Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

ΦΕΚ ΜΕ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ- ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ Γ 1295/2015 )

ΦΕΚ Γ 1295/2015 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
KAI ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(2)
Με Προεδρικό διάταγμα της 4ης Δεκεμβρίου 2015, που

εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα
49, 50, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος
1756/1988, Α΄35), όπως ισχύουν, και τη με αριθμό 147/2015
απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτι−
κής και Ποινικής Δικαιοσύνης μετατίθενται αμοιβαία οι
πρωτοδίκες Τρικάλων, Ανδρέας Ζιούνας του Βασιλείου
και Λάρισας, Κωνσταντίνος Βαΐτσης του Αχιλλέα.

Με Προεδρικό διάταγμα της 4ης Δεκεμβρίου 2015,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγ−
ματος, τα άρθρα 49, 50, 52, 77 και 78 του Κώδικα Ορ−
γανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄35), όπως
ισχύουν, τα άρθρα 1, 14 και 15 του ν.2685/1999 (Α΄35)
και τις με αριθμούς 139, 140, 141, 142, 144 και 145/2015
αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πο−
λιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης:
Α. Προάγεται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
προέδρου εφετών, για πλήρωση κενής οργανικής θέσης,
η εφέτης Αθηνών Ουρανία Παπαδάκη του Ιωάννη, που
έχει τα νόμιμα προσόντα και τοποθετείται στο Εφετείο
Θεσσαλονίκης.
Β. Μετατίθενται οι κατωτέρω εφέτες, με αίτησή τους
και δικές τους δαπάνες, ως εξής:
α) Στο Εφετείο Αθηνών ο εφέτης Ιωαννίνων Ιωάννης
Παπαϊωαννίδης του Αλεξάνδρου.
β) Στο Εφετείο Ιωαννίνων η εφέτης Ανατολικής Κρή−
της Μαρία Προσφιλίδου του Αποστόλου.
Γ. Προάγεται, κατ’ εκλογή, στο βαθμό του εφέτη, για
πλήρωση κενής οργανικής θέσης η πρόεδρος πρωτο−
δικών Πατρών Αθηνά Μπεσσή του Ιωάννη, που έχει τα
νόμιμα προσόντα και τοποθετείται στο Εφετείο Ανα−
τολικής Κρήτης.
Δ. Μετατίθενται οι κατωτέρω πρόεδροι πρωτοδικών,
με αίτησή τους και δικές τους δαπάνες, ως εξής:
α) Στο Πρωτοδικείο Αθηνών ο πρόεδρος πρωτοδικών
Ρόδου Αντώνιος Σβύνος του Χαρτοφίλη.
β) Στο Πρωτοδικείο Πατρών η πρόεδρος πρωτοδικών
Αθηνών Θεοδώρα−Μαρία Βρετού του Σπυρίδωνα.
Ε. Προάγονται, κατ’ εκλογή, στο βαθμό του προέδρου
πρωτοδικών, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, οι
κατωτέρω πρωτοδίκες, που έχουν τα νόμιμα προσόντα
και τοποθετούνται ως εξής:
1) Πειραιώς, Αφροδίτη Κούτσουλα του Γεωργίου στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
2) Αθηνών, Μαρία Σκουλάξινου του Γεωργίου στο
Πρωτοδικείο Ρόδου.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. – Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 8263/4−12−2015)
(Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Οικονομικού – Υπ. Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 67077/
10−9−2015).

Με Προεδρικό διάταγμα της 4ης Δεκεμβρίου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι−
ωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄35), γίνεται
δεκτή η από 1−10−2015 αίτηση παραίτησης από την υπη−
ρεσία της Εφέτη του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς,
Χρυσάνθης Μαυρομιχάλη του Κυριακούλη.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού 5355587287/8−12−2015).

Με Προεδρικό διάταγμα της 4ης Δεκεμβρίου 2015,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του
Συντάγματος, το άρθρο 49 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ−
γών (κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄ 35), όπως ισχύ−
ει σήμερα, και την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστι−
κού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης, με αριθμό
32/2015, προάγεται σε θέση Εισηγήτριας του Συμβου−
λίου της Επικρατείας η Δόκιμη Εισηγήτρια του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας Όλγα Παπανικολάου του
Δημητρίου, από 27−6−2014, επειδή συμπλήρωσε την
απαιτούμενη από το νόμο δοκιμαστική υπηρεσία και
έχει τα νόμιμα προσόντα, καθοριζομένης δε της σει−
ράς αρχαιότητάς της στον Πίνακα αρχαιότητας των
Εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά την
Χριστίνα Τζέμου του Γεωργίου και πριν από την Πα−
ναγιώτα Μούρκου του Βασιλείου.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε.−Υπ.Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν−
θρωπίνων Δικαιωμάτων 8416/8−12−2015).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"