γεγονός αυτό αφορά στο χρόνο μετά την παροχή δικαστικής προστασίας και δεν εξισορροπεί τα εμπόδια που τίθενται στον πολίτη κατά το χρόνο προσφυγής του στη Δικαιοσύνη....), αλλά επιπλέον θα ήθελα να πω ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι αδύνατον να εισπραχθούν τα δικαστικά έξοδα (ερήμην εναγομένων ή όταν αποδέχονται την αγωγή).Σε κάθε περίπτωση κι εγώ πιστεύω ότι δυστυχώς δε θα εφαρμοσθεί αυτή η απόφαση από τους περισσότερους δικαστές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Απορία:Ποιος ο λόγος ύπαρξης της ανταγωνιστικής αγωγής, αν είναι να καταβάλλεται δικαστικό εκείνο?Γιατί να μην ασκήσει ο πολίτης απευθείας καταψηφιστικη αγωγή?Τρελός είναι να πληρώνει δύο φορές έξοδα?Ή καταργουμε την αναγνωριστική ή δεν ζητούμε Δ. Ενσημο.Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο...Τα περι νομικής βοήθειας ή άγνοια των προϋποθέσεων του νόμου, που περιορίζει τον κύκλο των δικαιούχων σε άπορους, σχεδόν, ανθρώπους, φανερώνει ή θεωρούμε ότι κάποιος με ετήσιο εισόδημα 20.000 με 25.000 ευρώ μπορεί να προκαταβαλει χαλαρά, τόσα έξοδα κι εμείς, με περισσό θράσος, να του λέμε, θα τα πάρεις από τον εναγόμενο (αν βρεις περιουσία)!!!Τι άλλο να πω.Τα λέει όλα η απόφαση του συναδέλφου και μπράβο του...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Η στέρηση εσόδων του Δημοσίου σε αυτές τις κρίσιμες ώρες είναι πισώπλατη μαχαιριά και σε αυτή την εθνική μας υπόσταση ακόμη,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Συμφωνώ απόλυτα με τον ανώνυμο από 21 Φεβρουαρίου 2013 - 3:42 μ.μ.
  Αυτό που μου κάνει εντύπωση -και φαντάζομαι σε όλους- είναι πως σχεδόν όλα τα θετικά σχόλια είναι από δικηγόρους ενώ σχεδόν όλα τα αρνητικά από δικαστές (μάλλον από ζήλια).
  Απευθυνόμενος στον άγνωστο (δικηγόρο;) από 23 Φεβρουαρίου 2013 - 1:18 μ.μ. το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπόθεση ήταν ερήμην των εναγομένων σημαίνει ότι ο παραπάνω δικαστής όταν θα δικάσει μια υπόθεση με αντιδικία θα ζητήσει το δικαστικό ένσημο;
  Απευθυνόμενος στο δικηγόρο Χανίων από 23 Φεβρουαρίου 2013 - 12:46 μ.μ. σχετικά με το σχόλιο "...έβγαλε την απόφαση για την επέκταση του τεκμηρίου ομολογίας στους πιστωτικούς τίτλους και φυσικά τότε δεν ήταν καθόλου αρεστός στους δικηγόρους" οφείλω να σας ομολόγησω ότι, επειδή και εγώ υπηρετώ σε επαρχιακό πρωτοδικείο, από τότε που άρχισα να εφαρμόζω το τεκμήριο ομολογίας στους πιστωτικούς τίτλους έγινα περισσότερο αρεστός στους (τραπεζο- κυρίως) δικηγόρους διότι πλέον εξέδιδα τις αποφάσεις πολύ πιο σύντομα από ότι στο παρελθόν και μου το επισήμαιναν αυτό, οι δε δικηρόροι των ερήμοδικασθέντων διαδίκων γνώριζαν ότι ούτως ή άλλως θα χάσουν την υπόθεση και πολλές φορές δεν γνώριζαν την εξέλιξή της (αν συζητήθηκε, αν βγήκε απόφαση κλπ). Επομένως πιστεύω ότι ο παραπάνω συνάδελφος μάλλον περισσότερο αρεστός στους δικηγόρους έγινε με την απόφαση για την ερημοδικία παρά "μη αρεστός".
