Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι κατά την γενική συνέλευση της Ένωσής μας,  που πραγματοποιήθηκε την 5-12-2015, στην Αθήνα, για την τροποποίηση  διατάξεων του καταστατικού και μετά τη διαπίστωση από το Προεδρείο της συνέλευσης του σχηματισμού της αυξημένης απαρτίας του ½ των ταμειακά εντάξει μελών μας, ακολούθησε ψηφοφορία επί των προτεινόμενων προς τροποποίηση διατάξεων  τα αποτελέσματα της οποίας, με βάση τα ερωτήματα που τέθηκαν έχουν ως
ακολούθως:
(Η ακριβής διατύπωση των τροποποιούμενων διατάξεων θα γίνει, όπως αναφέρεται στα από 12-6-2015 πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης).       

1. Να μετατραπούν όλα τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό χρηματικά ποσά σε ευρώ.
      NAI = 939                             OXI = 11

2. Να αντικατασταθεί ο όρος «Ταμίας» με τον όρο «Υπεύθυνος Διαχείρισης Οικονομικών» και να προβλεφθεί «Αναπληρωτής Υπεύθυνος Διαχείρισης Οικονομικών».
      NAI  =  909                          OXI = 41
 
   3. Να προβλεφθεί η αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον εννέα (9) μελών για τη διάθεση μέρους του ποσού της συνδρομής υπέρ κοινωφελών σκοπών.
   ΝΑΙ = 692                                     OXI = 258

  4. Οι εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να διαρκούν:
        Α. μία ημέρα  =  838                             Β.  δύο ημέρες = 112

5. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έως δύο απόντα μέλη στη συνέλευση .
ΝΑΙ = 452                                     ΟΧΙ = 498
                    
6. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι
    διετής = 317                          
     τριετής  =   633                         

7. Κατά την εκλογική διαδικασία, οι υποψήφιοι εκτίθενται σε εκλογή:
    Α. σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, ως ισχύει  = 880
    Β. σε χωριστά ψηφοδέλτια και με την ισχύ του συστήματος της απλής αναλογικής, τα οποία όταν δεν φέρουν σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο, δεν είναι άκυρα = 70
                           
8. Όποιος έχει εκλεγεί σε αιρετό όργανο της Ε.Δ.Ε. για περισσότερες από τρεις (3) συνεχόμενες θητείες :
   Α. μπορεί να θέτει υποψηφιότητα χωρίς περιορισμό σ΄ όλες τις επόμενες αρχαιρεσίες  = 556
   Β. δεν μπορεί να θέτει υποψηφιότητα στις επόμενες αρχαιρεσίες, αλλά στις μεθεπόμενες   =   394                      

9. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΄Ενωσης να εκλέγεται :
      Α. από τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. , ως ισχύει = 741
      Β. με χωριστή εκλογή, σε ενιαίο μεν ψηφοδέλτιο αλλά με την ένδειξη δίπλα στο όνομά του «υποψήφιος Πρόεδρος» = 209

10. Οι αρχαιρεσίες να γίνονται τον μήνα Μάιο ή Ιούνιο.
       ΝΑΙ = 874                                     ΟΧΙ = 76

11. Ανώτατο όριο σταυρών προτίμησης στην εκλογή μέλους Δ.Σ. είναι:
    Α. οκτώ (8) σταυροί, ως ισχύει  = 726
    Β. πέντε  (5) σταυροί  = 224                             

12. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων ή άλλης υπηρεσίας υπαγόμενης στην εκτελεστική εξουσία, σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς και οργανισμούς, με την αποχή από την ενεργό υπηρεσία λόγω άδειας άνευ αποδοχών προς απασχόληση στους ως άνω φορείς ή σε άλλη υπηρεσία, με τις υπηρεσιακές θέσεις για τις οποίες εκάστοτε προβλέπεται ρητώς τούτο από τον ΚΟΔΚΔΛ ή άλλες ειδικές διατάξεις.
Η ισχύς της ως άνω διάταξης αρχίζει από την τροποποίησή αυτής.
ΝΑΙ = 752                                   ΟΧΙ = 198

