Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022

ΦΕΚ ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ - ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - Τεύχος Γ’ 2762/02.11.2022

Τεύχος Γ’ 2762/02.11.2022

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 29ης Οκτωβρίου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης σύμφωνα με:
1. Το άρθρο 30 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022,
Α’ 109).
2. Την υπ’ αρ. 1403/29.9.2022 πρόταση της Διευθύνου-
σας το Εφετείο Εύβοιας και την υπ’ αρ. 2930/28.9.2022
γνώμη της Εισαγγελέα Εφετών Εύβοιας.
3. Την υπ’ αρ. 538/19.9.2022 πρόταση της Διευ-
θύνουσας το Πρωτοδικείο Κοζάνης και την υπ’ αρ.
1226/21.9.2022 γνώμη της Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής
Μακεδονίας.
4. Την υπ’ αρ. 499/8.9.2022 πρόταση του Προϊσταμένου
του Πρωτοδικείου Ξάνθης και την υπ’ αρ. 5457/8.9.2022
γνώμη της Εισαγγελέα Εφετών Θράκης.
5. Την υπ’ αρ. 789/14.9.2022 πρόταση της Προέδρου


Πρωτοδικών Ηλείας και την υπ’ αρ. 3040/15.9.2022 γνώ-
μη του Εισαγγελέα Εφετών Πατρών.
6. Την υπ’ αρ. 1761/5.7.2022 πρόταση του Διευθύνοντα
το Πρωτοδικείο Ηρακλείου και την υπ’ αρ. 3932/6.7.2022
γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Ανατολικής Κρήτης.
7. Την υπ’ αρ. 1762/5.7.2022 πρόταση του Διευθύνοντα
το Πρωτοδικείο Ηρακλείου και την υπ’ αρ. 3929/6.7.2022
γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Ανατολικής Κρήτης.
8. Την υπ’ αρ. 660/16.9.2022 πρόταση της Διευ-
θύνουσας το Πρωτοδικείο Ροδόπης και την υπ’ αρ.
5649/22.9.2022 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Θράκης.
9. Την υπ’ αρ. 12/27.7.2022 πρόταση του Τριμελούς
Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλο-
νίκης και την υπ’ αρ. 5576/3.8.2022 γνώμη του Διευθύ-
νοντα την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.
10. Την υπ’ αρ. 66/16.9.2022 πρόταση της Προέδρου
Πρωτοδικών Γιαννιτσών και την υπ’ αρ. 6637/20.9.2022
γνώμη του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Θεσ-
σαλονίκης.
11. Την υπό στοιχεία ΕΠ243/27.7.2022 πρόταση του
Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου
Αθηνών και την υπ’ αρ. 9571/28.7.2022 γνώμη της Ει-
σαγγελέα Εφετών Αθηνών.
12. Την υπ’ αρ. 1057/19.9.2022 πρόταση του Διευθύνο-
ντος το Πρωτοδικείο Λαμίας και την υπ’ αρ. 469/22.9.2022
γνώμη του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Λαμίας.
13. Την υπ’ αρ. 28/4.5.2022 πρόταση του Τριμελούς
Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιά και
την υπ’ αρ. 695/4.5.2022 γνώμη της Εισαγγελέα Εφετών
Πειραιά.
14. Την υπ’ αρ. 47/9.9.2022 πρόταση του Τριμελούς
Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιά και
την υπ’ αρ. 1404/12.9.2022 γνώμη του Διευθύνοντος την
Εισαγγελία Εφετών Πειραιά.
15. Την υπ’ αρ. 48/9.9.2022 πρόταση του Τριμελούς
Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιά και
την υπ’ αρ. 1405/12.9.2022 γνώμη του Διευθύνοντος την
Εισαγγελία Εφετών Πειραιά.
16. Την υπ’ αρ. 49/9.9.2022 πρόταση του Τριμελούς
Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιά και
την υπ’ αρ. 1406/12.9.2022 γνώμη του Διευθύνοντος την
Εισαγγελία Εφετών Πειραιά.
17. Την υπ’ αρ. 439/16.9.2022 πρόταση της Προέδρου
Πρωτοδικών Κεφαλληνίας και την υπ’ αρ. 3221/28.9.2022
γνώμη του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Πα-
τρών.
18. Την υπ’ αρ. 851/19.9.2022 πρόταση της Προέδρου
Πρωτοδικών Σάμου και την υπ’ αρ. 2419/27.9.2022 γνώ-
μη της Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου.
19. Την υπ’ αρ. 253/1.7.2022 πρόταση της Διευθύνου-
σας το Πρωτοδικείο Λάρισας και την υπ’ αρ. 660/1.7.2022
γνώμη του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Λάρι-
σας.
20. Την υπ’ αρ. 252/1.7.2022 πρόταση της Διευθύνου-
σας το Πρωτοδικείο Λάρισας και την υπ’ αρ. 660/1.7.2022
γνώμη του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Λάρι-
σας.
21. Την υπ’ αρ. 1379/26.9.2022 πρόταση της Διευ-
θύνουσας το Πρωτοδικείο Χαλκίδας και την υπ’ αρ.
2811/13.9.2022 γνώμη της Εισαγγελέα Εφετών Εύβοιας.
22. Την υπ’ αρ. 221/16.9.2022 πρόταση του Διευ-
θύνοντος το Πρωτοδικείο Ναυπλίου και την υπ’ αρ.
