Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

Διαγωνισμός ΕΣΔι 21η Σειρά


                                                                                      21 ΣΕΙΡΑ

31. 16-12-2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑ ΣΕΙΡΑΣ

Α. ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων αποφοίτησης με σειρά κατάταξης
Πίνακας επιτυχίας με αλφαβητική σειρά
Πίνακας επιτυχίας με σειρά κατάταξης
Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων αποφοίτησης με σειρά κατάταξης
Πίνακας επιτυχίας με αλφαβητική σειρά
Πίνακας επιτυχίας με σειρά κατάταξης
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (θα διατηρηθεί η ανωνυμία)


ΘΕΜΑΤΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ


2. Δικαστές σειρές 18 -20


3. Δικαστές - Εισαγγελείς σειρές 15 - 17

4.  ΘΕΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Σειρές 17 - 20 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 21ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επειδή δεν επιτράπηκε στους υποψηφίους να πάρουν μαζί και τα θέματα, η συλλογή των θεμάτων είναι ελλιπής. 

Θέματα

30. 7-4-2015


Αύξηση αριθμού θέσεων επιτυχόντων στην Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και ανακατανομή
αυτών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης). .... 1
Αύξηση αριθμού θέσεων επιτυχόντων στην Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Πο−
λιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης). ................................. 2


Αριθμ. οικ. 15252 (1)
Αύξηση αριθμού θέσεων επιτυχόντων στην Εθνική Σχο−
λή Δικαστικών Λειτουργών και ανακατανομή αυτών
(κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης).


Αυξάνουμε τις είκοσι (20) θέσεις επιτυχόντων της ει−
κοστής πρώτης (21ης) εκπαιδευτικής σειράς του εισα−
γωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης), κατά
μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκο−
σι μία (21) και ανακατανέμουμε αυτές ως ακολούθως: έξι
(6) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επι−
κρατείας, έξι (6) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτι−
κού Συνεδρίου και εννέα (9) θέσεις δοκίμων παρέδρων
πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.


Αριθμ. οικ. 15251 (2)
Αύξηση αριθμού θέσεων επιτυχόντων στην Εθνική Σχο−
λή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης).

Αυξάνουμε τις σαράντα τέσσερις (44) θέσεις επιτυ−
χόντων δοκίμων παρέδρων πρωτοδικείου της εικοστής
πρώτης (21ης) εκπαιδευτικής σειράς του εισαγωγικού
διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουρ−
γών (κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης),
κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών
σε σαράντα πέντε (45).


29. 30-1-2015

Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών− κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης

ΦΕΚ Γ 51/2015 

28. 29-1-2015

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 21ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
       Ο Αγιασμός και η ορκωμοσία των σπουδαστών της 21ης εκπαιδευτικής σειράς θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο "Ευρυγένης" του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) , που βρίσκεται πίσω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, στις 2-2-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄. Παρακαλούνται οι σπουδαστές να προσέλθουν στις 09.30΄.

       Τα μαθήματα για τις κατευθύνσεις της Διοικητικής Δικαιοσύνης, Εισαγγελέων και Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης, θα αρχίσουν στις 3-2-2015 , ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00΄. Οι σπουδαστές πρέπει να προσέλθον τουλάχιστον 15΄πριν από την έναρξη της διδασκαλίας. 
27. 26-1-2015


ΝΕΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)
ΝΕΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)
pdf κατεβάστε εδώ
26. 21-1-2015


ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)
ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)
pdf κατεβάστε εδώ


ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) 
pdf κατεβάστε εδώ25. 8-1-2015

Ανακοίνωση για την εγγραφή σπουδαστών της 21ης εκπαιδευτικής σειράς στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών                                                                  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  Οι επιτυχόντες, που καλύπτουν τον αριθμό των θέσεων της προκήρυξης του ΚΑ΄Εισαγωγικού Διαγωνισμού, πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:


1.Αίτηση
-.Εδώ κατεβάζετε την αίτηση
2.Βιογραφικό σημείωμα.
3.Μία Υπεύθυνη δήλωση, η οποία υπογράφεται και συμπληρώνεται κατά περίπτωση
-.Εδώ κατεβάζετε την Υπεύθυνη Δήλωση κατ΄ άρθρο 8 Ν.1599/1986 περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη ή μη ασκήσεως ποινικής διώξεως
-.Εδώ κατεβάζετε την Υπεύθυνη Δήλωση κατ΄ άρθρο 8 Ν.1599/1986 περί απαλλαγής, αθωώσεως ή οριστικής παύσεως της ποινικής διώξεως
4.Τέσσερις (4) φωτογραφίες (έγχρωμες ή ασπρόμαυρες)

Για τη μισθοδοσία απαιτείται:
Λογαριασμός Μισθοδοσίας ή Ταμιευτηρίου της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ στον οποίο υποχρεωτικά θα είστε "πρώτο όνομα". Όσοι δεν έχουν τέτοιο λογαριασμό πρέπει να ανοίξουν έναν αντίστοιχο σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων εγγραφής:

Α. Πολιτικής-Ποινικής κατεύθυνσης και κατεύθυνσης Εισαγγελέων από την Δευτέρα 12/1/2015, έως και την Τετάρτη 21/1/2015.

Β. Διοικητικής κατεύθυνσης από Τετάρτη 21/1/2015,  έως και την Παρασκευή 30/1/2015.
Η αίτηση για την εγγραφή (η οποία υποβάλλεται είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με έγγραφο, το οποίο φέρει βεβαίωση γνησιότητας της υπογραφής του αιτούντος από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή) θα υποβάλλεται στη γραμματεία της Σχολής, τέρμα Φοίνικα Καλαμαριά, κατά τις ώρες 9.30 π.μ έως και 14:00 μμ. 

Πληροφορίες: 2310.494100, 2310.494105, 2310.494114


http://www.esdi.gr/a/index.php?option=com_content&task=view&id=675&Itemid=495


24. 22-12-2014ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ ΚΑ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ pdf κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ pdf κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ  ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ pdf κατεβάστε εδώ

23. 19-12-2014


ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ ΚΑ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ pdf κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ pdf κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ  ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ pdf κατεβάστε εδώ


22. 15-12-2014


ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ ΚΑ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ pdf κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ pdf κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ  ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ pdf κατεβάστε εδώ


21. 9-12-2014

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) 
Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή (12-12-2014) η προφορική εξέταση θα γίνει στις 14.30΄ αντί 15.30΄.


http://www.esdi.gr/a/index.php?option=com_content&task=view&id=663&Itemid=495


20. 4-12-2014


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)Εκτύπωση
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)
pdf κατεβάστε εδώ


ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)Εκτύπωση
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)
pdf κατεβάστε εδώ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΟΥ ΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)
pdf κατεβάστε εδώ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΕκτύπωση
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)
pdf κατεβάστε εδώ


19. 3-12-2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΟΙΝΙΚΗ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ    pdf κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ                  pdf κατεβάστε εδώ       
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  pdf κατεβάστε εδώ18. 2-12-2014
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)
pdf κατεβάστε εδώ
17. 1-12-2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ KΑ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ    pdf κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ                  pdf κατεβάστε εδώ       
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  pdf κατεβάστε εδώ16. 29-11-2014

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 738/2014 

Συμπλήρωση της με αριθ. 76618/1−10−2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ
616) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα «Ορι−
σμός εξεταστών ξένων γλωσσών του εισαγωγικού
διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λει−

τουργών, έτους 2014».

ορίζουμε ως εξεταστές για την εξέταση της
ιταλικής γλώσσας του εισαγωγικού διαγωνισμού για την
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, την Ευμορφία
Τζίβα του Αναστασίου (ΑΔΤ Τ828822), Καθηγήτρια της
Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης (α΄ αναπληρωματικό μέλος) και τον Νικόλαο
Ιντζεσίλογλου του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΕ 692051), Καθηγητή
της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης (β΄ αναπληρωματικό μέλος).

15. 28-11-2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ) 

pdf κατεβάστε εδώ


14. 27-11-2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ    pdf κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ                  pdf κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  pdf κατεβάστε εδώ
13. 24-10-2014


ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 


ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ "ΕΥΡΥΓΕΝΗΣ" ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΔΙΠΛΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ) 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΣ 
ΖΑΧΑΡΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ
ΖΕΡΒΑ ΕΩΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ ΕΩΣΜΑΧΑΙΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΦΟΥΑΓΙΕ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΜΕΛΕΤΛΙΔΗΣ ΕΩΣ 
ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ Α΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΠΑΛΟΓΟΥ ΕΩΣ 
ΠΑΥΛΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΩΣ
ΣΚΟΥΤΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗ  ΕΩΣ 
ΤΖΑΝΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΖΙΑΛΙΔΟΥ  ΕΩΣ
ΤΣΙΡΟΒΑΣΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ Α΄(1ος όροφος)  ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΣΙΤΟΥ ΕΩΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ Β΄(1ος όροφος)  ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΕΩΣ ΨΩΝΗ ΕΛΕΝΗ


12. 22-10-2014


ΝEA ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΕΩΣ 
ΚΕΡΑΜΥΔΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ Α΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΚΙΡΚΟΣ ΕΩΣΚΟΥΡΣΟΒΙΤΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΕΩΣΜΑΚΡΗ ΖΩΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΜΑΝΙΩΤΗ ΕΩΣ 
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΩΣ 
ΜΥΛΩΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ Α΄(1ος όροφος) ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΝΑΚΟΥ ΕΩΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘΟΥΣΑ Β΄(1ος όροφος)  ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΠΑΝΔΗ ΕΩΣ 
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ ΕΩΣ
ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ "ΕΥΡΥΓΕΝΗΣ" ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΔΙΠΛΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ) 
ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣΨΑΡΡΟΣ 
11. 21-10-2014

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΕΩΣ 
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ Α΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΕΩΣΚΥΡΚΟΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΚΛΑΔΟΓΕΝΗ ΕΩΣΛΑΔΑΚΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΛΑΔΑΣ ΕΩΣ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΜΑΡΛΑ ΕΩΣ 
ΜΟΣΙΑΛΟΥ
ΑΙΘΟΥΣΑ Α΄(1ος όροφος) ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΜΟΥΡΤΟΠΑΛΛΑ ΕΩΣ
ΜΠΟΓΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΑΙΘΟΥΣΑ Β΄(1ος όροφος)  ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΜΠΟΝΑΡΟΣ ΕΩΣ 
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΣ
ΠΑΝΑΓΩΠΟΥΛΟΥ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ "ΕΥΡΥΓΕΝΗΣ" ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΔΙΠΛΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ) 
ΠΑΝΔΗ ΕΩΣ ΨΑΡΡΟΣ 

10. 16-10-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΩΡΑΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  , ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΙΑ (1) ΩΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ , ΟΠΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

9. 15-10-2014
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
                                                                  

   ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "HYATT REGENCY THESSALONIKI"

13o χιλ.Θεσσαλονίκης - Περαίας


ΑΙΘΟΥΣΑ "GRAND BALLROOM"ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΩΣ ΠΑΝΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ "PREFUNCTION"ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΩΣ ΠΡΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ "EPIDAURUS"ΡΑΙΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΩΣ ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
 ΑΙΘΟΥΣΑ¨" EPHESUS"ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΨΑΡΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

http://www.esdi.gr/a/index.php?option=com_content&task=view&id=637&Itemid=495

8. 15-10-2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

 κατεβάστε εδώ

7. 14-10-2014

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Αθήvα, 9 -10- 2014
ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, Αριθ.πρωτ.: οίκ. 80556
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝΤροποποιούμε τη με αριθμό 64200/4-8-2014 (ΦΕΚ 1040 Γ΄), κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατά το μέρος που αφορά
στον αριθμό των εισακτέων σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών,
για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων αυξανομένου κατά επτά (7) και οριζομένου του
2συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα τέσσερις (14).
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 64200/4-8-2014 (ΦΕΚ 1040 Γ΄) κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%92%CE%94%CE%9D%CE%98%CE%A9-%CE%98%CE%A8%CE%A4/document?inline=true

ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΦΕΚ


(ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ Κ. Εμμανουέλα Τριανταφύλλου)

6. 13-10-2014


ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣ HYATTΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ70717802A70A71A
78A78N


ΑΠΟ ΙΚΕΑ


707172768869A
69B69N69R69T70A71A
72A72B87A87M87N87R
87T88A88B88E88H88K
88M88N


ΜΕΤΆ ΤΗ ΣΤΑΣΗ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙ ΤΑ 600 - 700 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ
5. 10-10-2014   


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ) 
 κατεβάστε εδώΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) 
 κατεβάστε εδώ


ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
Α.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΕΚΤΟΙ 

  
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ   


Β.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΔΕΚΤΟΙ  


ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ   

Γ.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΔΕΚΤΟΙ   

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ  
4. 7-10-2014   

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ )

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 616/2014 
Αριθμ. 76575
Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής τoυ εισαγωγικού δι−
αγωνισμoύ για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουρ−
γών (κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιoσύvης),
έτους 2014

Συγκροτούμε τηv εξεταστική επιτρoπή τoυ εισαγωγικoύ
διαγωvισμoύ της Εθvικής Σχoλής Δικαστικών Λειτουργών
(κατεύθυvση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιoσύvης), απο−
τελούμενη από τους:
1) Νικόλαο Λεοντή, του Αριστείδη (ΑΔΤ ΑΙ 148607) Αντι−
πρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο, με αvαπληρώ−
τριά του την Δήμητρα Παπαντωνοπούλου του Ιωάννη
(ΑΔΤ ΑΒ 645602), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.
2) Ιωσήφ Τσαλαγανίδη του Κοσμά (ΑΔΤ ΑΚ 712769),
Αρεοπαγίτη, με αναπληρωτή του τον Μιχαήλ Αυγουλέα
του Ιωάννη (ΑΔΤ Ξ951319), Αρεοπαγίτη.
3) Χαράλαμπο Βουρλιώτη του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΚ 851548),
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αναπληρώτριά του
την Βασιλική Θεοδώρου του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΕ
199462), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
4) Άγγελο Κωνσταντινίδη του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΕ 985235),
Καθηγητή Ποινικού Δικαίου−Ποινικής Δικονομίας της Νο−
μικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο Καλαβρό του Φρα−
γκίσκου (ΑΔΤ ΑΕ 506157), Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας
της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης.
5) Χριστόφορο Αργυρόπουλο του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.
AE 003195) Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή του τον
Άγγελο Φαφούτη του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. Χ539231), Δι−
κηγόρο Αθηνών επίσης, ως μέλη.
Καθήκovτα γραμματέων της αvωτέρω Επιτρoπής αvα−
τίθενται στους α) Σελήνη Ακριτίδου του Κωνσταντίνου
(Α.Δ.Τ. Ξ491731), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστι−
κών Λειτουργών, με αναπληρώτριά της την Αικατερίνη
Σιάρκου του Θεόδωρου (Α.Δ.Τ. ΑΙ 150211), υπάλληλο της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών επίσης, για τη
διενέργεια του διαγωνισμού στη Θεσσαλονίκη β) Αικατε−
ρίνη Βερεντζιώτη του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. Σ 195930), υπάλληλο
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπληρώ−
τριά της την Βασιλική Ξαρχουλάκου του Πέτρου (ΑΔΤ
ΑΒ567351), υπάλληλο του ιδίου ως άνω Υπουργείου, για
τη διενέργεια του διαγωνισμού στην Αθήνα.