13) α) Μέλος του Δ.Σ.  δεν μπορεί να συμμετέχει παράλληλα στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ή στα Πειθαρχικά Συμβούλια ή στο Τριμελές Συμβούλιο Επιθεώρησης ή να ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή.
ΝΑΙ = 550                                     ΟΧΙ = 400
β) Ο υποψήφιος για το Δ.Σ. δεν μπορεί να συμμετέχει παράλληλα στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ή στα Πειθαρχικά Συμβούλια ή στο Τριμελές Συμβούλιο Επιθεώρησης ή να ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή.
ΝΑΙ = 520                                     ΟΧΙ = 430

14. Η κλήτευση των Προέδρων των Εφετειακών Επιτροπών κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι υποχρεωτική.
ΝΑΙ = 542                                     ΟΧΙ = 408

15. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μη επιδεχόμενες αναβολής, το μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει μπορεί να ψηφίσει τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.
ΝΑΙ = 574                                    ΟΧΙ = 376

16. Για τη σύναψη συμβάσεων, που συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση, απαιτείται η συναίνεση τουλάχιστον εννέα (9) μελών.
ΝΑΙ = 734                                    ΟΧΙ = 216

17. Ο Ταμίας του Δ.Σ. υποχρεούται να καταθέτει το πέραν των χιλίων (1.000,00) ευρώ ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό.
ΝΑΙ = 807                                     ΟΧΙ = 143

18. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου:
   Α. Να μην δημοσιεύονται στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική σελίδα ΄Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων), παρά μόνο να δημοσιεύονται στο ειδικό βιβλίο του Γραφείου της Ενώσεως, όπως ισχύει σήμερα = 390
   Β. Να δημοσιεύονται και στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική σελίδα ΕΔΕ), στα οποία  (πρακτικά) θα έχουν πρόσβαση τα μέλη της ΕΔΕ με τη χρήση ειδικού κωδικού = 560                                                    

19. Μέσο για την επίτευξη των σκοπών της Ενώσεως είναι μεταξύ άλλων η λειτουργία ηλεκτρονικής σελίδας, οι λεπτομέρειες της οποίας θα καθορισθούν με ειδικό εσωτερικό κανονισμό.
ΝΑΙ = 822                                    ΟΧΙ = 128

20. Η κάθε τροποποίηση του Καταστατικού ισχύει από τη θητεία του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
ΝΑΙ = 754                                     ΟΧΙ = 196

Σύμφωνα με τα ανωτέρω αποτελέσματα, την προβλεπόμενη από το ισχύον καταστατικό πλειοψηφία συγκέντρωσαν τα υπ’ αριθμ. 1, 2, 10, 12, 16,  17, 19 και 20 ερωτήματα  και επομένως εγκρίθηκαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις:  

1) Να μετατραπούν όλα τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό χρηματικά ποσά σε ευρώ.
   
2) Να αντικατασταθεί ο όρος «Ταμίας» με τον όρο «Υπεύθυνος Διαχείρισης Οικονομικών» και να προβλεφθεί «Αναπληρωτής Υπεύθυνος Διαχείρισης Οικονομικών».

3) Οι αρχαιρεσίες να γίνονται τον μήνα Μάιο ή Ιούνιο.

4) Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων ή άλλης υπηρεσίας υπαγόμενης στην εκτελεστική εξουσία, σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς και οργανισμούς, με την αποχή από την ενεργό υπηρεσία λόγω άδειας άνευ αποδοχών προς απασχόληση στους ως άνω φορείς ή σε άλλη υπηρεσία, με τις υπηρεσιακές θέσεις για τις οποίες εκάστοτε προβλέπεται ρητώς τούτο από τον ΚΟΔΚΔΛ ή άλλες ειδικές διατάξεις.
Η ισχύς της ως άνω διάταξης να αρχίζει από την τροποποίησή αυτής.
5) Για τη σύναψη συμβάσεων, που συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση να απαιτείται η συναίνεση τουλάχιστον εννέα (9) μελών.

6) Ο Ταμίας του Δ.Σ. υποχρεούται να καταθέτει το πέραν των χιλίων (1.000,00) ευρώ ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό.

7) Μέσο για την επίτευξη των σκοπών της Ενώσεως είναι μεταξύ άλλων η λειτουργία ηλεκτρονικής σελίδας, οι λεπτομέρειες της οποίας θα καθορισθούν με ειδικό εσωτερικό κανονισμό.