5355/22.9.2022 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Ναυπλί-
ου.
23. Την υπ’ αρ. 673/16.9.2022 πρόταση του Προέδρου
Πρωτοδικών Ορεστιάδας και την υπ’ αρ. 5707/22.9.2022
γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Θράκης.
24. Την υπ’ αρ. 226/16.9.2022 πρόταση της Προέδρου
Πρωτοδικών Θεσπρωτίας και την υπ’ αρ. 1550/19.9.2022
γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Κέρκυρας.

25. Την υπ’ αρ. 461/16.9.2022 πρόταση του Προέδρου
Πρωτοδικών Κιλκίς και την υπ’ αρ. 6751/26.9.2022 γνώμη
του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης.
26. Την υπ’ αρ. 788/16.9.2022 πρόταση του Προέδρου
Πρωτοδικών Βέροιας και την υπ’ αρ. 6752/26.9.2022 γνώ-
μη του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης.
27. Την υπ’ αρ. 630/14.9.2022 πρόταση της Προέδρου
Πρωτοδικών Καλαμάτας, όπως διορθώθηκε με την υπ’ αρ.
674/29.9.2022 όμοια, και την υπ’ αρ. 1037/30.9.2022 γνώ-
μη της Εισαγγελέα Εφετών Καλαμάτας.
28. Την υπ’ αρ. 360/15.9.2022 πρόταση της Προέδρου
Πρωτοδικών Ζακύνθου και την υπ’ αρ. 3333/6.10.2022
γνώμη του Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών Πατρών.
29. Την υπ’ αρ. 165/16.9.2022 πρόταση του Προέδρου
Πρωτοδικών Χίου και την υπ’ αρ. 287/12.10.2022 γνώμη
της Εισαγγελέα Εφετών Βορείου Αιγαίου.
30. Την υπ’ αρ. 347/28.7.2022 πρόταση της Διευθύνου-
σας το Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης και την υπ’ αρ.
4835/19.8.2022 γνώμη της Εισαγγελέα Εφετών Θράκης.
31. Την υπ’ αρ. 90/26.5.2022 πρόταση της Διευ-
θύνουσας το Πρωτοδικείο Κορίνθου και την υπ’ αρ.
3093/1.6.2022 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου.
32. Την υπ’ αρ. 1289/20.7.2022 πρόταση της Διευ-
θύνουσας το Πρωτοδικείο Πατρών και την υπ’ αρ.
2674/21.7.2022 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Πατρών.
33. Την υπ’ αρ. 217/16.9.2022 πρόταση της Διευθύνου-
σας το Πρωτοδικείο Ρόδου και την υπ’ αρ. 3983/21.9.2022
γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου.
34. Την υπ’ αρ. 7075/4.7.2022 γνώμη του Διευθύνοντα
το Εφετείο Θράκης.
35. Την υπ’ αρ. 2/2022 απόφαση της Ολομέλειας του
Εφετείου Πειραιά.
36. Την υπ’ αρ. 184/28.9.2022 γνώμη του Προέδρου
Εφετών Καλαμάτας.
37. Την υπ’ αρ. 712/16.9.2022 γνώμη του Διευθύνοντα
το Πρωτοδικείο Καβάλας.
38. Την υπ’ αρ. 462/16.9.2022 γνώμη του Προέδρου
Πρωτοδικών Κιλκίς.
39. Την υπ’ αρ. 674/16.9.2022 γνώμη του Διευθύνοντα
το Πρωτοδικείο Ορεστιάδας.
40. Την υπ’ αρ. 231/19.9.2022 γνώμη της Προέδρου
Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.
41. Την υπ’ αρ. 598/26.9.2022 γνώμη της Διευθύνουσας
το Πρωτοδικείο Χαλκιδικής.
42. Την υπ’ αρ. 547/16.9.2022 γνώμη της Προέδρου
Πρωτοδικών Μεσολογγίου.
43. Την υπ’ αρ. 539/19.9.2022 γνώμη της Διευθύνουσας
το Πρωτοδικείο Κοζάνης.
44. Την υπ’ αρ. 788/13.9.2022 γνώμη της Αναπληρώ-
τριας Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Ηλείας.
45. Την υπ’ αρ. 63/26.7.2022 γνώμη της Προέδρου
Πρωτοδικών Γιαννιτσών.
46. Την υπ’ αρ. 5/2022 γνωμοδότηση της Ολομέλειας
του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
47. Την υπ’ αρ. 488/28.9.2022 γνώμη της Διευθύνουσας
το Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης.
48. Την υπ’ αρ. 203/16.9.2022 γνώμη της Διευθύνουσας
το Πρωτοδικείο Χανίων.
49. Την υπ’ αρ. 115/16.9.2022 γνώμη της Προέδρου
Πρωτοδικών Τρικάλων.
50. Την υπ’ αρ. 852/19.9.2022 γνώμη της Προέδρου
Πρωτοδικών Σάμου.
51. Την υπ’ αρ. 570/20.9.2022 γνώμη της Διευθύνουσας
το Πρωτοδικείο Σερρών.
52. Την υπ’ αρ. 10/2022 γνώμη της Ολομέλειας του
Πρωτοδικείου Λάρισας.
53. Την υπ’ αρ. 211/16.9.2022 γνώμη του Διευθύνοντος
το Πρωτοδικείο Θηβών.
54. Την υπ’ αρ. 294/20.9.2022 γνώμη του Προέδρου
Πρωτοδικών Γρεβενών.
