Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΔΡΩΝ πρωτοδικείου των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (ΦΕΚ Γ 1097/2015 )

ΦΕΚ Γ 1097/2015 


ΥΠΟΥΡΓΕIΟ
ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

(2)
Με Προεδρικό διάταγμα της 14ης Οκτωβρίου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του Συντάγματος και τα
άρθρα 49 και 65 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος
1756/1988 Α΄ 35), όπως ισχύουν σήμερα και την απόφαση του
Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης,
με αριθμό 25/2015, διορίζονται πάρεδροι πρωτοδικείου των
Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, για πλήρωση κενών
οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω απόφοιτοι του τμήμα−
τος υποψηφίων παρέδρων πρωτοδικείου των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών, οι οποίοι έχουν περατώσει επιτυχώς την κα−
τάρτισή τους στις 31 Μαΐου 2015 και έχουν τα νόμιμα προ−
σόντα και τοποθετούνται ως εξής:
1. Χριστίνα Χατζηπαύλου του Νικολάου και της Πανα−
γιώτας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1985 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,53488, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 8657205572/4−8−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 11079/4−8−2015).
2. Βικτωρία Βογιατζή του Μιχαήλ και της Φανούλας, που
γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το έτος 1982 και έλαβε
τελικό βαθμό 12,29128, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 5355126120/31−8−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 14420/31−8−2015).
3. Ελένη Πιστόλα του Ιωάννη και της Μαρίας, που γεν−
νήθηκε στη Βέροια το έτος 1983 και έλαβε τελικό βαθμό
12,18430, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 7543855410/4−8−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 11081/4−8−2015).
4. Ελένη Ζηκίδου του Διαμαντή και της Δήμητρας, που
γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1985 και έλαβε τελικό
βαθμό 12,09128, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου 2770276691/4−8−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 11082/4−8−2015).
5. Νικόλαο Ζαμπούκα του Βασιλείου και της Αργεντινής,
που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1985 και έλαβε τελικό
βαθμό 12,08430, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 3532107721/17−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8472/17−7−2015).
6. Ελένη Μότσιου του Ζήση και της Ευαγγελίας, που γεν−
νήθηκε στη Λάρισα το έτος 1982 και έλαβε τελικό βαθμό
11,83314 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 1268104108 /4−8−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 11083/4−8−2015).
7. Χρυσούλα Μανογιαννάκη του Γεωργίου και της Ει−
ρήνης, που γεννήθηκε στα Χανιά το έτος 1984 και έλαβε
τελικό βαθμό 11,80349, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ−
σαλονίκης.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 3261456228/4−8−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 11085/4−8−2015).
8. Αικατερίνη Καζάκη του Κωνσταντίνου και της Βασι−
λικής, που γεννήθηκε στις Σέρρες το έτος 1984 και έλαβε
τελικό βαθμό 11,74651, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ−
σαλονίκης.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 1071047871 /4−8−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 11086/4−8−2015).
9. Στυλιανό Γαύρο του Οδυσσέα και της Ελένης, που
γεννήθηκε στην Κοζάνη το έτος 1976 και έλαβε συνολικό
βαθμό 11,73198, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 2381269037/17−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8493/17−7−2015).
10. Κυπριανό Πάνου του Χρυσόστομου και της Παρα−
σκευής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1982 και έλαβε
τελικό βαθμό 11,70198, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 5710217178/16−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8320/16−7−2015).
11. Ευαγγελία Παυλίδου του Θεοδώρου και της Ελένης,
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1985 και έλαβε
τελικό βαθμό 11,69884, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 7448483865/16−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8363/16−7−2015).
12. Σοφία Ρέτσα του Αποστόλου και της Άννας, που γεν−
νήθηκε στο Αμαρούσιον Αττικής το έτος 1985 και έλαβε
τελικό βαθμό 11,69419, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 9738121707/16−7−2015)
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8321/16−7−2015).
13. Μελίνα Κατσικάρη του Στυλιανού και της Ελένης, που
γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1985 και έλαβε τελικό
βαθμό 11,67965, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 8665012820/4−8−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 11088/4−8−2015).