Αριθμ. 76587
Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής τoυ εισαγωγικού δι−
αγωνισμoύ για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουρ−

γών (κατεύθυνση Eισαγγελέων), έτους 2014 .

1) Γεώργιο Χρυσικό του Γερασίμου με (Α.Δ.Τ. Κ 238731),
Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο, με αναπλη−
ρωτή του τον Παναγιώτη Ρουμπή του Νικολάου, Αντιπρό−
εδρο του Αρείου Πάγου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 088390).
2) Αθανάσιο Κατσιρώδη του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. Λ
908564) Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αναπληρω−
τή του την Ξένη Δημητρίου−Βασιλοπούλου του Θεοδώρου
(Α.Δ.Τ. ΑΒ 328760), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
3) Παναγιώτη Καραγιάννη του Σταύρου (Α.Δ.Τ. ΑΒ
334596), Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, με αναπληρωτή
του τον Αντώνιο Λιόγα του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. Χ626558),
Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.
4) Γεώργιο Μιχαλόπουλο του Νικολάου (Α.Δ.Τ.104709),
καθηγητή Εμπορικού Δικαίου του Εθνικού και Καποδι−
τον Γεώργιο Τριανταφυλλάκη του Δημητρίου, καθηγη−
τή Εμπορικού Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης (Α.Δ.Τ. ΑΚ 234652).
5) Βασίλειο Δημακόπουλο του Διονυσίου (Α.Δ.Τ. ΑΕ
619048), Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Θε−
όδωρο Παναγόπουλο του Σπυρίδωνος (A.Δ.Τ. ΑΗ 017047),
Δικηγόρο Αθηνών επίσης, ως μέλη.
Καθήκovτα γραμματέων της αvωτέρω Επιτρoπής ανα−
τίθενται στους α)Αικατερίνη Βάϊου του Λουκά (Α.Δ.Τ. ΑΚ
314449), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει−
τουργών, με αναπληρώτριά της την Γεωργία Κεφαλά του
Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΕ 193363), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών επίσης, για τη διενέργεια του
διαγωνισμού στη Θεσσαλονίκη β) Αικατερίνη Γιαννακο−
γιώργου του Χρήστου (Α.Δ.Τ. X 033523), υπάλληλο της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπληρώτριά
της της Βασιλική Αναγνωστοπούλου του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.
Ξ 982239), υπάλληλο του ιδίου ως άνω υπουργείου, για
τη διενέργεια του διαγωνισμού στην Αθήνα.


Αριθμ. 76586
Συγκρότηση εξεταστικής επιτρoπής τoυ εισαγωγικoύ δι−
αγωνισμoύ για τηv Εθνική Σχoλή Δικαστικών Λειτουρ−

γών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιoσύνης), έτoυς 2014.

Συγκρoτoύμε τηv εξεταστική επιτρoπή τoυ εισαγωγικoύ
διαγωvισμoύ της Εθvικής Σχoλής Δικαστικών Λειτουργών (κα−
τεύθυνση Διοικητικής Δικαιoσύvης), αποτελούμενη από τους:
1) Αναστάσιο Γκότση του Ευσταθίου (Α.Δ.Τ ΑΙ 132473),
Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρό−
εδρο, με αναπληρωτή του την Ειρήνη Σαρπ του Γκόρ−
ντον (Α.Δ.Τ ΑΕ 153028), Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της
Επικρατείας.
2) Βασιλική Ανδρεοπούλου του Πέτρου (Α.Δ.Τ. ΑΕ
548922), Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με ανα−
πληρώτριά της την Αγγελική Μυλωνά του Περικλή (Α.Δ.Τ.
Π284088), Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3) Αγγελική Σπετσεροπούλου του Ερασίνου (Α.Δ.Τ ΑΚ
506611), Πρόεδρο Εφετών του Διοικητικού Εφετείου Θεσ−
σαλονίκης, με αναπληρώτριά της την Μαρία Γκότση του
Ανδρέα (Α.Δ.Τ. Μ 036000), Πρόεδρο Εφετών του Διοικη−
τικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
4) Ιωάννη Δρόσο του Ζαχαρία (Α.Δ.Τ Χ 606584), Καθη−
γητή Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με
αναπληρωτή του την Ευαγγελία Κουτούπα του Γεωργίου
(Α.Δ.Τ. Ξ 491639), Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
5) Μελέτιο Μουστάκα του Στυλιανού (Α.Δ.Τ ΑΒ 281748),
Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Βασίλειο Πα−
παδημητρίου του Αναστασίου (Α.Δ.Τ ΑΕ 024646), Δικηγό−
ρο Αθηνών επίσης, ως μέλη.
Καθήκοντα γραμματέων της ανωτέρω Επιτροπής ανα−
τίθενται στους α) Τάνια Γκελερή του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.
ΑΕ 693000), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών, με αναπληρωτή της την Αικατερίνη Δόδουρα
του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΖ 666872), υπάλληλο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών επίσης, για τη διενέρ−
γεια του διαγωνισμού στη Θεσσαλονίκη και β) Δέσποινα
Βουζουνεράκη του Δημητρίου (ΑΔΤ Χ517920), υπάλληλο
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
με αναπληρώτριά της την Αλεξάνδρα Διαλέτη του Δημη−
τρίου (ΑΔΤ Χ 147501), υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας
του ιδίου ως άνω Υπουργείου, για τη διενέργεια του
διαγωνισμού στην Αθήνα.


Αριθμ. 76618
Oρισμός εξεταστών ξένων γλωσσών τoυ εισαγωγικoύ
διαγωνισμoύ για την Εθνική Σχoλή Δικαστικών Λει−
τουργών, έτoυς 2014.


ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:
1. Άννα Κυριακοπούλου−Καμπούρη του Ηρακλή (Α.Δ.Τ ΑΖ
869785), Διδάσκαλο Αγγλικής Γλώσσας του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης (Α΄ τακτικό μέλος)
2. Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΒ
456585), Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Β΄ τακτικό μέλος).
3. Ευγενία Δακορώνια του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΚ 031156),
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστρι−
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών (α΄ αναπληρωματικό μέλος).
4. Δημήτριο Λιάππη του Χαράλαμπου (ΑΔΤ ΑΕ 595394),
Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (β΄ αναπληρω−
ματικό μέλος).
ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:
1. Ιωάννα Κονδύλη του Νικολάου, Επίκουρη Καθηγήτρια
της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (Α΄τακτικό μέλος).
2. Νικόλαο Ιντζεσίλογλου του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΕ 692051),
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανε−
πιστημίου Θεσσαλονίκης (Β΄ τακτικό μέλος).
3. Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου του Δημητρίου (ΑΔΤ
ΑΚ 018136), Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α΄ αναπλη−
ρωματικό μέλος).
4. Σοφία Τζωρτζακάκη−Τζαρίδου του Μύρωνος (Α.Δ.Τ
Ρ751076), Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β΄ αναπλη−
ρωματικό μέλος).
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:
1. Γεώργιο Μεντή του Βασιλείου (Α.Δ.Τ Χ 079611), Επί−
κουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Κα−
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α΄ τακτικό μέλος).
2. Θεόδωρο Παπακυριακού του Κυριάκου (Α.Δ.Τ
ΑΒΙ66567), Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β΄ τακτικό
μέλος).
3. Παρασκευή Παπαρσενίου του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.
Ρ707650), Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (α΄
αναπληρωματικό μέλος)
4. Κωνσταντίνο Μπακόπουλο του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΚ
197006), Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
(Β΄αναπληρωματικό μέλος).
ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:
1. Μαρίκα Γιούνη του Σωτηρίου (Α.Δ.Τ ΑΗ 691043), Κα−
θηγήτρια του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πα−
νεπιστημίου Θράκης (Α΄ τακτικό μέλος).
2. Στεφανο−Σπυρίδωνα Πανταζόπουλο του Σταύρου
(Α.Δ.Τ. Κ 057785), Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Αθηνών (Β΄ τακτικό μέλος).


3. 8-8-2014   

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ


1.Όλα τα πιστοποιητικά που ζητούνται να έχουν τρίμηνη ισχύ 
2.Όλα τα αντίγραφα να είναι σε απλή φωτοτυπία (ν.4250/2014 ΦΕΚ Α΄74 /26-3-14)2. 7-8-2014  (15.37)


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΚΑ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι για τον εισαγωγικό διαγωνισµό στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών είναι τα ακόλουθα:

1. Αίτηση, στην οποία να δηλώνεται και η κατεύθυνση στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει. Σε περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό για περισσότερες κατευθύνσεις, πρέπει να υποβάλει τις αντίστοιχες αιτήσεις. Τα δικαιολογητικά θα προσκοµισθούν µία µόνο φοράανεξαρτήτως του αριθµού των αιτήσεων. Η αίτηση κατατίθεται αυτοπροσώπως, είτε στη  γραμματεία της Σχολής, είτε στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας.

-.Εδώ κατεβάζετε την αίτηση για την κατεύθυνση της Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης

-.Εδώ κατεβάζετε την αίτηση για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων

-.Εδώ κατεβάζετε την αίτηση για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης

2. Υπεύθυνη δήλωση
, η οποία υπογράφεται και συµπληρώνεται κατά περίπτωση.


-.Εδώ κατεβάζετε την υπεύθυνη δήλωση κατ΄άρθρο 8 Ν.1599/1986 περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη ή μη ασκήσεως ποινικής διώξεως

-.Εδώ κατεβάζετε την υπεύθυνη δήλωση κατ΄άρθρο 8 Ν.1599/1986 περί απαλλαγής, αθωώσεως ή οριστικής παύσεως της ποινικής διώξεως
3. Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου Νοµικού Τµήµατος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος µε πρόσφατη επικύρωση. Εάν το πτυχίο, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (με μετάφραση, πρόσφατα επικυρωμένη)

4. Επικυρωµένο αντίγραφο, για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν, διδακτορικού διπλώματος Νοµικού Τµήµατος µε πρόσφατη επικύρωση. Εάν ο διδακτορικός τίτλος,  προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (με μετάφραση, πρόσφατα επικυρωμένη)

5. Επικυρωµένο αντίγραφο, επίσης για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν, µεταπτυχιακού διπλώματος Νοµικού Τµήµατος  µε πρόσφατη επικύρωση. Εάν ο μεταπτυχιακός τίτλος, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (με μετάφραση, πρόσφατα επικυρωμένη)

6. Για δικηγόροαπαιτείται ενιαίο πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι : α. ο υποψήφιος έχει ή είχε διετή άσκηση δικηγορίας ή  αν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος νοµικού τµήµατος, µονοετή άσκηση δικηγορίας και  β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
Για δικαστικό υπάλληλοαπαιτείται ενιαίο πιστοποιητικό της οικείας δικαστικής υπηρεσίας ότι: α. ο υποψήφιος έχει διανύσει πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.

7. Βεβαίωση του γραµµατέα του δικαστικού συµβουλίου του Πρωτοδικείου του τόπου της κατοικίας του υποψηφίου ότι υπέβαλε αίτηση,  για τη διαπίστωση του ήθους και του χαρακτήρα του. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί δύο μήνες τουλάχιστον πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού, σε κάθε περιπτωση μέχρι τέλους Αυγούστου 2014.
 

8. Επικυρωµένη φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας.

9. Πιστοποιητικό εγγραφής στα µητρώα αρρένων, προκειµένου για άνδρες ή στα γενικά µητρώα δηµοτών, προκειµένου για γυναίκες, από το οποίο να προκύπτει και η ιθαγένεια του υποψηφίου.

10Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων.

11. Πιστοποιητικό σωµατικής και ψυχικής υγείας. Προσκοµίζονται το βραδύτερο µέχρι και τις 6.10.2014. Οι γνωματεύσεις αυτές εκδίδονται: α) από παθολόγο ή γενικό ιατρό, β) ψυχίατρο και γ) ψυχολόγο, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν.4210/2013(ΦΕΚ Α΄254), σε συνδυασμό με το άρθρο 37 παρ. 1 περ. ια΄του ν.1756/1988 (ΦΕΚ Α΄35) "Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών".

Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα προσκοµισθούν µε επιµέλεια και ευθύνη των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής την αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά (πλην των πιστοποιητικών σωματικής και ψυχικής υγείας) είναι από τις 16.9.2014 έως και τη 30.9.2014.

Οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν να καταθέσουν τις αιτήσεις µε τα παραπάνω δικαιολογητικά στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, θα προσέρχονται στη Σχολή τις εργάσιµες ηµέρες από 9:00 π.µ έως και 14:00 µ.µ. Πληροφορίες: 2310 494104 -105 - 114.

2. 7-8-2014  (12.04)

ΦΕΚ Γ 1040/2014 

https://docs.google.com/document/d/1Cxrx0bIPeqVqsIeNNGCzEJaHUSqWGt9P6J3-6tp2aXM/edit?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bzn-TtGQ082QaHFRVFdtN0FwQms/edit?usp=sharing

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 

Γραπτά 11-31 Οκτωβρίου 2014 
Προφορικά Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014

Καλή Επιτυχία


1. 28-7-2014

Ετοιμη η προκήρυξη. Κατανομή των θέσεων δικαστών και εισαγγελέων

Εβδομήντα ένα άτομα θα εισαχθούν φέτος στη Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αριθμός των εισαχθέντων έχει οριστικοποιηθεί, έχουν εγκριθεί τα απαιτούμενα χρηματικά ποσά και τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται η διαδικασία της προκήρυξης.
Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ανά κατεύθυνση ως εξής: Στη διοικητική δικαιοσύνη θα εισαχθούν 20 άτομα, στην πολιτική και ποινική δικαιοσύνη θα καλυφθούν 44 θέσεις, ενώ οκτώ θέσεις θα αφορούν την κατεύθυνση των εισαγγελέων.
Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης, δεν θα υπάρξουν αλλαγές στη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και στα κριτήρια επιλογής.
436 σχόλια:

 1. Μεταφέρουμε τα σχόλια από άλλη ανάρτηση:

  Ανώνυμος10 Ιουλίου 2014 - 9:35 π.μ.
  Χαίρετε.
  Υπάρχει κάποια πληροφόρηση για το πότε θα βγει η προκήρυξη για το διαγωνισμό της ΕΣΔΙ 2014?
  Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

  Ανώνυμος10 Ιουλίου 2014 - 2:24 μ.μ.
  Σύμφωνα με πληροφορίες, θα δημοσιευθεί πολύ σύντομα! Πιθανώς την ερχόμενη βδομάδα. Θέσεις για διοικητικά Δικαστήρια : 20. Για τα υπόλοιπα δε θυμάμαι να πω την αλήθεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

  Ανώνυμος10 Ιουλίου 2014 - 2:54 μ.μ.
  Με κάθε επιφύλαξη, από σημερινή ενημέρωση: προκήρυξη μέσα στις επόμενες μέρες, διαγωνισμός δεύτερο -
  τρίτο δεκαήμερο Οκτωβρίου, 44 πολικά, 7 εισαγγελείς, 20 διοικητικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

  Ανώνυμος10 Ιουλίου 2014 - 8:32 μ.μ.
  Και πάλι δλδ θα γίνει όπως πέρσι. Με λίγες θέσεις η πρώτη προκήρυξη και με κανονική σειρά η συμπληρωματική. Άντε να δούμε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

  Ανώνυμος11 Ιουλίου 2014 - 12:34 μ.μ.
  Συμπληρωματικη για ποια κατευθυνση; Είναι σιγουρο ότι θα υπαρξει; Και ποσο μεγαλη θα είναι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πόσο έγκυρες είναι οι πληροφορίες για τον αριθμό των θέσεων??Ευχαριστώ εκ των προτέρων για οποιαδήποτε απάντηση!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. μπορείτε να αναρτήσετε παλια θέματα και για τους πολιτικούς; ξέρετε αν μπορούμε να τα αγοράσουμε απο φροντιστηρια;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η ΕΣΔι εκδίδει κάθε χρόνο τεύχος με τα θέματα όλων των σειρών (10 ευρώ + ταχυδρομικά)

   Διαγραφή
 4. Παιδιά καλησπέρα και καλή επιτυχία!μια δική μου συμβουλή που είμαι μέσα στην σχολή,δώστε για εισαγγελικο,ευκολότερο,λιγότερες ευθύνες,σχεδόν καθόλου γράψιμο,κύρος στην κοινωνία.μια συμβουλή φιλικά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. "Παιδί" καλησπέρα. Θα λες τα ίδια άραγε μετά από καμιά 10ριά χρόνια; Σαραντάρα.