55. Την υπ’ αρ. 251/16.9.2022 γνώμη της Διευθύνουσας
το Πρωτοδικείο Κορίνθου.
56. Την υπ’ αρ. 1379/19.9.2022 γνώμη της Προέδρου
Πρωτοδικών Κέρκυρας.
57. Την υπ’ αρ. 19/2022 γνώμη της Ολομέλειας του
Πρωτοδικείου Πειραιά.
58. Την υπ’ αρ. 359/22.6.2022 γνώμη του Προέδρου
Πρωτοδικών Ξάνθης.
59. Την υπ’ αρ. 571/20.9.2022 γνώμη της Διευθύνουσας
το Πρωτοδικείο Σερρών.
60. Την υπ’ αρ. 182/21.9.2022 γνώμη της Προέδρου
Πρωτοδικών Καρδίτσας.
61. Την υπ’ αρ. 166/16.9.2022 γνώμη του Προέδρου
Πρωτοδικών Χίου.
62. Την υπ’ αρ. 218/16.09.2022 γνώμη της Διευθύνου-
σας το Πρωτοδικείο Ρόδου.
63. Την υπ’ αρ. 21/29.04.2022 γνώμη του Προέδρου
Πρωτοδικών Γυθείου.
64. Την υπ’ αρ. 396/22.9.2022 γνώμη της Διευθύνουσας
το Πρωτοδικείο Αγρινίου.
Α. Ορίζονται τακτικοί ανακριτές ανηλίκων για μια τρι-
ετία ως ακολούθως:
1. Στο Εφετείο Εύβοιας τον Εφέτη Νικόλαο Νταή του
Ευάγγελου.
2. Στο Πρωτοδικείο Κοζάνης την Πρωτοδίκη Χρυσούλα
Δοδακοπούλου του Μιχαήλ σε αντικατάσταση του Πρω-
τοδίκη Γεώργιου Παπαβασιλείου του Κοσμά ο οποίος
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Κατερίνης.
3. Στο Πρωτοδικείο Ξάνθης τον Πρωτοδίκη Αθανά-
σιο Θεοδοσιάδη του Δημητρίου σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Αγγελικής Μπαράτα η οποία μετατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Κατερίνης.
4. Στο Πρωτοδικείο Λαμίας την Πρωτοδίκη Ελένη Κη-
ροπλάστη του Βασιλείου σε αντικατάσταση της Πρω-
τοδίκη Ελένης Μπέτα του Στέργιου η οποία μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Βόλου.
5. Στο Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας τον Πρωτοδίκη Γε-
ώργιο Παπαγεωργίου του Απόστολου σε αντικατάσταση
της Πρωτοδίκη Γεωργίας Τσιμιδάκη του Ιωάννη η οποία
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αμαλιάδος.
6. Στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας την Πρωτοδίκη Ευγενία
Πατρώνη του Παναγιώτη σε αντικατάσταση του Πρω-
τοδίκη Γεράσιμου Μαφρέδα του Στυλιανού ο οποίος
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
7. Στο Πρωτοδικείο Ορεστιάδας τον Πρωτοδίκη Αστέ-
ριο Μυλωνά του Ιωάννη σε αντικατάσταση του Πρωτοδί-
κη Γεωργίου Μαυράκη του Ιωάννη ο οποίος μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Ροδόπης.
8. Στο Πρωτοδικείο Ηλείας την Πρωτοδίκη Αικατερίνη-
Μαρία Μπελδέκου του Ανδρέα σε αντικατάσταση της

Πρωτοδίκη Αγγελικής Γασπαράτου του Χριστόδουλου
η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Πατρών.
9. Στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου την Πρωτοδίκη Ειρή-
νη Γκιουλμπαξιώτη του Σωκράτη σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Αικατερίνη Κοκκορόγιαννη του Βασιλείου η
οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
10. Στο Πρωτοδικείο Ροδόπης τον Πρωτοδίκη Στέργιο
Δρίτσα του Γεωργίου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη
Αθηνάς Βασιλειάδου του Δημητρίου η οποία μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Καβάλας.
11. Στο Πρωτοδικείο Κιλκίς την Πρωτοδίκη Μαρία
Κορπέτη του Ιωάννη σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη
Παναγιώτας Μπουρλή του Ελευθερίου η οποία μετατέ-
θηκε στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής.
12. Στο Πρωτοδικείο Βέροιας τον Πρωτοδίκη Γαβριήλ
Ρίζο του Ιακώβου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Αν-
δρομάχης Πασχάλη του Δημητρίου η οποία μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
13. Στο Α’ Τμήμα του Πρωτοδικείου Καλαμάτας την
Πρωτοδίκη Μαρία Παρασκευά του Νικολάου σε αντι-
κατάσταση της Πρωτοδίκη Θεοδώρας- Μαρίας Μπα-
κώλη του Ανδρέα η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Αθηνών.
14. Στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου την Πρωτοδίκη Ελι-
σάβετ Καροπούλου του Παναγιώτη σε αντικατάσταση
της Μαριαλένας Χονδροκούκη του Παναγιώτη η οποία
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Άμφισσας.
15. Στο Πρωτοδικείο Χίου την Πρωτοδίκη Μαρία Τσα-
ούση του Νικολάου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη
Άννας Τσαντρούκη του Νικολάου η οποία μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Βόλου.
