Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων της 30-1-2015


  Eνημέρωση για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, της 30-1-2015.
   Θέματα:
  1) Ζητήματα – Αιτήματα, που πρέπει  να τεθούν στη νέα Κυβέρνηση.
  2) Πρόταση για τροποποίηση του Καταστατικού

              Παρόντες: Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου, Πρόεδρος, Ευάγγελος Κασαλιάς Αντιπρόεδρος, Στενιώτη Μαργαρίτα, Γενική Γραμματέας, Κωνσταντινος Βουλγαρίδης, Αναπλ. Γεν. Γραμματέας, Γκαρά Σταματία, Ταμίας, Παπαδήμας Χρήστος, Αναπλ. Ταμίας, Μανωλίδης Γεώργιος, Υπεύθυνος οικονομικών θεμάτων, Μαυρίδης Χαράλαμπος, Εκπρόσωπος Τύπου καθώς και τα μέλη Σαλάτας Νικόλαος, Λυμπερόπουλος Παναγιώτης, Πάπαρη Βαρβάρα.
              Απόντες: Μπάσης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος καθώς και τα μέλη Ευστρατιάδης Γεώργιος, Σεβαστίδης Χριστόφορος,  Σεβαστίδης Χαράλαμπος.
  Α) Κατά την παραπάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, αποφασίσθηκε ομόφωνα να επανέλθουμε στον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης υποβάλλοντας τα αιτήματα, για την επίλυση των θεσμικών ζητημάτων, τα οποία, όπως αναφέρεται και στο από 30-12-2014 έγγραφο, που απεστάλη από την Ένωση στον απελθόντα υπουργό Δικαιοσύνης, παρέμειναν σε εκκρεμότητα, παρά τα επίμονα αιτήματα της Ένωσης και παρά τη ρητή δέσμευση του Υπουργού, από την αρχή της θητείας του, ότι θα ικανοποιηθούν. Συγκεκριμένα :
  1) Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 4055/2012, οι οποίες περιορίζουν την ανεξαρτησία των Δικαστών και υποβαθμίζουν τον θεσμικό τους ρόλο, ήτοι: α) Κανονισμοί Δικαστηρίων (άρθρ. 86 § 2), β) περικοπή μισθού και περικοπή δικαστικών διακοπών (άρθρ. 90 §§ 1 & 2), γ) παράλειψη από την προαγωγή, εάν ο Δικαστικός Λειτουργός έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά, με οποιαδήποτε ποινή, για καθυστέρηση ως προς την έκδοση των αποφάσεων, εντός της τελευταίας επταετίας (άρθρ. 90 § 10). Η πρόσφατη δήθεν «τροποποίηση» της διάταξης του άρθρου 90 §§ 1 & 2, με το Ν. 4312/2014, άρθρ. 12 §§ 5, 6 & 7, ουδόλως ικανοποιεί και είναι προσχηματική, διότι στην πραγματικότητα γίνεται πλήρηςαντιγραφή των αντιστοίχων διατάξεων του Ν. 4055/2012 και απλώς, στη μεν διάταξη του άρθρ. 43 § 3 (περικοπή μισθού) προστίθεται μόνο η λέξη «αδικαιολόγητα» (μη συμμετοχή σε συνεδριάσεις ή μη εκτέλεση υπηρεσίας), στη δε διάταξη του άρθρ. 44 (περικοπή δικαστικών διακοπών) προστίθεται μόνο η φράση «εκτός εάν συντρέχουν λίαν σοβαροί λόγοι υγείας», προϋποθέσεις οι οποίες δεν αναφέρονταν στον προηγούμενο νόμο, αφού είναι καταφανώς λογικά αυτονόητο ότι θα πρέπει να συντρέχουν. Το αίτημα της Ένωσης αφορά την ουσιαστική και όχι την προσχηματική τροποποίηση των εν λόγω διατάξεων.
  2) Κατάργηση της διάταξης του Ν. 4312/2014 (άρθρ. 12 περιπτ. 1) με την οποία προβλέπεται ότι «Όταν για οποιονδήποτε λόγο αναβάλλεται ή ματαιώνεται η ουσιαστική εκδίκαση ποινικής υπόθεσης από το τριμελές πλημμελειοδικείο ή από το ποινικό εφετείο, αυτή προσδιορίζεται σε δικάσιμο, κατά την οποία προεδρεύει ο ίδιος δικαστής. Για το σκοπό αυτό και ύστερα από σύμφωνη πρόταση του Εισαγγελέα, η υπηρεσία των προεδρευόντων προκαθορίζεται για όσο χρόνο κρίνεται αναγκαίο, από το τριμελές συμβούλιο ή το δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο, με βάση τον αριθμό των υποθέσεων, που είναι κάθε φορά εκκρεμείς, σε κάθε δε περίπτωση τουλάχιστον για τις δικασίμους στις οποίες είναι ήδη προσδιορισμένες για εκδίκαση υποθέσεις σε αριθμό ίσο ή ανώτερο του προβλεπομένου, ως ανωτάτου ορίου από τον οικείο