Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

ΦΕΚ ΜΕ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΦΕΚ Γ 867/2015 )

ΦΕΚ Γ 867/2015 

ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(2)
Με Προεδρικό διάταγμα της 21ης Αυγούστου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα
άρθρα 49 και 62 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός
νόμος 1756/1988 ΦΕΚ Α΄ 35), όπως ισχύουν σήμερα και
τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου
Διοικητικής Δικαιοσύνης, με αριθμό 9/2015 και 12/2015:
Α. Προάγονται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
Συμβούλου της Επικρατείας, για πλήρωση κενών οργα−
νικών θέσεων, οι Πάρεδροι του Συμβουλίου της Επικρα−
τείας: 1) Βικτωρία Πλαπούτα του Λαζάρου, 2) Δημήτριος
Εμμανουηλίδης του Αριστείδη, 3) Όλγα Παπαδοπούλου
του Μιχαήλ, 4) Μαρία Σωτηροπούλου του Αθανασίου και
5) Ιωάννης Σύμπλης του Νικολάου και
Β. Προάγονται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
Παρέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, για πλή−
ρωση κενών οργανικών θέσεων, οι Εισηγητές του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας: 1) Δήμητρα Μαυροπόδη του
Αριστοκλή, 2) Νικόλαος Σεκέρογλου του Προδρόμου,
3) Σωτηρία − Ελπίδα Σταφυλά του Φωτίου, 4) Ευάγγελος
Αργυρός του Θεολόγου και 5) Ζωή Θεοδωρικάκου του
Ανάργυρου.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. − Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 4687/24−8−2015).
Με Προεδρικό διάταγμα της 21ης Αυγούστου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι−
ωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄ 35), γίνεται
δεκτή η από 12−6−2015 αίτηση παραίτησης από την υπη−
ρεσία του Εφέτη του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονί−
κης, Ιωάννη Φυτόπουλου του Γεωργίου.
Ο ανωτέρω διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης
που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1057311757/24−8−2015).
Με Προεδρικό διάταγμα της 21ης Αυγούστου 2015 που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Συντάγματος και
με τα άρθρα 49 και 63 του Κώδικα Οργανισμού Δικα−
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυ−
ρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄ 35), όπως ισχύουν σήμερα,
και την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου
Διοικητικής Δικαιοσύνης, με αριθμό 10/2015, διορίζεται
σε θέση Αντεπιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων, για πλήρωση κενής οργανι−
κής θέσης ο Πρόεδρος Εφετών του Διοικητικού Εφε−
τείου Λάρισας Δημήτριος Κωστάκης του Ιωάννη, επει−
δή έχει τα νόμιμα προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 4688/24−8−2015).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"