Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2019

Αντικατάσταση μελών Συμβουλίου Σπουδών ΕΣΔι (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης) ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 148/2019

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 148/2019 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 9114
Αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου Σπουδών
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για
την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3689/2008 (Α΄ 164)
«Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες δια-
τάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του
ν. 3910/2011 (Α’ 11).
2. Το π.δ. 88/2018 (Α’ 160) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Τη με αριθμό 55531/12-7-2011 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων με θέμα «Συγκρότηση Συμβουλίου Σπουδών της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύ-
θυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης» (ΥΟΔΔ 223), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθμό 86309/28-12-2017 απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων με θέμα «Αντικατάσταση Διευθυντή Κα-
τάρτισης και Επιμόρφωσης για την κατεύθυνση Διοι-
κητικής Δικαιοσύνης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών» (ΥΟΔΔ 16/17-01-2018).
5. Τη με αριθμό 43/2018 απόφαση του Ανωτάτου Δι-
καστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης, απο-
φασίζουμε:
Ορίζουμε ως τακτικό μέλος του Συμβουλίου Σπουδών
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κα-
τεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης τον Παναγιώτη
Ευστρατίου του Μιχαήλ (ΑΔΤ: ΑΕ 153027), Σύμβουλο
Επικρατείας, για το υπόλοιπο της θητείας του αντι-
κατασταθέντος Δημητρίου Σκαλτσούνη του Παναγή
(ΑΔΤ: ΑΚ 598979), νυν Αντιπροέδρου του Συμβουλίου
της Επικρατείας, με αναπληρώτρια του τη Μαργαρίτα
Γκορτζολίδου του Δημητρίου (ΑΔΤ: Π 270549), Σύμβου-
λο Επικρατείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"