εσωτερικό κανονισμό». Η εν λόγω διάταξη προσβάλλει τη Συνταγματική αρχή του φυσικού Δικαστή και επίσης προσβάλλει το αδιάβλητο, διότι είναι γνωστές εκ των προτέρων οι ημερομηνίες των δικασίμων κάθε Προεδρεύοντα. Επιπλέον, δημιουργεί μεγάλα προβλήματα, δεδομένου ότι πρακτικά είναι αδύνατη η εφαρμογή της, κυρίως στα μεγάλα Δικαστήρια, των οποίων τα πινάκια είναι βεβαρημένα και για το λόγο αυτό ήδη δεν εφαρμόζεται από πολλούς Προεδρεύοντες. Η  διάταξη θα περιέλθει σε αχρησία. Εξάλλου είναι γνωστό ότι ίσχυσε και παλαιότερα και για τους ίδιους ως άνω λόγους καταργήθηκε. Η Ένωση δεν ενημερώθηκε, ούτε ερωτήθηκε για τη διάταξη αυτή.
  3) α) Αύξηση των οργανικών θέσεων του πρώτου βαθμού, με αντίστοιχη αύξηση των εισαγόμενων στην Εθνική Σχολή Δικαστών, ώστε να συμπληρωθούν τα κενά που υπάρχουν. Σημειωτέον, ότι φέτος ο αριθμός των εισαγόμενων της νέας σειράς της Σχολής (21ης σειράς), στην Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη, είναι ο μικρότερος από κάθε άλλη φορά, δηλαδή 44 Δικαστές και 14 Εισαγγελείς. Εξάλλου, μεγάλη δυσαρέσκεια και μεγάλη απορία προκάλεσε σε όλους τους Δικαστές το γεγονός ότι ενώ τα επίμονα αιτήματα της Ένωσής μας, για αύξηση των Δικαστών του πρώτου βαθμού, αγνοήθηκαν από το Υπουργείο και εν τούτοις, περιέργως, με τον πρόσφατο νόμο 4312/12-12-2014,αυξήθηκαν, κατά επτά (7) μόνον οι θέσεις των Εισαγγελέων του πρώτου βαθμού, παρότι μάλιστα ο απελθών Υπουργός Δικαιοσύνης, ως πρώην Δικαστής, γνωρίζει ότι η επιβάρυνση των Δικαστών είναι πολύ μεγαλύτερη των Εισαγγελέων, αφού πέραν των ποινικών υποθέσεων έχουν και το φόρτο των αστικών υποθέσεων. Με δεδομένη την ήδη γενομένη αύξηση των Εισαγγελέων κατά επτά (7), ζητούμενα αυξηθούν οι θέσεις των Δικαστών του πρώτου βαθμού κατά είκοσι πέντε (25).
  β) Κάλυψη του μεγάλου αριθμού των κενών οργανικών θέσεων των Δικαστικών Υπαλλήλων.
  4) Θέματα Ειρηνοδικείων. Πρόταση για την επανεξέταση της διαδικασίας των υπερχρεωμένων νοικοκυριών - γραμματειακή υποστήριξη - υλικοτεχνική υποδομή των Ειρηνοδικείων.
  5) Συμμετοχή εκπροσώπων της Ένωσης μας στις Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές και κυρίως των Κωδίκων.
  6) Δυνατότητα πρόσβασης στη Δικαιοσύνη και των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών, με λελογισμένο καθορισμό του ύψους των παραβόλων, των δικαστικών ενσήμων κλπ. -  κατάργηση δικαστικού ενσήμου στην αναγνωριστική δίκη.
  7) Εφαρμογή στο σύνολό της, της απόφασης 88/2013 του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 § 2 του Συντάγματος, ως προς την καταβολή των αναδρομικώς οφειλομένων ποσών, για την κριθείσα ως αντισυνταγματική περικοπή των αποδοχών μας, για το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως 30-6-2014. Ζητούμε, να αποκατασταθούν όλες οι εις βάρος μας ρυθμίσεις, οι οποίες έγιναν από την προηγούμενη Κυβέρνηση τόσο με την κατά τρόπο αυθαίρετο και αντισυνταγματικό περικοπή κατά το ήμισυ των ποσών αυτών και την καταβολή του υπολοίπου σε βάθος τριών (3) ετών, δηλαδή 36 μηνιαίων δόσεων, όσο και με την επίσης αντισυνταγματική και απαράδεκτη ειδική ευνοϊκή, κατ’ εξαίρεση ρύθμιση για ορισμένη μόνο κατηγορία συνταξιούχων (όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από 1-8-2012 έως 30-6-2014), στους οποίους καταβλήθηκε το σύνολο του ποσού σε μία δόση, στις 27-01-2015).
