Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ (ΦΕΚ Γ 261/2016 )

ΦΕΚ Γ 261/2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(4)
Με Προεδρικό διάταγμα της 8ης Μαρτίου 2016, που

εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος και τα άρ−
θρα 49 και 50 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Κυρωτικός Νόμος
1756/1988 Α΄ 35), όπως ισχύουν σήμερα και τις αποφά−
σεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής
Δικαιοσύνης, με αριθμό 36, 39 και 41/2015:
Α. Προάγεται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
Προέδρου Εφετών των Διοικητικών Δικαστηρίων, για
πλήρωση κενής οργανικής θέσης, η Εφέτης του Διοι−
κητικού Εφετείου Αθηνών, Αλεξάνδρα Κόζαρη του Γε−
ωργίου, που έχει τα νόμιμα προσόντα, και τοποθετείται
στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας, της προαγωγής της
λογιζόμενης από 21−10−2015.
Β. Μετατίθενται, για πλήρωση κενών οργανικών θέ−
σεων, με αίτηση τους, οι Εφέτες των Διοικητικών Εφε−


τείων: 1) Ιωαννίνων Χριστίνα Μπολάνη του Παναγιώτη
στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και 2) Λάρισας, Όλγα
Ζήκου του Ισίδωρου − Γεωργίου στο Διοικητικό Εφετείο
Θεσσαλονίκης.
Γ. Προάγονται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
Εφέτη των Διοικητικών Δικαστηρίων, για πλήρωση κε−
νών οργανικών θέσεων, οι παρακάτω Πρόεδροι Πρωτο−
δικών Διοικητικών Δικαστηρίων, που έχουν τα νόμιμα
προσόντα, και τοποθετούνται ως εξής: 1) Αθηνών, Πα−
ναγιώτης Δανιάς του Ιωάννη στο Διοικητικό Εφετείο
Ιωαννίνων, της προαγωγής του λογιζόμενης από 9.11.2015
και 2) Αθηνών, Δήμητρα Ρουβά του Περικλή στο Διοικη−
τικό Εφετείο Λάρισας, της προαγωγής της λογιζoμένης
από 21−12−2015.
Δ. Μετατίθεται, για πλήρωση κενής οργανικής θέσης,
με αίτηση της, η Πρόεδρος Πρωτοδικών του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αγρινίου Χριστίνα Φίλη του Αριστοτέλη
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
Ε. Προάγονται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
Προέδρου Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων, για
πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, οι παρακάτω Πρω−
τοδίκες Διοικητικών Δικαστηρίων, που έχουν τα νόμιμα
προσόντα, και τοποθετούνται ως εξής: 1) Πειραιώς, Χρι−
στιάνα Τερκουράφη του Ανδρέα στο Διοικητικό Πρω−
τοδικείο Αθηνών, της προαγωγής της λογιζόμενης από
1−9−2015, καθοριζομένης δε της σειράς αρχαιότητας της
στον πίνακα αρχαιότητας των Προέδρων Πρωτοδικών
Διοικητικών Δικαστηρίων, μετά τον Πρόεδρο Πρωτο−
δικών Γεώργιο Ζουρνατζίδη του Αναστασίου και πριν
την Πρόεδρο Πρωτοδικών Ελένη Παπαδάκη του Αρι−
στείδη, 2) Αθηνών, Αλεξάνδρα Κοσκέρη του Γρηγορίου
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών, της προαγωγής
της λογιζομένης από 1−9−2015, καθοριζομένης δε της
σειράς αρχαιότητας της στον πίνακα αρχαιότητας των
Προέδρων Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων, μετά
την Πρόεδρο Πρωτοδικών Βασιλική Παπαλαΐου του Γε−
ωργίου και πριν την Πρόεδρο Πρωτοδικών Άννα Κοντού
του Αθανασίου, 3) Θεσσαλονίκης, Σοφία Ποζουκίδου
του Ευσταθίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας,
της προαγωγής της λογιζoμένης από 1−9−2015, 4) Αθη−
νών, Παρασκευή Παπαγεωργίου του Κωνσταντίνου στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αγρινίου, της προαγωγής της
λογιζoμένης από 9−1−2016 και 5) Βόλου, Ευανθία Πανάγου
του Νικολάου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου,
της προαγωγής της λογιζoμένης από 21−2−2016.
ΣΤ Διορθώνεται το από 8−10−2015 Π.δ/γμα (Γ΄ 1055/
19−10−2015), με θέμα «Διορισμός και τοποθέτηση Παρέ−
δρων Πρωτοδικείου σε θέσεις Πρωτοδικών των Τακτι−
κών Διοικητικών Δικαστηρίων» ως προς το μικρό όνομα
της Πρωτοδίκη του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλεί−
ου Κρυσταλλένιας Σωτηρίας Πούλου του Χρήστου από
το εσφαλμένο «Κρυσταλλένια» στο ορθό «Κρυσταλένια».
Ζ Διορθώνεται το από 14−10−2015 Π.δ/γμα (Γ΄ 1097/
27−10−2015), με θέμα «Διορισμός αποφοίτων της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών σε θέσεις παρέδρων
πρωτοδικείου των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων»:
α) ως προς τον τονισμό του επωνύμου της Παρέδρου
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Πανα−
γιώτας Τουρουντζή του Βασιλείου από το εσφαλμένο
«Τουρουντζή» στο ορθό «Τουρούντζη»
και β) ως προς το μικρό όνομα του Παρέδρου του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς Πάρι Ζορμπά του
Χρήστου από το εσφαλμένο «Πάρι» στο ορθό «Πάρη».
(Αριθμ. βεβ.Υ.Δ.Ε. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν−
θρωπίνων Δικαιωμάτων 2563/7−3−2016).
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"