Β. Ορίζονται αναπληρωτές ανακριτές ανηλίκων για μία
τριετία ως ακολούθως:
1. Στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου την Πρωτοδίκη Μαρία
Παπαδάκη του Γεωργίου σε αντικατάσταση της Πρωτο-
δίκη Αικατερίνης Κοκκορόγιαννη του Βασιλείου η οποία
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
2. Στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου την Πρωτοδίκη Ζακύν-
θου Ευτυχία Καραπάνου του Μηνά σε αντικατάσταση
της Πρωτοδίκη Αγγελικής-Λουίζας Ρούσσου λόγω λήξης
της θητείας της.
Γ. Ορίζονται τακτικοί ανακριτές για μία τριετία ως ακο-
λούθως:
1. Στο Πρωτοδικείο Κοζάνης την Πρωτοδίκη Χρυσούλα
Δοδακοπούλου του Μιχαήλ σε αντικατάσταση του Πρω-
τοδίκη Γεώργιου Παπαβασιλείου του Κοσμά ο οποίος
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Κατερίνης.
2. Στο Πρωτοδικείο Ξάνθης τον Πρωτοδίκη Αθανά-
σιο Θεοδοσιάδη του Δημητρίου σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Αγγελικής Μπαράτα η οποία μετατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Κατερίνης.
3. Στο Πρωτοδικείο Ηλείας την Πρωτοδίκη Αικατερίνη-
Μαρία Μπελδέκου του Ανδρέα σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Αγγελικής Γασπαράτου του Χριστόδουλου
η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Πατρών.
4. Την Πρωτοδίκη Μαρία Παπαδάκη του Γεωργίου στο
Α’ τμήμα Πλημμελειοδικών του Πρωτοδικείου Ηρακλείου
σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Αικατερίνη Κοκκορό-
γιαννη του Βασιλείου η οποία μετατέθηκε στο Πρωτο-
δικείο Αθηνών.
5. Στο Πρωτοδικείο Ροδόπης τον Πρωτοδίκη Στέργιο
Δρίτσα του Σωκράτη σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη
Αθηνάς Βασιλειάδου του Δημητρίου η οποία μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Καβάλας.
6. Στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης:
α) την Πρωτοδίκη Παναγιώτα Αποστόλου του Νικολά-
ου στο 6ο Τακτικό Ανακριτικό Τμήμα Πλημμελειοδικών
σε αντικατάσταση του προαχθέντος σε Πρόεδρο Πρω-
τοδικών Γεωργίου Καραγιάννη του Χαρίλαου,
β) την Πρωτοδίκη Αναστασία Παπαδοπούλου του Σπυ-
ρίδωνα στο 1ο Ειδικό Ανακριτικό Τμήμα Πλημμελειοδι-
κών σε αντικατάσταση της προαχθείσης σε Πρόεδρο
Πρωτοδικών Αικατερίνης Καϊδόγλου του Αλέξανδρου,
γ) την Πρωτοδίκη Μαρία Γιαγκιώζη του Χρήστου στο
3ο Ειδικό Ανακριτικό Τμήμα Πλημμελειοδικών σε αντι-
κατάσταση του προαχθέντος σε Πρόεδρο Πρωτοδικών
Δημητρίου Ταμπάρη του Βασιλείου.
7. Στο Πρωτοδικείο Αθηνών:
α) την Πρωτοδίκη Παναγιώτα Σπανού του Ευσταθίου
στο 25ο Ανακριτικό Τμήμα σε αντικατάσταση της προ-
αχθείσης σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Αλεξάνδρας Καζάρα
του Νικολάου,
β) την Πρωτοδίκη Αντιγόνη Σταμολέκα του Νικολάου
στο 1ο Ανακριτικό Τμήμα σε αντικατάσταση της προα-
χθείσης σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Ελπίδας Κυρίμη του
Γεωργίου,
γ) τον Πρωτοδίκη Ανδρέα Αθανασίου του Ευάγγελου
στο 14ο Ανακριτικό Τμήμα σε αντικατάσταση της προα-
χθείσης σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Ευγνωσίας Κελεσίδου
του Χρήστου,
δ) την Πρωτοδίκη Χριστίνα Ρούτη του Παύλου στο 32ο
Ανακριτικό Τμήμα σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Νί-
κης Ρεβύθη του Δημητρίου λόγω λήξης της θητείας της,
ε) την Πρωτοδίκη Κωνσταντίνα Υφαντή του Ανδρέα
στο 33ο Ανακριτικό Τμήμα σε αντικατάσταση της Πρω-
τοδίκη Μαρίας Πετροπούλου του Δημητρίου λόγω λήξης
της θητείας της,
στ) την Πρωτοδίκη Θεοδώρα Καρατσικάκη του Πανα-
γιώτη στο 1ο Ανακριτικό Τμήμα Ναρκωτικών σε αντικα-
τάσταση του Πρωτοδίκη Φωτεινού Καλαφάτη του Γερά-
σιμου λόγω λήξης της θητείας του.
8. Στο Πρωτοδικείο Λαμίας την Πρωτοδίκη Ελένη Κη-
ροπλάστη του Βασιλείου σε αντικατάσταση της Πρω-
τοδίκη Ελένης Μπέτα του Στέργιου η οποία μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Βόλου.