8) Η τροποποίηση του Καταστατικού να ισχύσει από τη θητεία του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

2 σχόλια:

  1. Στην αρχή της διαδικασίας της συνέλευσης τέθηκε σε ψηφοφορία, αν αυτή θα γίνει με ανάταση χειρός ή με μυστική ψηφοφορία. Ανεξάρτητα από την προχειρότητα της ψηφοφορίας με ανάταση χειρός σε τόσο σημαντικό θέμα όπως η τροποποίηση του καταστατικού, με δεδομένο την ύπαρξη 20 ερωτημάτων, το πλήθος των παριστάμενων στη γενική συνέλευση και την απαραίτητη επίτευξη ποσοστού ¾ προκειμένου να εγκριθεί η καθεμία προτεινόμενη τροποποίηση, η πλειοψηφία την προέκρινε σαν τον ενδεδειγμένο τρόπο διεξαγωγής της. Τότε και μόνο τότε, διανεμήθηκαν στους παρευρισκόμενους τα έντυπα ψηφοδέλτια - ερωτηματολόγια με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, η ύπαρξη των οποίων είχε παραλειφθεί να αναφερθεί. Η ψηφοφορία ξεκίνησε ομαλά, παρόλο που έγιναν ξεκάθαρες οι αδυναμίες της συγκεκριμένης επιλογής. Όταν όμως έφτασε η στιγμή του ερωτήματος για το ποια θα είναι η διάρκεια της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της ένωσης, τότε τα πνεύματα οξύνθηκαν. Με την πλειοψηφία να θέλει την τριετή θητεία και μετά από αντεγκλήσεις, αφού κάποιοι υποστήριζαν ότι η πρόταση έχει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 3/4 και δεν χρειάζεται καταμέτρηση, αυτή τελικά έγινε, με τη διετή θητεία να θέλουν περίπου 130 μέλη, ενώ την τριετή περίπου 300. Με προφανή τη μη επίτευξη της απαραίτητης πλειοψηφίας των ¾, ώστε να «περάσει» η ως άνω τροποποίηση, υποστηρίχθηκε από ορισμένους ότι αυτή θα υπήρχε, αν λαμβάνονταν υπόψη και οι δοθείσες εξουσιοδοτήσεις, οι οποίες θα διπλασίαζαν τα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη. Ευτυχώς δεν υιοθετήθηκε η μαθηματική αυτή εκτροπή (δικαιολογημένη εν μέρει λόγω της κλασικής μας παιδείας…) και ακολούθως η ίδια γενική συνέλευση αποφάσισε να ψηφίσει, ανεξήγητο γιατί, όχι πλέον με ανάταση χειρός, αλλά με χρήση των ψηφοδελτίων - ερωτηματολογίων που είχαν ήδη διανεμηθεί, αναιρώντας σε μόλις δέκα λεπτά της ώρας την προηγούμενή της απόφαση. Και εκεί συνέβη το αναπάντεχο. Αποφασίστηκε, όχι ξεκάθαρα από ποιόν και γιατί, η ψηφοφορία να γίνει ονομαστικά, με την αναγραφή δηλαδή του ονόματος του καθενός πάνω στα ψηφοδέλτια. Και θα αναρωτηθεί κάποιος γιατί να είναι αυτό αρνητικό, αφού και στην ανάταση χειρός η ψηφοφορία είναι φανερή. Πέρα από το γεγονός ότι ακόμα και η στατιστική αναγνωρίζει ότι η άποψη κάποιου τροποποιείται από την αναγραφή των προσωπικών του στοιχείων στα σχετικά ερωτηματολόγια (γι’ αυτό εξάλλου και οι στατιστικές είναι ανώνυμες), πολλώ δε μάλλον σε ψηφοφορίες και μάλιστα σημαντικές, πέρα από την αδυναμία μιας τόσο ιστορικής ένωσης να διεξάγει μια απλή ψηφοφορία με στοιχειώδεις κανόνες δημοκρατίας και ευταξίας, πρέπει απλά να διαπιστώσουμε ότι μόλις δημιουργήθηκε η πρώτη βάση δεδομένων καταγραφής των απόψεων των δικαστών για ορισμένα συνδικαλιστικά ζητήματα, με ονοματεπώνυμο και μάλιστα οικειοθελώς, τα οποία θα μας ακολουθούν για μια ζωή. Και εις ανώτερα!
    Ο μεταγενέστερος χαμός με τους υπολογιστές έρχεται σε δεύτερη μοίρα...

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Πρακτικό υπάρχει ; Θα δημοσιοποιηθεί ; Ή οχι ; .....

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"