14. Βασίλειο Βουδούρη του Λάκη και της Ελένης, που
γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1983, και έλαβε τελικό βαθμό
11,65814, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 2035518112/16−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8322/16−7−2015).
15. Μαρία Κολαντζιανού του Παρασκευά και της Ελένης,
που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1980 και έλαβε τελικό
βαθμό 11,62965, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 1222093959/16−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8323/16−7−2015).
16. Ευφροσύνη Κουτσοκώστα του Γεωργίου και της Αι−
κατερίνης, που γεννήθηκε στη Λαμία το έτος 1985, και
έλαβε τελικό βαθμό 11,60698, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 7112023286/4−8−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 11089/4−8−2015).
17. Ιωάννη Κουτρίκη του Παναγή και της Εριφίλης, που
γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1983, και έλαβε τελικό βαθμό
11,60116, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 1248798791/16−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8324/16−7−2015).
18. Αναστασία Νίκα του Ευσταθίου και της Βασιλικής, που
γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος 1985, και έλαβε
τελικό βαθμό 11,58198, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 8495327863/16−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8325/16−7−2015).
19. Δήμητρα Λιανού του Παναγιώτη και της Γεωργίας,
που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1983, και έλαβε τελικό
βαθμό 11,56221, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 1188364656/16−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8326/16−7−2015).
20. Θεοδώρα Προφύρη του Δημητρίου και της Ζαχαρού−
λας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1984, και έλαβε
τελικό βαθμό 11,55930, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 5212451382/16−7−2015)
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8327/16−7−2015).
21. Γεωργία Φωτοπούλου του Αποστόλου και της Αλεξάν−
δρας, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο το έτος 1983, και έλαβε
τελικό βαθμό 11,55814, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 3940113489/16−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8328/16−7−2015).
22. Αντώνιο Πετσέτα του Κωνσταντίνου και της Ανθής,
που γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 1982, και έλαβε τελικό
βαθμό 11,55174, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 4180126712/4−8−2015)
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 11090/4−8−2015).
23. Πετρούλα Δροσινού του Μιχαήλ και της Συνοδής, που
γεννήθηκε στο Βόλο το έτος 1982, και έλαβε τελικό βαθμό
11,54128, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 1064464124/16−7−2015)
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8329/16−7−2015).
24. Θεόδωρο Δημητρούλια του Σπυρίδωνα και της
Χρυσής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1983, και
έλαβε τελικό βαθμό 11,53081, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 7742322310/17−7−2015)
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8412/17−7−2015).
25. Παναγιώτα Τουρουντζή του Βασιλείου και της Μαρίας,
που γεννήθηκε στην Ξάνθη το έτος 1984, και έλαβε τελικό
βαθμό 11,52209, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 2235997891/4−8−2015)
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 11091/4−8−2015).
26. Δήμητρα Παπαευθυμίου του Κωνσταντίνου και της
Άννας, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1980, και
έλαβε τελικό βαθμό 11,48430, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 7123547106/4−8−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 11092/4−8−2015).
27. Μαριλένα Φωτίου του Μαρίνου και της Αικατερίνης,
που γεννήθηκε στο Αμαρούσιον Αττικής το έτος 1984, και
έλαβε τελικό βαθμό 11,47558, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 6011012016/16−7−2015)
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8330/16−7−2015).
28. Αικατερίνη Κονίδη του Δημητρίου και της Μαρίας,
που γεννήθηκε στη Σπάρτη το έτος 1984, και έλαβε τελικό
βαθμό 11,46453, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 1264699485/16−7−2015)
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8331/16−7−2015).
29. Μάρθα Παπαδούλη του Ευάγγελου και της Γεωρ−
γίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1983, και
έλαβε τελικό βαθμό 11,46395, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 3286997341/4−8−2015)
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 11093/4−8−2015).
30. Ξανθούλα Κουνάδη του Φωτεινού και της Ευαγγελίας,
που γεννήθηκε στο Αμαρούσιον Αττικής το έτος 1984, και
έλαβε τελικό βαθμό 11,42616, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 1118633911/16−7−2015)
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8332/16−7−2015).
31. Σοφία Μηλάκη του Γεωργίου και της Αθανασίας, που
γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977, και έλαβε τελικό βαθμό
11,40523, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 8011261957/17−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8413/17−7−2015).
