Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Δ.ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΦΕΚ Γ 1055/2015 )

ΦΕΚ Γ 1055/2015 

ΥΠΟΥΡΓΕIΟ
ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(5)
Με Προεδρικό διάταγμα της 8ης Οκτωβρίου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος και τα άρ−
θρα 49 και 50 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος
1756/1988 Α΄35), όπως ισχύουν σήμερα και τις αποφά−
σεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής
Δικαιοσύνης, με αριθμό 21, 23 και 24/2015:
Α. Μετατίθενται για πλήρωση κενών οργανικών θέσε−
ων, οι Πρόεδροι Πρωτοδικών των Διοικητικών Πρωτοδι−
κείων: 1) Καλαμάτας, Μαγδαληνή Μαργαρίτη του Δημη−
τρίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, 2) Χανίων,
Ανδρέας Σταυρόπουλος του Νικολάου στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Χαλκίδας, 3) Βέροιας, Αντωνία Κυπαρίσση
του Αθανασίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονί−
κης, 4) Τρικάλων, Ειρήνη Ιωακειμίδου του Χρήστου στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, 5) Μυτιλήνης,
Ιωάννης Σοβαντζόγλου του Χρήστου στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Τρικάλων, 6) Πύργου, Γεώργιος Τσεκούρας
του Δημητρίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών,
7) Ηρακλείου, Σπυριδούλα Κιζιρίδου του Σπυρίδωνα
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς και 8) Κέρκυρας,
Νικόλαος Πανταζής του Κωνσταντίνου στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Πειραιώς, με αίτησή τους και δικές τους
δαπάνες.
Β. Προάγονται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
Προέδρου Πρωτοδικών των Διοικητικών Δικαστηρίων,
για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, οι παρακάτω
Πρωτοδίκες Διοικητικών Δικαστηρίων, που έχουν τα
νόμιμα προσόντα, και τοποθετούνται ως εξής: 1) Πα−
τρών, Αναστασία Κανελλοπούλου του Θεοδώρου στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, της προαγωγής της
λογιζομένης από 3−6−2015, 2) Θεσσαλονίκης, Χρυσηίδα
Μαριόλη του Χρήστου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέ−
ροιας, της προαγωγής της λογιζομένης από 3−6−2015,
3) Αθηνών, Κυριακή Καϊσίδου του Συμεών στο Διοικη−
τικό Πρωτοδικείο Λάρισας, 4) Αλεξανδρούπολης, Γε−
ώργιος Ζουρνατζίδης του Αναστασίου στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Κέρκυρας, 5) Αθηνών, Ελένη Παπαδάκη
του Αριστείδη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας,
6) Αθηνών, Αλεξία Οικονομοπούλου του Παύλου στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου, 7) Αθηνών, Βασιλική
Παπαλαΐου του Γεωργίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Χανίων και 8) Θεσαλονίκης, Άννα Κοντού του Αθανασίου
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, της προαγωγής
τους λογιζομένης από 1−9−2015.
Γ. Μετατίθενται για πλήρωση κενών οργανικών θέ−
σεων, οι Πρωτοδίκες των Διοικητικών Πρωτοδικείων:
1) Σύρου, Νικόλαος Κωτάκης του Κωνσταντίνου στο Δι−
οικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, 2) Ηρακλείου, Βικτωρία
Σαμαρά του Κωνσταντίνου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Πειραιώς, 3) Τρικάλων, Κωνσταντίνος Παπουτσής του
Συμεών στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης,
4) Κορίνθου, Δέσποινα Κοσμίδη του Περικλή στο Δι−
οικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, 5) Λάρισας, Χαρούλα
Πόνη του Σεραφείμ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ−
σαλονίκης, 6) Βόλου, Βαλεντίνη Σόμπολου του Χρήστου
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, 7) Βέροιας,
Σοφία Παπαθανασίου του Νικολάου στο Διοικητικό Πρω−
τοδικείο Θεσσαλονίκης, 8) Τρίπολης, Νικόλαος Δρακό−
πουλος του Σπυρίδωνα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Αθηνών, 9) Πατρών, Βασιλική Τσιάκα του Ευθυμίου στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, 10) Πατρών, Πολυτίμη
Φρύδα του Αθανασίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθη−
νών, 11) Πατρών, Ευγενία Μαρκοπούλου του Γεωργίου
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, 12) Βέροιας, Σπυ−
ρίδωνας Χονδρογιάννης του Αντωνίου στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, 13) Ιωαννίνων, Αικατερίνη
Τάκα του Γεωργίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσα−
λονίκης, 14) Ιωαννίνων, Στέφανος Ζούκας του Θεοδώρου
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, 15) Ρόδου,
Βασιλική Τασούλη του Αναστασίου στο Διοικητικό Πρω−
τοδικείο Αθηνών, 16) Ρόδου, Μαρία Λιάλιου του Αθανα−
σίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, 17) Αγρινίου,
Όλγα − Ξένη Κουκούλη του Γεωργίου στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών, 18) Κομοτηνής, Αλεξία Πετσή του
Αλεξάνδρου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης,
19) Πατρών, Αγγελική Γκούντουβα του Κωνσταντίνου
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, 20) Ηρακλείου,
Αικατερίνη Κουτσοπούλου του Χρήστου στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών, 21) Τρικάλων, Μαγδαληνή Κατηρ−
τζόγλου του Χαράλαμπου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης, με αίτησή τους και δαπάνες του Δημοσί−
ου, 22) Κορίνθου, Μαρία−Άννα Τσαλιαγκού του Γεωργίου
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, 23) Ναυπλίου, Παρ−
θενόπη Κατσαρόλη του Αντωνίου στο Διοικητικό Πρω−
τοδικείο Αθηνών, 24) Πατρών, Αντώνιος Μιχαλακέλης
του Ιωάννη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, 25) Κο−
μοτηνής, Βασιλική Καψάλη του Χαράλαμπου στο Διοι−
κητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, 26) Πύργου, Ευανθία
Μολασιώτη του Αχιλλέα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Αθηνών, 27) Σύρου, Άγγελος Σκουρλής του Δημητρίου
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, 28) Καλαμάτας,
Βασίλειος Ζαχαρόπουλος του Παναγιώτη στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών, 29) Κέρκυρας, Αλεξάνδρα Τζέλλου
του Γεωργίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονί−
κης, 30) Ρόδου, Νιόβη Αρσενίου του Νικολάου στο Διοι−
κητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και 31) Αλεξανδρούπολης,
Βασιλική Χρυσοστομίδου του Κυριάκου στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, με αίτησή τους και δικές
τους δαπάνες.
(Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Οικονομικού − Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 348/8−1−2015).
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. / Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 5979/6−10−2015).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"