Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019

ΔΕΕ: Τα μαθήματα οδήγησης δεν αποτελούν σχολική ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση


 
Λουξεμβούργο, 14 Μαρτίου 2019
Απόφαση στην υπόθεση C-449/17 A & G Fahrschul-Akademie GmbH κατά Finanzamt Wolfenbuttel
Τα μαθήματα οδήγησης για τις κατηγορίες B και C1 δεν αποτελούν σχολική ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση απαλλασσόμενη από τον ΦΠΑ

Η ιδιωτική σχολή οδηγών A & G Fahrschul-Akademie (στο εξής : Α & G) βάλλει, ενώπιον των γερμανικών δικαστηρίων, κατά της άρνησης των γερμανικών φορολογικών αρχών να απαλλάξουν από την καταβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) τα μαθήματα οδήγησης τα οποία παραδίδει. Ειδικότερα, πρόκειται για μαθήματα με σκοπό τη λήψη των αδειών οδήγησης για τα οχήματα κατηγορίας Β και C1[1], τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων και των οποίων το βάρος δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους ή τους 7,5 τόνους.
Η A & G υποστηρίζει ότι τα μαθήματα τα οποία παραδίδει καλύπτουν τη μετάδοση τόσο των πρακτικών όσο και των θεωρητικών γνώσεων που είναι αναγκαίες για τη λήψη αδειών οδήγησης για οχήματα κατηγορίας Β και C1. Κατά την A & G, ο σκοπός των μαθημάτων αυτών δεν είναι αμιγώς ψυχαγωγικός, δεδομένου ότι η κατοχή των εν λόγω αδειών μπορεί να ανταποκρίνεται, μεταξύ άλλων, σε επαγγελματικές ανάγκες. Επομένως, κατά την άποψή της, τα μαθήματα που παραδίδονται προς τον σκοπό αυτόν εμπίπτουν στην απαλλαγή την οποία προβλέπει η οδηγία ΦΠΑ2 όσον αφορά τη «σχολική ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση».
Το Bundesfinanzhof (Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο, Γερμανία) ερωτά αν η έννοια της «σχολικής ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης» καλύπτει τα επίμαχα μαθήματα οδήγησης.
Με τη σημερινή απόφασή του, το Δικαστήριο δίνει αρνητική απάντηση.
Κατά το Δικαστήριο, η έννοια της «σχολικής ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης», κατά την οδηγία, παραπέμπει, εν γένει, σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα μετάδοσης γνώσεων και δεξιοτήτων σε ένα ευρύ και ποικιλόμορφο σύνολο τομέων, καθώς και στην εμβάθυνση και την ανάπτυξη των εν λόγω γνώσεων και των εν λόγω δεξιοτήτων από τους μαθητές και τους φοιτητές ανάλογα με την πρόοδό τους και την ειδίκευσή τους στο πλαίσιο των διαφόρων βαθμίδων από τις οποίες αποτελείται το εν λόγω σύστημα.
Η ως άνω έννοια δεν καλύπτει τα μαθήματα οδήγησης που παραδίδονται από σχολή οδηγών, όπως η A & G, με σκοπό τη λήψη των αδειών οδήγησης για οχήματα κατηγορίας Β και C1.
Είναι αληθές ότι τα μαθήματα οδήγησης αφορούν διάφορες γνώσεις πρακτικής και θεωρητικής φύσης. Εντούτοις, εξακολουθούν να αποτελούν ειδικευμένα μαθήματα που δεν ισοδυναμούν, αφ' εαυτών, με τη μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων σε ένα ευρύ και ποικιλόμορφο σύνολο τομέων, καθώς και με την εμβάθυνση και την ανάπτυξη των εν λόγω γνώσεων και των εν λόγω δεξιοτήτων, όπερ αποτελεί χαρακτηριστικό της σχολικής ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.


ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η προδικαστική παραπομπή παρέχει στα δικαστήρια των κρατών μελών τη δυνατότητα, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν επιληφθεί, να υποβάλουν στο Δικαστήριο ερώτημα σχετικό με την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης ή με το κύρος πράξεως οργάνου της Ένωσης. Το Δικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου. Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσμεύει, κατά τον ίδιο τρόπο, τα άλλα εθνικά δικαστήρια που επιλαμβάνονται παρόμοιου προβλήματος.
Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το οποίο δεν δεσμεύει το Δικαστήριο.
Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA από την ημερομηνία
δημοσιεύσεώς της
Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη @ (+352) 4303 2582


[1] Κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 4, της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για την άδεια οδήγησης (ΕΕ 2006, L 403, σ. 18, και διορθωτικό ΕΕ 2009, L 19, σ. 67).
Βλ. άρθρο 132, παράγραφος 1, στοιχεία θ' και ι', της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (EE 2006, L 347, σ. 1).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"