Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

Αντικατάσταση Επίκουρων μελών του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για το εναπομείναν χρονικό διάστημα της διετίας 2012 − 2013.

ΦΕΚ B 3192/2013 

Αριθμ. οικ.101516 (2)
Αντικατάσταση Επίκουρων μελών του Ανωτάτου Ειδι−
κού Δικαστηρίου για το εναπομείναν χρονικό διά−
στημα της διετίας 2012 − 2013.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις: α) του άρθρου 100 του Συντάγματος
και β) του άρθρου 3 παρ. 1 και 2 του ν.345/1976 «Περί
κυρώσεως του Κώδικος περί του κατά το άρθρο 100 του
Συντάγματος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου» (141 Α΄).
2) Τη με αριθμό 23626/12−3−2012 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των με θέμα «Ορισμός Επίκουρων μελών του Ανωτάτου
Ειδικού Δικαστηρίου για τη διετία 2012−2013» (927 Β΄).
3) Την με αριθμό 160/2013 απόφαση του Ανωτάτου Δι−
καστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τους Εφέτες Αθηνών: α) Γεωργία Κατσιμα−
γκλή του Γεωργίου, β) Διονύσιο Παλλαδινό του Γεωρ−
γίου και γ) Ευφροσύνη Σακελλαρίου του Σταύρου ως
Επίκουρα μέλη του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για
το εναπομείναν χρονικό διάστημα της διετίας 2012−2013,
ήτοι έως 31−12−2013 σε αντικατάσταση αντιστοίχως:
α) Του Εφέτη Αθηνών Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποί−
ος είχε ορισθεί επίκουρο μέλος του Ανωτάτου Ειδικού
Δικαστηρίου για τη διετία 2012 − 2013 και ο οποίος προ−
ήχθη στο βαθμό του Προέδρου Εφετών (Γ΄ 845/ 8−8−2013)
και β) των Εφετών Αθηνών Γεωργίου Καλόφωνου και
Ευαγγελίας Τάνου−Χατζηαναστασιάδη, οι οποίοι είχαν
ορισθεί ως επίκουρα μέλη του Ανωτάτου Ειδικού Δικα−
στηρίου για τη διετία 2012 −2013 και αποχώρησαν από
την υπηρεσία στις 30 Ιουνίου 2013, λόγω ορίου ηλικίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"