  Αναρρωτιέμαι όμως αν ο συνάδελφος θα είχε το "σθένος" να κρίνει αντισυνταγματική και την υποχρεωτική παράσταση με δικηγόρο αν ο πολίτης δεν έχει (χωρίς να δικαιούται νομική βοήθεια) ή δεν θέλει να τον πληρώσει.
  Τότε θα ήθελα να δω τι είδους σχόλια θα έκαναν όλοι οι σχολιαστές δικηγόροι του blog.
  Επίσης αναρρωτιέμαι αν ο παραπάνω συνάδελφος θα έβγαζε τη συγκεκριμένη απόφαση αν δεν έβλεπε την αποδοχή που είχαν τα αδέρφια Σεβαστίδη για τις αποφάσεις που εξέδωσαν με τις οποίες κήρυξαν αντισυνταγματικές άλλες διατάξεις.
  Ολοκληρώνοντας, δυστυχώς, η φιλοδοξία πολλές φορές μας κάνει να χάνουμε το μέτρο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Όπως λέω και στην αρχή, η απόφαση αυτή αναπαράγει την ελληνική διαχρονική μιζέρια σε όλο της το μεγαλείο. Είμαστε ακριβοί στα πίτουρα και φθηνοί στο αλεύρι. Η πρόσβαση στη Δικαιοσύνη πρέπει να καταστεί ακριβότερη, έτσι ώστε να προσφεύγουν σε αυτή όσοι πραγματικά έχουν διαφορές - αδικούνται. Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να δεκαπλασιαστούν, οι χρηματικές ικανοποιήσεις επίσης και οι αμοιβές των δικηγόρων πρέπει να αυξηθούν, αλλά να δηλώνονται στην εφορία. Αυτά είναι αυτονόητα πράγματα σε όλες τις χώρες του "δυτικού κόσμου". Αντίθετα, όσα η απόφαση υποστηρίζει για το δικαστικό ένσημο και γενικότερα όσα μέχρι σήμερα ισχύουν στην Ελλάδα σε σχέση με τη Δικαιοσύνη αποτελούν κοινό τόπο στις χώρες της Ανατολής. Και για μια άλλη φορά τα τελευταία 1100 τουλάχιστον χρόνια - από το Μεγάλο Σχίσμα της εκκλησίας - τίθεται το ερώτημα: Η Ελλάδα είναι χώρα της Ανατολής ή της Δύσης, όπως η ίδια ανεπιτυχώς υποστηρίζει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. δεν καταλαβα γιατι το τεκμηριο ερημοδικιας στους πιστωτικους εβλαψε τους δικηγορους....
  ισα ισα, που οι δικηγοροι των τραπεζων μιοα χαρα παιρνουν αμοιβη με μια ττυπικη παρασταση, εκει που χρειαζονταν σωρεια σκεψεων και σε ερημην ανακοπες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. δηλαδη το ενσημο θα απαιτειται κατα περιπτωση?
  τι σημαινει οτι αυτη αφορουσε κτηματολογικη? δηλαδη στην καταψηφιστικη αγωγη των 500.000 ευρω ηθικης βλαβης για τη ψευδη καταμυνηση της ψευδης καταμυνησης, που τρεπεται σε αναγνωριστικη στο ακορατηριο, και αποτελει την 20η αγωγη μεταξυ των μερων θα πρεπει να ζηταμε ενσημο γιατι ειναι δικομανεις???στη δευτερη αυτη αγωγη τι θα κανει ο κ.συναδελφος?
  αμα ο πολιτης ειναι ανεργος, κτλ,. καταφευγει στο ευεργετημα της πενιας.. αν εχει να πληρωνει αμοιβες απο 3 εως 20% της αξιας στους δικηγορους, εχει δικαιωμα και η πολιτεια να ζητησει ενα ποσο που απασχολουνται δικαστες και γραμματεις..