9. Στο Πρωτοδικείο Πειραιά:
α) την Πρωτοδίκη Φωτεινή Μπέκου του Νικολάου στο
Ζ’ Ανακριτικό Τμήμα σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη
Νικολάου Σταυρόπουλου του Αθανασίου λόγω λήξης
της θητείας του,
β) την Πρωτοδίκη Αντωνία Κοντογεωργάκη του Γε-
ωργίου στο Α’ Ανακριτικό Τμήμα σε αντικατάσταση του
προαχθέντος σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Νικολάου Πο-
λυζωγόπουλου του Αθανασίου ο οποίος τοποθετήθηκε
στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
γ) την Πρωτοδίκη Μαγδαληνή Σακέτου του Γεωργίου
στο Γ’ Ανακριτικό Τμήμα σε αντικατάσταση της προα-

χθείσας σε Πρόεδρο Πρωτοδικών και Γεωργίας Γκίντζου
του Νικολάου η οποία τοποθετήθηκε στο Πρωτοδικείο
Αθηνών,
δ) την Πρωτοδίκη Φωτεινή Αναστασάκου του Γεωργί-
ου στο Ε’ Ανακριτικό Τμήμα σε αντικατάσταση του προ-
αχθέντος σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Χαρίλαου Παππά
του Ευσταθίου ο οποίος τοποθετήθηκε στο Πρωτοδικείο
Αθηνών.
10. Στο Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας τον Πρωτοδίκη Γε-
ώργιο Παπαγεωργίου του Αποστόλου σε αντικατάσταση
της Πρωτοδίκη Γεωργίας Τσιμιδάκη του Ιωάννη η οποία
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αμαλιάδος.
11. Στο Πρωτοδικείο Σάμου την Πρωτοδίκη Νικολέτα
Κωνσταντακάκη του Γρηγορίου σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Ανδριάννας Παναγοπούλου του Νικολάου
η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου.
12. Την Πρωτοδίκη Ελένη Σούρλα του Αριστείδη στο
Γ’ Ανακριτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου Λάρισας σε αντι-
κατάσταση της προαχθείσης σε Πρόεδρο Πρωτοδικών
Ανθής Πεΐδου του Ιωάννη η οποία τοποθετήθηκε στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
13. Τον Πρωτοδίκη Δημήτριο Νικολαίδη του Αλέξαν-
δρου στο Α’ Ανακριτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου Λάρι-
σας σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Εύας Ναστούλα
του Τηλέμαχου η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης.
14. Στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας την Πρωτοδίκη Ευγενία
Πατρώνη του Παναγιώτη στο Β’ Τακτικό Ανακριτικό Τμή-
μα σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Γεράσιμου Μαφρέ-
δα του Στυλιανού ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Αθηνών.
15. Στο Πρωτοδικείο Γιαννιτσών τον Πρωτοδίκη Πέτρο
Παπανικολάου του Παύλου σε αντικατάσταση της προ-
οαχθείσης σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Ελισάβετ Λαφάρα
του Δημητρίου η οποία τοποθετήθηκε στο Πρωτοδικείο
Ρόδου.
16. Στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου την Πρωτοδίκη Αικατε-
ρίνη Παναγιώτου του Κωνσταντίνου σε αντικατάσταση
της Βενετίας-Μαρίας Τσομπανίδου του Κωνσταντίνου η
οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Πειραιά.
17. Στο Πρωτοδικείο Ορεστιάδας τον Πρωτοδίκη Αστέ-
ριο Μυλωνά του Ιωάννη σε αντικατάσταση του Πρωτοδί-
κη Γεωργίου Μαυράκη του Ιωάννη ο οποίος μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Ροδόπης.
18. Στο Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας την Πρωτοδίκη Καλ-
λιόπη Ευαγγέλου του Σωτηρίου σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Σοφίας Σισμανίδου του Ελευθερίου η οποία
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Φλώρινας.
19. Στο Πρωτοδικείο Κιλκίς την Πρωτοδίκη Μαρία
Κορπέτη του Ιωάννη σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη
Παναγιώτας Μπουρλή του Ελευθερίου η οποία μετατέ-
θηκε στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής.
20. Στο Πρωτοδικείο Βέροιας τον Πρωτοδίκη Γαβρι-
ήλ Ρίζο του Ιακώβου στο Α’ Τμήμα Πλημμελειοδικών σε
αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Ανδρομάχης Πασχάλη
του Δημητρίου η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης.
21. Στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας την Πρωτοδίκη Μα-
ρία Παρασκευά του Νικολάου στο Β’ Ανακριτικό Τμήμα
σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Θεοδώρας-Μαρίας
Μπακώλη του Ανδρέα η οποία μετατέθηκε στο Πρωτο-
δικείο Αθηνών.
22. Στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου την Πρωτοδίκη Ελένη
Καλλίτση του Ευαγγέλου σε αντικατάσταση της Πρωτο-
δίκη Μαριαλένας Χονδροκούκη του Παναγιώτη λόγω
λήξης της θητείας της.
23. Στο Πρωτοδικείο Ρόδου τον Πρωτοδίκη Ορέστη
Τοπαλίδη του Συμεών σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη
Δήμητρας Ρέβελα του Μιχαήλ η οποία μετατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Χαλκίδας.
24. Στο Πρωτοδικείο Χίου την Πρωτοδίκη Μαρία Τσα-
ούση του Νικολάου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη
Άννας Τσαντρούκη του Νικολάου η οποία μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Βόλου.