   Διαγραφή
  2. Ως δικαστης και συζυγος εισαγγελικου λειτουργου σε διαβεβαιωνω οτι οι ευθυνες ισες και στις δυο κατευθυνσεις αν βεβαια επιλεξεις να ασκησεις το λειτουργημα με σοβαροτητα και υπευθυνοτητα.εξαλλου η ευθυνη του δικαστη που θα παρει μια αποφαση συναρταται απο την υπευθυνοτητα του εισαγγελεα που θα ασκησει τη διωξη και θα φτασει την υποθεση εως το ακροατηριο και απο την παρασταση του στο ακροατηριο.επισης αν τοποθετηθεις σε επαρχιακη εισαγγελια και δη με φυλακες που στο ευχομαι ως εφοδιο καριερας θα δεις ποσες ευθυνες εχει ενας εισαγγελεας και τι περναει καθημερινα απο το χερι του.δυστυχως αντιλαμβανομαι οτι εχεις διαλεξει τον ευκολο δρομο της διεκπεραιωσης υποθεσεων και οχι του σοβαρου χειρισμου τους πραγμα το οποιο νομιζω θα εκανες οτι και αν επελεγες στη ζωη σου. Μακαρι η πραγματικοτητα να διαψευσει εμενα ως προς την εντυπωση που σχηματισα κ εσενα ως προς τη γνωμη σου για τον εισαγγελικο κλαδο

   Διαγραφή
  3. Είσαι πράγματι σπουδαστής; Μακάρι να μην είσαι γιατί αν βλέπεις με τέτοιο τρόπο το λειτούργημα, έστω τη "δουλειά" (: για να είμαι πιο κοντά στη δική σου αντίληψη) που θα κάνεις στο μέλλον, καλύτερα να διαλέξεις κάτι άλλο για βιοπορισμό στη ζωή σου, όσο είναι ακόμα νωρίς. Γιατί δοαφορετικά και θα ταλαιπωρηθείς και θα ταλαιπωρήσεις. Δε μας χρωστάει τίποτα ο κόσμος...

   Διαγραφή
  4. Το κύρος φίλε μου στην κοινωνία το αποκτάς αν είσαι ολοκληρωμένη προσωπικότητα και όχι επειδή έτυχε να περάσεις σε έναν διαγωνισμό. Και δεν συγχωρείσαι να έχεις τέτοια άποψη γιατί είσαι ήδη 30 χρονών, μπορεί και παραπάνω και έχεις περάσει μέσα από κάποια εκπαιδευτική διαδικασία. Καλό θα είναι να ξανασκεφτείς όσα μας είπες.

   Διαγραφή
 5. Στα προηγούμενα θέματα υπάρχουν και κατευθύνσεις προς απάντηση των θεμάτων?Δε'ιγματα απαντήσεων ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Πάντως, εάν ισχύουν οι παραπάνω πληφοφορίες, σε επίπεδο οργάνωσης και προγραμματισμού η κατάσταση είναι τραγική. Δεν γίνεται να παίρνεις 120 τη μια χρονιά και 20 την άλλη. Απλή λογική είναι για να διατηρήσεις υποτίθεται ένα ορισμένο επίπεδο γνώσεων των εισαγομένων. Εάν, βέβαια, μετάνιωσαν που πήραν πολλούς πέρυσι, δεν γίνεται να την πληρώνουν οι φετινοί υποψήφιοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι θέσεις είναι ίσες με τα κενά που προκύπτουν κάθε χρόνο στις 30 Ιουνίου από συνταξιοδοτήσεις και παραιτήσεις. Καμιά φορά όμως γίνεται με νόμο αύξηση οργανικών θέσεων και αυξάνονται έτσι και οι θέσεις των εισαγομένων. Εκεί οφείλεται η διαφορά, 120 τη μια χρονιά, 20 την άλλη.

   Διαγραφή
  2. Θυμάστε άλλοτε τόσο μεγάλη αυξομείωση? (εάν επαληθευθεί)

   Διαγραφή
 7. Είναι το θέμα με το υψηλό επίπεδο. Βέβαια ουσιαστικά σε μία χώρα αρνησιδικίας και με διαμαρτυρόμενους τους διοικητικούς δικαστές ότι έχουν λυγίσει κάτω από τον φόρτο...τι να πεις.. ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Εαν είναι εφικτό να αναρτηθούν και θέματα της Διοικητικής κατεύθυνσης...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Προς τον/την συνάδελφο εισαγγελέα που είναι ακόμα σπουδαστής στην ΕΣΔΙ: όταν με το καλό διοριστείς και ειδικά αν περάσεις από επαρχία,θα διαπιστώσεις ορισμένα πραγματάκια.Το να διευθύνεις ουσιαστικά,ως εισαγγελέας υπηρεσίας,συνήθως έναν ολόκληρο νομό,μόνο μικρή ευθύνη δεν είναι,ειδικά όταν σου τηλεφωνούν οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας και περιμένουν από εσένα να δώσεις λύση στα πάντα,οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς.Το γράψιμο δεν είναι καθόλου αμελητέο,για την ακρίβεια μπορεί να μην γράφουμε πολυσέλιδες αποφάσεις (αν και μερικά κατηγορητήρια,προτάσεις κλπ δεν τα λες ακριβώς και μικρά σε έκταση κείμενα), αλλά δεν σταματάς ποτέ να ασχολείσαι με εκατοντάδες δικογραφίες και πίστεψέ με, το δυσκολότερο ίσως κομμάτι είναι να βγάλεις άκρη μέσα από πολυσέλιδες δικογραφίες ή χειρόγραφες μηνυτήριες αναφορές διαφόρων δικομανών για το τι καταγγέλλεται...Όσο για το "κύρος" του λειτουργήματος, όταν περάσεις από επαρχία και αρχίσουν να περνάνε από το γραφείο σου ο κάθε πικραμένος και να σε ζαλίζει, περιμένοντας, συχνά με θράσος, να δώσεις λύση σε κάθε πρόβλημά τους, επειδή εσύ είσαι ο "Εισαγγελέας" και έχεις όλες τις λύσεις και τα μέσα δια πάσαν νόσον κλπ,τότε θα δεις λίγο διαφορετικά το λειτούργημά μας και τουλάχιστον δε θα δίνεις τέτοιου είδους συμβουλές σε επίδοξους συναδέλφους.Γιατί είτε δικαστής είτε εισαγγελέας,είναι ένα πολύ σκληρό λειτούργημα,με πάρα πολλή δουλειά και ελάχιστη αναγνώριση επί της ουσίας και καλό είναι να τα έχει αυτά υπόψη του όποιος θέλει να ασχοληθεί, για να μην πέσει από τα σύννεφα μετά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ακόμα να βγει η προκήρυξη;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Τελικά θα αργήσει πολύ ακόμη αυτή η προκήρυξη...;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Πού είναι επιτέλους αυτή η προκήρυξη; Γιατί αργούν τόσο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. αναμένεται σύντομα, είπαν σήμερα από την Σχολή!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Παιδιά, η προκήρυξη δεν ξέρουν ακόμη πότε θα βγει. Επίσης θα υπάρχουν αλλαγές στα δικαιολογητικά, οπότε μη βιαστείτε να βγάλετε πιστοποιητικά σωματικής και ψυχικής υγείας ακόμη, όσοι δεν τα έχετε ήδη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ακομα η προκηρυξη;;; και μη μου πειτε οτι θα πρεπει να περασω παλι απο γιατρους γιατι θα τσιριξω!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Τιποτε νεώτερο στα περι προκηρυξης?Αλλο ενα αγχοτικό καλοκαίρι...Καλη υπομονή,καλη δύναμη στους υποψηφίους, όσες κι αν είναι οι θέσεις....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Πόσο είναι ο μισθός ως σπουδαστής της ΕΣΔΙ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πέρνα εσύ με το καλό και θα τα βρούμε!

   Διαγραφή
  2. O μισθός του σπουδαστή είναι περίπου 750 ευρώ και το επίδομα μεταπτυχιακού νομίζω επιπλέον 30 ευρώ

   Διαγραφή
  3. Ας μας πει επίσης όποιος γνωρίζει πόσο διαρκεί η φοίτηση στη Σχολή και πόσες ώρες την ημέρα είναι τα μαθήματα;

   Διαγραφή
 18. Για άλλη μια φορά τα οργανωτικά προβλήματα που χαρακτηρίζουν αυτόν το διαγωνισμό άρχισαν να φαίνονται από την αρχή: ο Ιούλιος φεύγει και προκήρυξη δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Γνωρίζουν άραγε οι αρμόδιοι ότι οι υγειονομικές επιτροπές και τα συμβούλια πρωτοδικών δεν συνεδριάζουν κατά τον Αύγουστο, ώστε να μπορούν οι υποψήφιοι να εκδώσουν τα πιστοποιητικά σωματικής υγείας και ήθους που κατά τα άλλα εξακολουθούν να απαιτούν; Αλλά βέβαια το πιο πιθανό είναι ότι δεν τους νοιάζει που οι υποψήφιοι θα κάνουν πάλι αγώνα δρόμου για να προλάβουν τις προθεσμίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τα Συμβούλια "Πρωτοδικών", μάλλον "Πλημμελειοδικών" εννοείς ,συνεδριάζουν κανονικά και τον Αύγουστο. Και τον Αύγουστο και στις διακοπές χριστουγέννων, πάσχα, καλοκαίρια και μέρες και νύχτες επί 24ώρου βάσεως... Μην ανησυχείς. Θα το δεις, όταν διοριστείς, τι σημαίνει...

   Διαγραφή
  2. Μάλλον ο/η υποψήφιος/α μας πέρασε για πλειστηριασμούς! Αγαπητέ/ή μου ένα να ξέρεις. Για το Δικαστή και τον Εισαγγελέα η λέξη "διακοπές" είναι άγνωστη. Και στις "διακοπές" το γράψιμο πάει σύννεφο. Με το καλό να εισαχθείς στη σχολή και θα δείς.

   Διαγραφή
  3. Το "Συμβούλιο" που αποφαίνεται για το ήθος υποψηφίου δικαστικού λειτουργού είναι το "Συμβούλιο Πλημμελειοδικών" του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ή το (υπηρεσιακό) Συμβούλιο Διοίκησης του εκάστοτε Πρωτοδικείου;

   Διαγραφή
  4. "εκάστοτε" σημαίνει" κάθε φορά που". Μάλλον εννοείτε του "κάθε" Πρωτοδικείου.

   Διαγραφή
 19. Αλλαγες στα δικαιολογητικα?καποια περαιτερω ενημερωση?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Τέλη Ιουλίου και δεν έχει βγει η προκήρυξη? Θα τρέχουμε τον Αυγουστο για τα δικαιολογητικά? Να "ανησυχούμε" μήπως σκέπτονται να μεταθέσουν τις εξετάσεις για την Άνοιξη? Και το άλλο πάλι, αλλαγές στα δικαιολογητικά....? καλή υπομονή..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Να ενημερώσω τους συνυποψήφιους,ότι το πιστοποιητικό καταργήθηκε με νόμο υπ' αριθμόν 4210/2013 καθ συγκεκριμένα με το άρθρο 7 αυτού.Συνεπώς,όποια πιστοποιητικά ζητηθούν (σωματικής και ψυχικής υγείας) θα προσκομιστούν απευθείας στη σχολή δικαστών,όπως,άλλωστε,γινόταν με το πιστοποιητικό ψυχικ&ς υγείας. Καλή επιτυχϊα εύχομαι σε όλους μας,όποτε διεξαχθεί ο διαγωνισμός.Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. η προκήρυξη λέει ότι θα πρέπει να προσκομιστει πιστοποιητικό υγείας μέχρι 06/10...

   Διαγραφή
 22. Όσο περνουν οι μέρες,και δεν υπαρχεί κάποια περεταίρω επίσημη ενημέρωση, τα σενάρια για το πότε θα γίνουν οι εξετάσεις θα φουντώνουν, ας επικεντροθούμε στη μελέτη μας όσο μπορουμε, καλό κουράγιο σε όλους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. .μήπως και.... στην ορθογραφία;

   Διαγραφή
 23. Μερικοί εκ των κ.κ. υποψηφίων και σπουδαστών, μάλλον έχουν παρεξηγήσει κάποια πράγματα.
  Ο δικαστής και ο εισαγγελέας κύριοι και κυρίες, είναι λειτούργημα. Έχει πολλές ευθύνες, πολύ δουλειά, πολύ ξενύχτι και λίγο προσωπικό χρόνο. Αν μπήκατε για να κάθεστε, να έχετε prestige και να πληρώνεστε, μάλλον λάθος επάγγελμα διαλέξατε και πρέπει γρήγορα να φύγετε.
  Διαβάζω έκπληκτη ερώτηση για το πόσο διαρκεί η φοίτηση στη Σχολή και πόσες ώρες την ημέρα είναι τα μαθήματα; Είστε σοβαροί. Τι ακριβώς περιμένετε; Ταχύρυθμα μαθήματα των δύο μηνών δια αλληλογραφίας. Θα επηρεάσει την επιλογή σας εάν σας πούμε ότι η παρακολούθηση είναι καθημερινή, με παρουσίες και εργασίες; Μήπως νομίζετε ότι είστε ακόμα φοιτητές; Ξέρετε ότι με τέτοια νοοτροπία το μόνο που θα επιτύχετε είναι να δυστυχήσετε, να κάνετε και άλλους δυστυχείς και να εκθέσετε το δικαστικό σώμα;
  Φύγετε όσο είναι νωρίς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τις πληροφορίες για τη διάρκεια της φοίτησης στη Σχολή και το ημερήσιο πρόγραμμα μαθημάτων τις ζήτησα εγώ. Είμαι 33 ετών, σύζυγος και μητέρα 2 παιδιών και ζω στην Αθήνα. Κατέχω 2 μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και εργάζομαι 9 χρόνια ως δικηγόρος. Φέτος αποφάσισα για πρώτη φορά να συμμετάσχω στις εξετάσεις της ΕΣΔι και ευχαριστώ όλους τους δικούς μου ανθρώπους που με στηρίζουν στην προσπάθειά μου αυτή. Λυπάμαι πολύ που μια τόσο απλή ερώτησή μου, ιδιαίτερης ωστόσο σημασίας για εμένα, κατέληξε να προκαλέσει μια τόσο υβριστική, απαξιωτική και κακεντρεχή απάντηση. Όσοι με έχουν ήδη καταδικάσει ως ακατάλληλη και μου ζητούν να φύγω, πρέπει μάλλον να κάνουν την αυτοκριτική τους και σκεφτούν σοβαρά μήπως πρώτα πρέπει να φύγουν αυτοί. Χωρίς καμία διάθεση να μπω σε μια αντιπαράθεση που τη θεωρώ παιδαριώδη, παρακαλώ όποιον γνωρίζει επί του ερωτήματός μου να με πληροφορήσει. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Καλή δύναμη και κουράγιο σε όλους τους συνυποψηφίους.