  Β) Τροποποίηση ΚαταστατικούΈγινε δεκτή ομόφωνα η πρόταση του Προεδρείου και αποφασίσθηκε ότι απαιτείται να γίνει τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του Καταστατικού. Η πρόταση αφορά ενδεικτικά τη διάταξη για τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ (να είναι τριετής από διετής), ο Ταμίας να ονομάζεται Υπεύθυνος οικονομικής διαχείρισης και να θεσμοθετηθεί και θέση αναπληρωτή αυτού, όπως ισχύει ήδη στην πράξη, λόγω των αναγκών και επίσης να θεσμοθετηθεί διάταξη, η οποία να προβλέπει το ασυμβίβαστο της θέσης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε όλη τη διάρκεια της θητείας, με άλλη θέση, σε απόσπαση, στην οποία δεν ασκεί δικαιοδοτικά καθήκοντα (απόσπαση σε θέση συμβούλου Υπουργού, απόσπαση σε θέση οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ.).
              Στο σημείο αυτό, έλαβε το λόγο ο εκ των μελών του Δ.Σ. Παναγιώτης Λυμπερόπουλος και είπε ότι διαφωνεί με το ασυμβίβαστο, διότι, κατά την άποψή του, περιορίζει την συνταγματική ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι.
              Η Πρόεδρος κ. Θάνου είπε τα εξής:
  Το θέμα του ασυμβίβαστου των δύο θέσεων είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί στις υπό τροποποίηση διατάξεις του Καταστατικού, διότι η Ένωση συχνά έρχεται σε αντιπαράθεση με τον Υπουργό, όπως άλλωστε συνέβη κατά το τελευταίο διάστημα και επομένως, δεν νοείται ούτε μπορεί να λειτουργήσει κανείς, κατέχοντας δύο θέσεις, με αντικρουόμενα συμφέροντα. Βιώνουμε την περίπτωση του Τάκη Λυμπερόπουλου, ο οποίος είναι σύμβουλος του Υπουργού και μέλος του Δ.Σ. της Ένωσής μας. Καθόλο το διάστημα, που εμείς κάναμε τους αγώνες για καταβολή αναδρομικών, συμπλήρωση κενών θέσεων κλπ. και παίρναμε αποφάσεις για αντιδράσεις και για πανδικαστική συγκέντρωση, απουσίαζε από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εμφανιζόταν μόνον ως σύμβουλος του Υπουργού κ. Αθανασίου. Σήμερα, μετά από μεγάλο διάστημα απουσίας, παρίσταται στη σημερινή συνεδρίαση. Ασφαλώς, θυμάστε ότι το ίδιο ζήτημα (του ασυμβίβαστου των δύο θέσεων) είχε τεθεί και προηγούμενα, πάλι για το ίδιο πρόσωπο, δηλαδή όταν ο κ. Λυμπερόπουλος διορίσθηκε ως σύμβουλος του Υπουργού Δικαιοσύνης και μάλιστα με πιο έντονο τρόπο, διότι τα μέλη του Δ.Σ. Χριστόφορος Σεβαστίδης και Χαράλαμπος Σεβαστίδης είχαν προτείνει γραπτώς να εισηγηθούμε να απαγορεύεται με διάταξη νόμου. Τότε η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ., προς αποφυγή μεγάλης οξύτητας και για την προστασία του κύρους της Ένωσης προς τα έξω, δεν θελήσαμε να προχωρήσουμε σε τέτοια «έντονη» ενέργεια,δηλώσαμε, όμως, τότε ρητά και έχει καταγραφεί στα πρακτικά ότι το θεωρούμε αντιδεοντολογικό και καλέσαμε τον κ. Λυμπερόπουλο να επιλέξει ο ίδιος την μία εκ των δύο θέσεων και να παραιτηθεί από την άλλη. Επέμενε να κατέχει και τις δύο θέσεις και μας είπε ότι θα είναι ωφέλιμος για την Ένωση, διότι θα αποτελεί «δίαυλο επικοινωνίας» μεταξύ Ένωσης και Υπουργείου. Σχολιάζεται δυσμενώς από την συντριπτική πλειοψηφία των Δικαστών, ότι ενώ παραμένει μέλος του Δ.Σ., εν τούτοις σε όλες τις συναντήσεις του Υπουργού με τα Προεδρεία των Ενώσεων, εμφανίζεται καθήμενος δίπλα στον Υπουργόκαι απέναντι στις Ενώσεις, όπως, επίσης, στην Επιτροπή της Βουλής, επίσης καθήμενος πίσω από τον Υπουργό κ. Αθανασίου, σε συζητήσεις επί νομοσχεδίων, στα οποία οι Δικαστικές Ενώσεις είχαν σοβαρές αντιρρήσεις. Και ακόμα δυσμενέστερα σχολιάζεται ότι όχι μόνο δεν βοήθησε, από τη θέση του συμβούλου του Υπουργού, για την προώθηση των αιτημάτων μας, αλλά αντίθετα ούτε καν ενημέρωνε την Ένωση για τις συχνές, αιφνιδιαστικές τροπολογίες, που κατέθετε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
