Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ - ΦΕΚ Γ 275/2019

ΦΕΚ Γ 275/2019


1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 13ης Φεβρουαρίου 2019,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 49, 51, 52 και 78
του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός ν. 1756/1988, Α’ 35),


τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου
Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) «Δαπάνες
μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας», όπως
ισχύουν, του π.δ. 88/29-8-2018 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160) και
τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης με αριθμούς 158,
171, 177, 191, 193 και 200/2018.
Α. Μετατίθενται αμοιβαία οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών:
α) Πειραιώς, Αικατερίνη Δημητριάδη του Γεωργίου και
β) Αθηνών, Βασιλική Παπαδοπούλου του Αθανασίου.
Β. Ανακαλείται το προεδρικό διάταγμα «Μερική ανά-
κληση προεδρικού διατάγματος, παράταση αποσπά-
σεων, αποσπάσεις και αμοιβαία μετάθεση δικαστικών
λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων»
(Γ’ 1447/6-12-2018), κατά το μέρος που αφορά: 1) την
παράταση της απόσπασης του Πρωτοδίκη Καβάλας
Δημητρίου Βογιατζή του Άγγελου στο Πρωτοδικείο
Ροδόπης, για έξι (6) μήνες και περιορίζεται η διάρκεια
της παράτασης της απόσπασής του στο Πρωτοδικείο
Ροδόπης έως 19-4-2019 και 2) την απόσπαση της Αντει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας Σοφίας Χατζηκώστα του
Παναγιώτη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας, για έξι
(6) μήνες.
Γ. Αποσπάται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας η
Πάρεδρος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Χρυ-
σάνθη Καδόγλου του Γεωργίου, για έξι (6) μήνες.
Δ. Αποσπάται στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας η Εφέ-
της Αθηνών Κωνστάντια Εμμανουηλίδου του Παναγιώτη,
για ένα (1) έτος, με αίτησή της.
Ε. Αποσπάται στο Εφετείο Λάρισας η Εφέτης Αθηνών
Πηνελόπη Λέτσιου του Άγγελου, για έξι (6) μήνες, με αί-
τησή της.
ΣΤ. Αποσπάται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας
η Πάρεδρος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Ανα-
στασία Νικολακοπούλου του Ανδρέα, για έξι (6) μήνες.
(Αριθμ. απόφ. δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οι-
κονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δι-
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 2584/25.1.2019
και 2583/25-2-2019).
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"