Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

Προκήρυξη κενής θέσης εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), Μάλτα


(Έκτακτος υπάλληλος — Βαθμός AD 14)
COM/2015/20010
(2015/C 299 A/01)


Ποιοι είμαστε
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) είναι οργανισμός της ΕΕ που εδρεύει στον λιμένα της Βαλέτας, στη Μάλτα. Ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (1) (εφεξής: «κανονισμός»).
Η EASO απασχολεί σήμερα περίπου 100 υπαλλήλους και έχει προϋπολογισμό ύψους περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ για το έτος 2015.
Σύμφωνα με τον κανονισμό, η EASO έχει ως αποστολή να συμβάλει στη βελτίωση της εφαρμογής του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ), να ενισχύσει την πρακτική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα ασύλου και να παράσχει και/ή να συντονίσει την παροχή επιχειρησιακής στήριξης στα κράτη μέλη που υφίστανται ιδιαίτερη πίεση στα συστήματά τους ασύλου και υποδοχής.
Για την εκπλήρωση της αποστολής της η EASO ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα:
διευκολύνει, συντονίζει και ενισχύει την πρακτική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, με την παροχή βοήθειας προς αυτά για την ορθή εφαρμογή του ΚΕΣΑ, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής του διάστασης. Για τον σκοπό αυτό, η EASO επικεντρώνεται ιδίως στη βελτίωση της ποιότητας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, με την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς και μιας κοινής προσέγγισης των πληροφοριών σχετικά με τις χώρες καταγωγής,
παρέχει αποτελεσματική επιχειρησιακή στήριξη στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ειδικές ανάγκες και στα κράτη μέλη που υφίστανται ιδιαίτερη πίεση στα συστήματά τους ασύλου και υποδοχής,
παρέχει επιστημονική και τεχνική συνδρομή όσον αφορά την πολιτική και τη νομοθεσία της Ένωσης σε όλους τους τομείς που έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στο άσυλο. Στο πλαίσιο αυτό, η EASO αποτελεί ανεξάρτητη πηγή πληροφοριών.
Η EASO συνεργάζεται στενά με τις αρχές ασύλου των κρατών μελών και με άλλες εθνικές υπηρεσίες, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους οργανισμούς της ΕΕ (ιδίως τον Frontex), καθώς και με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Η EASO δεν διαθέτει καμία εξουσία σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων από μέρους των αρχών των κρατών μελών σχετικά με μεμονωμένες αιτήσεις διεθνούς προστασίας.
Τι προτείνουμε
Ο εκτελεστικός διευθυντής (2) διοικεί και εκπροσωπεί την EASO. Είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος και το δημόσιο πρόσωπο της EASO. Είναι ανεξάρτητος κατά την άσκηση των καθηκόντων του και λογοδοτεί για τις δραστηριότητές του στο διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος που δεσμεύεται από τον κανονισμό (η Δανία έχει καθεστώς παρατηρητή), δύο εκπροσώπους της Επιτροπής, έναν εκπρόσωπο του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθώς και αντιπροσώπους των συνδεδεμένων χωρών ως παρατηρητές.
Ο εκτελεστικός διευθυντής διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της EASO. Είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία και τη διαχείριση των διοικητικών, επιχειρησιακών και οικονομικών δομών που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία της EASO.
Με την επιφύλαξη των εξουσιών του διοικητικού συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα καθήκοντα που ανατίθενται στην EASO και υπόκειται σε ετήσια διαδικασία απαλλαγής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Ο εκτελεστικός διευθυντής οφείλει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων του όταν αυτό του ζητείται. Το Συμβούλιο μπορεί να καλέσει τον εκτελεστικό διευθυντή να υποβάλει αναφορά σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων του.
