Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019

Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 712/2019

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 712/2019 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Αριθμ. Πρωτ. 14936
Διεκπ. 8579
Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώ-
σεων Περιουσιακής Κατάστασης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 2 και 65 του Συ-
ντάγματος,


2. τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κανονισμού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό), όπως ισχύει, σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Κανονισμού
της Βουλής (Μέρος Β΄ - ΦΕΚ 51/Α΄/1997), όπως ισχύει,
3. τις διατάξεις του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003
(ΦΕΚ 309/Α΄/31.12.2003), όπως προστέθηκε με το άρ-
θρο 225 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/8.8.2014), τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 175 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ
94/Α΄/27.5.2016), τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του
ν. 4571/2018 (ΦΕΚ 186/Α΄/30.10.2018), τροποποιή-
θηκε με τους ν. 4587/2018 (ΦΕΚ 218/24.12.2018) και
ν. 4606/2019 (ΦΕΚ 57/Α΄/11.4.2019) και ισχύει, και την
παρ. 4 περ. γ΄ του άρθρου 82 και την παρ. 6 του άρθρου
91 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄/9.8.2019),
4. τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3023/2002 (ΦΕΚ
146/Α΄/25.6.2002), τροποποιήθηκε με τα άρθρα 19 και
33 του ν. 4304/2014 (ΦΕΚ 234/Α΄/23.10.2014), τροπο-
ποιήθηκε με τους ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α΄/19.5.2017),
ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31.7.2017), ν. 4509/2017 (ΦΕΚ
201/Α΄/22.12.2017, ν. 4531/2018 (ΦΕΚ 62/Α΄/5.4.2018)
και 4604/2019 (ΦΕΚ 50/26.3.2019) και ισχύει,
5. τις υπ’ αριθμ. 10735/3.8.2015, 3504/14.10.2015,
12949/7923/3.11.2017, 9199/5878/11.7.2018 και 227/
158/9.1.2019 αποφάσεις Προέδρου της Βουλής,
6. την από 23 Ιουλίου 2019 εκλογή του Γ΄ Αντιπροέ-
δρου της Βουλής, Αθανάσιου Μπούρα ως Προέδρου της
Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της
Βουλής των Ελλήνων,
7. τον ορισμό των δικαστικών λειτουργών με απόφα-
ση των Ανωτάτων Δικαστικών Συμβουλίων των οικείων
δικαστηρίων,
8. τις υπ’ αριθμ. 47908/2017 (ΦΕΚ 336/Υ.Ο.Δ.Δ./
7.7.2017), 74088/2017 (ΦΕΚ 510/Υ.Ο.Δ.Δ./17.10.2017)
και 30481/2018 (ΦΕΚ 257/Υ.Ο.Δ.Δ./4.5.2018) αποφάσεις
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων με τις οποίες ορίζεται και ανανεώνεται η
θητεία της Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηρι-
ότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και
Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και ορί-
ζεται ο αναπληρωτής της,
9. τα υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ 708/12.12.2018 και 13119/
20.12.2018 (Πράξη 79/2018) έγγραφα της Προέδρου του
Συμβουλίου της Επικρατείας και της Εισαγγελέως του
Αρείου Πάγου, αντίστοιχα, που αφορούν τον ορισμό τα-
κτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ελέγ-
χου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και τα οποία
διαβιβάστηκαν με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 95694/28.12.2018
επιστολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
10. την υπ’ αριθμ. Υ96 διαπιστωτική πράξη του Πρω-
θυπουργού (ΦΕΚ 702/Υ.Ο.Δ.Δ./6.9.2019), με την οποία
ορίζεται ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας,
11. την υπ’ αριθμ. 3882/9.9.2019 επιστολή του Διοι-
κητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τον ορισμό του
αναπληρωτή του,
12. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3241/30.7.2019 επιστολή του
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος προς τον Πρόεδρο
της Βουλής των Ελλήνων, με την οποία ορίζονται ο Υπο-
διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρος Μητρά-
κος, ως τακτικό μέλος της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή
του, Διευθυντή Επιθεώρησης Εποπτευομένων Εταιριών
της Τ.Ε., Γεώργιο Πάσχα,
13. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3246/30.7.2019 επιστολή του
Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Νέας Δημοκρατίας με την οποία ορίζονται ο Βουλευτής
Σταύρος Κελέτσης, ως τακτικό μέλος της Επιτροπής, με
αναπληρωτή του τον Βουλευτή Ιωάννη Μπούγα,
14. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3224/29.7.2019 επιστολή της
Γραμματέως της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.,
με την οποία ορίζονται ο Βουλευτής Σπυρίδων Λάππας,
ως τακτικό μέλος της Επιτροπής, με αναπληρωτή του τον
Βουλευτή Παύλο Πολάκη, αποφασίζουμε:
την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσε-
ων Περιουσιακής Κατάστασης, ως εξής:

