Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΔΕ 2012 – 2016
Μαργαρίτας Στενιώτη, Εφέτη, Μέλους ΔΣ της ΕΔΕ
Κωνσταντίνου Βουλγαρίδη, Προέδρου Πρωτοδικών, Μέλους ΔΣ της ΕΔΕ


Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι
Το χρονικό διάστημα, που προηγήθηκε των εκλογών της Ενώσεως αλλά και πιο πριν η ομάδα του τότε Προεδρείου, κατ΄ αποκλειστικότητα όπως προκύπτει από σύνολο εγγράφων, είχαμε συστήσει στους συναδέφλους, αποστέλλοντας όλα τα σχετικά σχέδια, καθώς και λεπτομερή σχετική ενημέρωση, να προσφύγουν μαζικά, με βάση την απόφαση 89/2013 του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ.2 Σ, που επέλυσε θετικά το νομικό ζήτημα, προκειμένου να επιστραφεί ο αχρεωστήτως παρακρατηθείς φόρος των προηγουμένων φορολογικών ετών, καθώς και του τρέχοντος φορολογικού έτους, δεδομένου ότι δικαιούμασταν της φοροαπαλλαγής ποσοστού 25% των ακαθάριστων αποδοχών μας. Να σημειώσουμε, ότι την κωδικοποίηση όλων των σχετικών αιτήσεων και δικογράφων, που συντάχθηκαν τότε από κοινού από όλες τις Δικαστικές Ενώσεις, καθώς και τη σχετική ενημέρωση, που αποτέλεσε προϊόν έρευνας και επισταμένης εργασίας, επιληφθήκαμε οι υπογράφοντες την παρούσα, υπό τις τότε ιδιότητες μας της Προέδρου και Γενικού Γραμματέα της ΕΔΕ, αντιστοίχως, οι οποίοι και αποστείλαμε σε όλα τα Δικαστήρια της χώρας και στους συναδέλφους χωριστά όλα τα σχετικά έγγραφα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Την προσπάθεια μας, δε, αυτή έχουν αναγνωρίσει μέχρι σήμερα άπαντες οι συνάδελφοι.  Ο λόγος για τον οποίο προτείναμε τη μαζική αυτή προσφυγή συνίστατο στο ότι με τον τρόπο αυτό θα πετυχαίναμε πιο εύκολα την επίλυση του σχετικού ζητήματος συνολικά για όλους τους συναδέλφους. Έκτοτε, μεγάλος αριθμός συναδέλφων ακολουθώντας τις απόψεις μας και έχοντας πλήρη τα σχέδια των προσφυγών και αιτήσεων, προσέφυγε ενώπιον των αρμόδιων Αρχών. Όπως, μάλιστα, προκύπτει από το σκεπτικό της κατωτέρω αναφερόμενης αποφάσεως στις σκέψεις 4 και 5 η μαζική αυτή προσφυγή των συναδέλφων ήταν αυτή, που έδωσε το έναυσμα ώστε η Πολιτεία να ρυθμίσει πλέον ενιαία το σχετικό ζήτημα, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα, που είχαμε υποβάλλει.  Ήδη, σήμερα, εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε (ημερομηνία δημοσιεύσεως 3-10-2016) η Πολ 1147/2016 του Υπουργείου Οικονομικών το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής (η ουσία όλου του σκεπτικού βρίσκεται στις παραγράφους 4 και 5):

ΠΟΛ 1147/2016 ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αποδοχών δικαστικών λειτουργών.
Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 3842/2010 καταργήθηκαν οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 5 του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975 (ΦΕΚ 23Α') της Ε' Αναθεωρητικής Βουλής, εκτός των δύο τελευταίων εδαφίων. Ειδικότερα, με τις διατάξεις των δύο ανωτέρω τελευταίων εδαφίων ορίζεται ότι κατά την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, από το ποσό του πρώτου εδαφίου αφαιρείται ποσό ίσο με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ακαθάριστου ποσού της βουλευτικής αποζημίωσης ως τεκμαρτό ποσό για την κάλυψη των δαπανών μίσθωσης πολιτικών γραφείων και λοιπών δαπανών άσκησης του λειτουργήματος.
2. Περαιτέρω, με την ΠΟΛ.1135/4.10.2010 εγκύκλιο, με την οποία κοινοποιήθηκαν τα άρθρα του ν. 3842/2010, διευκρινίστηκε ότι με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 5 του ως άνω νόμου, από 1/1/2010 καταργείται ο ειδικός τρόπος φορολόγησης, που οριζόταν από το άρθρο 5 του Ζ ' ψηφίσματος του έτους 1975 ( Φ.Ε.Κ. 23 Α ) της Ε Αναθεωρητικής Βουλής και ίσχυε για τους Βουλευτές - Δικαστές. Δεν καταργούνται τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου, για τα οποία έγινε ήδη αναφορά στην προηγούμενη παράγραφο.
3. Με τις αριθ. 89/2013 και 6/2015 αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου της παρ. 2 του άρ. 88 του Συντάγματος (Μισθοδικείου), έγινε δεκτό ότι ο οφειλόμενος φόρος εισοδήματος δικαστικών λειτουργών που προσέφυγαν θα υπολογιστεί μετά την αφαίρεση ποσοστού 25% από τις ακαθάριστες αποδοχές τους (εν ενεργεία και συντάξιμων), με την ειδικότερη αιτιολογία που περιέχεται στις προαναφερθείσες αποφάσεις και κυρίως ενόψει της εξίσωσης της βουλευτικής αποζημιώσεως προς τις αποδοχές των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών, καθώς και της διαφύλαξης των συνταγματικών αρχών της διάκρισης των λειτουργιών, της ισοδυναμίας και της ισοτιμίας αυτών και της ανεξαρτησίας της δικαστικής λειτουργίας. Οι αποφάσεις του Μισθοδικείου είναι αμετάκλητες και δεσμευτικές για τη Διοίκηση ως προς το νομικό ζήτημα που επιλύουν.
4. Σε διάφορες υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών κατατέθηκαν πολλαπλά αιτήματα δικαστικών λειτουργών, εν ενεργεία αλλά και συνταξιούχων, οι οποίοι αιτούνται οι αποδοχές και συντάξεις τους να τύχουν της ίδιας ως άνω φορολογικής μεταχείρισης με αυτών που προσέφυγαν και που δικαιώθηκαν από το Μισθοδικείο με τις ανωτέρω αποφάσεις.
5. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και προκειμένου να αποφευχθεί άσκοπη επιβάρυνση των δικαστηρίων και ταλαιπωρία των πολιτών, οι υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών θα προβούν σε νέα εκκαθάριση, υπολογίζοντας τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος μετά την αφαίρεση ποσοστού 25% από τις ακαθάριστες αποδοχές τους (εν ενεργεία και συντάξιμες). Το τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό επιστρέφεται λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις περί παραγραφής.
6. Κάθε άλλη διαταγή μας με αντίθετο περιεχόμενο παύει να ισχύει, από την έκδοση της παρούσας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ       
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Διαβεβαιώνουμε τους συναδέλφους ότι δεν θα σταματήσουμε ποτέ να αγωνιζόμαστε για κεκτημένα του Δικαστικού Σώματος, όχι με λόγια αλλά με έργα, όπως μέχρι σήμερα πράξαμε.
Με εκτίμηση
Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, Μέλος ΔΣ της ΕΔΕ
Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Μέλος ΔΣ της ΕΔΕ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"