  Και επιπλέον, υπήρξε εκ των συντακτών διαφόρων νομοθετικών διατάξεων, εκ των οποίων ορισμένες αντιμετωπίσθηκαν από τους Δικαστές με καχυποψία, όπως π.χ. η αιφνιδιαστική και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των Δικαστικών Ενώσεων τροπολογία, με την οποία τροποποιήθηκε η διάταξη για τις εκλογές του αυτοδιοίκητου, μόλις πέντε (5) ημέρες προ των εκλογών για τις νέες Διοικήσεις των μεγάλων Δικαστηρίων, καθώς και νομοθετικών διατάξεων αντισυνταγματικών και αντιδικαστικών, όπως η διάταξη της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Αθανασίου και Σταϊκούρα, με την οποία προβλέπεται, κατ’ εξαίρεση, ειδική ευνοϊκή μεταχείριση, για ορισμένη μόνο κατηγορία συνταξιούχων Δικαστών, στους οποίους καταβλήθηκε στις 27-1-2015, το σύνολο των αναδρομικών, σε μία δόση, ενώ αντίθετα, με την ίδια υπουργική απόφαση ρυθμίζεται ότι σε όλους τους ενεργεία και στους λοιπούς συνταξιούχους τα αναδρομικά θα καταβληθούν σε τριάντα έξη (36) μηνιαίες δόσεις. Είναι γνωστό, ότι η διάταξη αυτή καταδικάστηκε ως «φωτογραφική» από όλο το Δικαστικό Σώμα.
    Για όλους αυτούς τους λόγους καλώ τον Τάκη Λυμπερόπουλο  να παραιτηθεί από τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας .
     Όσον αφορά το επιχείρημα του κ. Λυμπερόπουλου ότι κατά τη γνώμη του, εάν προβλέπεται ασυμβίβαστο, θα αντίκειται στο συνταγματικό δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, ασφαλώς δεν ευσταθεί, αφού ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος θα δικαιούται να επιλέξει τη μία εκ των δύο θέσεων. Σημειωτέον, ότι διάταξη περί ασυμβίβαστου προστέθηκε και στο Καταστατικό της Ένωσης Εισαγγελέων, στην πρόσφατη τροποποίηση, που έγινε τον Ιούνιο του 2014, με αφορμή περίπτωση Εισαγγελικού Λειτουργού παρόμοια με του κ. Λυμπερόπουλου.
    Ο κ. Λυμπερόπουλος απάντησε: Έχω διορισθεί με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, ως σύμβουλος του Υπουργού Δικαιοσύνης, για νομοπαρασκευαστικό έργο και όταν μου ζητήθηκε η συνδρομή μου την παρείχα και εξ όσων γνωρίζω θα εξακολουθήσω. Πράγματι, εκλήθην σε πολλά νομοθετικά κείμενα να έχω γνωμοδοτική αρμοδιότητα και σε άλλα και συντακτική αρμοδιότητα. Δεν ήμουν εγώ ο συντάκτης των διατάξεων που προαναφέρατε.
    Σας ζητώ το συγκεκριμένο αίτημα (περί παραιτήσεως μου) να διατυπωθεί εγγράφως και εάν θεωρείτε ότι συνέπραξα στη θεσμοθέτηση αντιδικαστικών διατάξεων, μπορείτε να ξεκινήσετε τις πειθαρχικές διαδικασίες. Την στάση μου, όπως την καθόρισα στις εκλογές της Ένωσης, του Μαΐου 2014, θα την καθορίσω και τώρα.
    Η Πρόεδρος ανταπάντησε : Δεν υποβάλλεται αίτημα. Επαναλαμβάνω, ότι, επειδή η στάση σου θεωρείται ως αντιδεοντολογική από τη συντριπτική πλειοψηφία των Δικαστών, για τους λόγους, που προαναφέρθηκαν, σε καλώ να υποβάλεις την παραίτησή σου από το Δ.Σ. της Ένωσης. Δεν θέτω το θέμα σε ψηφοφορία, διότι η απόφαση εναπόκειται σε σένα και εσύ πρέπει να το κατανοήσεις. Ούτε τίθεται θέμα πειθαρχικής διαδικασίας, διότι εμείς ουδέποτε επιλέξαμε ακραίες λύσεις, αλλά το ζήτημα θεωρούμε ότι είναι ηθικό και δεοντολογικό και επαναλαμβάνω ότι εναπόκειται σε σένα.     
    Στο σημείο αυτό έκλεισε η  συζήτηση και αποφασίσθηκε να αναρτηθεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και να ορισθεί προθεσμία δέκα πέντε ημερών, ώστε οποιοσδήποτε Δικαστικός και Εισαγγελικός Λειτουργός, μέλος της Ένωσης, να δύναται να αποστείλει τις προτάσεις του, σχετικά με την Τροποποίηση του Καταστατικού είτε  στα γραφεία της Ένωσης είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο FAX της Ένωσης.    
  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου        Μαργαρίτα Στενιώτη
  Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου            Εφέτης