Τα ειδικά καθήκοντα του εκτελεστικού διευθυντή περιλαμβάνουν, ιδίως, τα ακόλουθα:
διασφάλιση της λειτουργίας της EASO σύμφωνα με την αποστολή της, όπως αυτή καθορίζεται στον ιδρυτικό κανονισμό, καθώς και υποβολή εκθέσεων στο διοικητικό συμβούλιο σε τακτά χρονικά διαστήματα,
ανάπτυξη και επίτευξη των στρατηγικών στόχων της EASO σύμφωνα με την αποστολή της,
καθημερινή διοίκηση της EASO, περιλαμβανομένων των προσλήψεων,
κατάρτιση των προγραμμάτων εργασίας της EASO και άλλων βασικών εγγράφων σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής,
εφαρμογή των προγραμμάτων εργασίας της EASO και των αποφάσεων που εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο,
κατάρτιση του σχεδίου προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων της EASO και εκτέλεση του προϋπολογισμού της,
κατάρτιση των τελικών λογαριασμών της EASO με δική του ευθύνη και υποβολή τους στο διοικητικό συμβούλιο προς γνωμοδότηση,
άσκηση των εξουσιών που προβλέπονται στο άρθρο 38 του κανονισμού της EASO όσον αφορά το προσωπικό της EASO,
λήψη όλων των αποφάσεων που αφορούν τη διαχείριση των συστημάτων πληροφοριών της EASO,
λήψη όλων των αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των εσωτερικών δομών της EASO ,
εγκαθίδρυση και διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ της EASO, των αρμόδιων αρχών τρίτων χωρών, των διεθνών οργανισμών και των υπηρεσιών της ΕΕ (ιδίως του Frontex) και άλλων οργανισμών της ΕΕ,
σχεδιασμός, διαχείριση και συντονισμός της οργάνωσης και της ανάπτυξης των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο,
συντονισμός και λειτουργία του συμβουλευτικού φόρουμ της EASO,
ανάπτυξη επαφών με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την τακτική ενημέρωσή του σχετικά με το έργο της EASO.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τις νομικές διατάξεις του κανονισμού.
Τι αναζητούμε (κριτήρια επιλογής)
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:
αποδεδειγμένη ικανότητα να διαχειρίζονται αποτελεσματικά έναν οργανισμό της ΕΕ με προσωπικό περίπου 100 ατόμων, τόσο σε επίπεδο στρατηγικής όσο και σε επίπεδο εσωτερικής διαχείρισης, και ικανότητα να διοικούν και να κινητοποιούν μια μεγάλη ομάδα σε ευρωπαϊκό, πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον,
μεγάλη και αποδεδειγμένη πείρα στη διαχείριση δημοσιονομικών, χρηματοδοτικών και ανθρώπινων πόρων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και/ή διεθνές πλαίσιο,
αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύξουν ένα όραμα στο πεδίο των καθηκόντων της EASO, πολύ καλές δεξιότητες σύλληψης και ανάλυσης, μεγάλη ικανότητα να σκέπτονται δημιουργικά,
καλή γνώση της νομοθεσίας της ΕΕ περί ασύλου και πείρα στην πρακτική εφαρμογή της,
μεγάλη επαγγελματική πείρα σε υπηρεσία ασύλου σε κράτος μέλος της ΕΕ, σε κυβερνητικό φορέα που διαχειρίζεται θέματα ασύλου ή σε διεθνή οργανισμό που ασχολείται με θέματα ασύλου,
ικανότητα να επικοινωνούν αποτελεσματικά με το κοινό και ικανότητα συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη (ευρωπαϊκές, διεθνείς, εθνικές και τοπικές αρχές, διεθνείς οργανισμούς, καθώς και μη κυβερνητικές οργανώσεις),
εμπεριστατωμένη γνώση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν και αλληλεπιδρούν με τις εθνικές διοικητικές υπηρεσίες στον τομέα του ασύλου,
σαφή κατανόηση των ενωσιακών πολιτικών και των διεθνών δραστηριοτήτων που έχουν σημασία για τις δραστηριότητες της EASO,
εξαιρετικές ικανότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας· ευθυκρισία και πείρα εργασίας σε ευαίσθητα πολιτικά ζητήματα· αποδεδειγμένη πείρα σε διαπραγματεύσεις και κατάλληλες διπλωματικές ικανότητες.
Οι υποψήφιοι πρέπει (κριτήρια επιλεξιμότητας)
Οι υποψήφιοι θα κριθούν κατά τη φάση επιλογής με βάση τα ακόλουθα τυπικά κριτήρια, που θα πρέπει να πληρούνται κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων:
Ιθαγένεια: Να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο συμμετέχει στην EASO ,
Πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου: Πρέπει να διαθέτουν:
Είτε επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες από δίπλωμα (πτυχίο), όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τέσσερα ή περισσότερα έτη,
Είτε επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες από δίπλωμα (πτυχίο) και κατάλληλη επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τριετής (η εν λόγω επαγγελματική πείρα ενός έτους δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στην απαιτούμενη κατωτέρω επαγγελματική πείρα μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου).