   Διαγραφή
  2. Λοιπόν κατανοητή η ερώτηση, η απάντηση και η ανταπάντησή σας.Πρέπει όμως να λάβετε σοβαρά υπόψη ότι η επιλογή του λειτουρήματος του δικαστή δεν συγχωρεί αγωνίες για το πώς θα τακτοποιούμε τις οικογένειες, τα παιδιά μας και τις άλλες μας υποχρεώσεις. Ολα αυτά δυστυχώς έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Νέα πενταετίας δικαστής

   Διαγραφή
  3. @ Ανώνυμος 26 Ιουλίου 2014 - 12:10 μ.μ.
   ============
   Την ακόλουθη απάντηση μας την έστειλε σπουδάστρια στην ΕΣΔι και την ευχαριστούμε:

   "Τα μαθηματα ξεκινανε απο φεβρουριο εως δεκεμβρη με διακοπη ολο τον αυγουστο κ ελαχιστες μερες το πασχα. Ωρες μαθημ. Καθε μερα 9 εως 2 το μεσημερι,με διαλειμμα μισης ωρας στις 11.15. Μετα,απο ιανουριο εωσ κ ιουνιο διαρκει η πρακτικη. Φετος κατ εξαιρεση εκαναν συντμηση για μας εκτος απ τους διοικητικους που θα κανουν την κανονικη φοιτηση.επομενωσ εμεις κατ εξαιρεση θα ξεκινησουμε πρακτικη απο νοεμβρη αντι γεναρη κ θα τοποθετηθουμε απο φεβρουαριο."

   Διαγραφή
  4. ΣΗΜ: η έλλειψη τονισμού οφείλεται στο ότι το μήνυμα μας εστάλη με κινητό.

   Διαγραφή
  5. @12.10μμ Συνάδελφε η προσπάθειά σου είναι αξιοσέβαστη. Το ίδιο και η προσφορά σου στην κοινωνία 2 παιδιών. Εύχομαι να τα καταφέρεις κι έχω τη βεβαιότητα ότι το ήθος που δείχνεις με τη σοβαρή απάντησή σου θα το κουβαλάς για πάντα και πάνω στην έδρα. Υπομονή και καλή δύναμη στο δύσκολο δρόμο που διαβαίνεις.

   Διαγραφή
 24. Εγώ πάλι έχω την εξής απορία: αν κάποιος ενδιαφέρεται για το δικαστικό και έχει μεν μικρή εμπειρία από δικηγορία, δυσκολεύεται στη φοίτηση στη σχολή, αλλά και στη μετέπειτα πορεία του μέσα στο σώμα; Αν κάποιος, για παράδειγμα, στην πράξη δεν είχε επαφή με το αστικό η το ποινικό, το κενό αυτό της εμπειρίας καλύπτεται κατά τη φοίτηση; Διότι όταν είσαι 28 ετών και δεν είχες την τύχη να κάνεις ουσιαστική άσκηση σε γραφεία, όπως γνωρίζετε, όσες θεωρητικές γνώσεις κι αν έχεις, υπάρχει πρόβλημα. Από αυτή τη σχολή, η κατάρτιση που λαμβάνει κάποιος μπορεί να καλύψει τέτοιου είδους "κενά" η πάλι βγαίνεις και δε μπορείς να σταθείς στην έδρα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να σου πω εγώ τι γινεται : Βουτάς στον ωκεανό και ο θεός βοηθός...

   Διαγραφή
  2. Κανείς δεν περιμένει από εσένα να τα ξέρεις όλα. Είναι προτιμότερο αν κάτι δεν γνωρίζεις πχ στο ποινικό να επιφυλαχθείς από έδρας και να το ερευνήσεις παρά να πάρεις λανθασμένη απόφαση. Εξάλλου πέραν του νόμου υπάρχουν και πιο παλιοί συνάδελφοι έτοιμοι να σε βοηθήσουν σε ότι χρειαστείς. Συγκεντρώσου στις εξετάσεις σου, πέρασε με το καλό στη σχολή και όλα αντιμετωπίζονται. Καμία σχολή δεν μπορεί να σε προετοιμάσει, όπως θα το κάνει η εμπειρία που θα αποκτάς χρόνο με το χρόνο. Και ειδικά αν θα υπηρετήσεις στην επαρχία. Να ξέρεις ότι κανείς δεν θα σε κακοχαρακτηρίσει που δεν είσαι γνώστης των πάντων. Κάτι τέτοιο θα συμβεί όμως αν το "παίζεις" πολύξερος. Όλα να πάνε καλά!

   Διαγραφή
 25. Καλησπέρα σ όλους. Θα μπορούσε κάποιος να προτείνει ένα καλό νομικό περιοδικό ποινικού δικαίου;
  Επίσης, θα ήθελα τη γνώμη σας, ειδικά απ όσους έχουν περάσει, επειδή πολύς λόγος γίνεται και στα φροντιστήρια, για το αν στις εξετάσεις αυτές είναι καλύτερο να έχεις διαβάσει συγγράμματα καθηγητών της Αθήνας. Δηλαδή αν εγώ που σπούδασα Κομοτηνή, διαβάσω πχ κληρονομικό του Φίλιου, είμαι σε χειρότερη μοίρα από κάποιον που διαβάζει Γεωργιαδη; Μήπως όλα αυτά που ακούγονται τελικά δεν έχουν και τόση σημασία στο μέτρο που όλοι οι συγγραφείς συνήθως αναφέρονται και στις διαφορετικές απόψεις; Τι λέτε πάνω σ αυτό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. στο αστικο και εμπορικο διαβασε τα πανεπιστημιακα εγχειριδια που σου ειναι οικεια..ειναι υπεραρκετα (εννοειται εφοσον ειναι ενημερωμενα με τελευταιες αλλαγες-αλλιως θα χρειαστεις καινουργια ή εστω φωτοτυπιες με τις αλλαγες)
   στο ποινικο, που ειναι πιο χωρισμενες οι διαφορες σχολες, θα χρειαστεις και μια συγκριτικη αναγνωση ισως απο καποιο αλλο εγχειριδιο και μια καποια νομολογιακη ενωμερωση

   Διαγραφή
  2. Καλημέρα. Αξιόλογο περιοδικό ποινικού δικαίου είναι το "Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου".

   Διαγραφή
  3. Καλό θα ήταν να διαβάσετε και την πρόσφατη νομολογία των δικαστηρίων (ΝοΒ, ΕλΔικ, ΠοινΧρ κτλ) ειδικά των Ολομελειών.

   Διαγραφή
  4. Καλύτερα να διαβάσεις καινούργια πανεπιστημιακά βιβλία (όχι όμως τα βαριά θεωρητικά, μανωλεδάκη κ.λ.π., δεν χρειάζονται για τις εξετάσεις αυτές). Μετά αν έχεις χρόνο δίαβασε και νομολογία, αλλά μην επιμείνεις γιατί είναι αποσπασματική και μόνο για ειδκά θέματα που βασικά δεν τα πολυρωτάνε. καλή επιτυχία

   Διαγραφή
 26. Τι γίνεται με αυτη την προκήρυξη?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. είμαι υποψήφιος των δύσκολων αυτών εξετάσεων. Αυτό που έχω παρατησήσει είναι ότι για να περάσεις στην σχολή, καλύτερα να έχεις μια θεωρητική κατάρτιση και όχι πρακτική εμπειρία. Δεν θα σου χρειαστεί πουθενά!!! Γι ' αυτό και άλλωστε πετυχαίνουν πολύ πιο εύκολα άτομα που τελείωσαν την νομική, έκαναν ένα μεταπτυχιακό κατά την άσκηση και μετά μέχρι να συμπληρώσουν τα 28 απλώς διάβαζαν. Άδικο λίγο για όποιους αναγκαστηκαν να εγκαταλείψουν για λίγο τα βιβλία και να στήνονται με τις ώρες άσκοπα σε ουρές προσπαθώντας απλά να αποκτήσουν τα προς το ζην ή ευ ζην. Το να έχεις επαφή πάντα με βιβλίο και γενικά με την μελέτη...είναι το μόνο προσόν απαραίτητο για την εισαγωγή και για την μετέπειτα πορεία σου (γράψιμο αποφάσεων, ενημέρωση νομολογιακών δεδομένων κλπ.).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Μήπως η καθυστέρηση στην προκήρυξη έχει κάποια σχέση με τη σύντμηση του χρόνου φοίτησης στη Σχολή; Μήπως δηλαδή φέτος τα μαθήματα θα ξεκινήσουν πιο αργά και ως εκ τούτου και οι εξετάσεις θα μετατεθούν για αργότερα από το συνηθισμένο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Έχω ρωτήσει 2 φορές, αυτή είναι η τρίτη, αν μπορεί κάποιος να με ενημερώσει αν γνωρίζει για κάποιο καλό φροντιστήριο στην Αθήνα για κατεύθυνση πολιτική-ποινική, αφού τα χρήματα που μας ζητάνε είναι πάρα πολλά και τουλάχιστον ας τα δώσουμε κάπου που να αξίζει τον κόπο. Ωστόσο το ερώτημά μου δεν έχει δημοσιευθεί. Παρακαλώ αν κάποιος έχει την καλοσύνη και γνωρίζει για κάποιο καλό φροντιστήριο ας με ενημερώσει με πμ στο dikastis2015@yahoo.gr. Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. δεν σου απαντά κανείς γιατί ο χώρος που πρόκειται να μπεις είναι ανταγωνιστικός και κανείς δεν θέλει έναν επιπλέον συν-υποψήφιο!!! Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι και εύκολα να σου απαντήσει κάποιος διότι υπάρχουν αρκετές επιλογές που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες. Εφόσον δεν γνωρίζουμε το επίπεδό σου και τις ελλείψεις...πώς να σε πάρουν στο λαιμό τους;;;!!! Πάντως, το καλύτερο φροντιστήριο είναι ο εαυτός σου. όσο περισσότερο μελετήσεις και προσπαθήσεις μόνος σου, τόσο το καλύτερο για σένα! καλή τύχη!

   Διαγραφή
 30. Είμαι μητέρα υποψηφίου που δίνει φέτος για δεύτερη φορά. Μήπως μπορείτε εσείς, ο διαχειριστής του μπλογκ, να μας ενημερώσετε έγκυρα για το πότε θα έχουμε την προκήρυξη, πόσες θέσεις θα υπάρχουν και πότε περίπου θα γίνει ο διαγωνισμός; Τηλεφωνώ πάρα πολύ συχνά και στη σχολή πάνω στη θεσσαλονίκη και στο υπουργείο δικαιοσυνης. Πήρα και στον ΑΣΕΠ ,αλλά εκεί δήλωσαν αναρμόδιοι, Εχουμε πολύ μεγάλη αγωνία και οι γονείς και τα παιδιά. Τα έξοδα είναι τεράστια, πληρώνω φροντιστήριο για το παιδί, δεν εργάζεται ολόκληρος άντρας, επειδή η δικηγορία είναι σχεδόν πεθαμένη. Τι να κάνουμε. Εγώ ανέλαβα το κομμάτι της ενημέρωσης για να μην αποσπάται καθόλου το παιδί μου από το διάβασμα. Τι να κάνω είμαι σε αδιέξοδο. Ελλη Αναγνωστάκη. Αγία Παρασκευή

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η προκήρυξη αναμένεται εντός των ημερών (βλ. και δημοσίευση στο ΕΘΝΟΣ)

   Διαγραφή
  2. κ.Αναγνωστάκη σας προτείνω ανεπιφύλακτα τώρα για το καλοκαιράκι το βιβλίο των εκδόσεων Πατάκη: Μεγαλώνοντας (με) το παιδί μου.
   Με εκτίμηση
   Α

   Διαγραφή
  3. καταρχην, ηρεμηστε λιγακι, γιατι με τοσο αγχος....
   πολλοι συναδελφοι μου επετυχαν στο δικαστικο εργαζομενοι παραλληλα ως δικηγοροι.. αντιλαμβανομαι οτι ο ανταγωνισμος εχει αυξηθει απο τοτε, αλλα προπαντως ψυχραιμια

   Διαγραφή
  4. Ευχαριστώ πολύ

   Διαγραφή
 31. Τι θα πρέπει κάποιος να λάβει υπόψιν σοβαρά ώστε να "μπει" στη διαδικασία αυτών των εξετάσεων και να πάρει αυτή την απόφαση ζωής .. του να γίνει δηλαδή δικαστής ??? Γιατί πολλοί το σκέφτονται (λόγω της οικονομικής σταθερότητας που προσφέρει ο κλάδος), λιγότεροι το αποφασίζουν τελικά ( γιατί είναι απόφαση ιδιαίτερης βαρύτητας) και υπάρχουν και οι περιπτώσεις που το "μετά" των εξετάσεων το βίωσαν και το βιώνουν πολύ δύσκολα, σαν τρόπο ζωής και επαγγελματική επιλογή ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Πολύ λίγες οι θέσεις στον φετινό διαγωνισμό..
  Για τους διοικητικούς είναι γνώριμη η κατάσταση από τα παλιά..
  Ας ελπίσουμε να υπάρξει συμπληρωματική προκήρυξη και αύξηση των θέσεων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Απορώ γιατί υπάρχει τόση ανυπομονησία για το πότε θα αναρτηθεί η προκήρυξη, πότε θα δώσουμε εξετάσεις, για πόσες θέσεις θα αγωνιστούμε...Κι αν μάθουμε όλα αυτά, τι θα αλλάξει? Απλά κάνουμε την προετοιμασία μας (και την προσευχή μας) και αναμένουμε! Εξάλλου αυτός ο στόχος θέλει υπομονή και επιμονή.. Το ξέρουμε από την αρχή όλοι όσοι μπήκαμε στη διαδικασία αυτή..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. προς μητέρα υποψηφίου: πρόκειται για παιδί ή για ολόκληρο άντρα τελικά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Απο το στομα μου το πηρες!

   Διαγραφή
  2. Μα είναι απάντηση αυτή συνάδελφε?