Δ. Ανανεώνεται για ένα (1) ακόμη έτος η θητεία του
Πρωτοδίκη Ανδρέα Αθηναίου του Αντωνίου ως τακτι-
κός ανακριτής και ανακριτής ανηλίκων στο Πρωτοδικείο
Αλεξανδρούπολης.
Ε. Ανανεώνεται για δύο (2) ακόμη έτη η θητεία:
1. Της Πρωτοδίκη Αδαμαντίας Παχουμίου του Ανδρέα
ως τακτικής ανακρίτριας στο Α’ Ανακριτικό Τμήμα στο
Πρωτοδικείο Κορίνθου.
2. Των Πρωτοδικών Κωνσταντίνου Ρήγα του Ηρακλή
στο Α’ Ανακριτικό Τμήμα και Χαράλαμπου Νυχτοπάτη
του Αντωνίου στο Β’ Ανακριτικό Τμήμα του Πρωτοδι-
κείου Πατρών.
3. Της Πρωτοδίκη Ειρήνης Γκιουλμπαξιώτη του Σωκρά-
τη ως τακτικής ανακρίτριας στο Β’ τμήμα Πλημμελειοδι-
κών στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου.
ΣΤ. Ορίζεται αναπληρωτής ανακριτής στο Πρωτοδικείο
Ζακύνθου η Πρωτοδίκης Ευτυχία Καραπάνου του Μηνά
σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Αγγελικής-Λουίζας
Ρούσσου του Ανδρέα λόγω λήξης της θητείας της.
Ζ. Ορίζονται τακτικοί δικαστές ανηλίκων για μια διετία
ως ακολούθως:
1. Στο Εφετείο Ευβοίας τον Εφέτη Νικόλαο Τσιρώνη
του Χρήστου, σε αντικατάσταση της Εφέτη Γεωργίας-
Ελένης Παπαγιαννοπούλου του Χρήστου η οποία μετα-
τέθηκε στο Εφετείο Αθηνών.
2. Στο Εφετείο Θράκης τον Εφέτη Χρήστο Χατζηκων-
σταντίνο του Βασιλείου σε αντικατάσταση της Εφέτη Άν-
νας Κουσιοπούλου του Δημητρίου η οποία μετατέθηκε
στο Εφετείο Λάρισας.
3. Στο Εφετείο Πειραιά την Πρόεδρο Εφετών Ερασμία
Λιούλη του Αλέξανδρου σε αντικατάσταση της Προέ-
δρου Εφετών Φεβρωνίας Τσερκέζογλου του Μιχαήλ η
οποία μετατέθηκε στο Εφετείο Πειραιά.
4. Στο Εφετείο Καλαμάτας την Εφέτη Αικατερίνη
Κουλούρη του Γεωργίου σε αντικατάσταση της Εφέτη
Ιωάννας Ξυλιά του Θεοδώρου η οποία μετατέθηκε στο
Εφετείο Πειραιά.
5. Στο Πρωτοδικείο Καβάλας τον Πρόεδρο Πρωτοδι-
κών Δημήτριο Χριστόπουλο του Γεωργίου σε αντικα-
τάσταση της Προέδρου Πρωτοδικών Ελισάβετ Κούτρα
του Παναγιώτη η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης.

6. Στο Πρωτοδικείο Κιλκίς τον Πρόεδρο Πρωτοδικών
Χρήστο Τριανταφυλλίδη του Δημητρίου σε αντικατά-
σταση της προαχθείσης σε Εφέτη Ιωαννίνων Φωτεινής
Λιάρα του Κωνσταντίνου.
7. Στο Πρωτοδικείο Ορεστιάδας τον Πρόεδρο Πρωτο-
δικών Δημήτριο Θεοδωρακόπουλο του Κωνσταντίνου
σε αντικατάσταση του Προέδρου Πρωτοδικών Δούκα
Δούκα του Αθανασίου ο οποίος μετατέθηκε στο Πρω-
τοδικείο Θεσσαλονίκης.
8. Στο Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας την Πρόεδρο Πρω-
τοδικών Μαρία Βασδέκη του Ιωάννη σε αντικατάσταση
του προαχθέντος σε Εφέτη Πατρών Απόστολου Κολώνη
του Ιωάννη.
9. Στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής την Πρόεδρο Πρωτοδι-
κών Αμαλία Καραμήτρου του Γεωργίου σε αντικατάστα-
ση της προαχθείσας σε Εφέτη Ιωαννίνων Άννας Πιπίνη
του Ιγνατίου.
10. Στο Πρωτοδικείο Μεσολογγίου την Πρόεδρο Πρω-
τοδικών Ευαγγελία Καπετανοπούλου του Κωνσταντίνου
σε αντικατάσταση της προαχθείσας σε Εφέτη Πατρών
Ελένης Λυμπεροπούλου του Γεωργίου
11. Στο Πρωτοδικείο Κοζάνης την Πρόεδρο Πρωτοδι-
κών Τριανταφυλλιά Φαγκρίδα του Αθανασίου σε αντικα-
τάσταση της Πρωτοδίκη Θεοδώρας Τέτσιου του Κωνστα-
ντίνου η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Λάρισας.
12. Στο Πρωτοδικείο Ηλείας την Πρόεδρο Πρωτοδικών
Πανωραία Σπανού του Δημητρίου σε αντικατάσταση
του προαχθέντος σε Εφέτη Εύβοιας Νικολάου Νταή του
Ευάγγελου.