  αμα θελουμε λαικη δικαιοσυνη, πρεπει να ζηταμε οχι τους μισθους των ευρωπαιων δικαστων, αλλα τους μισθους των λαικων δημοκρατιων (κουβα, βορεια κορεα, κτλ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος πως ακόμα παραμένουν ακόμα συνταγματικά: α) το παράβολο για τα ένδικα μέσα, β)το παράβολο για την υποβολή της έγκλησης και γ) το παράβολο πολιτικής αγωγής; Επίσης θα πρέπει να κηρυχθεί αντισυνταγματική και η χαρτοσήμανση των δικογράφων (τώρα που αυξήθηκε και το μεγαρόσημο).

  Αριστοφάνης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Δηλαδή , κάθε φορά που θα εκδίδεται μία απόφαση πρωτοποριακή, θα τη συνδέουμε με το μισθολογικό των δικαστών;Θα πρέπει όλες οι αποφάσεις να ακολουθούν την πεπατημένη;Αντί να χαιρετίζουμε τέτοιες αποφάσεις που εμπεριέχουν προβληματισμό, καταδεικνύουν θαρραλέα άποψη και προάγουν τη νομολογία, προσπαθούμε να καταπνίξουμε τέτοιες πρωτοβουλίες στο όνομα του μισθολογίου.Τόση μικροψυχία δε μας τιμά.Εκτός και αν δεχθούμε ότι όλα σ1 αυτή τη χώρα έχουν καλώς από συνταγματικής πλευράς.Όποιος λοιπόν έχει νομική άποψη ας την εκφέρει και ας σχολιάσει.Τά άλλα είναικακόβουλα και μοχθηρά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Δηλαδή για να καταλάβω πλέον θα "βγάζουμε" όλους τους νόμους αντισυνταγματικούς μέχρι να πάρουμε μία "συνταγματική" αύξηση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Μπράβο στο συνάδελφο αυτό και σε όλους τους συνάδελφους, που ανέσυραν από τα τάρταρα τον έλεγχο της συνταγματικότητος των νόμων και ξεσκονίζουν κάθε διάταξη και άρθρο.Ευτυχώς που πήραμε την κατάσταση στα χέρια μας για να ξεκαθαρίσει το τοπίο νομολογιακά.Άλλωστε ανέκαθεν τα πολιτικά δικαστήρια ήταν εκείνα που πρωτοστάτησαν και έλαμψαν με γενναίες αποφάσεις.Μακάρι να δούμε στο μέλλον πολλές τέτοιες αποφάσεις.Και θα δούμε, διότι οι νέοι δικαστές είναι διαμάντια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Κάποια στιγμή, θα ήθελα οι δικαστές της χώρας μας να βγουν και να πουν "Έλεος" και "Χάσαμε το μέτρο" για όλους αυτούς τους νόμους που έχουν μετατρέψει τη Δικαιοσύνη σε κρατικό μηχανισμό και τους δικαστές σε φοροεισπράκτορες και όχι να χρησιμοποιούν αυτές τις εκφράσεις για να σχολιάζουν αποφάσεις συναδέλφων τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Η πρόσβαση στη δικαιοσυνη πρέπει να είναι ακώλυτη, ελεύθερη και να μην εξαρτάται από καταβολή παραβόλων, ενσήμων κ.λ.π.Αντισυνταγματικά είναι όλα αυτά, παράβολο στη μηνυση, παράβολο στην έφεση, δικαστικά ένσημα, χαρτόσημα κ.λ.π.,κ.λ.π..Γιατί όμως δεν αντέδρασαν οι δικαστές, οταν έπρεπε, σε όλα αυτά και το κάνουν τώρα;απορία...και ας αφήσουμε καλύτερα τα νομικά των νέων...διαβάζουμε απεραντολογίες και δεν καταλαβαίνουμε τί εννοούν...διαβάστε παλαιές αποφάσεις του αρείου πάγου, του Στε και προτάσεις δικηγόρων, να δείτε τί σημαίνει μεστή,νομική και περιεκτική έκφραση.αλλά να μην αδικώ κανέναν, αυτό δεν είναι κανόνας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Κάνετε μέγα λάθος πολλοί που γράφετε ότι η απόφαση του ΜΠΧανίων δεν είναι σωστή,ειδικά εσείς κ.Πρόεδρε....
