Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

ΔΕΕ: αποκλεισμός των υποψηφίων άνω των 35 ετών από διαγωνισμό για την πρόσληψη αστυνομικών υπαλλήλων

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Λουξεμβούργο, 15 Νοεμβρίου 2016
Απόφαση στην υπόθεση C-258/15 Gorka Salaberria Sorondo κατά Academia Vasca de Policia y Emergencias
Ο αποκλεισμός των υποψηφίων άνω των 35 ετών από διαγωνισμό για την πρόσληψη αστυνομικών υπαλλήλων προοριζόμενων να αναλάβουν καθήκοντα επιχειρησιακής και εκτελεστικής φύσεως συμβιβάζεται με το δίκαιο της Ένωσης
Η κατοχή ιδιαίτερων σωματικών ικανοτήτων συνιστά ουσιαστική και καθοριστική επαγγελματική προϋπόθεση για τους εν λόγω αστυνομικούς υπαλλήλους
O Gorka Salaberria Sorondo αμφισβητεί τη νομιμότητα προκηρύξεως διαγωνισμού, δημοσιευθείσας από την Academia Vasca de Policia y Emergencias (Ακαδημία της Αστυνομίας και των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης της Χώρας των Βάσκων, Ισπανία), για την πρόσληψη αστυνομικών υπαλλήλων στην Αυτόνομη Κοινότητα της Χώρας των Βάσκων. Σύμφωνα με την εν λόγω προκήρυξη, στον διαγωνισμό μπορούσαν να λάβουν μέρος μόνον υποψήφιοι που δεν είχαν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος ηλικίας. Κατά τον G. Salaberria Sorondo, ηλικίας άνω των 35 ετών κατά τον χρόνο συμμετοχής στον διαγωνισμό, το επιβαλλόμενο από την εν λόγω προκήρυξη ηλικιακό όριο περιορίζει, άνευ εύλογης αιτίας, την πρόσβαση στις θέσεις δημόσιας υπηρεσίας.
Ο G. Salaberria Sorondo επικαλείται συναφώς την οδηγία για την ίση μεταχείριση στην εργασία [1], κύριος σκοπός της οποίας είναι η καταπολέμηση διαφόρων μορφών διακρίσεως. Η οδηγία αυτή απαγορεύει, μεταξύ άλλων, κάθε άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω ηλικίας στον τομέα της εργασίας. Το 2014, στην υπόθεση Vital Perez [2], το Δικαστήριο έκρινε ότι εθνική κανονιστική ρύθμιση η οποία καθόριζε το τριακοστό έτος ως ανώτατο όριο ηλικίας για την πρόσληψη υπαλλήλων στην τοπική αστυνομία προσέκρουε στην οδηγία.
Το Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autonoma del Pais Vasco (Ανώτατο Δικαστήριο της Αυτόνομης Κοινότητας της Χώρας των Βάσκων, Ισπανία) ερωτά το Δικαστήριο αν εθνική κανονιστική ρύθμιση η οποία προβλέπει ότι οι υποψήφιοι για τις θέσεις υπαλλήλων αστυνομικού σώματος επιφορτισμένου με καθήκοντα επιχειρησιακής και εκτελεστικής φύσεως πρέπει να είναι κάτω των 35 ετών προσκρούει στην οδηγία.
Με τη σημερινή απόφασή του το Δικαστήριο αποφαίνεται ότι εθνική κανονιστική ρύθμιση η οποία προβλέπει ότι οι υποψήφιοι για τις θέσεις αστυνομικών υπαλλήλων προοριζόμενων να αναλάβουν καθήκοντα επιχειρησιακής και εκτελεστικής φύσεως δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος ηλικίας δεν προσκρούει στην οδηγία.
Το Δικαστήριο επισημαίνει ότι η κανονιστική ρύθμιση εισάγει προδήλως διαφορετική μεταχείριση βασιζόμενη ευθέως στην ηλικία, διότι έχει ως αποτέλεσμα τη δυσμενέστερη μεταχείριση ορισμένων ατόμων έναντι άλλων, που βρίσκονται σε ανάλογες καταστάσεις, εκ μόνου του λόγου ότι τα άτομα αυτά έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος ηλικίας. Το Δικαστήριο υπενθυμίζει, εντούτοις, ότι, κατά την οδηγία, η διαφορετική μεταχείριση λόγω ηλικίας δεν πρέπει να θεωρείται διάκριση στην περίπτωση κατά την οποία χαρακτηριστικό συνδεόμενο με την ηλικία, όπως η κατοχή ιδιαίτερων σωματικών ικανοτήτων, συνιστά ουσιαστική και καθοριστική επαγγελματική προϋπόθεση.
