Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Το Γενικό Δικαστή ριο της ΕΕ ακυρώνει τρεις προκηρύξεις διαγωνισμών που υποχρεώνουν τους υποψηφίους να επιλέξουν τη γερμανική, την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα και ως γλώσσα επικοινωνίας με την EPSOΤον Δεκέμβριο του 2012 και τον Ιανουάριο του 2013, η Ευρω παϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού ( EPSO ) δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τρεις προκηρύξεις γενικών διαγωνισμών για την
κατάρτιση εφεδρικ ών π ινάκων προσλήψεων 1 . Οι προκηρύξεις αυτές απαιτούσαν από τους υποψηφίους άριστη γνώση μι ας εκ των επισήμων γλ ωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( οι οποίες τότε ήταν 23 ) , καθώς και ικανοποιητική γνώση μιας δεύτερης γλώσσας, την οποία μπορούσε κάθε υποψήφιος να επιλέξει μεταξύ της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσα ς . Η δεύτερη επιλεγείσα γλώσ σα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία μεταξύ EPSO και υποψηφίων, καθώς και για τη διαδικασία επιλογής και για τη διεξαγωγή των δοκιμασιών των διαγωνισμών . Οι προκηρύξεις ανέφεραν ότι ο περιορισμός αυτός δικαιολογούταν κυρίως από το ότι ήταν προς το συμφέρον της υπηρεσίας να είναι οι υποψήφιοι άμεσα λειτουργικοί και ικανοί να επικοινωνούν αποτελεσματικά στην καθημερινή τους εργασία , δεδομένου ότι, σ ε διαφορετική περίπτωση, θα εμποδιζόταν σοβαρά η αποτελεσματική λειτουργία των θεσμικών οργάνων . Η Ι ταλία και η Ισπανία ζητούν από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακυρώσει τις επίμαχες προκηρύξεις διαγωνισμών . Τα δύο αυτά κράτη μέλη φρονούν ουσιαστικά ότι οι προκηρύξεις εισάγουν δυσμενείς διακρίσεις και ότι παραβιάζουν τόσο το προβλεπόμενο από τον «κανονισμό αριθ. 1» του 1958 2 γλωσσικό καθεστώς της Ένωσης όσο και την αρχή της αναλογικότητας . Η Ιταλία και η Ισπανία αμφισβητούν την υποχρέωση που επιβάλλεται στους υποψηφίους να επιλέγουν τη γερμανική , την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα όχι μόνον ως γλώσσα επικοινωνίας με την EPSO , αλλά, επίσης, ως δεύτερη γλώσσα για τους συγκεκριμένους διαγωνισμούς. Με την απόφαση που εξέδωσε σήμερα , το Γενικό Δικαστήριο ακυρώνει τις προσβληθείσες προκηρύξεις διαγωνισμών .


http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-09/cp150107el.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"