   Διαγραφή
 35. Καλησπέρα.Είμαι 24 χρονών αλλά ήδη από τους πρώτους μήνες άσκησης αποφάσισα να δώσω στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.Θαυμάζω πραγματικά όσους κατάφεραν να μπουν και να επιτελέσουν με σοβαρότητα αυτό το επάγγελμα γιατί όπως μαρτυρά είναι λειτούργημα πάνω από όλα εκτός βέβαια από δουλειά.Θεωρώ ότι είναι μεγάλη η ευθύνη γιατί από εσένα κρίνονται οι τύχες τόσων ανθρώπων αλλά και η ειρηνική συμβίωση της ίδιας της κοινωνίας.Ξέρω από δικαστικό λειτουργό που έτυχε να ρωτήσω και μου είπε ότι η σωστή ενασχόληση είναι τουλάχιστον 8-10 ώρες απερίσπαστης μελέτης και συγκέντρωσης.Πραγματικά αυτή η δουλειά απαιτεί αφοσίωση ψυχή τε και σώματι ακριβώς επειδή και οι απαιτήσεις των πολιτών για σωστή απονομή της διακιοσύνης σου υποδεικνύουν την υποχρέωσή σου να είσαι σωστός και δίκαιος.Για αυτό και το αντιμετωπίζω πολύ σοβαρά το επάγγελμα και θα ήθελα να δώσω όμως πολλοί με αποθαρρύνουν και λόγω των οικονομικών εξόδων των φροντηστηρίων..Εγώ όμως πιστυεύω ότι αξίζει και με το παραπάνω να προσπαθήσεις..Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω επειδή ενδιαφέρομαι για Εισαγγελέας κατά πόσο για παράδειγμα αν σε ένα ποινικό ζήτημα υπάρχουν πολλές απόψεις(που συνήθως υπάρχουν) πρέπει ας πούμε στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις να τις εκφράσεις όλες ή αρκεί μία που υποστηρίζεις και να τη θεμελιώνεις πάντα βέβαια?Θέλει να επικαλείσαι και αποφάσεις από τη νομολογία?Και ως προς τις γενικής παιδείας ερωτήσεις και τις προφορικές και τις γραπτές τι ερωτήσεις κάνουν συνήθως?Και η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο? Έχω αγχωθεί ήδη από τώρα για τις εξετάσεις και για αυτό ρωτάω...Σας ευχαριστώ όλους σας εκ των προτέρων και πραγματικά καλή δύναμη με τις εξετάσεις σας.!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. -το φροντιστηριο δεν ειναι απαραιτητο... μεγαλος μυθος... πολλοι απο επαρχια περασαν με διαβασμα μονοι τους..
   -οσες περισσότερες αποψεις γραψεις τοσο καλυτερο, ιδιως θα πρεπει να ξερεις τη θεση της νομολογιας σε καποιο ζητημα..
   -το στυλ των ερωτησεων εξαρταται απο την καθε επιτροπη...οποτε δεεν ειναι κατι στανταρ...
   -γενικς παιδεια;ς ερωτησεις ασημαντες στην τελικη εκβαση.. ουτε σε κοβουν (εκτος αμα πεις κατι πολυ χοντρο) ουτε σε περνουν...
   -αποκτηση μεταπτυχιακου μονο ως γνωσεις... αλλιως δεν το ξερει η επιτροπη σαν πριμοδοτηση

   Διαγραφή
  2. Φροντιστήριο οπωσδήποτε κατά τη δική μου γνώμη. Ξέρουν τα παλιά θέματα, το στυλ ερωτήσεων και τέτοια. Πολύ καλό διάβασμα τους κώδικες. Οι απαντήσεις συνήθως βγαίνουν μέσα από τους κώδικες. Στα προφορικά οι δικαστές ρωτάνε πράγματα μέσα από κώδικα, οι καθηγητές όμως θέλουν και επιλέον νομικές σκέψεις. Το μεταπτυχιακό δεν χρειάζεται. Μόνο για μόρια στον ΑΣΕΠ, αν ψάχνεις θέση στο Δημόσιο. Τώρα όμως πού να τη βρεις... Οι θέσεις είναι πολύ λίγες κάθε χρόνο και ο συναγωνισμός πολύ μεγάλος. Μην επικεντρωθείς αποκλειστικά στις εξετάσεις, κάνε και δικηγορία παρ'αλληλα. Μπορεί, ό μη γένοιτο, να αποτύχεις και θα έχεις χάσει αρκετά χρόνια από δικηγορία. Δούλευε και διάβαζε παράλληλα. καλή τύχη

   Διαγραφή
  3. Ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινίσεις!!Πάντως για το φροντηστήριο άλλος δικαστικός μου είπε αυτό ακριβώς ότι απλά σε βάζει σε κάποιο πρόγραμμα και άλλος ότι χρειάζεται οπωσδήποτε γιατί η ύλη είναι αχανής..Όμως όλο και σε κάτι επιπλέον δε θα σου επιστήσει τη προσοχή-πιστεύω- γιατί η πολιτική δικονομία και το αστικό δίκαιο έχουν πολύ μεγάλη ύλη και προσωπικά τα θεωρώ πολύ πιο δύσκολα από το ποινικό..Αυτά είναι που φοβάμαι και τα έχουν και ως εξεταζόμενα και στους Εισαγγελείς..Ξέρω έχει και κάποια θέση εκεί ο Εισαγγελέας και για την ερμηνεία κάποιων ποινικών διατάξεων χρειάζεται...Το ρισκάρεις όμως για το φροντηστήριο..?Σίγουρα ανεκτίμητες οι γνώσεις του μεταπτυχιακού απλά φοβόμουνα μήπως αν δεν έχεις κατευθείαν είσαι σε χειρότερη μοίρα βαθμολογικά.Και δύο τελευταίες ερωτήσεις για να μη γίνομαι και κουραστική,το μάθημα του ευρωπαικού δικαίου που εξετάζονται σε τι συνίσταται?Στη μελέτη δηλαδή της ΕΣΔΑ και τη νομολογία του ΕΔΔΑ?Και ως προς τη δίμηνη άσκηση δικηγορίας αν δεν έχεις κάνει καμιά παράσταση σε δικαστήριο σε αποκλείει αυτό ή απλά να είσαι ουσιαστικά γραμμένος στο δικηγορικό σύλλογο επί δύο έτη?Δεδομένου ότι είναι και δύσκολες εποχές τώρα...Ευχαριστώ κάι πάλι εκ των προτέρων για την ενημέρωση!

   Διαγραφή
  4. Συμβουλη απο επιτυχουσα προ 7 ετιας.οι εξετασεις αποσκοπουν στο να κρινουν την σκεψη σου ως δικαστη κ οχι ως φοιτητη.ο δικαστης ακολουθει παντα την ομομελεια του απ κ αν δεν εχει αποφανθει για καποιο ζητημα τη νομολογια του απ οπως εχει παγιωθει κατα τη διαρκεια των ετων.οποτε ξεκινας αναφετονταςαυτα κ αν υπαρχει καποια απιψη που υποστηριζεται η υποστηριζοταν μεχρι προσφατως η οποια μεταβληθηκε την παραθετεις.δεν μπλεκεις με αποψεις εντος εισαγωγικων αιρετικες που υποστηριζονται μονο θεωρητικως κ δεν στηριζονται σε νομολογια.γιατι ο χρονος ειναι ελαχιστος.τελος δεν παραθετεις απλα αποψεις παιρνεις θεση για αυτο δινεις για δικαστης ηεισαγγελεας.επισης εγω οπως κ λιγοι απο τη σειρα μου δεν πηγαμε φροντιστηριο απο αποψη γιστι το θεωρουσα οικονομικη αφαιμαξη.αμσ διαβαζεις κατα κεφαλαια θεωρητικα κ στο τελος κανεις ανσσκοπηση στη νομολογια των τελευταιων ετων ολα γινονται.εξαλλου τα φροντιστηρια αυτο κανουν σε γεμιζουν φωτοτυπιες με νομολογια ετων τις οποιες πληρωνεις ενω μπορεις νσ βρεις μονος σου στη νομος κ να κανεις ηλεκτρονικο αρχειο.

   Διαγραφή
  5. Μην αφήσεις να σε "φάει" το άγχος!!. Αν μένετε στην επαρχία οι υποψήφιοι γιατί δεν περνάτε από τα κατά τόπους Δικαστήρια; Θέλω να πιστεύω οτι οι συνάδελφοί μου θα σας δώσουν τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που σας ταλανίζουν. Με ηρεμία λοιπόν και όλα θα πάνε καλά!

   Διαγραφή
  6. Παιδιά, θα ήθελα ως παλαιότερος να σας πω και εγώ τη γνώμη μου. Το πιο σημαντικό είναι να μην αφήσετε να σας φάει το άγχος όπως αναφέρεται πιο πάνω! Ήδη με αυτά που διάβασα με έπιασε το στομάχι μου ενθυμούμενος και αυτά που πέρασα και εγώ! Είναι δύσκολες εξετάσεις αλλά εάν είσαι ψύχραιμος και με τη βοήθεια του Θεού τα καταφέρνεις! Δεν είμαστε παντογνώστες ή ρομπότ εμείς που τα καταφέραμε, απλοί άνθρωποι είμαστε! Και μία συμβουλή: η ζωή σας, η υγεία σας και το να είστε χαρούμενοι και ισορροπημένοι με τους δικούς σας ανθρώπους είναι πάνω από όλα! χωρίς αυτά δεν έχει νόημα κανένα επάγγελμα όσο σημαντικό και αν είναι!

   Διαγραφή
  7. Πόσο πολύ θα συμφωνήσω!

   Διαγραφή
  8. Συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο. Ψυχική ισορροπία το σημαντικότερο. Δυστυχώς δεν είναι δεδομένη, ούτε στον κλάδο μας, όσα πιστοποιητικά και εάν προσκομίζονται για τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

   Διαγραφή
 36. Η προκήρυξη μάλλον δε θα βγει άμεσα. Το πιθανότερο να βγει το Σεπτέμβριο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. καλη επιτυχια παιδια,ψυχραιμία και υπομονή.να έχετε καλή εξεταστική επιτροπή.μακάρι να έχετε τον κ. Σταματόπουλο, αυστηρός αλλα δίκαιος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και καταπληκτικός καθηγητής μέσα στη σχολή και πολύ ωραίος "τύπος" συν τοις άλλοις! Respect κύριε Σταματόπουλε :-) Εκ των έσω..."φετινής εσοδείας"

   Διαγραφή
  2. φάε την γλώσσα σου καλέ μου άνθρωπε!!!!τέταρη φορά στην επιτροπή ο σταματόπουλος γιατί να είναι??άλλοι καθηγητές δεν υπάρχουν?

   Διαγραφή
  3. Είναι γλυκειά η εμπειρία αυτή, αν δεν την περάσεις δεν καταλαβαίνεις.Θεωρείς τον ευατό σου διπλά άξιο που πέτυχες σε αυτές τις εξετάσεις!καλή επιτυχία παιδιά!

   Διαγραφή
  4. Μακάρι να κληρωθει και φέτος!τις άλλες τέσσερις φορές πως κληρωθηκε εμείς θα ειμαστε οι άτυχοι!

   Διαγραφή
 38. Καλημέρα! Γνωρίζει κάποιος αν αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στο σχετικό διαγωνισμό η ιδιότητα του δικηγόρου. Προσωπικά, άσκησα δικηγορία για 7 χρόνια και μετά έκανα διακοπή, ώστε να αποφύγω την καταβολή εισφορών (αφού δεν ασκούσα το επάγγελμα). Υπάρχει θέμα συμμετοχής μου στο διαγωνισμό; Ευχαριστώ προκαταβολικά όποιον γνωρίζει κάτι σχετικό και έγκυρο και με διαφωτίσει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σύμφωνα με τις προηγούμενες προκηρυξεις, και τα δεδομένα που ίσχυαν,(και πιθανότατα να ισχύει το ίδιο), δεν υπαρχεί καποιο προβλημα, προυπόθεση ηταν να εχεις κανει τουλαχιστον 2 χρόνια δικηγορια....Στην ιδια περιπτωση είμαι κ εγω, εχοντας κανει διακοπη εδω και 2 χρονια και περυσι εδωσα κανονικα εξετασεις.Πιστευουμε πως το ιδιο θα ισχυει και φετος...καλη μελετη

   Διαγραφή
 39. Τέλος Ιουλίου σήμερα, και προκήρυξη πουθένα, αυτο σημαίνει ότι ο διαγωνισμός υπάρχει πιθανότητα να παέι παρα πίσω, Νοέμβριο ή Δεκεμβριο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. ΕΕΕΕ, ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ! Ο,ΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΣ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΟΙ ΠΛΕΟΝ ΑΞΙΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ! ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΘΕΛΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ, ΟΥΤΕ ΠΑΙΔΑΚΙΑ, ΟΥΤΕ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΟΥΤΕ 30-40ΑΡΗΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΟΥΝ ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΤΟΥΣ!!!!! ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΣΟΙ ΑΞΙΟΙ ΝΕΟΙ ΕΚΕΙ ΕΞΩ ΠΟΥ ΑΡΚΕΤΟΙ ΕΚ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΤΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΑΚΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΦΤΑΣΟΥΝ ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΗΘΟΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΟΙΑΣΟΥΜΕ! ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΤΥΧΟΙ ΑΥΤΟΙ! ΠΑΡΑ ΤΑΥΤΑ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν είσαι δικαστής, σκέφτηκες ποτέ μήπως έκανες λάθος επιλογή;

   Διαγραφή
 41. Διαβάζω διάφορα σχόλια εδώ και καταλαβαίνω όλους εμάς τους νέους. Σπουδάζω κι εγώ νομική στην κομοτηνή. Οι σπουδές χωρίς να με τρελαίνουν, έχουν ενδιαφέρον, αλλά επαγγελματικά δεν υπάρχει μέλλον. Ειδικά αν δεν έχεις πατέρα δικηγόρο να σε στηρίξει στην αρχή.Σα δικαστής ακούω είναι καλά. Ο μισθός είναι πολύ καλός από την αρχή του διορισμού. Εχουν βέβαια πολύ φόρτο, αλλά εμένα δε με νοιάζει. Οπως τα καταφέρνουν οι άλλοι έτσι θα τα καταφέρουμε κι εμείς. Θα δώσω κι εγώ αργότερα εξετάσεις. Καλή επιτυχία σε όλους που δίνετε τώρα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Kάποιος που δεν έχει ασχοληθεί στη πράξη με το Δοικητικό Δίκαιο ... Αλλά έχει όρεξη για διάβασμα ... Θα τα καταφέρει άραγε στις εξετάσεις για τη Διοικητική Διακιοσύνη ... Ο περιορισμένος αριθμός των θέσεων είναι μάλλον παράγοντας που αποθαρρύνει ... Πόσο βοηθάει το Μεταπτυχιακό στο Δημόσιο Δίκαιο και η πρακτική ενασχόληση με το Διοικητικό ? Αρκεί κάποιος να επικεντρωθεί μόνο στο διάβασμα ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει .. Φαντάζομαι το φροντιστήριο θα ναι απαραίτητο για τη προετοιμασία σε αυτή τη κατεύθυνση, γιατί ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και το επίπεδο υψηλό .. Οποιαδήποτε πληροφορία - άποψη δεκτή, γιατί υπάρχει η όρεξη, η διάθεση, η πρόθεση, αλλά δε ξέρω αν τα παραπάνω αρκούν για να μπει κανείς σε μια τέτοια διαδικασία ... Είναι όντως το Διοικητικό Δίκαιο - αδόκιμος όρος - βατό ή θα πρέπει να χει κάποιος "υψηλή" αντίληψη και "ροπή" στο συγκεκριμένο αντικείμενο για να τα καταφέρει..Όλες οι παραπάνω ερωτήσεις γίνονται γιατί πολλοί είναι αυτοί που το επιχειρούν και μάλιστα για χρόνια αλλά τελικά μένουν στη προσπάθεια ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Συνάδελφοι και συνυποψήφιοι, καλώ εδώ και μερικές μέρες στη Σχολή και δεν απαντά κανείς.
  Να υποθέσω ότι καλοκαίρι παντού? Και η προκήρυξη από Σεπτέμβρη ή τελοσπάντων μετά τον Δεκαπενταύγουστο?
  Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Βγήκε η προκήρυξη!!!Εθνικό τυπογραφείο, ΦΕΚ 1040 αρ.Γ, ημερομηνία εκδοσης 6//8/2014!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστούμε για την έγκαιρη ενημέρωση