Το Δικαστήριο επισημαίνει συναφώς ότι τα καθήκοντα που σχετίζονται με την προστασία των ατόμων και των αγαθών, με τη σύλληψη και επιτήρηση των δραστών εγκληματικών πράξεων καθώς και με τις προληπτικές περιπολίες ενδέχεται να απαιτούν τη χρήση σωματικής δυνάμεως. Η φύση των καθηκόντων αυτών προϋποθέτει ιδιαίτερη φυσική κατάσταση, καθώς τυχόν ανεπαρκείς σωματικές ικανότητες κατά την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο για τους ίδιους τους αστυνομικούς υπαλλήλους και για τους τρίτους, αλλά ομοίως για τη δημόσια τάξη. Επομένως, η κατοχή ιδιαίτερων σωματικών ικανοτήτων, αναγκαίων για την εκπλήρωση των βασικών αποστολών της Αστυνομίας της Αυτόνομης Κοινότητας της Χώρας των Βάσκων, δύναται να θεωρηθεί ουσιαστική και καθοριστική επαγγελματική προϋπόθεση για την άσκηση του συγκεκριμένου λειτουργήματος.
Το Δικαστήριο διευκρινίζει ότι τα καθήκοντα των αστυνομικών δυνάμεων των αυτόνομων κοινοτήτων της Ισπανίας διαφέρουν εκείνων της τοπικής αστυνομίας σε σχέση με την υπόθεση Vital Perez. Το Δικαστήριο επισημαίνει εξάλλου ότι οι υπάλληλοι του βαθμού για τον οποίο διοργανώθηκε ο διαγωνισμός δεν ασκούν διοικητικά καθήκοντα και ότι για την πρόσληψη υπαλλήλων διοικητικών καθηκόντων διοργανώνεται ειδικός διαγωνισμός, ο οποίος δεν προβλέπει όριο ηλικίας.
Επιπροσθέτως, το Δικαστήριο τονίζει ότι η μαζική γήρανση του αστυνομικού σώματος
(περίπτωση η οποία δεν συνέτρεχε στην υπόθεση Vital Perez) καθιστά αναγκαία τη λήψη μέριμνας για αντικατάσταση των μεγαλύτερων σε ηλικία υπαλλήλων με νεότερους.
Συγκεκριμένα, ένας νέος υπάλληλος θα είναι σε θέση να εκτελεί αποτελεσματικότερα τα απαιτητικότερα από πλευράς σωματικών δυνάμεων καθήκοντα· αυτός είναι, εξάλλου, ο λόγος για τον οποίο οι υπάλληλοι του εν λόγω αστυνομικού σώματος απολαύουν από την ηλικία των 56 ετών ορισμένων ειδικών εργασιακών όρων (μείωση του ετήσιου χρόνου εργασίας, απαλλαγή από τη νυκτερινή εργασία κ.λπ.). Επομένως, χάριν της αποκαταστάσεως της ηλικιακής πυραμίδας του εν λόγω σώματος, η κατοχή ιδιαίτερων σωματικών ικανοτήτων πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά τρόπο δυναμικό, ήτοι με συνεκτίμηση των ετών υπηρεσίας τα οποία ο υπάλληλος πρόκειται να υπηρετήσει μετά την πρόσληψή του.
Το Δικαστήριο κρίνει, ως εκ τούτου, ότι η ισπανική κανονιστική ρύθμιση δύναται να θεωρηθεί πρόσφορη για την επίτευξη του σκοπού διατηρήσεως της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της εύρυθμης λειτουργίας της Αστυνομίας της Αυτόνομης Κοινότητας της Χώρας των Βάσκων.
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως παρέχει στα δικαστήρια των κρατών μελών τη δυνατότητα να υποβάλουν στο Δικαστήριο, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν επιληφθεί, ερώτημα σχετικό με την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης ή με το κύρος πράξεως οργάνου της Ένωσης. Το Δικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου. Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσμεύει, ομοίως, άλλα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων ανακύπτει παρόμοιο ζήτημα.
Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, το οποίο δεν δεσμεύει το Δικαστήριο.
Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA από την ημερομηνία
δημοσιεύσεώς της
Επικοινωνία: Gilles Despeux @ (+352) 4303 3205
[1] Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση
μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (Εε 2000, L 303, σ. 16). Απόφαση του Δικαστηρίου της 13ης Νοεμβρίου 2014, Vital Perez (C-416/13, βλ. επίσης ΑΤ αριθ. 149/14).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"