Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

«Περί συγκροτήσεως των Τμημά− των του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2013 − 2014»

ΦΕΚ B 500/2014 

Αριθ. ΦΓ10/13666 (3)
Τροποποίηση της αριθ. 1/16.9.2013 (ΦΕΚ 2368/Β΄/23.9.2013)
απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρί−
ου (σε Συμβούλιο) «Περί συγκροτήσεως των Τμημά−
των του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος
2013 − 2014», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4129/2013 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
(ΦΕΚ 52/Α΄).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 του ν. 1756/1988,
5 και 20 του ν. 2172/1993.
3. Τις αριθ. ΦΓ8/15686/8.7.2002 (ΦΕΚ 1242/Β΄/23.9.2002),
ΦΓ8/22431/6.10.2004 (ΦΕΚ 1620/Β΄/1.11.2004) και ΦΓ8/14572/
16.3.2011 (ΦΕΚ 495/Β΄/31.3.2011) αποφάσεις της Ολομέ−
λειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Την αριθ. 1/16.9.2013 (ΦΕΚ 2368/Β΄/23.9.2013) απόφαση
της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Περί συγκρο−
τήσεως των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για
το δικαστικό έτος 2013−2014» και δη την παρ. δ΄ αυτής.
5. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασί−
ζουμε:
Τροποποιούμε την αριθ. 1/16.9.2013 (ΦΕΚ 2368/Β΄/
23.9.2013) απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συ−
νεδρίου (σε Συμβούλιο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
και ορίζουμε όπως η Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνε−
δρίου Ιωάννα Ευθυμιάδου, παράλληλα με την άσκηση
των καθηκόντων της στο VI Τμήμα, θα μετέχει και στο
Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για το υπόλοιπο του
δικαστικού έτους 2013−2014, ήτοι μέχρι 15.9.2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"