32. Τριαντάφυλλο Ζολώτα του Βασιλείου και της Σωτη−
ρίας, που γεννήθηκε στη Δράμα το έτος 1983, και έλαβε
τελικό βαθμό 11,39826, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 4055944619/17−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8482/17−7−2015).
33. Σοφία Αντωνίου του Γεωργίου και της Μαργαρίτας,
που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1982, και έλαβε τελικό
βαθμό 11,39360, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 2209010863/16−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8333/16−7−2015).
34. Ιωάννη Γεωργακόπουλο του Πέτρου και της Ιφιγένει−
ας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1979, και έλαβε
τελικό βαθμό 11,38767, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 1081162276/16−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8334/16−7−2015).
35. Αναστασία Κολιοπούλου του Νικολάου και της Μα−
ρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1980, και έλαβε
τελικό βαθμό 11,38314, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 2701712024/16−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8335/16−7−2015).
36. Ειρήνη Χαλκιοπούλου του Δημητρίου και της Αικατε−
ρίνης, που γεννήθηκε στη Πάτρα το έτος 1981, και έλαβε
τελικό βαθμό 11,37674, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 1013932426/16−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8336/16−7−2015).
37. Ευφροσύνη Τσιανάκα του Παναγιώτη και της Βασιλι−
κής, που γεννήθηκε στα Ιωάννινα το έτος 1983 και έλαβε τε−
λικό βαθμό 11,37558, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 1018811185/1−9−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 14503/1−9−2015).
38. Ιωάννα Μπιζιούρα του Ορέστη και της Αναστασίας,
που γεννήθηκε στη Δράμα το έτος 1980, και έλαβε τελικό
βαθμό 11,36977, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 3340189052/17−8−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 12771/17−8−2015).
39. Γρηγόριος−Ιωάννης Τσούγκος του Ρήγα και της Ευαν−
θίας, που γεννήθηκε στη Καβάλα το έτος 1984, και έλαβε τε−
λικό βαθμό 11,36221, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 2010823264/13−10−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 26751/13−10−2015).
40. Μαγδαληνή Σελβεσάκη του Σταματίου και της Μάρ−
θας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1982 και
έλαβε τελικό βαθμό 11,34012, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Βόλου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 4412136795/17−8−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 12774/17−8−2015).
41. Αθανασία Βούδρη του Κωνσταντίνου και της Ελένης,
που γεννήθηκε στο Αμαρούσιον Αττικής το έτος 1984, και
έλαβε τελικό βαθμό 11,33372, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 4947236810/16−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8337/16−7−2015).
42. Μαρία Παυλάκου του Παύλου και της Κωνσταντίνας,
που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1984, και έλαβε τελικό
βαθμό 11,33023, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 5462876093/16−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8338/16−7−2015).
43. Αλέξανδρο Μιχαήλ του Ευάγγελου και της Αικατε−
ρίνης, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα το έτος 1974, και έλα−
βε τελικό βαθμό 11,32849, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 1034433786/17−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8414/17−7−2015).
44. Μανδάνη Κρητικού του Γεωργίου και της Τριανταφυλ−
λιάς, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1983, και έλαβε
τελικό βαθμό 11,31860, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 2491139511/16−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8339/16−7−2015).
45. Νικόλαο Δασκαλάκη του Αθανασίου και της Σοφίας,
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1983, και έλαβε
τελικό βαθμό 11,31163, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 7912441245/16−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8340/16−7−2015).
46. Ελένη Κουρουνιώτη του Χρήστου και της Χριστίνας,
που γεννήθηκε στο Αμαρούσιον Αττικής το έτος 1985, και
έλαβε τελικό βαθμό 11,30872, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Πειραιώς.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 2950424391/17−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8475/17−7−2015).
47. Μαρία Παναϊρλή του Γεωργίου και της Παπαδούλας,
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1985, και έλαβε
τελικό βαθμό 11,29302, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 1432162145/16−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8341/16−7−2015).
48. Δέσποινα Παπακώστα του Δημητρίου και της Μαρίας,
που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1982, και έλαβε τελικό
βαθμό 11,28372, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 3108488103/16−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8342/16−7−2015).