13. Στο Πρωτοδικείο Γιαννιτσών την Πρόεδρο Πρω-
τοδικών Στέλλα Νακοπούλου του Γεωργίου σε αντικα-
τάσταση της προαχθείσας σε Εφέτη Λάρισας Ευλαλίας
Λιούμπα του Ιωάννη.
14. Στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης την Πρόεδρο
Πρωτοδικών Ευανθία Αντωνάκη του Νικολάου σε αντι-
κατάσταση της προαχθείσας σε Εφέτη Θράκης Σοφίας
Αντωνιάδου του Χαράλαμπου και την Πρωτοδίκη Ελένη
Παπαδοπούλου του Ταξιάρχη.
15. Στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης την Πρωτοδί-
κη Μαρία Σταματοπούλου του Βασιλείου σε αντικατά-
σταση της Πρωτοδίκη Θεοδώρας Πολυμενοπούλου του
Κωνσταντίνου λόγω λήξης της θητείας της.
16. Στο Πρωτοδικείο Χανίων την Πρωτοδίκη Κασσιανή
Μπουροδήμου του Αθανασίου σε αντικατάσταση της
Προέδρου Πρωτοδικών Αλεξάνδρας Γιάκα του Γεωργίου
η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Σερρών.
17. Στο Πρωτοδικείο Τρικάλων την Πρόεδρο Πρωτοδι-
κών Μαρία Ζάχου του Θεόφιλου σε αντικατάσταση της
Προέδρου Πρωτοδικών Μαρίας Γάκη του Κωνσταντίνου
η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Λάρισας.
18. Στο Πρωτοδικείο Σάμου την Πρόεδρο Πρωτοδικών
Όλγα Γιουβρή του Γεωργίου σε αντικατάσταση της Προ-
έδρου Πρωτοδικών Ελένης Αναστασίου του Φιλίππου η
οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Φλώρινας.
19. Στο Πρωτοδικείο Σερρών την Πρόεδρο Πρωτοδι-
κών Αλεξάνδρα Γιάκα του Γεωργίου σε αντικατάσταση
της Προέδρου Πρωτοδικών Αποστολίας Τσιαλάνη του
Πέτρου η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσα-
λονίκης.
20. Στο Πρωτοδικείο Λάρισας την Πρόεδρο Πρωτο-
δικών Θεοδώρα Τέτσιου του Κωνσταντίνου σε αντικα-
τάσταση της προαχθείσας σε Εφέτη Αθηνών Ολυμπίας
Κώστα του Ανδρέα.
21. Στο Πρωτοδικείο Θηβών τον Πρόεδρο Πρωτοδι-
κών Ιωάννη Πετρόπουλο του Ιωάννη σε αντικατάσταση
της προαχθείσας σε Εφέτη Αθηνών Ευαγγελίας Μαρμαρά
του Παναγιώτη.
22. Στο Πρωτοδικείο Γρεβενών τον Πρόεδρο Πρωτοδι-
κών Νικόλαο Τσίτρο του Αναστασίου σε αντικατάσταση
της προαχθείσας σε Εφέτη Κέρκυρας Αργυρώ Κίτσου
του Ευσταθίου.
23. Στο Πρωτοδικείο Κορίνθου την Πρόεδρο Πρωτο-
δικών Ελπίδα Κυρίμη του Γεωργίου σε αντικατάσταση
της Προέδρου Πρωτοδικών Μαρίας Τσομπίκου του Σω-
τηρίου η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Κατερίνης.
24. Στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας την Πρόεδρο Πρωτοδι-
κών Σεμέλη Ορφανίδου του Σταύρου σε αντικατάσταση
του Προέδρου Πρωτοδικών Δημητρίου Χριστόπουλου
του Γεωργίου ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Καβάλας.
25. Στο Πρωτοδικείο Πειραιά την Πρόεδρο Πρωτο-
δικών Φωτεινή Θεοφιλοπούλου του Νικήτα σε αντικα-
τάσταση της Προέδρου Πρωτοδικών Αφροδίτης Κού-
τσουλα του Γεωργίου λόγω λήξης της θητείας της και τον
Πρόεδρο Πρωτοδικών Γεώργιο Παντελίδη του Ιωάννη σε
αντικατάσταση της Προέδρου Πρωτοδικών Αναστασίας
Καραπιπέρη του Ιωάννη λόγω λήξης της θητείας της.
26. Στο Πρωτοδικείο Ρόδου την Πρόεδρο Πρωτοδικών
Ελισάβετ Λαφάρα του Δημητρίου σε αντικατάσταση του
Προέδρου Πρωτοδικών Φίλιππου Τσιώτα του Στέργιου
ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
27. Στο Πρωτοδικείο Αγρινίου την Πρόεδρο Πρωτοδι-
κών Θωμαή Γιαννέκου του Στέργιου σε αντικατάσταση
της προαχθείσης σε Εφέτη Αθηνών Ελένης Καρανικόλα
του Βασιλείου.
Η. Ορίζονται αναπληρωτές δικαστές ανηλίκων για μια
διετία ως ακολούθως:
1. Στο Εφετείο Ευβοίας την Εφέτη Ευγενία Μάγκλαρη
του Ιωάννη σε αντικατάσταση του Εφέτη Νικόλαου Τσι-
ρώνη του Χρήστου ο οποίος ορίσθηκε τακτικός δικαστής
ανηλίκων.