Επαγγελματική πείρα: Να διαθέτουν τουλάχιστον 15ετή μεταπτυχιακή επαγγελματική πείρα αποκτηθείσα μετά την απόκτηση των προσόντων που αναφέρονται ανωτέρω,
Σχετική επαγγελματική πείρα: Από τα 15 έτη επαγγελματικής πείρας που αναφέρονται ανωτέρω, πρέπει να έχουν τουλάχιστον 5 έτη επαγγελματικής πείρας σε τομέα που έχει άμεση σχέση με τις δραστηριότητες της EASO ,
Διοικητική πείρα: Τουλάχιστον 5 έτη της μεταπτυχιακής επαγγελματικής πείρας πρέπει να έχουν αποκτηθεί σε ανώτερη διευθυντική θέση (3). Πείρα σε άμεση σχέση με τομέα συναφή με την προκηρυσσόμενη θέση θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
Γλώσσες: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν επαρκή γνώση μίας ακόμη από τις εν λόγω επίσημες γλώσσες (4),
Όριο ηλικίας: Να είναι σε θέση να περατώσουν την 5ετή θητεία τους πριν φθάσουν σε ηλικία συνταξιοδότησης. Για τους έκτακτους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ηλικία συνταξιοδότησης συμπληρώνεται στο τέλος του μήνα κατά τον οποίο ο υπάλληλος φτάνει στην ηλικία των 66 ετών (5).
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα πρέπει να κατέχει ή να είναι σε θέση να αποκτήσει έγκυρη πιστοποίηση διαβάθμισης ασφαλείας από την εθνική αρχή ασφάλειας της χώρας του.
Η προσωπική διαβάθμιση ασφαλείας είναι διοικητική απόφαση η οποία εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση σχετικού ελέγχου ασφαλείας που διενεργείται από την αρμόδια εθνική αρχή ασφαλείας του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς νόμους και κανονισμούς, και πιστοποιεί ότι ένα πρόσωπο μπορεί να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε διαβαθμισμένες πληροφορίες έως ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Πρέπει να σημειωθεί ότι η αναγκαία διαδικασία για την απόκτηση διαβάθμισης ασφάλειας μπορεί να κινηθεί μόνο βάσει αιτήματος του εργοδότη και όχι του κάθε υποψηφίου.
Ο διορισμός στη θέση αρχίζει να ισχύει μόνο εφόσον ο υποψήφιος που θα επιλεγεί διαθέτει έγκυρη πιστοποίηση διαβάθμισης ασφάλειας.
Ανεξαρτησία και δήλωση συμφερόντων
Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο διευθυντής θα κληθεί να υποβάλει δήλωση δέσμευσης ότι θα ενεργεί με αμεροληψία για το δημόσιο συμφέρον, καθώς και δήλωση σχετικά με οποιαδήποτε συμφέροντά του τα οποία ενδέχεται να θεωρηθούν ότι θίγουν την ανεξαρτησία του.
Επιλογή και διορισμός
Για τη διαδικασία επιλογής θα συσταθεί επιτροπή προεπιλογής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή θα καλέσει σε συνέντευξη τους υποψηφίους που θα κριθούν ως οι καταλληλότεροι για τις ειδικές απαιτήσεις της προκηρυσσόμενης θέσης, με γνώμονα τα προσόντα τους και τα προαναφερόμενα κριτήρια. Οι υποψήφιοι που θα προταθούν για περαιτέρω συνεντεύξεις με τη συμβουλευτική επιτροπή διορισμών της Επιτροπής (ΣΕΔ) θα πρέπει να υποβληθούν σε δοκιμασία σε κέντρο αξιολόγησης το οποίο διαχειρίζονται εξωτερικοί σύμβουλοι προσλήψεων. Οι υποψήφιοι που θα προεπιλεγούν από τη ΣΕΔ θα κληθούν σε συνέντευξη από τον αρμόδιο επίτροπο (ή τους αρμόδιους επιτρόπους).
Μετά τις συνεντεύξεις αυτές, η Επιτροπή θα καταρτίσει πίνακα με τους πλέον κατάλληλους υποψηφίους, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στο διοικητικό συμβούλιο της EASO. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να καλέσει σε συνέντευξη τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Επιτροπής. Η ένταξη στον κατάλογο αυτόν δεν εξασφαλίζει διορισμό. Οι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν και σε άλλες συνεντεύξεις και/ή δοκιμασίες, πέραν εκείνων που αναφέρονται ανωτέρω.
