Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Αντικατάσταση Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Χαλκίδας. - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 642/2016

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 642/2016 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. οικ. 58865
Αντικατάσταση Προέδρου και Αναπληρωτή Προέ-
δρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προ-
στασίας Ανηλίκων Χαλκίδας.
 αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθ. 33624/8-5-2014 (276
Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφασης του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 72928/
21-11-2014 (744 Υ.Ο.Δ.Δ.) και 83475 oικ./12-11-2015
(834/Υ.Ο.Δ.Δ.) όμοιες αποφάσεις και ορίζουμε τους κάτωθι:
Δωροθέα Νικάνδρου του Ιωάννη, Εφέτη Ευβοίας, με Α.Δ.Τ
Χ683305, ως Πρόεδρο, σε αντικατάσταση της Ευαγγελίας
Ζησοπούλου του Κωνσταντίνου, Εφέτη, λόγω μεταθέσεώς
της, με αναπληρώτρια αυτής την Μαγδαληνή Καραγιάννη
του Στεφάνου, Εφέτη Ευβοίας, με Α.Δ.Τ. Χ54303, σε αντικα-
τάσταση του Στεφάνου - Γρηγορίου Φετζιάν του Άρη, Εφέτη,
λόγω μεταθέσεώς του.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 33624/8-5-2014 (276 Υ.Ο.Δ.Δ.)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.
Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2016
Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"