2. Στο Εφετείο Θράκης την Εφέτη Αλεξάνδρα-Ελένη
Σταυροπούλου του Αγαθάγγελου σε αντικατάσταση της
Εφέτη Ιωάννας Ζάσκα του Δημητρίου η οποία μετατέ-
θηκε στο Εφετείο Λάρισας.
3. Στο Εφετείο Πειραιά την Πρόεδρο Εφετών Ζωή Κα-
ραχάλιου του Ευάγγελου σε αντικατάσταση της Προέ-
δρου Εφετών Ερασμίας Λιούλη του Αλέξανδρου η οποία
ορίσθηκε τακτική δικαστής ανηλίκων.
4. Στο Πρωτοδικείο Ορεστιάδας την Πρωτοδίκη Δέ-
σποινα Σιμοπούλου του Απόστολου σε αντικατάσταση
του Πρωτοδίκη Γεωργίου Μαυράκη του Ιωάννη ο οποίος
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ροδόπης.
5. Στο Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας την Πρωτοδίκη Καλ-
λιόπη Ευαγγέλου του Ζαφειρίου σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Ευγενίας Ζεϊμπέκη του Βασιλείου η οποία
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Καβάλας.

6. Στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής τον Πρωτοδίκη Γεώργιο
Γκότση του Δημητρίου σε αντικατάσταση του Δημητρίου
Μαυρέλη του Σοφοκλή λόγω λήξης της θητείας του.
7. Στο Πρωτοδικείο Μεσολογγίου την Πρωτοδίκη Αλε-
ξάνδρα Ορφανίδου του Αρίσταρχου σε αντικατάσταση
της Πρωτοδίκη Νίκης Κουτσιαύτη του Βασιλείου.
8. Στο Πρωτοδικείο Κοζάνης την Πρωτοδίκη Χρυσούλα
Δοδακοπούλου του Μιχαήλ σε αντικατάσταση του Πρω-
τοδίκη Γεώργιου Παπαβασιλείου του Κοσμά ο οποίος
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Κατερίνης.
9. Στο Πρωτοδικείο Ξάνθης τον Πρωτοδίκη Αθανάσιο
Θεοδοσιάδη του Δημητρίου σε αντικατάσταση της Πρω-
τοδίκη Μαρκέλλας Δημητρακοπούλου του Δημητρίου η
οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Σερρών.
10. Στο Πρωτοδικείο Γυθείου την Πρωτοδίκη Κωνστα-
ντίνα Λουκαδάκου του Λουκά σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκου Βασιλικής Παράσχου λόγω ορισμού της
ως ανακρίτριας ανηλίκων.
11. Στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης τον Πρωτο-
δίκη Μιχαήλ Κωνσταντινίδη του Ελευθερίου σε αντικα-
τάσταση του Πρωτοδίκη Αργυρίου Γκόγκολα του Θωμά
λόγω λήξης της θητείας του.
12. Στο Πρωτοδικείο Σάμου τον Πρωτοδίκη Κωνστα-
ντίνο Νταρακλίτσα του Αντωνίου σε αντικατάσταση του
Πρωτοδίκη Αριστείδη Λουλουδόπουλου του Λουλούδη
ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Καστοριάς.
13. Στο Πρωτοδικείο Σερρών την Πρωτοδίκη Σερρών
Μαρκέλλα Δημητρακοπούλου του Δημητρίου σε αντι-
κατάσταση της προαχθείσας σε Πρόεδρο Πρωτοδικών
Αθηνών Μαρίας Κακαβά του Γεωργίου.
14. Στο Πρωτοδικείο Λάρισας τον Πρωτοδίκη Λεοντή
Πασχαλίδη του Πασχάλη σε αντικατάσταση του προ-
αχθέντος σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών Ανδρέα
Ζιούνα του Βασιλείου.
15. Στο Πρωτοδικείο Κορίνθου τον Πρωτοδίκη Αντώ-
νιο Σωφρονά του Δημητρίου σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Ειρήνης Σαρτζετάκη του Εμμανουήλ η οποία
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
16. Στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας τον Πρωτοδίκη Θε-
οδόση Πάπαρη του Δημητρίου σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Άννας Μπατσίλα του Δημητρίου η οποία
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Άρτας.
17. Στο Πρωτοδικείο Πειραιά την Πρωτοδίκη Αλεξάν-
δρα Μελίσσαργου του Γεωργίου σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Ελένης Παπαδέα του Παναγιώτη λόγω λήξης
της θητείας της.
18. Στο Πρωτοδικείο Χίου την Πρωτοδίκη Μαρία Τσα-
ούση του Νικολάου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη
Άννας Τσαντρούκη του Νικολάου η οποία μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Βόλου.
19. Στο Πρωτοδικείο Ρόδου τον Πρωτοδίκη Ορέστη
Τοπαλίδη του Συμεών σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη
Ευμορφίλης Παπαδοπούλου του Ηλία η οποία μετατέ-
θηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
Θ. Ανανεώνεται η θητεία των αναπληρωτών δικαστών
ανηλίκων για δυο ακόμα έτη ως ακολούθως:
1. Στο Πρωτοδικείο Καρδίτσας τον Πρωτοδίκη Θεο-
φάνη Χόντζια του Ηλία.
2. Στο Πρωτοδικείο Αγρινίου την Πρωτοδίκη Ελένη
Κολοβού του Κωνσταντίνου.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