49. Χριστίνα Θεοδωρακοπούλου του Δημητρίου και της
Κλεονίκης, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος
1984, και έλαβε τελικό βαθμό 11,23547, στο Διοικητικό Πρω−
τοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 6492108110/16−7−2015)
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8343/16−7−2015).
50. Δημήτριο Κόκκινο του Αθανασίου και της Αλεξάνδρας,
που γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 1980, και έλαβε τελικό
βαθμό 11,22965, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 1183699181/31−8−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 14423/31−8−2015).
51. Μαρία−Ειρήνη Μπιτσάνη του Ηλία και της Σταυρούλας,
που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το έτος 1983, και έλαβε τε−
λικό βαθμό 11,22093, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου 4313561005/17−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8485/17−7−2015).
52. Μαρία Ρουμελιώτη του Αναστασίου και της Αγαθής,
που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1983, και έλαβε τελικό
βαθμό 11,21744, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 5227651533/16−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8344/16−7−2015).
53. Ευγενία Πασαγγέλη του Παναγιώτη και της Νίκης, που
γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος 1984, και έλαβε
τελικό βαθμό 11,20116, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 7518761975/16−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8345/16−7−2015).
54. Γεωργία Πέντα του Ιωάννη και της Κυριακής, που γεν−
νήθηκε στις Σέρρες το έτος 1978, και έλαβε τελικό βαθμό
11,20116, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 7824297422/16−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8346/16−7−2015).
55. Αγγελική Νάκου του Κωνσταντίνου και της Λεμονιάς,
που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος 1981, και έλαβε
τελικό βαθμό 11,19070, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 4876199224/16−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8347/16−7−2015).
56. Σωκράτη Μαρτινόπουλο του Ηρακλή και της Άννας,
που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος 1984, και έλαβε
τελικό βαθμό 11,17907, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 6712343802/16−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8348/16−7−2015).
57. Αθηνά Σπαή του Γεωργίου και της Λαμπρινής, που
γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978, και έλαβε τελικό βαθμό
11,17209, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 1695833592/17−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8415/17−7−2015).
58. Κασσάνδρα Μαγείρου του Ευάγγελου και της Αικατε−
ρίνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1984, και έλαβε
τελικό βαθμό 11,17093, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 5816552410/16−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8349/16−7−2015).
59. Ανδριάνα Σγουρόγλου του Γεωργίου και της Ευαγγε−
λίας, που γεννήθηκε στην Κομοτηνή το έτος 1984, και έλαβε
τελικό βαθμό 11,11570, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 5798514922/16−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8350/16−7−2015).
60. Μαρία Σιμιτσή του Ελευθερίου και της Ευτέρπης, που
γεννήθηκε στα Τρίκαλα το έτος 1980, και έλαβε τελικό
βαθμό 11,11395, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 1211022111/13−10−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 26317/13−10−2015).
61. Δήμητρα−Αθηνά Παπαδοπούλου του Βασιλείου και της
Αφροδίτης, που γεννήθηκε στις Σέρρες το έτος 1983, και
έλαβε τελικό βαθμό 11,10872, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 6197938310/16−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8351 /16−7−2015).
62. Γαρυφαλλιά Κοκκίνου του Ιωάννη και της Φωτεινής,
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1985, και έλαβε
τελικό βαθμό 11,09884, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρι−
κάλων.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 1783777310/13−10−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 26767/13−10−2015).
63. Πάρι Ζορμπά του Χρήστου και της Βασιλικής, που
γεννήθηκε στο Λουτβιγσχάφεν Γερμανίας το έτος 1974, και
έλαβε τελικό βαθμό 11,08198, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Πειραιώς.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 6510712110/17−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8489/17−7−2015).
64. Ευφροσύνη Μασσαρά του Θεοδοσίου και της Γε−
ωργίας, που γεννήθηκε στη Πάτρα το έτος 1977, και
έλαβε τελικό βαθμό 11,07907, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Πατρών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 6587611480/12−8−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 12100/12−8−2015).