   Διαγραφή
 45. Επιτέλους βγήκε η προκήρυξη !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. πάλι θα κάνουμε ιατρικες εξετασεις;;;; ελεος πια! ποιος συναδερφος είπε ότι καταργήθηκαν;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Δεν καταλαβαίνω τώρα τι γίνεται με τα πιστοποιητικά...Τι εξετάσεις πρέπει να πάμε στον παθολόγο για να βγάλει πιστοποιητικό; Και χρειάζεται ξεχωριστή βεβαίωση από ψυχίατρο και ξεχωριστή από ψυχολόγο; Μπορούν και οι τρεις να είναι ιδιώτες; Γνωρίζει κάποιος τη διαδικασία; Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Προς υποψήφιους διοικητικής κατεύθυνσης: Καλό διάβασμα της νομολογίας κυρίως πρόσφατης Συμβουλίου Επικρατείας. Για παράδειγμα, στο site του ΣτΕ δημοσιεύονται τα δελτία νομολογίας με σημαντικές αποφάσεις.
  Καλό διάβασμα της δικονομίας - ακυρωτικής, Ελεγκτικού Συνεδρίου, διαφορών ουσίας. Είναι κρίμα να χάσετε βαθμούς από ερώτημα που βγαίνει από Κώδικα. Αν δεν έχετε διαβάσει ένα ένα τα άρθρα, τη στιγμή της εξέτασης, το άρθρο που σας λύνει τα χέρια μπορεί να μην το εντοπίσετε.
  Προς όλους τους υποψήφιους: αυτό που θέλουν να δουν οι εξεταστές είναι ένα γραπτό που να αντικατροπτίζει έναν άνθρωπο που σκέφτεται και μπορεί να συντάξει ένα λιτό, κατανοητό, συνεκτικό κείμενο, χωρίς να παπαγαλίζει. Διαβάστε όσες περισσότερες αποφάσεις μπορείτε, έτσι ώστε να καταλάβετε τον τρόπο γραφής και τη δομή μιας δικαστικής απόφασης. Αυτό να προσπαθήσετε να πετύχετε.
  Εγκαταλείψτε τη νοοτροπία του φοιτητή (γνωρίζω ότι αυτή μας διδάξανε και εγώ αυτήν είχα...) και αποκτήστε τη νοοτροπία του δικαστή. Μελετώ δικογραφία (δηλαδή το πρακτικό που έχω μπροστά μου), ξεκαθαρίζω το πραγματικό, σκέφτομαι, επιστρατεύω τις γνώσεις μου, ερευνώ τη νομολογία (αυτό το στάδιο παραλείπεται φυσικά στις εξετάσεις), καταλήγω στο δια ταύτα και μετά γράφω. Εάν το θέμα δεν το γνωρίζετε, ψυχραιμία και μετά λογική. Αυτήν θα επιστρατεύσετε.
  Σε ό,τι αφορά την ξένη γλώσσα και τη γενική παιδεία. Καλώς ή κακώς (αμφιλεγόμενο ζήτημα για το εάν έπρεπε να έχουν ίση βαρύτητα με τα νομικά μαθήματα - προσωπική άποψη, καλώς έχουν, ειδικά για την γενική παιδεία, όπου μπορείς να καταλάβεις εάν ο εξεταζόμενος έχει μυαλό και εάν είναι ικανός να συντάξει ένα κατανοητό - μη νομικό- κείμενο, το τελευταίο δεν είναι αυτονόητο), τα μαθήματα αυτά μπορούν να σας βάλουν στη Σχολή.
  Προσοχή στην ορθογραφία και στα σημεία στίξης. Από βιασύνη γίνονται λάθη παιδικά. Επίσης καλή διαχείριση του χρόνου, ξεκινάτε από το θέμα που γνωρίζετε.
  Και κυρίως: πριν τις εξετάσεις, ύπνος καλός, πρέπει να ξεκουράσετε το μυαλό σας.
  Οι εξετάσεις αυτές είναι μαραθώνιος και η διαδικασία είναι αγχωτική. Το ξέρω, το έχω ζήσει. Εάν τα αποτελέσματα δεν είναι τα επιθυμητά, δεν απογοητεύεστε, αλλά ξαναδίνετε όσες φορές αντέχετε. Καλή επιτύχια σε όλους τους υποψήφιους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ειστε εξαιρετικος-η!
   Προσωπικα, ως υποψηφια, σας ευχαριστω θερμα, για το χρονο που αφιερωσατε για την συνταξη αυτου του σαφεστατου κ πληρως ενημερωτικου κειμενου.Να ειστε παντα καλα!

   Διαγραφή
  2. Ως υποψήφιος σας ευχαριστώ για τις άριστες συμβουλές σας !

   Διαγραφή
 49. Ενόψει της διάταξης του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74Α΄/26-3-2014) παρακαλούνται οι αρμόδιοι όπως διευκρινίσουν προς τους υποψηφίους πώς εννοείται ο όρος "επικυρωμένο αντίγραφο" και "επικυρωμένη φωτοτυπία" που αναφέρεται στην από 07-08-2014 ανακοίνωση της ΕΣΔι σχετικά με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τον ΚΑ΄ εισαγωγικό διαγωνισμό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Παρακαλώ πολύ, μπορούμε να έχουμε κάποια υπεύθυνη απάντηση για τη φετινή ισχύ των πιστοποιητικών? Μέχρι πρότινος ήτο 6μηνη για τα πιστοποιητικά υγείας και 3μηνη για όλα τα υπόλοιπα. Φέτος καμία διευκρίνιση. Τηλεφώνησα στη σχολή, αλλά η γραμματέας δεν γνώριζε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. σκοπος ήταν συνάδερφε να μην τα βγάλουμε τα πιστοποιητικά υγείας πριν τις εξετάσεις! ποιο το νοημα να τρωμε ακτινοβολια ;;

   Διαγραφή
 51. Η ισχύς είναι το πρόβλημα? Φέτος υπάρχουν πολλές καινοτομίες: 1)ζητούν χαρτί από ψυχολόγο και με μια μικρή έρευνα είδα ότι στο δημόσιο δεν υπάρχουν άρα θα πληρώσουμε ιδιώτη, 2)ζητούν επικυρωμένα αντίγραφα αν και η επικύρωση ως επί το πλείστον καταργήθηκε πρόσφατα, 3)τουλάχιστον ενσωμάτωσαν την τελευταία νομοθετική μεταβολή του 2013 και δε ζητούν πιστοποιητικό πρωτοβάθμιας επιτροπής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. μα δε λενε και ούτε ποιες ακριβώς θα είναι οι εξετάσεις;; θέλει πάλι γενική ούρων και ακτινογραφια θώρακος;;

   Διαγραφή
  2. Συμφωνώ. Πολλές οι απορίες με τα πιστοποιητικά. Δηλαδή αρκεί να πάμε βεβαιώσεις ιδιωτών και απευθείας στην σχολή θα τα στείλουμε; Προφανώς το "επικυρωμένα" τέθηκε εκ παραδρομής; Πήρα σήμερα στη ΕΣΔι και μου είπαν να ξανακαλέσω από Δευτέρα.

   Διαγραφή
  3. Φαντάζομαι για τις ιατρικές εξετάσεις θα πει κάθε παθολόγος τι θέλει αναλόγως αν φοβάται να βάλει την τζίφρα του ελαφρά τη καρδία. Άλλοι μπορεί να δώσουν και χωρίς αυτές τη γνωμάτευση.

   Διαγραφή
 52. Βλέπω βγήκε μία διευκρινιστική που λύνει κάποιες από τις απορίες μας ( και μένουν οι υπόλοιπες)


  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Εκτύπωση E-mail
  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ


  1.Όλα τα πιστοποιητικά που ζητούνται να έχουν τρίμηνη ισχύ
  2.Όλα τα αντίγραφα να είναι σε απλή φωτοτυπία (ν.4250/2014 ΦΕΚ Α΄74 /26-3-14)
  http://www.esdi.gr/a/index.php?option=com_content&task=view&id=621&Itemid=495

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Σε σχέση με το πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ίσως πρέπει να υπενθυμίσουμε στους υπεύθυνους του διαγωνισμού και το άρθρο 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102Α΄/24-05-2004) σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/5482/21-03-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 400Β΄/28-03-2005) περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης του συγκεκριμένου πιστοποιητικού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Παιδάκια, θα μας τρελανουν εντελώς. Μετά από τόσο διάβασμα δε θέλει και πολύ. Άντε να βγάλουμε γρήγορα το πιστοποιητικό ψυχικής υγείας, όσο έχουμε ακόμη σώας τας φρένας...

   Διαγραφή
  2. Kαλύτερα να το πάμε εμείς παρά να πάθουμε καμιά έκπληξη στο τέλος

   Διαγραφή
  3. Από τη στιγμή που υπάρχει νομοθεσία που ορίζει την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του πιστοποιητικού εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων, η Σχολή οφείλει να την εφαρμόσει και κακώς αν δεν το πράττει. Γιατί να συντηρείται σε βάρος των υποψηφίων μια περιττή γραφειοκρατία, όταν μάλιστα αυτή δεν έχει και νομικό έρεισμα; Δεν μπορώ να καταλάβω τελικά γιατί στη Σχολή υπάρχει τόση άγνοια επί της ισχύουσας νομοθεσίας;

   Διαγραφή
  4. Και να αναγκαστούν εκεί στη Σχολή να ψάχνουν τη στρατολογική κατάσταση του κάθε υποψηφίου; Δεν τους συμφέρει να εφαρμόσουν το νόμο γιατί θα φορτωθούν με δουλειά...
   Τουλάχιστον ας γίνει αυτό που γίνεται στις εξετάσεις για την άδεια της δικηγορίας: Ο υποψήφιος κάνει μια υπεύθυνη δήλωση ότι εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

   Διαγραφή
 54. Καλησπέρα, για την τριμηνη ισχυ εννοειται οτι πρεπει να εχουν εκδοθει εντός των τριων μηνων πριν την ημερομηνια εναρξης του διαγωνισμου στις 10 Οκτωβριου? καλη επιτυχια σε ολους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. Ξέρει κανείς αν υπάρχει καποιο βιβλίο που να γράφει τις αποφάσεις της ολομέλειας του ΑΠ (αστικές και εμπορικές, ποινικές βρήκα) και από κάτω να τις σχολιάζει (ποιά ζητήματα αντιμετωπίζει και πως τα λύνει) γιατί μου είναι πολύ δύσκολο να καταλάβω τι λένε; και πόσο κάνει; ευχ;ριστώ πολύ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. Συμφωνώ με τους δικαστές που μας συμβουλεύουν να είμαστε ψυχικά ήρεμες στις εξετάσεις γιατί προέχει πάνω απόλα η υγεία μας και η ψυχική μας ισορροπία. Οταν όμως αναγκάζεσαι να κλείνεις το γραφείο που άνοιξες με χρήμτα που σου έδωσε ο πατέρας σου, επειδή είχες μια υπόθεση το χρόνο και δεν μπορείς να πληρώσεις ούτε τα ταμεία σου, για ποιά ψυχική ισορροπία μιλάτε; σκέφτομαι καμιά φορά τι την ηθελα τη νομική

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ μου/αγαπητή μου μάθε ότι όλα τα προσωπικά σου πρέπει να τα αφήσεις έξω και να κλειδώσεις την πόρτα του μυαλού σου στο στόχο σου. Ειδικά όταν με το καλό περάσεις και βγείς από τη σχολή θα καταλάβεις ότι τα της οικίας σου-ήτοι διάφορα προβλήματα-θα μένουν εκεί και δεν θα πρέπει να σε ακολουθούν στην έδρα. Το λειτούργημα που επέλεξες να ακολουθήσεις απαιτεί να επιδεικνύεις ηρεμία όταν δικάζεις. Συνεπώς ξεκίνησε από τώρα την "προπόνηση". Συγκεντρώσου στο στόχο σου, ηρέμησε και όλα θα πάνε καλά. Ο πατέρας σου να είσαι σίγουρος ότι δεν ζητά να έχεις τύψεις αλλά να κάνεις πραγματικότητα αυτό που επιθυμείς. Δεν το παίζω ψυχολόγος, γιατί δεν είμαι εξάλλου.. Συγγνώμη κιόλας για το συμβουλευτικό ύφος.. Άντε λοιπόν. Κουράγιο, ψυχραιμία και καλή επιτυχία.

   Διαγραφή
  2. Είναι πολλοί τελικά αυτοί που βρίσκονται στην ίδια θέση με σας και κάνουν την ίδια σκέψη..Υπάρχουν κι εκείνοι που έγιναν Συμβολαιογράφοι τα τελευταία χρόνια με πολύ κόπο (διάβασμα, φροντιστήρια κλπ), άνοιξαν τα γραφεία τους, δε μπορούν να τα συντηρήσουν και ξαναμπαίνουν στη διαδικασία των εξετάσεων για το Δικαστικό κλάδο πια..Λίγοι είναι οι πραγματικά επαγγελματικά ευχαριστημένοι απ'όλες τις πλευρές, μετά τις σπουδές στη Νομική δυστυχώς..

   Διαγραφή
  3. Join to the club. Nα ξέρεις ότι είμαστε αρκετοί στην ίδια κατάσταση. Με δανεικά από γονείς ( ως πότε;), συνεχή υπερπροσπάθεια με λίγη ανταμοιβή.Ενοχές και φόβοι για το αύριο. Οι αντοχές δοκιμάζονται. Είμαστε αρκετοί μέσα σε αυτό το χορό και σε καταλαβαίνω. Δεν είναι πράγματα να τα βλέπουμε ελαφρά την καρδία. Ωστόσο, πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας και να δώσουμε τον αγώνα μας. Δεν πρέπει να αφήσουμε να μας τελειώσουν.

   Διαγραφή
  4. Μην ανησυχείς. Κάνε κουράγιο και άν περάσεις μετά από ένα χρόνο στη Σχολή μπορείς να ξεκουραστείς με τις επαπειλούμενες και τις γονικές άδειες.
   Εγώ έχω τρία χρόνια να πάω σε Πρωτοδικείο

   Διαγραφή
  5. Όντως είμαστε πολύ δυνυποψήφιοι σε αυτήν την κατάσταση...κλείσιμο γραφίων ως και διαγραφή απο τα ταμεία για να περιορίσουμε τα έξοδα...και όταν λέμε οτι προετοιμαζόμαστε για τις εξετασεις των δικαστων, να σου απανταν- διαβάζεις, και με τι άλλο ασχολείσαι..? Κουράγιο και ψυχραιμία, κι όπως έλεγε και η κατακλέιδα του όρκου νομικών "ειη ο Θεός εν τω βιω βοηθός, καλή δύναμη σε όλους μας

   Διαγραφή
 57. Απο τη δημοσιευση του ΦΕΚ αρχιζουν να μετραν τα 2 χρονια δικηγορίας;;; Για την κατευθυνση των διοικητικων δικαστων ειναι απαραιτητη και η γνωση Φορολογικου,Πολεοδομικου-Περιβαλλοντικου Δικαιου καθως και Δικαιου Κοινωνικης Ασφάλειας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. Από κρατικό νοσοκομείο, σχετικά με το πιστοποιητικό σωματικής υγείας, με ενημέρωσαν ότι εκδίδεται βάσει των εξετάσεων που o εκάστοτε φορέας απαιτεί. Επειδή στη σχολή δεν απαντούν στο τηλέφωνο και χωρίς αυτή την πληροφορία πάει χαμένο το ραντεβού που με χίλια βάσανα έκλεισα για τις επόμενες μέρες,αν γνωρίζετε κάτι σχετικά με το θέμα,παρακαλώ θερμά να μας διαφωτίσετε.ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. Συναδελφοι μηπως εκανε κανεις τη διαδικασια για το πιστοποιητικο υγειας;Αρκει απλη γνωματευση απο παθολογο και ψυχολογο χωρις να περασουμε καθολου απο τη διευθυνση υγειας ; Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. Θεωρώ ότι η φράση "πιστοποιητικό σωματικής και ψυχικής υγείας" έχει παραμείνει εκ παραδρομής στην προκήρυξη του ΚΑ' εισαγωγικού διαγωνισμού, κατά συνέπεια -βάσει και του άρθρου 7 ν. 4210/2013-, αρκούν οι (3) γνωματεύσεις ψυχιάτρου, ψυχολόγου και παθολόγου. είτε του δημοσίου, είτε ιδιωτών, στις οποίες να αναγράφεται η χρήση για την οποία προορίζεται το έγγραφο. Προφανώς και δεν εκδίδεται πλέον σχετικό πιστοποιητικό από τις Υγειονομικές επιτροπές, αυτή προφανώς είναι και η ratio της διάταξης του ως άνω άρθρου (περί "απλοποίησης διαδικασίας διορισμού δημ. υπαλλήλων"). Επιπλέον, αναφορικά με κάποιο από τα παραπάνω σχόλια, θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχουν και ψυχολόγοι Δημοσίου, οι οποίοι απασχολούνται στα κατά τόπο Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας, τα οποία εντάσσονται στο αντίστοιχο Γενικό Νοσοκομείο.Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Απαιτείται γνωμάτευση και από ψυχιάτρο και από ψυχολόγο; Στο άρθρο 7 του νέου ΥπαλλΚωδ δεν αναφέρεται καν η πιστοποίηση της υγείας με γνωμάτευση από ψυχολόγο. Το άρθρο 37 παρ. 1 περ. 1α΄ του ν.1756/88 παραπέμπει απλά στο σύστημα εξέτασης της υγείας των υποψηφίων δικαστικών λειτουργών, ταυτίζοντάς το με το σύστημα που ισχύει για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους. εφόσον καταργήθηκε η τριμελής αυτή επιτροπή, δε βρίσκω το λόγο γιατί να πρέπει να προσκομίσουμε 3 και όχι 2 γνωματεύσεις. Ας μας ενημερώσει κάποιος υπεύθυνα τι απαιτείται επιτέλους να προσκομίσουμε....

