Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 131/2016 )

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 131/2016 

Αριθ. 20228
Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3689/2008 «Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» περ.
στστ. (Α΄ 164), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3
του Ν. 3910/2011 (Α΄ 11).
2. Την υπ’ αριθ. 49943/9−6−2011 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
«Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχο−
λής Δικαστικών Λειτουργών» (ΥΟΔΔ 191), όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Ορίζουμε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών τη Δέσποι−
να Καββαδία − Κωνσταντάρα του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ
ΑΙ 131684), Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Πρόε−
δρο της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, σε αντικατάσταση του Ευθύμιου Αντωνό−
πουλου του Αργυρίου, (ΑΔΤ ΑΗ 506164), Σύμβουλο Επι−
κρατείας, Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών
του Συμβουλίου της Επικρατείας, του οποίου η θητεία
έχει λήξει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"