Τακτικά μέλη:
1. Αθανάσιος Μπούρας του Κωνσταντίνου, Γ΄ Αντιπρό-
εδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης
Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Πρόεδρος της Επι-
τροπής Ελέγχου, με ΑΔΤ Κ 046545,
2. Γεώργιος Κοντός του Χρήστου, Αρεοπαγίτης, με ΑΔΤ
ΑΕ 274606,
3. Παναγιώτης Τσούκας του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος
της Επικρατείας, με ΑΔΤ ΑΖ 499804,
4. Βασίλειος Αραβαντινός του Θεοδώρου, Σύμβουλος
της Επικρατείας, με ΑΔΤ Ξ 379844,
5. Ασημίνα Σαντοριναίου του Χριστοφόρου, Σύμβου-
λος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με ΑΔΤ ΑΕ 590729,
6. Παναγιώτης Καραγιάννης του Σταύρου, Αντεισαγγε-
λέας του Αρείου Πάγου, με ΑΔΤ ΑΒ 334596,
7. Άννα Ζαΐρη του Ιωάννη, Αντεισαγγελέας του Αρεί-
ου Πάγου και Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριό-
τητες, με ΑΔΤ ΑΚ 619089,
8. Άγγελος Μπίνης του Παναγιώτη, Διοικητής της Εθνι-
κής Αρχής Διαφάνειας, με ΑΔΤ ΑΖ 533451,
9. Θεόδωρος Μητράκος του Μαρίνου, Υποδιοικητής
της Τράπεζας της Ελλάδος, με ΑΔΤ ΑΙ 628425,
10. Σταύρος Κελέτσης του Δημητρίου, Βουλευτής της
Νέας Δημοκρατίας, με ΑΔΤ ΑΗ 912993,
11. Σπυρίδων Λάππας του Ευαγγέλου, Βουλευτής του
ΣΥ.ΡΙΖ.Α., με ΑΔΤ Κ 755844.
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Βασίλειος - Νικόλαος Υψηλάντης του Αναστασίου,
Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αναπληρωτής του
Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου Αθανάσιου Μπούρα,
με ΑΔΤ Φ 229415,
2. Αθανάσιος Καγκάνης του Βασιλείου, Αρεοπαγίτης,
αναπληρωτής του Αρεοπαγίτη Γεωργίου Κοντού, με ΑΔΤ
Π 606973,
3. Αγάπη Γαλελιανού - Χαλκιαδάκη του Στυλιανού, Σύμ-
βουλος της Επικρατείας, αναπληρώτρια του Συμβούλου
της Επικρατείας Παναγιώτη Τσούκα, με ΑΔΤ ΑΗ 042269,
4. Χρήστος Λιάκουρας του Φωτίου, Σύμβουλος Επι-
κρατείας, αναπληρωτής του Βασιλείου Αραβαντινού, με
ΑΔΤ ΑΒ 308516,
5. Κωνσταντίνος Παραθύρας του Νικολάου, Σύμβου-
λος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναπληρωτής της Συμ-
βούλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ασημίνας Σαντορι-
ναίου, με ΑΔΤ ΑΗ 030546,
6. Όλγα Σμυρλή του Δημητρίου, Αντεισαγγελέας του
Αρείου Πάγου, αναπληρώτρια του Αντεισαγγελέα του
Αρείου Πάγου Παναγιώτη Καραγιάννη, με ΑΔΤ Κ 014196,
7. Ιωάννης Αγγελής του Εμμανουήλ, Αντεισαγγελέας
του Αρείου Πάγου, αναπληρωτής της Προέδρου της Αρ-
χής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Εγκληματικές Δραστηριότητες Άννας Ζαΐρη, με ΑΔΤ
ΑΝ 137365,
8. Σέργιος Δρόσος του Σπυρίδωνα, Επιθεωρητής - Ελε-
γκτής (ΕΑΔ), αναπληρωτής του Διοικητή της Εθνικής Αρ-
χής Διαφάνειας, με ΑΔΤ ΑΝ 675515,
9. Γεώργιος Πάσχας του Ιωάννη, αναπληρωτής του
Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Θεόδωρου
Μητράκου, με ΑΔΤ ΑΚ 214608,
10. Ιωάννης Μπούγας του Δημητρίου, αναπληρωτής
του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σταύρου Κελέτση,
με ΑΔΤ Λ 696394,
11. Παύλος Πολάκης του Πέτρου, αναπληρωτής του
Βουλευτή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Σπυρίδωνα Λάππα, με ΑΔΤ
Χ 659172.
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3Α του
ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α΄/31.12.2003), όπως τροποποιή-
θηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 4571/2018
(ΦΕΚ 186/Α΄/30.10.2018), κατά τον έλεγχο των δηλώσε-
ων περιουσιακής κατάστασης των Δικαστικών και των
Εισαγγελικών Λειτουργών, καθήκοντα Προέδρου της
Επιτροπής ασκεί ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός
από τα μέλη της. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος της
Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ή ο
αναπληρωτής του, συμμετέχει στην Επιτροπή ως μέλος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος της Βουλής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

1 σχόλιο:

  1. Ο Αθανάσιος Καγκάνης όμως (αναπληρωματικός) έχει ήδη αποχωρήσει από την υπηρεσία από 30-6-2019.....λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"