   Διαγραφή
 61. Πέρυσι το πιστοποιητικό ψυχικής υγείας το εξέδιδε μόνο ψυχίατρος. είναι δυνατόν φέτος, στο πλαίσιο "απλοποίησης" της διαδικασίας η αντίστοιχη γνωμάτευση να πρέπει να εκδοθεί και από ψυχολόγο;; οι κ.κ. δικαστές του blog τι άποψη έχουν περί τούτου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. Η Σχολή θα πρέπει να αποσαφηνίσει άμεσα με νέα ανακοίνωσή της τη διαδικασία σχετικά με τα "πιστοποιητικά σωματικής και ψυχικής υγείας".
  Για παράδειγμα σε σχέση με το "πιστοποιητικό ψυχικής υγείας" θα πρέπει ο υποψήφιος να προσκομίσει δύο γνωματεύσεις, μία από ψυχολόγο και μία από ψυχίατρο, ή αρκεί μία γνωμάτευση είτε από ψυχολόγο είτε από ψυχίατρο; Οι γνωματεύσεις δηλαδή του ψυχολόγου και του ψυχιάτρου για την ψυχική υγεία του υποψηφίου απαιτούνται σωρευτικά ή διαζευκτικά;
  Νομίζω ότι πλήττει το κύρος του διαγωνισμού η έλλειψη κάποιας επίσημης και υπεύθυνης ενημέρωσης για το όλο θέμα, από τη στιγμή μάλιστα που, όπως φαίνεται, αρκετοί υποψήφιοι έχουν προβληματιστεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είναι σαφές ότι απαιτούνται σωρευτικά και αυτό προκύπτει και από το γράμμα της προκήρυξης. αλλά και από τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν.4210/2013(ΦΕΚ Α΄254), σε συνδυασμό με το άρθρο 37 παρ. 1 περ. ια΄του ν.1756/1988 (ΦΕΚ Α΄35) "Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών", στα οποία παραπέμπει η προκήρυξη.
   Επιπρόσθετα, η προϊσχύσασα μορφή της παρ. 2 αρ. 7 του Ν 3528/2007 όριζε το ρόλο των υγειονομικών επιτροπών. Πλέον, η εν λόγω διάταξη έχει αντικατασταθεί με το Ν.4210/2013 και δεν ορίζει τίποτα πια για επιτροπές.
   Ποιος θα περίμενε ότι θα αναγκαστούμε να προβούμε σε....ερμηνεία της ίδιας της προκήρυξης!

   Διαγραφή
  2. Τόσο σαφές όσο και το ότι τα πιστοποιητικά αρχικά έπρεπε να ήταν επικυρωμένα......το μόνο σαφές είναι η ασάφεια.

   Διαγραφή
 63. 'Oποιος εχει κατι νεωτερο για την διαδικασια αναφορικα με τη διαδικασια και τα πιστοποιητικα γνωματευσεις σωματικης και ψυχικης υγειας ας ενημερωσει,καλη δυναμη σωματικη και ψυχικη στους συνυποψηφιους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 64. Στην σχολη δεν απαντουν ελπιζω να δωσουν διευκρινισεις συντομα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. Αν η προκήρυξη και ο νόμος λέει ότι χρειάζονται δύο πιστοποιητικά ένα από ψυχίατρο και ένα από ψυχολόγο, χρειάζονται πιστοποιητικά και από ψυχολόγο και από ψυχίατρο γιατί καθένας από αυτούς μπορεί να πιστοποιήσει διαφορετικά πράγματα. Ο ψυχολόγος για το χαρακτήρα και γενικά για την προσωπικότητα του υποψηφίου, ο ψυχίατρος για την έλλειψη ψυχικής ασθένειας. Απορώ που είναι το πρόβλημα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το πρόβλημα είναι ότι σε αυτή τη χώρα όσο πιο απλά περιγράφονται τα πράγματα, τόσο πιο σύνθετα εκλαμβάνονται..

   Διαγραφή
  2. Το πρόβλημα είναι το εξής:
   Η ανακοίνωση της ΕΣΔΙ φαίνεται να μιλάει καταρχήν για 2 μόνο πιστοποιητικά και συγκεκριμένα για 1 πιστοποιητικό σωματικής υγείας και για 1 πιστοποιητικό ψυχικής υγείας.
   Λίγο παρακάτω όμως η ίδια ανακοίνωση μιλάει για γνωματεύσεις 3 γιατρών και συγκεκριμένα 1) παθολόγου ή γενικού ιατρού, 2) ψυχίατρου και 3) ψυχολόγου. Και το ερώτημα, για να το θέσω απλά, είναι: Πόσα "χαρτιά" θέλουν να τους πάμε τελικά 2 ή 3; Αν τα πιστοποιητικά είναι όντως 2, 1 σωματικής και 1 ψυχικής υγείας, τότε γιατί αναφέρονται 3 γιατροί;
   Νομίζω ότι η ανακοίνωση στο σημείο αυτό είναι προβληματική στη διατύπωση, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ασάφεια.

   Διαγραφή
 66. να μη ρωτησω για συμπληρωματικη ε? γτ οι εισαγγελεις καπως λιγοι μου φαινονται..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. Aστείο να λέμε ότι ο ψυχολόγος μπορεί να πιστοποιήσει τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα. Πράγματα τελείως υποκειμενικά. Η οποιαδήποτε πρόθεση κατηγοριοποίησης είναι εξαιρετικά προβληματική κι ύποπτη.Ούτε που καταλαβαίνω που το πάνε. Τι θέλουνε να μας πούνε τελικά ότι έχουν παρατηρήσει φαινόμενα κακών χαρακτήρων ή ψυχικών ασθενειών στη σχολή ή στο δικαστικό σώμα; Αυτά είναι μία περιττή ταλαιπωρία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οψυχολόγος ακολουθεί πολύ συγκεκριμένες επιστημονικές μεθόδους (πχ. συνέντευξη) για να εντοπίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας κάθε υποψηφίου. Η καταγραφή και στη συνέχεια η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών αυτών οδηγεί τον ψυχολόγο με ασφάλεια στην πρόβλεψη αν ο υποψήφιος μπορεί να ασκεί το έργο του δικαστή με νηφαλιότητα, ψυχραιμία, απάθεια και απροσωποληψία. Η διαπίστωση αυτή είναι πολύ απλή, σχεδόν μαθηματική. Τίποτε υποκειμενικό δεν υπάρχει. Η κλινική περίπτωση είναι έργο και του ψυχιάτρου, επειδή η συμπεριφορά έχει και βιολογική (χημική) βάση : οπότε φάρμακα (βλ. εισαγωγικά, αν θέλεις, τον Ποταμιάνο Γ. και Αναγνωστόπουλο, Φ. Προσωπικότητα, Θεωρίες, κλινική πρακτική και έρευνα, δεύτερη έκδοση, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2012, σελ. 11 και επ. Α και να είσαι βέβαιος ότι παντού υπάρχουν και "κακοί" χαρακτήρες και μάλιστα πολλοί και ψυχικές ασθένειες και μάλιστα πολλές.

   Διαγραφή
  2. Μακάρι να είναι πάντα έτσι και βέβαια φαίνεται ότι έχετε μελετήσει το θέμα. Ευχαριστώ για τις βιβλιογραφικές ενδείξεις και θα τις κοιτάξω. Και πραγματικά σε ένα τέτοιο πλαίσιο σαν κι αυτό που μας εξηγήσατε θα ήταν ευκταίο για όλους τους υπηρετούντες στο δημόσιο να υπάρχει ανά διαστήματα μία αξιολόγηση. Ωστόσο, υπάρχει και η άποψη ότι πολλές φορές πίσω από τους ψυχιάτρους και τους ψυχολόγους στήνεται μία βιομηχανία φαρμάκων αφ' ενός και μία προσπάθεια κατηγοριοποίησης σε αρεστούς και μη αφ' ετέρου. Για παράδειγμα σήμερα στην Αμερική αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Μία προσπάθεια είτε ιατρικοποίησης στοιχείων της προσωπικότητας είτε ελέγχου πεποιθήσεων. Μακάρι να μην είναι ο κανόνας. Κατ' εμέ μία μεγάλη συζήτηση που πρέπει να γίνει και ευρύτερα για ένα σωστό πλαίσιο. Και βέβαια είναι μεγάλη υπόθεση η αντικειμενικότητα και η απροσωποληψία που συνδέονται βέβαια και με παράγοντες άλλους, πέραν των ψυχολογικών, να διασώζονται για το σύνολο του δικαστικού σώματος. Ας μου συγχωρήσετε αυτή την επιφυλακτικότητα που διατηρώ. Χάρηκα που το συζητήσαμε και δίνει και η ιστοσελίδα αυτή τη δυνατότητα ανταπόκρισης.

   Διαγραφή
  3. Εγώ δεν είδα για καμία από τις γνωματεύσεις που εκδόθηκαν να με ρώτησε κάποιος το παραμικρό. Απλά έχασα 3 ακόμη πρωινά από τη ζωή μου για λόγους γραφειοκρατίας.

   Διαγραφή
  4. Μωρέ ψυχικά υγιής μπαίνεις. Πώς καταντάς στην πορεία είναι το πρόβλημα...

   Διαγραφή
 68. Επίσης δεν διευκρινίζεται στην προκήρυξη ή οπουδήποτε αλλού τι εξετασεις απαιτούνται για την γνωματευση του παθολόγου. Κατά τη βούληση του κάθε παθολόγου θα κάνουμε εξετάσεις ή η σχολή θέλει συγκεκριμένες; Στους νόμους που παραπέμπει η ανακόινωση για τα δικαιολογητικά αναφέρεται ότι ο παθολόγος δίνει την γνωμάτευση με βάση τις οδηγίες που δίνει η υπηρεσία η οποία ζητά τη γνωμάτευση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 69. Μήπως γνωρίζει κάποιος τι ιατρικές εξετασεις απαιτούνται για να μας χορηγηθεί το πιστοποιητικό σωματικής υγείας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. σε όλα τα νοσοκομεία ξέρουν τι ιατρικές εξετάσεις χρειάζονται. είναι στανταρ για όλους που δίνουν εξετάσεις στο δημόσιο.ξέρουν αυτοί.οπότε όλα οκ

   Διαγραφή
 70. Δεδομένου ότι η επικοινωνία με τη Σχολή είναι ανέφικτη, καθώς κανείς δεν απαντάει στα τηλέφωνα, και δεδομένου ότι εδώ μέσα ακούγονται διάφορες απόψεις και ερμηνείες σχετικά με τα πιστοποιητικά σωματικής και ψυχικής υγείας, είναι δυνατόν οι διαχειριστές του blog να μεταφέρουν στη Σχολή την παράκληση να υπάρξει επιτέλους κάποια επίσημη ανακοίνωση εκ μέρους της που να ξεκαθαρίζει υπεύθυνα το όλο θέμα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 71. για συμπληρωματική προκήρυξη υπάρχει καμία πληροφόρηση?
  ας ελπίσουμε να επαναληφθεί η περσινή τακτική

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Λυπάμαι αλλα απο νεότερη πληροφόρηση που εχω διαψεύστηκε οποιαδήποτε τετοια είδηση.δεν υπαρχει καμία περιπτωςη για αύξηση θέσεων!

   Διαγραφή
 72. Στα νοσοκομεία ίσως γνωρίζουν τί εξετάσεις απαιτούνται, οι ιδιώτες ιατροί όμως θέλουν κάποιες διευκρινήσεις...Εμένα ιδιώτης ιατρός (οικογενειακός μας ιατρός πολλά χρόνια) μπορεί να μου δώσει γνωμάτευση και χωρίς να υποβληθώ σε εξετάσεις και χωρίς φυσικά αυτό να χρειάζεται να αναγράφεται στη γνωμάτευση..Πώς ξέρω όμως οτι καλύπτομαι σίγουρα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 73. τελικά έχουμε κάποια διευκρίνιση;; θελω να κλείσω ραντεβού στο νοσοκομείο κ δεν ξέρω τι να τους πω!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 74. Δεν είναι και τόσο τραγικά τα πράγματα με τα ιατρικά πιστοποιητικά.
  Χάνουμε την ουσία..
  Τραγικός είναι ο αριθμός των θέσεων που προκηρύχθηκαν και στις δύο κατευθύνσεις!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 75. την προηγούμενη χρονιά, υποβληθήκαμε σε ουρολογικές εξετάσεις, και ακτινογραφία θώρακος (όσον αφορά στο πιστοποιητικό σωματικής υγείας), και σε ψυχομετρικά τεστ απο ψυχίατρο, και ψυχολογική αξιολόγηση από ψυχολόγο/συνέντευξη, (όσον αφορά στο πιστοποιητικό ψυχικής υγείας.)
  όλα τα ανωτέρω έγγραφα εξετάσεων, χρειάστηκε να τα διακομίσουμε στην Β'βάθμια Υγειονομική Επιτροή, από όπου περάσε από αξιολόγηση ο φάκελός μας, και έτσι, παραλάβαμε σ φ ρ α γ ι σ μ έ ν α, κατ' απαίτηση της Σχολής, από την Επιτροπή αυτή, τα πιστοποιητικά μας.
  Αυτή τη χρονιά;
  Δεν αναφέρεται πουθενά η Υγειονομική Επιτροπή.
  Στη Σχολή δεν απαντούν.
  Τα φώτα σας, παρακαλώ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 76. Επικοινώνησα με την σχολή, και μου ανεφεραν οτι αρκεί να προσκομισουμε πιστοποιητικό απο κάθε γιατρό στο οποιο θα αναφέρεται μόνον οτι είμαστε σωματικά και ψυχικα υγιείς αντίστοιχα. Δεν τους απασχολεί σε τι εξετασεις θα υποβληθουμε. Πάντως θεωρώ οτι θα ηταν σκόπιμο να υπάρξει κάποια διευκρίνιση απο τη σχολή, και ως προς το ακριβές περιεχόμενο του πιστοποιητικού. Συγγνώμη για τον τονισμό, αλλά στελνω απο κινητό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 77. 3 γνωματεύσεις απαιτούνται..1)από παθολόγο 2)από ψυχολόγο και 3) από ψυχίατρο
  δεν πάμε καν στην υγειονομική επιτροπή,απλά και μόνο προσκομίζουμε αυτές τις τρεις γνωματεύσεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 78. καμία πιθανότητα για συμπληρωματική προκήρυξη?!
  την κάτσαμε...τόσοι πολλοί εισαγγελείς και διοικητικοί...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 79. Από ψυχιατρική κλινική δημόσιου νοσοκομείου μου χορήγησαν πιστοποιητικό ψυχικής υγείας το οποίο συνυπογράφεται από ψυχολόγο και ψυχίατρο. Πρόκειται για 1 ενιαίο έντυπο που φέρει τις υπογραφές και του ψυχολόγου και του ψυχιάτρου. Μπορώ να προσκομίσω αυτό το χαρτί ή θα πρέπει να ζητήσω οι γνωματεύσεις του ψυχολόγου και του ψυχιάτρου να μου δοθούν σε 2 ξεχωριστά έντυπα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. τα δημόσια νοσοκομεία εκδίδουν μόνο ενιαίο πιστοποιητικο υπογεγραμμένο από ψυχολόγο και ψυχίατρο.