  Γνωρίζετε άραγε πόσος κόσμος ζει στην εξαθλίωση με τα οικονομικά μέτρα και ΔΕΝ μπορεί να προσφύγει στην δικαιοσύνη επειδή,αν και έχει δίκιο,ΔΕΝ έχει χρήματα;
  Κρίμα σε σας...μάλλον ζείτε σε άλλο κόσμο....σας ευχόμαστε να ζήσετε αυτά που περνά πολύς κόσμος και θα καταλάβετε την ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ της απόφασης.Μην μιλάτε όπως και πολλοί άλλοι εκ του ασφαλούς...γιατί μπορεί να γίνει...ανασφαλούς...σε λίγο καιρό λόγω των επερχόμενων ΝΕΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Το οτι τα δικαστήρια κατά κανόνα προβαίνουν σε έλεγχο νομιμότητας δε σημαίνει οτι δεν προβλέπεται και έλεγχος σκοπιμότητας(κυρίως βέβαια από τα διοικητικά δικαστήρια), ο οποίος σε περιπτώσεις αντισυνταγματικότητας των Νόμων, την οποία αντισυνταγματικότητα ελέγχουν άπαντα τα δικαστήρια, είναι όχι μόνο προβλεπόμενος αλλά και επιβεβλημένος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Κρίμα! Θα περίμενε κανείς όλος ο νομικός κόσμος να επιδοκιμάσει την συγκεκριμένη απόφαση και όχι μερικοί δικαστές να υπερθεματίζουν υπέρ της επιβολής δικαστικού ενσήμου παντού και πάντα. Είναι κατανοητό ότι υπάρχει μεγάλος φόρτος στους δικαστές, αλλά όχι τη νύφη να την πληρώσει ο πολίτης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Μπράβο στο Δικαστή που είχε το σθένος να δημοσιεύσει αυτή την απόφαση.
  Για τους διαφωνούντες επισημαίνω τα εξής:
  1. Το ΕΔΔΑ έχει κρίνει επανειλημμένα ότι το δικαίωμα πρόσβασης στην απονομή της δικαιοσύνης πρέπει να είναι ουσιαστικό. Χαρακτηριστική υπόθεση Λιοναράκη στην οποία προσδιορίζεται και το δικαίωμα του κράτους στην τυπικότητα και το πότε αυτή γίνεται τυπολατρία. Ως προς τα έξοδα δικηγόρου, ο νόμος προβλέπει τη χορήγηση ευεργετήματος πενίας και ύστερα από το Μνημόνιο 2 την ευχέρεια δωρεάν παροχής υπηρεσιών από το δικηγόρο. Η επιβολή δικαστικού ενσήμου ανεβάζει το κόστος για τον φτωχό άνθρωπο και περιορίζει την απονομή δικαιοσύνης μόνο για τους πλούσιους.
  2. Το κράτος τελικά δεν χάνει, αφού στην έκδοση διαταγής πληρωμής που θ' ακολουθήσει θα εισπράξει το δικαστικό ένσημο. Χάνει όμως την δόλια επιβολή του ενσήμου, καθώς, χωρίς να υπάρχει λόγος, το επέβαλλε στο αιτούμενο κι όχι στο επιδικαζόμενο ποσό, που είναι και το πιο λογικό. Πού ακούστηκε να πληρώνεται φόρος για αέρα; Φυσικά μόνο σ' ένα αεριτζίδικο κράτος!
  3. Δυστυχώς οι φτωχοί δεν έχουν τη δυνατότητα να εξαντλήσουν τους βαθμούς δικαιοδοσίας και τον αναιρετικό για να προσφύγουν και στο ΕΔΔΑ.