  2 σχόλια:

  1. Είναι γνωστό ότι η χρήση,ταυτόχρονα, κυβερνητικής και συνδικαλιστικής ιδιότητας, δηλώνει ότι η κυβέρνηση επιδιώκει και τον τυπικό έλεγχο των συνδικαλιστικών ενώσεων για να περάσει την πολιτική της. Επίσης,είναι γνωστό, από το παρελθόν, ότι κάποιοι χρησιμοποιούν το συνδικαλισμό ως πλατύσκαλο, ως εφαλτήριο μέσο και κατορθώνουν να αναρριχηθούν σε πολιτικά αξιώματα, σε βάρος του συνδικαλιστικού κινήματος και των εργαζομένων,με αποτέλεσμα την απόλυτη καταρράκωση και απαξίωση του συνδικαλισμού.Είναι,όμως, τέτοια περίπτωση ο κ.Λυμπερόπουλος;Την απάντηση την έδωσαν οι ίδιοι οι δικαστές που τον εξέλεξαν και πάλι ως μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου.Από την στιγμή που ο κ.Λυμπερόπουλος δεν είναι διορισμένο κυβερνητικό στέλεχος,γιατί να μην είναι και αιρετός εκπρόσωπος των δικαστών; Μήπως,τελικά έχει δίκιο,όταν επικαλείται το άρθρο 23 παρ.1 του Συντάγματος για την συνδικαλιστική ελευθερία,και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών μ’αυτή δικαιωμάτων;Πάντως, θα ήταν χρήσιμο να συμβουλευτούμε και την σχετική νομολογία του ΣτΕ,πριν κάνουμε οποιοδήποτε απαξιωτικό σχόλιο.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ μέλους του Δ.Σ. των Δικαστικών Ενώσεων και του συμβούλου Υπουργού. Και θα έπρεπε ο κύριος Λυμπερόπουλος να το έχει καταλάβει από μόνος του και όχι να αναγκάζεται κάθε τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης να ασχολείται με το θέμα αυτό.

   ΑπάντησηΔιαγραφή

  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
  1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
  2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
  3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
  4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


  5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
  6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

  7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


  Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