Για λειτουργικούς λόγους και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής το συντομότερο δυνατόν, προς το συμφέρον των υποψηφίων καθώς και του οργάνου, η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί μόνο στην αγγλική γλώσσα (6). Ωστόσο, οι επιτροπές επιλογής θα επαληθεύσουν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης κατά πόσον οι υποψήφιοι πληρούν την απαίτηση σχετικά με την ικανοποιητική γνώση μίας άλλης επίσημης γλώσσας της ΕΕ. Προς τον σκοπό αυτό, ο υποψήφιος ενδέχεται να κληθεί να απαντήσει σε άλλη γλώσσα πλην της αγγλικής.
Πριν από τον διορισμό του, ο υποψήφιος που θα επιλεγεί από το διοικητικό συμβούλιο θα κληθεί να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας ή των αρμόδιων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών τους. Μετά τη δήλωση αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να εκδώσει γνώμη που περιέχει την άποψή του για τον επιλεγέντα υποψήφιο.
Το διοικητικό συμβούλιο θα ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη η γνώμη του. Η γνώμη θα έχει προσωπικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα έως ότου διοριστεί ο υποψήφιος.
Η τελική απόφαση για τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή θα ληφθεί από το διοικητικό συμβούλιο.
Ίσες ευκαιρίες
Η EASO εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών και απαγόρευσης των διακρίσεων σύμφωνα με το άρθρο 1δ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.
Όροι απασχόλησης
Ο εκτελεστικός διευθυντής θα διοριστεί ως μέλος του προσωπικού της EASO, και συγκεκριμένα ως έκτακτος υπάλληλος βαθμού AD 14, σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για περίοδο πέντε ετών, που μπορεί να παραταθεί μία φορά για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 30 του κανονισμού. Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στο γεγονός ότι οι υπάλληλοι που θα προσληφθούν πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς δοκιμαστική περίοδο εννέα μηνών.
Ο τόπος υπηρεσίας είναι ο λιμένας της Βαλέτας (Μάλτα), όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της EASO.
Ο εκτελεστικός διευθυντής αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντά του το αργότερο στις αρχές του 2016.
Διαδικασία υποβολής της αίτησης
Πριν υποβάλετε την αίτησή σας, πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά αν πληροίτε όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας (βλ. σημείο «Οι υποψήφιοι πρέπει»), ιδίως όσον αφορά το είδος του διπλώματος, την επαγγελματική και διοικητική πείρα καθώς και τις γλωσσικές ικανότητες που απαιτούνται. Όσον αφορά την πείρα σε διοικητική θέση υψηλού επιπέδου, παρακαλείστε να παράσχετε ακριβείς και λεπτομερείς πληροφορίες στην αίτησή σας. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν οποιοδήποτε από τα κριτήρια επιλεξιμότητας αποκλείονται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.
Για να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, πρέπει να εγγραφείτε μέσω του διαδικτύου στον ακόλουθο διαδικτυακό τόπο:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
και να ακολουθήσετε τις οδηγίες σχετικά με τα διάφορα στάδια της διαδικασίας.
Πρέπει να διαθέτετε έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διεύθυνση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση της εγγραφής σας, καθώς και για την επαφή μαζί σας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής. Ως εκ τούτου, παρακαλείστε να ενημερώνετε την Επιτροπή για οποιαδήποτε αλλαγή της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
Για τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητας, απαιτείται η τηλεφόρτωση βιογραφικού σημειώματος σε μορφότυπο PDF και η σύνταξη, ηλεκτρονικά, επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (έως 8  000 χαρακτήρες). Τόσο το βιογραφικό σημείωμα όσο και η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να είναι συντεταγμένα στην αγγλική, τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα.
Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής σας, θα λάβετε στην οθόνη σας έναν αριθμό εγγραφής, τον οποίο πρέπει να σημειώσετε και να θυμάστε, καθώς αποτελεί τον αριθμό αναφοράς για κάθε ζήτημα σχετικό με την αίτησή σας.
Η λήψη του εν λόγω αριθμού εγγραφής σημαίνει ότι η διαδικασία εγγραφής έχει περατωθεί και αποτελεί επιβεβαίωση ότι τα δεδομένα που εισαγάγατε έχουν καταχωριστεί σωστά. Αν δεν λάβετε αριθμό, αυτό σημαίνει ότι η εγγραφή σας δεν έχει καταχωριστεί!