  Ξανά μπράβο στο Δικαστή για το σθένος του, σε μια εποχή που η καταπάτηση των ατομικών δικαιωμάτων από το κράτος είναι στην ημερήσια διάταξη και πραγματικά εκεί η Δικαιοσύνη δείχνει όλη την τύφλα της, ευνοώντας την καταπάτησή τους, μέχρι να καταδικαστούμε βέβαια από το ΕΔΔΑ και να μας κράξει παγκοσμίως η Διεθνής Αμνηστία, όπως την έχει δείξει σε όλες τις περιπτώσεις βασανιστών και βασανιστηρίων διαχρονικά, από την εποχή του Ιδιώνυμου. Δυστυχώς.
  http://www.youtube.com/watch?v=S4qWno4-Luo

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. "Ολοκληρώνοντας, δυστυχώς, η φιλοδοξία πολλές φορές μας κάνει να χάνουμε το μέτρο".

  Ευτυχώς που οι αποφάσεις δεν είναι υπογράφονται από ανώνυμους όπως τα σχόλια έτσι μπορεί ο καθένας να προσβάλλει άνετα τους συναδέλφους του....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Υπήρχε Διεθνής Αμνηστία την εποχή του ιδιώνυμου (1930;). Ενδιαφέρουσα πληροφορία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Όσοι ξέρουν το συνάδελφο Γιάννη Ευαγγελάτο, γνωρίζουν ότι οι αποφάσεις του έχουν ως σκοπό την απονομή δικαιοσύνης και όχι την επίτευξη των προσωπικών του φιλοδοξιών ή της προβολής του.
  Δυστυχώς κάποιοι κρίνουν εξ ιδίων τ' αλλότρια και θεωρούν ότι ο δικαστής που διαφοροποιείται από τις απόψεις που έχουν στο κοντόφθαλμο κεφαλάκι τους, διαπνέεται από νομικό αριβισμό. Αντί να αντιπαρατεθούν με νομικά επιχειρήματα στην απόφαση, βάλουν κατά του συντάκτη της. Είστε θλιβεροί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Θλιβερά κακεντρεχή σχόλια για μια νομικά κατηρτισμένη απόφαση.

  Τι εξυπηρετεί κύριοι το δικ. ένσημο στις αναγνωριστικές, πέρα της είσπραξης εσόδων, όταν δεν δύναται με αναγνωριστικό αίτημα να εκτελέσει την απόφαση ο ενάγων;

  Δεν εισπράττονταν ούτως ή άλλως δικ. ένσημο προκειμένου η αναγνωριστική απόφαση να γίνει εκτελεστή με διαταγή πληρωμής;

  Ποιός ο λόγος υποχρέωσης δικ. ενσήμου ακόμη και για αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων;

  Εσείς ως δικαστές που δικάζετε ευεργετήματα πενίας δεν γνωρίζετε πόσο αυστηρές προυποθέσεις θέτει η διάταξη, για να υπαχθεί κάποιος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Δεν ανέμενα ποτέ σε μία τέτοια ιστοσελίδα αυτού του είδους τη μικρόνοια και κακεντρέχεια. Όποιος πραγματικά μπορεί, μακριά από τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν.δ. 1544/1942 αντικαθίσταται ως εξής:
  «3. Στο τέλος που επιβάλλεται κατά το άρθρο 2 του ν.ΓΠΟΗ/1912, δεν υπόκεινται οι αναγνωριστικές αγωγές, οι αγωγές για την εξάλειψη υποθήκης και προσημείωσης και ακύρωσης πλειστηριασμού».
  2. Η ανωτέρω διάταξη καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αγωγές.

