Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2019

Ν. 4604/2019 Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, (ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)


ΦΕΚ A 50/2019 

Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων,
πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας -
Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις
σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση -
Λοιπές διατάξεις.

Άρθρο 12

Ένταξη της διάστασης του φύλου στη σύνταξη
των διοικητικών εγγράφων
Απαγορεύεται η χρήση διατυπώσεων που υποκρύ-
πτουν ή εμπεριέχουν έμφυλη διάκριση, κατά τη σύνταξη
των διοικητικών εγγράφων.

Άρθρο 17
Προώθηση της ισότητας των φύλων μέσα από
την εκπαίδευση και τη μαθησιακή διαδικασίΆρθρο 19
Χορήγηση ειδικής άδειας
1. Στο άρθρο 50 του ν. 3528/2007, προστίθεται παρά-
γραφος 8 ως εξής:
«8. Στις υπαλλήλους στις οποίες εφαρμόζονται μέ-
θοδοι ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του
ν. 3305/2005 (Α΄ 17) χορηγείται άδεια επτά (7) εργάσιμων
ημερών με πλήρεις αποδοχές, ύστερα από βεβαίωση του
θεράποντος ιατρού και του διευθυντή μονάδας ιατρικώς
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.).».
2. Στο άρθρο 57 του ν. 3584/2007, προστίθεται παρά-
γραφος 8 ως εξής:
«8. Στις υπαλλήλους στις οποίες εφαρμόζονται μέ-
θοδοι ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του
ν. 3305/2005 χορηγείται άδεια επτά (7) εργάσιμων ημε-
ρών με πλήρεις αποδοχές, ύστερα από βεβαίωση του
θεράποντος ιατρού και του διευθυντή μονάδας ιατρικώς
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.).».Άρθρο 27
Μονάδες επικοινωνιακών μέσων εικοσιτετράωρης
πανελλαδικής υποστήριξης -
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS 15900

Άρθρο 46
Καθορισμός Ιθαγένειας ανιθαγενών Ρομά
με μακρά ιστορική παρουσία στην ΕλλάδαΆρθρο 111
Θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή
στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
1. Για τη στελέχωση του Γραφείου κάθε Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνιστώνται δύο (2) θέσεις
δικηγόρων με έμμισθη εντολή, για την παροχή νομικών
συμβουλών και γνωμοδοτήσεων.
2. Οι δικηγόροι προσλαμβάνονται, σύμφωνα με το άρ-
θρο 43 του ν. 4194/2013 (Α΄208) «Κώδικας Δικηγόρων».Άρθρο 124
Δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου
Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους
σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
χωρίς συμφωνία αποχώρησης

Άρθρο 125
Ρύθμιση θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης,
σε περίπτωση αποχώρησης του
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
χωρίς συμφωνία αποχώρησης

Άρθρο 128
Δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου
Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους
σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
σύμφωνα με τη Συμφωνία Αποχώρησης
(Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ 19.2.2019, C- 66 Ι,1)


Άρθρο 129
Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος
των Ελλήνων Πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο
κατά τις Ευρωεκλογές του 2019

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3463 (ΦΕΚ Α 114 8.6.2006)

 1) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.                   ΝΟΜΟΣ 3852 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010)

2) Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης

 3)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3528  ΦΕΚ Α 26/9.02.2007
 
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Άρθρο 14
Πειθαρχικό Δίκαιο
Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του
ν. 3528/2007 (Α΄ 26), αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) η παραβίαση της αρχής της ισότητας, των ίσων ευ-
καιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών
σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, σύμφωνα με τον
ν. 3896/2010, και η χρήση γλώσσας έμφυλης διάκρισης,
κατά την άσκηση των καθηκόντων.».

4) 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26 (ΦΕΚ Α' 57/15/03/2012)
Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών

Άρθρο 15
Ποσοστό υποψηφίων κατά φύλο στις
βουλευτικές εκλογές και στις εκλογές για την
ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 
5)  ΝΟΜΟΣ 3584,   (ΦΕΚ Α 143/28.6.2007)
 
   Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων


6) 
Άρθρο 23
Έννομη Προστασία
Στο άρθρο 622 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προστί-
θεται περίπτωση 4 ως εξής:
«4) να παρεμβαίνουν υπέρ διαδίκου, ο οποίος ασκεί τα
δικαιώματα που απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία για την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχεί-
ρισης των φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσε-
ων με βάση το φύλο στην εργασία και ιδίως από τον
ν. 3896/2010 (Α΄ 207), σε οποιοδήποτε στάδιο της δίκης
και στην κατ’ αναίρεση δίκη, εφόσον η διαφορά δικάζεται
κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών.».


 7)
  Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας,  ν. 3284/2004


8)
ΝΟΜΟΣ 3838/2010,ΦΕΚ Α 49/24.3.2010

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και
νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις


9)
 
   ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2190/1994. Σύσταση ανεξάρτητης 
   αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση
   θεμάτων διοίκησης. Α' 28.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"