Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

ν. 4305/2014 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων....

ΦΕΚ A 237/2014 

Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πλη−
ροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τρο−
ποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή
της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδη−
γίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφά−
νειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις

Τροποποίηση του Υπαλληλικού Κώδικας, ν. 3528/2007

Τροποποίηση του  ν. 2523/1997 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ στη φορολογική νομοθεσία 

Τροποποίηση του Ν 2960/2001: ¨Εθνικός ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 

Τροποποίηση του Ν 4015/2011: Αγροτικοί συνεταιρισμοί, ΠΑΣΕΓΕΣ, Συμβάσεις μελλοντικής πώλησης

Άρθρο 51
Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση
…..
13. Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση τμημα−
τικής καταβολής παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα
ευεργετήματα:

β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθη−
κε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990
(Α΄ 43) ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.
Αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος κατά το
χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης,
κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρ−
θρου 113 του ΠΚ,


Άρθρο 52
ΦΠΑ εστίασης και εισφορά αλληλεγγύης
 …
2. Η Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσω−
πα του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) επιβάλλεται
και στα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολο−
γικά έτη 2015 και 2016 μεμειωμένους τους συντελεστές
των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου
3 του άρθρου αυτού κατά τριάντα τοις εκατό (30%).


Άρθρο 54
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας − Ρύθμιση
οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
….
11. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρού−
νται οι όροι αυτής:

β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευ−
θύνων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136) και αναβάλλεται η
εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή, εφόσον άρχισε
η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστη−
μα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται
η παραγραφή του αδικήματος, κατά παρέκκλιση των
χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του ΠΚ
14. Για τους οφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση υπα−
γωγής στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και για
χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών:
α. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευ−
θύνων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄136).
β. Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε
ή εφόσον, άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται


1 σχόλιο:

 1. Άρθρο 51
  Αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος κατά το
  χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης,
  κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρ−
  θρου 113 του ΠΚ,


  άρθρο 54
  Κατά το χρονικό διάστη−
  μα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται
  η παραγραφή του αδικήματος, κατά παρέκκλιση των
  χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του ΠΚ


  Η επιμήκυνση του χρόνου της αναστολής δεν αποτελεί δυσμενέστερη ποινική διάταξη;
  Πως θα εφαρμοστεί για όσους ήδη έχουν τελέσει το αδίκημα και δη για όσους ζητούν 72 (έξι έτη) ή 100 (οκτώ έτη περίπου) δόσεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"