  Κρίμα! Θα στεναχωρηθούν πολλοί υπέρμαχοι της συνταγματικότητας της επιβολής του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές! Ωστόσο, με αφορμή αυτή την αλλαγή της νομοθεσίας που προήλθε μετά από την έκδοση αυτής της απόφασης, μήπως θα έπρεπε οι δικαστές γενικότερα να ερμηνεύουν τους νόμους χάριν του πολίτη και να μη σκύβουν τόσο εύκολα το κεφάλι στις βουλές του νομοθέτη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Όταν η δικαστική εξουσία διορθώνει τα προφανή λάθη της νομοθετικής, αναγκάζει την τελευταία να επανορθώσει! Να δω τώρα τι θα κάνουν όλοι αυτοί που διαφωνούν με την απόφαση μέχρι να ψηφιστεί ο νέος νόμος που αποκαθιστά την τάξη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Ειλικρινα ανωνυμε 6 Απριλίου 2013 - 7:28 μ.μ., θεωρεις οτι η νομοθετικη εξουσια ιδρωσε απο καποιες δικαστικες αποφασεις και οχι από τις αφορητες πιεσεις των δικηγορων;
  Για ονομα του θεου δηλαδη...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Ανώνυμε 7 Απριλίου 12.55. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου! Αφόρητες οι πιέσεις των δικηγόρων από το 2011 που άλλαξε ο νόμος....αλλά δεν ίδρωνε το αυτί της νομοθετικής 2 χρόνια!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Γιώργος Λινάρδος18 Μαΐου 2013 - 6:15 μ.μ.

  Μία απορία: Γιατί τόσους μήνες μετά την έξοχη αυτή απόφαση, που επικροτήθηκε από όλο τον νομικό κόσμο (εξαιρώ τα εδώ ανώνυμα κακεντρεχή σχόλια) και μετά την επικείμενη νομοθετική αλλαγή, όπου θα επιστρέψουμε στο παλαιό καθεστώς, δηλαδή στη μη επιβολή δκαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές, εξακολουθούν πολλοί δικαστές να ζητούν δικαστικό ένσημο; Τι πρέπει δηλαδή να κάνουμε, να παίρνουμε αναβολές μέχρι να γίνει η τροποποίηση του νόμου; Πόσο γραφειοκράτες και λιγόψυχοι καταντήσατε κύριοι δικαστές!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Κύριε Λιναρδο, η αποφαση αυτή ειναι αποφαση Ολομελειας Αρείου Πάγου και ειμαστε υποχρεωμενοι να την ακολουθουμε;
  Ειμαστε λιγοψυχοι και γραφειοκρατες επειδη δεν καταργουμε εναν νομο, με βαση μια αποφαση του Πρωτοδικειο Αθηνων, ενω υπαρχουν ενα σωρο αντιθετες;
  Παλι εμεις φταιμε για το κακο ριζικο αυτης της χωρας;
  Ψηφιζει η βουλη ενσημο στις αναγνωριστικες αγωγες, και φταιμε εμεις που δεν καταργησαμε τον νομο. Αν το κανουμε, θα μας πουν ακτιβιστες. Αν δεν το κανουμε, μας λετε λιγοψυχους.

  Πηγαινετε να πιεσετε τους βουλευτες να το καταργησουν.
  Ελεος δηλαδη πια με τους δικαστες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Κύριε Λινάρδο, δεν ξέρω σε ποιο δικαστήριο είστε δικηγόρος, αν είστε, αλλά σε όλη την Ελλάδα οι δικαστές εφαρμόζουν τους νόμους...μέχρι αυτοί να αλλάξουν! Αν δε θέλετε να πάρετε αναβολή!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Εξακολουθούμε να ζητάμε δικαστικό ένσημο γιατί η απόφαση είναι εσφαλμένη. Και ο νόμος ισχύει μέχρι να αλλάξει. Απλό και αυτονόητο. Στα περί λιποψυχίας δεν απαντώ διότι είμαι ευγενής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Όταν ήμουν στο σχολείο έμαθα ότι ένας νόμος καταργείται μόνο με ένα νεότερο νόμο. Τώρα ο κύριος δικηγόρος μας λέει ότι ένας νόμος πρέπει να μην εφαρμόζεται διότι έτσι αποφάσισε ένας πρωτοδίκης!!!