65. Ευδοξία Σαχσαμάνογλου του Κωνσταντίνου−Μιχαήλ
και της Δωροθέας, που γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το έτος
1985, και έλαβε τελικό βαθμό 11,07849, στο Διοικητικό Πρω−
τοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 5927295338/16−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8352/16−7−2015).
66. Σοφία Καμπερίδου του Παράσχου και της Ελένης,
που γεννήθηκε στη Καβάλα το έτος 1984, και έλαβε τελικό
βαθμό 11,07849, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 1247613712/16−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8353/16−7−2015).
67. Βασιλική Κολιγλιάτη του Νικολάου και της Ανδριάνας,
που γεννήθηκε στο Αμαρούσιον Αττικής το έτος 1984, και
έλαβε τελικό βαθμό 11,07384, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 1128155468/16−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8354/16−7−2015).
68. Αργυρή Πρώϊου του Ιωάννη και της Μαρίας, που γεν−
νήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1985, και έλαβε τελικό
βαθμό 11,07093, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 1003412021/1−9−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 14511/1−9−2015).
69. Αλέξανδρο−Γεώργιο Λαμπρόπουλο του Ιωάννη και της
Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιον Αττικής το
έτος 1983, και έλαβε τελικό βαθμό 11,06744, στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 9528712480/16−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8355/16−7−2015).
70. Αικατερίνη Δεδελετάκη του Χαράλαμπου και της Σο−
φίας, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο το έτος 1981, και έλαβε
τελικό βαθμό 11,05581, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 1455718630/16−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8356/16−7−2015).
71. Γεώργιο−Νεκτάριο Χορό του Σωτηρίου και της Βασι−
λικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978, και έλαβε
τελικό βαθμό 11,04826, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 1271056428/16−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8357/16−7−2015).
72. Χριστίνα Κολίρη του Ιωάννη και της Σταυρούλας, που
γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1984, και έλαβε τελικό βαθμό
11,04709, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 4010111585/16−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8358/16−7−2015).
73. Αικατερίνη Τριτσώνη του Γεωργίου και της Μαγδα−
ληνής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979, και έλαβε
τελικό βαθμό 11,02849, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 5465716433/17−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8416/17−7−2015).
74. Λία−Ειρήνη Ντουρουντού του Ιάκωβου και της Πανα−
γιώτας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1982, και έλαβε
τελικό βαθμό 10,98721, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 1001161043/16−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8359/16−7−2015).
75. Βούλα Πίτσικα του Παναγιώτη και της Παναγιώτας,
που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το έτος 1983, και έλαβε τε−
λικό βαθμό 10,98140, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 7941826897/17−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8497/17−7−2015).
76. Μαρία Τσαβλίδου του Βασιλείου και της Ευθυμίας, που
γεννήθηκε στη Δράμα το έτος 1983, και έλαβε τελικό βαθμό
10,96744, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 1116683348/24−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 9837/24−7−2015).
77. Παρασκευή Μακρή του Παναγιώτη και της Χριστίνας,
που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος 1985, και
έλαβε τελικό βαθμό 10,95349, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Πειραιώς.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 9981125212/17−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8499/17−7−2015).
78. Μιχαήλ Δέτση του Γεωργίου και της Σοφίας, που γεν−
νήθηκε στον Πειραιά το έτος 1982, και έλαβε τελικό βαθμό
10,91221, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 1790813531/17−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8502/17−7−2015).
79. Μαρία Καραλιόλιου του Άγγελου και της Ευθυμίας,
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1984, και έλαβε
τελικό βαθμό 10,90407, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πει−
ραιώς.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 1113979360/17−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8505/17−7−2015).
80. Βασιλική Σγουρίτσα του Γεωργίου και της Ελένης,
που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος 1983, και
έλαβε τελικό βαθμό 10,90349, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Πειραιώς.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 4741458611/17−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8511/17−7−2015).
81. Νικόλαο Χαμάκο του Παναγιώτη και της Ιωάννας που
γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος 1984, και έλαβε τε−
λικό βαθμό 10,89651, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 8111927410/17−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8517/17−7−2015).
82. Δανάη Περογιαννάκη του Χριστόφορου και της Κυ−
ριακής, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο το έτος 1983, και
έλαβε τελικό βαθμό 10,83895, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Τρίπολης.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 8104561018/20−8−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 13114/20−8−2015).
