Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

ΔΕΕ: προστασία καταναλωτών - Κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο — Δεν χωρεί ένδικο μέσο κατά πρωτόδικης αποφάσεως με την οποία διαπιστώνεται η έλλειψη κατά τόπον αρμοδιότητας του δικαστηρίου — Αρχή της δικονομικής αυτονομίας των κρατών μελών — Αρχές της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:045:0012:0013:EL:PDF

Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 5ης Δεκεμβρίου
2013 [αίτηση του Audiencia Provincial de Salamanca
(Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] —
Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y
León κατά Anuntis Segundamano España SL
(Υπόθεση C-413/12) (
1
)

(Προδικαστική παραπομπή — Οδηγία 93/13/ΕΟΚ —
Αγωγή παραλείψεως ασκηθείσα από περιφερειακή ένωση
προστασίας καταναλωτών — Κατά τόπον αρμόδιο
δικαστήριο — Δεν χωρεί ένδικο μέσο κατά πρωτόδικης
αποφάσεως με την οποία διαπιστώνεται η έλλειψη κατά
τόπον αρμοδιότητας του δικαστηρίου — Αρχή της
δικονομικής αυτονομίας των κρατών μελών — Αρχές της
ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας)
(2014/C 45/21)
Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική
Αιτούν δικαστήριο
Audiencia Provincial de Salamanca
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León
κατά
Anuntis Segundamano España SL
Αντικείμενο
Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως — Audiencia Provincial de
Salamanca — Ισπανία — Ερμηνεία των άρθρων 4, 12, 114 και
169 ΣΛΕΕ, του άρθρου 38 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμά­
των της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 2000, C 364, σ. 1) και της
οδηγίας 93/13/ΕΟΚ, του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993,
σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτο­
νται με καταναλωτές (ΕΕ L 95, σ. 29) — Κατάλληλα και αποτελε­
σματικά μέτρα για να παύσει η χρήση καταχρηστικών ρητρών —
Προληπτική δράση συλλογικού συμφέροντος αναληφθείσα από
ένωση για την προστασία των καταναλωτών και σκοπούσα στην
απαγόρευση χρησιμοποιήσεως από έμπορο καταχρηστικών ρητρών
στις συμβάσεις που συνάπτει με καταναλωτές — Εθνικές δικονομι­
κές διατάξεις που παρέχουν αρμοδιότητα στο δικαστήριο της περι­
φέρειας στην οποία ο εναγόμενος έχει την έδρα του — Εθνική
νομοθεσία που αποκλείει κάθε ένδικο μέσο κατά αποφάσεως με
την οποία κρίνεται ότι το δικαστήριο είναι κατά τόπον αναρμόδιο
Διατακτικό
Η οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993,
σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνά­
πτονται με καταναλωτές, καθώς και οι αρχές της αποτελεσματικό­
τητας και της ισοδυναμίας έχουν την έννοια ότι δεν αντιτίθενται σε
ρύθμιση κράτους μέλους, όπως η επίμαχη, κατά την οποία, σε
περίπτωση αγωγής παραλείψεως ασκηθείσας από ενώσεις κατανα­
λωτών, αφενός, η αγωγή αυτή πρέπει να παραπέμπεται ενώπιον
των δικαστηρίων στην περιφέρεια των οποίων έχει την έδρα ή την
κατοικία του ο εναγόμενος, και, αφετέρου, η απόφαση με την
οποία πρωτοβάθμιο δικαστήριο διαπιστώνει την έλλειψη της
κατά τόπον αρμοδιότητάς του δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.
(
1
) ΕΕ C 379 της 8.12.2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"