Επισημαίνεται ότι δεν μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της αίτησής σας μέσω του διαδικτύου. Για την τύχη της αίτησής σας θα ενημερωθείτε απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Αν έχετε αναπηρία που σας εμποδίζει να εγγραφείτε ηλεκτρονικά στον διαγωνισμό, μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας (βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος) σε χαρτί και να την αποστείλετε με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: European Commission, Directorate-General for Human Resources and Security, Unit for Executive Staff and CCA Secretariat, SC11 8/59, 1049 Bruxelles/Brussel, Βέλγιο, αναφέροντας σαφώς την ένδειξη: Vacancy for an Executive Director of the European Asylum Support Office (EASO) (COM/2015/20010). Η αίτηση πρέπει να ταχυδρομηθεί το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εγγραφής. Κάθε μεταγενέστερη επικοινωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του υποψηφίου θα γίνεται ταχυδρομικώς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να επισυνάψετε στην αίτησή σας πιστοποιητικό αναγνωρισμένου φορέα με το οποίο πιστοποιείται η αναπηρία σας. Θα πρέπει να επισυνάψετε επίσης, σε χωριστό χαρτί, σημείωμα που να διευκρινίζει τα μέτρα που κρίνετε αναγκαία για να διευκολυνθεί η συμμετοχή σας στον διαγωνισμό.
Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες και/ή αντιμετωπίζετε τεχνικά προβλήματα, παρακαλείστε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu
Προθεσμία
Η προθεσμία εγγραφής λήγει στις 9 Οκτωβρίου 2015, στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών. Η ηλεκτρονική εγγραφή θα μπορεί να γίνεται μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών.
Πρέπει να ολοκληρώσετε εμπρόθεσμα την ηλεκτρονική εγγραφή σας στον διαγωνισμό. Σας συμβουλεύουμε ιδιαίτερα να μην περιμένετε τις τελευταίες ημέρες για να υποβάλετε την αίτησή σας, γιατί τυχόν μεγάλος φόρτος των διαδικτυακών γραμμών ή οποιοδήποτε πρόβλημα στη σύνδεσή σας με το Διαδίκτυο μπορεί να προκαλέσει διακοπή της διαδικασίας ηλεκτρονικής εγγραφής πριν από την ολοκλήρωσή της και να σας αναγκάσει να επαναλάβετε την όλη διαδικασία. Μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής δεν είναι πλέον δυνατή η εισαγωγή στοιχείων. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής μέσω συνήθους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν γίνονται δεκτές.
Σημαντική πληροφορία για τους υποψηφίους
Υπενθυμίζεται στους υποψηφίους ότι οι εργασίες των επιτροπών επιλογής είναι απόρρητες. Απαγορεύεται στους υποψηφίους ή οποιουσδήποτε τρίτους που ενεργούν εξ ονόματός τους να έλθουν απευθείας ή έμμεσα σε επαφή με τα μέλη των εν λόγω επιτροπών.
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η Επιτροπή, η EASO και το διοικητικό της συμβούλιο θα μεριμνήσουν ώστε τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων να αντιμετωπιστούν όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (7).

(2)  Κάθε αναφορά, στην παρούσα προκήρυξη, σε πρόσωπο γένους αρσενικού νοείται εξίσου σε πρόσωπο γένους θηλυκού και αντιστρόφως.
(3)  Στο βιογραφικό τους σημείωμα οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν τουλάχιστον για τα εν λόγω 5 έτη κατά τα οποία απέκτησαν πείρα σε διευθυντική θέση: 1) τον τίτλο και τα καθήκοντα που ανέλαβαν σε διευθυντικές θέσεις· 2) τον αριθμό υπαλλήλων τους οποίους διοικούσαν στις θέσεις αυτές· 3) τα μεγέθη των προϋπολογισμών που διαχειρίζονταν· 4) τον αριθμό των ανώτερων και κατώτερων βαθμών ιεραρχίας· και 5) τον αριθμό των ομότιμων στην ίδια βαθμίδα ιεραρχίας.
(4)  http://ec.europa.eu/languages/policy/linguistic-diversity/official-languages-eu_el.htm
(5)  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:EL:PDF
(6)  Η επιτροπή επιλογής φροντίζει να μη δοθεί αδικαιολόγητο πλεονέκτημα σε υποψηφίους οι οποίοι έχουν ως μητρική τη γλώσσα αυτή.

1 σχόλιο:

  1. Οι υποψήφιοι, λέει, απαγορεύεται να έλθουν σε επαφή με τα μέλη της επιτροπής που θα επιλέξει τον καταλληλότερο για τη θέση. Γιατί υπήρχε περίπτωση να συμβεί αυτό; στην ελλάδα τουλάχιστον ποτέ !

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"