Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015

ΠΔ Τροποποίηση των Π.δ. 342/2000 «Αύξηση του ανωτάτου ορίου του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων λόγω εργασίας» (Α΄ 296) και Π.δ. 107/2001 «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποι− νής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές» (Α΄ 97).

ΦΕΚ A 92/2015 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 60
Τροποποίηση των Π.δ. 342/2000 «Αύξηση του ανωτάτου
ορίου του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής
καταδίκων και υποδίκων λόγω εργασίας» (Α΄ 296) και
Π.δ. 107/2001 «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποι−
νής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχό−
ληση σε προγράμματα ή σπουδές» (Α΄ 97).
Άρθρο 1
1. Το Άρθρο μόνο του Π.δ. 342/2000 (Α΄ 296), όπως
τροποποιήθηκε με τα Π.δ. 378/2001 (Α΄ 252) και 219/2007
(Α΄ 247), αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«Το μέτρο του ευεργετικού υπολογισμού ημερών
ποινής για κατάδικους ή υποδίκους ορίζεται σε τρεις
ημέρες εκτιτέας ποινής για κάθε ημέρα εργασίας τους
α) σε αγροτική ή κτηνοτροφική μονάδα Αγροτικού Κα−
ταστήματος Κράτησης ή Ειδικού Αγροτικού Καταστή−
ματος Κράτησης Νέων, β) σε συνεργεία οικοδομικών
και τεχνικών εργασιών, που συγκροτούνται εκτάκτως
και για συγκεκριμένο έργο σε οποιοδήποτε Κατάστη−
μα Κράτησης, ακόμη και διαφορετικό αυτού στο οποίο
κρατούνται, ή σε άλλα δημόσια κτίρια και γ) στο αρτο−
ποιείο της προβλεπόμενης από το άρθρο 104 του από
28−30.9.1935 Ν.δ/τος «περί οργανώσεως σωφρονιστικού
προσωπικού και διαχειρίσεως φυλακών» Κεντρικής Απο−
θήκης Υλικού Φυλακών».
2. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1
του Π.δ/τος 107/2001 (Α΄ 97), η οποία αντικαταστάθηκε
με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Π.δ. 333/2003 (Α΄
285), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«στ) Συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης ή
επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία πραγματοποιού−
νται σε Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης ή Ειδικό Αγρο−
τικό Κατάστημα Κράτησης Νέων ή Ειδικό Κατάστημα
Κράτησης Νέων με ή χωρίς παραγωγική διαδικασία,
καθώς και συμμετοχής σε αντίστοιχα προγράμματα με
παραγωγική διαδικασία, τα οποία πραγματοποιούνται
σε Κατάστημα Κράτησης, εκτός από τα Αγροτικά Κα−
ταστήματα Κράτησης, τα Ειδικά Αγροτικά Καταστήματα
Κράτησης Νέων και τα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης
Νέων, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των ανωτέρω
προγραμμάτων, μη εξαιρουμένων των αργιών ή άλλων
διακοπών».
3. Η περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
Π.δ. 107/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ζ) Συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγ−
γελματικής κατάρτισης σε παραγωγικά εργαστήρια του
Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελαιώνα Θήβας και
του Παραρτήματος Γυναικών του Καταστήματος Κράτη−
σης Κορυδαλλού, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των
ανωτέρω προγραμμάτων, μη εξαιρουμένων των αργιών
ή άλλων διακοπών»
4. Η περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 1
του π.δ. 107/2001, η οποία τροποποιήθηκε με την πα−
ράγραφο 3 του άρθρου 1 του Π.δ. 333/2003 (Α΄ 285),
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«δ) Συμμετοχής σε επιμορφωτικά ή εκπαιδευτικά
προγράμματα ή σε προγράμματα επαγγελματικής
κατάρτισης, χωρίς παραγωγική διαδικασία, πλην των
αναφερομένων στην παράγραφο 1 περίπτωση στ΄ του
παρόντος, που πραγματοποιούνται σε οποιοδήποτε
Κατάστημα Κράτησης (ή Ειδικό Κατάστημα Κράτησης
Νέων), καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των ανωτέρω
προγραμμάτων, μη εξαιρουμένων των αργιών ή άλλων
διακοπών».
Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−
νων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέ−
λεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"