  Η νομική πρωτίστως είναι επιστήμη, δυστυχώς όμως πολλοί (ακόμη και συνάδελφοι) τελευταία τη συγχέουν με τη σοφιστεία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Κύριε Λινάρδο, οι δικαστές σας απάντησαν με τον καλύτερο τρόπο: Εφαρμόζουν το νόμο, γιατί η απόφαση δεν είναι της Ολομέλειας του ΑΠ, είναι εσφαλμένη, υπάρχουν άλλες αντίθετες και δεν έχει καμία σημασία που επίκειται η αλλαγή του νόμου και η επιστροφή στο παλαιό καθεστώς που ίσχυε από την εποχή του.... Όθωνα!Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι δικαστές δεν είναι γραφειοκράτες ή λιπόψυχοι, αλλά με γενναιότητα εφαρμόζουν πιστά το γράμμα του νόμου χάριν του λαού, του οποίου είναι υπηρέτες! Αχ, κύριοι δικαστές, καλά κάνουν και θα σας κάνουν σύντομα υπαλλήλους, αφού δεν έχετε αντιληφθεί ούτε το ρόλο σας ούτε την αποστολή σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Δεν είναι όλοι οι δικαστές ίδιοι, αν και αμφιβάλλω αν πολλοί που σχολιάζουν εδώ κατά της απόφασης είναι δικαστες. Ασφαλώς και οι περισσότεροι δικαστές από τη στιγμή που επίκεται η αλλαγή του νόμου και από τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς είναι δίκαιο, δεν ζητούν πλέον δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές αγωγές. Διαφορετικά δεν έχει και νόημα να συζητήσεις μια υπόθεση σήμερα, αφού μπορείς να περιμένεις 2-3 μήνες μέχρι να ψηφισθεί ο νόμος. Απορώ όμως με ορισμένους που παρά την αλλαγή του νόμου, επιμένουν ακόμη τόσο πολύ! Βασιλικότεροι του βασιλέως!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Ανώνυμε 25 Μαΐου 2013 - 12:16 μ.μ., τα μαθήματα δικαστικού ήθους να πας να τα παραδώσεις αλλού. Και το αν εχουμε αντιληφθεί το ρόλο μας ή όχι, το ξερουμε εμείς. Και όχι εσυ, που προφανώς ζημιώνεσαι απο το ενσημο στις αναγνωριστικες αγωγες, επειδη ειχες υπολογίσει να ζητήσεις αυτό το ποσό ως μέρος της δικηγορικης αμοιβής σου, και τώρα ο εντολέας σου "δεν βγαίνει" να καλύψει και τα δύο.
  Φτιάξτε μας μια λίστα αγαπητέ μου, με νόμους που δεν σας βολεύουν και θέλετε να τους καταργήσουμε με γνωμονα αποφάσεις πρωτοδικειων, γνωστοποιηστε μας την ώστε να μπορούμε να απολαμβανουμε εκτοτε της εμπιστοσύνης σας και να μην μας "καταριέστε" οτι θα "μας κανουν υπαλλήλους", επιχαιροντας οτι αυτο μας αξιζει για την καταντια μας.
  Επίσης γνωστοποιήστε μας ποιοι νομοι επικειται να καταργηθούν, καθόσον διαθετετε μαντικές ικανοτητες, ωστε να μην τους εφαρμοζουμε απο τωρα.
  Α και συγχωρηστε μου μια διορθωση, ο παλαιός νομος περι ενσήμου χρονολογείται από το 1909 με τροποποιηση του 1942. Αν δεν απατώμαι, δεν υπήρχε Οθων τότε. Επειδή ομως οπως φαινεται θεωρείτε οτι απο καποια χρονια και μετα οι νομοι αυτοκαταργούνται, παρακαλω γνωστοποιηστε μου επισης μεχρι ποσα έτη εξαντλείται κατα την αποψη σας η ισχύς ενός νόμου.
  Υποθέτω ότι ο ΓΠΝ που ειναι του 1911 είναι απο καιρού ανενεργός, να μην τον χρησιμοποιώ πλέον.
  Αναμένω τις απαντησεις σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"