   Διαγραφή
 80. Για το μάθημα της έκθεσης αρκεί ένας καλός οδηγός εκθέσεων της τρίτης λυκείου ή χρειάζεται και κάτι επιπλέον;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. δεν χρειαζεσαι τιποτα.. εχοντας περασει απο νομικη, λογικα μια απλη εκθεση θα μπορειες να γραψεις... δεν ειναι πανελληνιες.. η εκθεση ουτε σε περναει ουτε σε κοβει

   Διαγραφή
 81. Γεια σας ! Ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω στις εξετάσεις της ΕΣΔΙ όπου προϋπόθεση είναι η διετής άσκηση δικηγορίας. Η έναρξη της διετίας άρχεται από την ημερομηνία του ΦΕΚ διορισμού? Το ρωτάω γιατί το ΦΕΚ διορισμού μου εκδόθηκε 07/09/2006 και εγώ παραιτήθηκα από την δικηγορία στις 06/11/2008. Στο πιστοποιητικό δικηγορίας που εξεδόθη από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης αναγράφεται ως χρόνος έναρξης άσκησης ενεργού δικηγορίας η 11/01/2007 παρόλο που το ΦΕΚ διορισμού μου βγήκε στις 07/09/2006. Τελικά συμπλήρωσα την διετία ή όχι? Ευχαριστώ εκ των προτέρω γιαμ κάθε απάντηση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ε, ζητα να σου διορθωθει το πιστοποιητικο απ' τον Συλλογο. ετσι οπως στο εξεδοσαν προφανως δεν πληρεις τα τυπικα κριτηρια

   Διαγραφή
  2. Εφόσον γίνεται λόγος για διετή άσκηση δικηγορίας, το χρονικό διάστημα ξεκινάει από την εγγραφή στον Σύλλογο, αφού δεν νοείται άσκηση δικηγορίας χωρίς προηγουμένως εγγραφή σε ΔΣ, χορήγηση Α.Μ. κλπ.

   Διαγραφή
 82. Καλησπέρα σ' όλους και καλή επιτυχία!!! Γνωρίζει κάποιος τον τρόπο υποβολής του πιστοποιητικού ήθους και των γνωματεύσεων υγείας; δε συνυποβάλλονται με τα λοιπά δικαιολογητικά στην αίτηση; τα καταθέτουμε στη γραμματεία δικαστηρίου ή στην ίδια τη σχολή;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημέρα και καλή επιτυχία! Τα δικαιολογητικά που αναφέρετε υποβάλλονται με τα λοιπά δικαιολογητικά και την αίτηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου στα κατα τοπου;ς δικαστηρια. Αν δεν τα έχετε μέχρι τοτε μπορείτε μέχρι τις 6 Οκτωβρίου να τα καταθεσετε μονο στη σχολή. Αυτό το νόημα έχει η διάταξη οπώς μου την εξήγησαν κι εμένα σε σχετικό τηλεφώνημα μου στη σχολή,

   Διαγραφή
 83. ακουσα ότι στο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο προβλέπεται αύξηση οργανικών θέσεων των προέδρων πρωτοδικών κατά 10. θα υπάρξει και αύξηση του αριθμού των εισακτέων στην εσδι;καλή μας επιτυχία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 84. Καλησπερα και συγχαρητήρια για το μπλόγκ σας.Υπάρχουν καπου προηγουμενα θεματα για την Διοικητική Κατεύθυνση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δυστυχώς τα μόνα θέματα των διοικητικών που έχουμε είναι τα περσινά

   https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkaWthc3Rpc3RoZXNpdGV8Z3g6N2JhZTZlNDdiNmNmODhjOA


   https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkaWthc3Rpc3RoZXNpdGV8Z3g6YzgxMGRjZWE5NjkwOWY


   https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkaWthc3Rpc3RoZXNpdGV8Z3g6Mzg3MzJiODZiNmU5OTI2YQ


   https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkaWthc3Rpc3RoZXNpdGV8Z3g6MmFjZjQ0NmZmMWYyZGVmZg

   Διαγραφή
 85. Καλημέρα σας.Ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τη μετάφραση στα αγγλικά του νομικού κειμένου και αντίστροφα αν το φροντιστήριο κάνει τέτοια μαθήματα και αν γενικά είναι δύσκολη μόνο με τις γνώσεις του proficiency..Σας ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συνήθως τα κείμενα που τίθενται προς μετάφραση είναι νομικά: μπορεί να είναι π.χ. απόσπασμα από μια απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ ή από έναν Κανονισμό ή από μία Οδηγία, όπως μπορεί να είναι και κάποια άρθρα μιας Συνθήκης, του ελληνικού Συντάγματος ή κάποιου άλλου ελληνικού νόμου. Χρειάζεται επομένως κάποια εξοικείωση με νομική ορολογία. Πάντως, γενικά πιο απαιτητική θεωρείται η μεταφρασή από ελληνικά προς αγγλικά παρά η μετάφραση από αγγλικά προς ελληνικά.

   Διαγραφή
  2. Δεν ξέρω για ποια κατεύθυνση ενδιαφέρεσαι..πάντως για την διοικητική, θεωρώ καλό είναι να διαβάσεις και λίγη νομική ορολογία, καθώς οι εξετάσεις στα αγγλικά την τελευταία τριετία έγιναν απαιτητικές..και δυστυχώς ειδικά το 2012 κόπηκαν πάρα πολλοί στην ξένη γλώσσα

   Διαγραφή
  3. Στα περισσότερα φροντιστήρια γίνονται μαθήματα ξένης γλώσσας, κυρίως αγγλικά και γαλλικά

   Διαγραφή
  4. ηρεμα..
   δεν χρειαζεσαι φροντιστηριο για να περασεις, πολλω δε μαλλον για τη ξενη γλωσσα

   Διαγραφή
  5. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.Διίστανται οι απόψεις βλέπω..Αν και ξέρω αγγλικά δε πιστεύω όντως ότι αρκεί το proficiency.. Ενδιαφέρομαι για τη κατεύθυνση των Εισαγγελέων.Φαντάζομαι όμως ότι χρειάζεται νομική ορολογία όντως..Δηλαδή είναι απαιτητικοί από όσο κατάλαβα.Η μετάφραση από ελληνικά στα αγγλικά φαντάζομαι είναι πολύ πιο δύσκολη και λόγο σύνταξης..Επειδή ενδιαφέρομαι για αυτή τη κατεύθυνση ήθελα να ρωτήσω επιπλέον για το ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο τί ακριβώς περιλαμβάνει η ύλη..

   Διαγραφή
  6. λόγο σύνταξης; μήπως εννοείς λόγω σύνταξης; άσε λοιπόν τα αγγλικά και πιάσε τα ελληνικά

   Διαγραφή
 86. Στην προκήρυξη αναφέρεται ότι: "Τα απαιτούμενα προσόντα εκτός από το όριο ηλικλιας,πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού ήτοι την 10η Οκτωβρίου.
  Σε περίπτωση που η διετής άσκηση δικηγορίας συμπληρώνεται στις 5 Οκρωβριου πρέπει να ζητήσω απο τον Σύλλογο ένα πιστοποιητικό που αναφέρεται ότι η διετης δικηγορία συμπληρώνεται στις 5 Οκτωβρίου;(δεδομενου ότι η καταθεση των δικαιολογητικών είναι μέχρι 30 Σεπτέμβρη)..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 87. Η πιθανότητα συμπληρωματικής προκήρυξης για αύξηση θέσεων, έχει αποκλειστεί??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. το αλλο με το τοτο το ξερεις?

   Διαγραφή
 88. Υπάρχει κάποια πληροφορία (η φήμη )για τις ημερομηνίες εξετάσεων ;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να μην επαναληφθεί η περσινή κατάσταση όπου οι υποψήφιοι της διοικητικής κατεύθυνσης κλήθηκαν να εξεταστούνι την ίδια μέρα και στο Διοικητικό Ουσίας και στο Δημοσιονομικό. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι εξουθενωτικό και απαράδεκτο να τοποθετείται η εξέταση δύο τόσο απαιτητικών μαθημάτων την ίδια μέρα. Μακάρι το πρόγραμμα να διαμορφωθεί φέτος κατά τρόπο πιο φιλικό προς τους υποψηφίους και να υπάρξει μια εναλλαγή στα μαθήματα π.χ. τη μία μέρα να εξεταστούν το Διοικητικό Ουσίας και η Γενική Παιδεία και την άλλη μέρα το Δημοσιονομικό και η Ξένη Γλώσσα.

   Διαγραφή
 89. Μία τεράστια βοήθεια, έλεος πιά με τα φροντιστήρια στην Αθήνα, ακόμα δεν αρχίσαμε κ έχουμε αγχωθεί απίστευτα !! θα ήμουν λοιπόν ευγνώμων σε όποιον θα μου έλεγε έστω την προσωπική του εμπειρία σε σχέση με το φροντιστήριο που πηγαίνει για κατεύθυνση πολιτική-ποινικη.Το ένα έχει φήμη και έχει 60 άτομα στο τμήμα, το άλλο έχει λίγα άτομα αλλά είναι 2 ετών φροντιστήριο, το άλλο έχει λίγους αλλά όχι καλούς καθηγητές.....μα ήμαρτον πιά, τί να πρωτοπιστέψεις !! αν μπορεί κ γνωρίζει κ θέλει κάποιος ας μου στείλει ένα μήνυμα στο efikma@yahoo.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 90. Ακούγεται για συμπληρωματική προκήρυξη και πιθανη παράταση εξετάσεων, υπάρχει κάποια ενημέρωση...?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αλήθεια έχεις ακούσει κάτι σχετικό? ή απλά ερώτηση υποβάλλεις?

   Διαγραφή
 91. συγγνωμη....μήπως ύπάρχει καποια καλή ιδέα που να αφορά τους πολυκώδικες;;;Εχουν γίνει κάποιες μικροαλλαγές που δυστυχώς δεν έχουν περαστεί σε κάποια έκδοση. θα πάμε στις εξετάσεις με καποιον παλαιοτερης έκδοσης και ό,τι βρει ο καθένας απο διάσπαρτες αλλάγες σε ΦΕΚ;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλό θα ήταν οι κώδικές σας να είναι ενημερωμένοι.
   Η λογική ό,τι βρει ο καθένας, δεν είναι αποδεκτή στις εξετάσεις.

   Διαγραφή
  2. Δεν υπαρχουν ενημερωμένοι κώδικες!!και δεν αναμένεται να εκδοθούν.τελευταια ενημέρωση υπαρχει σε έκδοση του Φεβρουαρίου....καμία καλη ιδεα για το τι να πράξουμε;;; Τουλάχιστον οι εξεταστική επιτροπή και γενικά η επιτήρηση θα το γνωρίζει;;;

   Διαγραφή
 92. Μήπως μπορεί κάποιος απ όσους έχουν περάσει,τι να διαβάσουμε για τα αγγλικά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. για ποια κατεύθυνση ενδιαφέρεσαι?

   Διαγραφή
  2. Πολιτική ποινική

   Διαγραφή
  3. Είναι δυνατόν να αναρτηθούν θέματα αγγλικών προηγούμενων ετών ποινικής πολιτικής;
   Επίσης στο ποινικό μέσα στην ύλη είναι οι ειδικοί νόμοι; Πχ ναρκωτικά, λαθρεμπορία, καταχραστές δημοσίου; Για να ξέρουμε και τι κώδικες να έχουμε

   Διαγραφή
 93. Αντιλαμβάνομαι και κατανοώ το φόρτο εργασίας των υπεύθυνων της σελίδας..απλά θα ήθελα να παρακαλέσω να δημοσιεύονται , εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, τα σχόλια που υποβάλλονται σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Οι εξετάσεις είναι πολύ κοντά και κάθε σχόλιο συναδέλφου μπορεί ενδεχομένως να βοηθήσει τους υπόλοιπους. ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 94. Από τους συνυποψηφίους που καταθέσαν τα χαρτιά στη σχολή, υπάρχει καμία πληροφορία για ημερομηνία εξετάσεων??από την γραμματεία πάντα μαθαίνεις κάτι..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 95. Από το φροντιστήριο μας ενημέρωσαν ότι θα καθυστερήσουν οι εξετάσεις,πάμε δηλαδή προς το τέλος Οκτωβρίου. Δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθεί η πληροφορία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 96. χθες που πήγα να καταθέσω τα χαρτιά μου είπαν από τη σχολή ότι ακούγεται σαν πιθανή ημερομηνία 20/10!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 97. Εφόσον έχει αρχίσει η κατάθεση των αιτήσεων θα ήθελα να επιβεβαιώσω,(από κάποιον που κατέθεσε στη σχολή τα χαρτιά του) για τα ιατρικά πιστοποιητικά απλά καταθέτουμε τις 3 γνωματεύσεις τελικά? ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 98. Προς τον συνάδελφο με την πληροφορία για 20/10. Εννοείτε για πολιτική κατεύθυνση; Γιατί τους ρώτησα χθες κ μου είπαν πως η σειρά θα είναι πολιτικοί -εισαγγελείς- διοικητικοί κ οι διοικητικοί 29/10.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 99. Δηλαδή δεν θα γίνουν Σ/Κ οι εξετάσεις; Συνήθως τα τελευταία χρόνια γίνονται Σ/Κ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 100. ναι για πολιτική κατεύθυνση μου είπαν ότι κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσουν στις 20/10!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 101. καμιά απάντηση για το τί να διαβάσουμε Αγγλικά ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 102. Συνάδελφοι μην παραπληροφορείτε τον κόσμο, η Σχολή και το Υπουργείο δηλώνουν ότι δεν έχουν οριστεί ακόμα ημερομηνίες, ούτε καν υπάρχουν πιθανές. Εξάλλου ποτέ δεν έχουν γίνει εξετάσεις μεσοβδόμαδα για πολιτικούς - διοικητικούς. Εσείς από που έχετε ενημέρωση και το λέτε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"