83. Αικατερίνη−Μαρία Πεχλιβάνου του Γεωργίου και της
Ελένης, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1979, και
έλαβε τελικό βαθμό 10,83372, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Κέρκυρας.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 1141265046/1−9−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 14518/1−9−2015).
84. Σταυρούλα Ιωσηφίδου του Ιωάννη και της Παναγιώ−
τας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1982, και
έλαβε τελικό βαθμό 10,80407, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Κέρκυρας.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 8483515111/1−9−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 14531/1−9−2015).
85. Χριστιάνα Πλώτα του Γεράσιμου και της Παναγιώτας,
που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1982, και έλαβε τελικό
βαθμό 10,77674, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 3052163787/12−8−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 12034/12−8−2015).
86. Αγγελική Τζεδάκη του Αγαθού−Γεωργίου και της Γε−
ωργίας, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο το έτος 1985, και
έλαβε τελικό βαθμό 10,76453, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Χαλκίδας.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 5117746699/24−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 9851 /24−7−2015).
87. Χρήστο Κερασιώτη του Ιωάννη και της Ευαγγελίας,
που γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 1972, και έλαβε τελικό
βαθμό 10,76163, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 2151696633/13−10−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 26312/13−10−2015).
88. Μαρία−Ιωάννα Κάρμου του Κωνσταντίνου και της Ευ−
φροσύνης, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος
1979, και έλαβε τελικό βαθμό 10,75988, στο Διοικητικό Πρω−
τοδικείο Πατρών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 3743818866/12−8−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 12038/12−8−2015).
89. Μιχαήλ Πιερρουτσάκο του Κυριάκου και της Ευαγγελί−
ας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1985, και έλαβε τε−
λικό βαθμό 10,75465, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 7710312012/13−10−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 26501/13−10−2015).
90. Γεώργιο Περδίκη του Κωνσταντίνου και της Ελευθερί−
ας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, και έλαβε τελι−
κό βαθμό 10,75465, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 1276939122/16−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8373/16−7−2015).
91. Αθηνά Γιαντσίδου του Πασχάλη και της Βασιλικής,
που γεννήθηκε στις Σέρρες το έτος 1984, και έλαβε τελικό
βαθμό 10,74884, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 2610785756/12−8−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 12093/12−8−2015).
92. Δημήτριο Κοπανό του Νικολάου και της Ελένης, που
γεννήθηκε στο Αμαρούσιον Αττικής το έτος 1983, και έλαβε
τελικό βαθμό 10,73721, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 1791112920/16−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8375/16−7−2015).
93. Σταματία Σαρρή του Κωνσταντίνου και της Ουρανίας,
που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1984, και έλαβε τελικό
βαθμό 10,71686, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 2232185838/12−8−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 12082/12−8−2015).
94. Αναστασία Παναγιωτοπούλου του Παναγιώτη και της Βα−
σιλικής, που γεννήθηκε στη Καλαμάτα το έτος 1980, και έλαβε
τελικό βαθμό 10,65930, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 1131146321/12−8−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 12040/12−8−2015).
95. Γεώργιο Μπαρμπαγάλο του Νικολάου και της Μαρίας,
που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος 1981, και έλαβε
τελικό βαθμό 10,64884, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 4582243314/17−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8510/17−7−2015).
96. Αικατερίνη Καρβέλα του Ευάγγελου και της Σοφίας,
που γεννήθηκε στη Κέρκυρα το έτος 1983, και έλαβε τελικό
βαθμό 10,55523, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 8681912112/17−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8507/17−7−2015).
97. Άννα Ζιώγα του Μιλτιάδη και της Βασιλικής, που γεν−
νήθηκε στην Αθήνα το έτος 1980, και έλαβε τελικό βαθμό
10,54302, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 2248812291/17−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 8515/17−7−2015).
98. Σταματίνα Πουλακιδάκου του Κυριάκου και της Κυ−
ριακής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, και έλαβε
τελικό βαθμό 10,39012, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου 5711544331/19−8−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης 12986/19−8−2015).
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε.−Υπ.Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν−
θρωπίνων Δικαιωμάτων 6330/15−10−2015).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"