Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Αρχαιρεσίες ΕΝΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ & ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ,ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
Για την ανάδειξη α)Διοικητικού Συμβουλίου και β)Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ»

Στην Αθήνα σήμερα, στις 29 Απριλίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00' και στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του Αρείου Πάγου, Λεωφ. Αλεξάνδρας 121, συνήλθαν τα μέλη του προαναφερόμενου σωματείου για την εκλογή Διοικήσεως και Εξελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το καταστατικό της παρουσία της Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέχθηκε από την Γενική Συνέλευση και αποτελείται από τους: 1)Αντώνιο Πλακίδα, Πρόεδρο Εφετών, 2)Ζωή Δημοπούλου, Εφέτη και 3)Ελένη Κατσούλη, Εφέτη.
Αμέσως μετά, η Εφορευτική Επιτροπή παρέλαβε από την Προσωρινή Διοίκηση του Σωματείου τα αντίγραφα του μητρώου με τα μέλη που έχουν σύμφωνα με το καταστατικό, το δικαίωμα να ψηφίσουν καθώς και το εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια, φακέλους κ.λπ.), έλεγξε την κάλπη και, αφού βεβαιώθηκε ότι ήταν άδεια, τη σφράγισε και κήρυξε την έναρξη της ψηφοφορίας.
Στη συνέχεια προσέρχονταν από ένας - ένας οι ψηφοφόροι και, αφού διαπιστωνόταν ότι ήταν ταμειακά εντάξει, έπαιρναν από ένα ψηφοδέλτιο μαζί με σφραγισμένο φάκελο και αποσύρονταν σε ειδικά για το σκοπό αυτό διαμορφωμένο χώρο, όπου και σημείωναν τις προτιμήσεις τους απέναντι στα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων. Επανερχόμενοι εγγράφονταν στο τηρούμενο κατά νόμο πρωτόκολλο και έριχναν τον φάκελο στην κάλπη.
Η ψηφοφορία συνεχίστηκε κανονικά μέχρι την ώρα που είχε οριστεί, οπότε, αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε άλλο μέλος για να ψηφίσει, η Εφορευτική Επιτροπή αποφάσισε τη λήξη της.
Κατόπιν, αποσφραγίστηκε η κάλπη, αφού προηγούμενα διαπιστώθηκε το απαραβίαστο της, καταμετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια και συνέχεια έγινε η διαλογή αυτών, τα οποία αριθμήθηκαν και υπογράφηκαν από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Στο μητρώο του σωματείου είναι 121 συνολικά γραμμένα και 121 ταμειακά εντάξει μέλη.
Με βάση το τηρούμενο πρωτόκολλο ψηφοφορίας: α)Για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής βρέθηκαν εβδομήντα ένα (71) ψηφοδέλτια, από τα οποία έγκυρα εβδομήντα (70) και άκυρο ένα (1).
Τέλος, έγινε η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων και έλαβε ο καθένας για το αντίστοιχο αξίωμα ψήφους, όπως αναφέρεται παρακάτω : Α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο :
1)         Αλμπούρας Γεώργιος , Εφέτης (25)
2)         Δημόπουλος Αργύριος, Εισαγγελέας Εφετών (28)
3)         Καλαϊτζή Παρασκευή, Αρεοπαγίτης (13)
4)         Κατσιάνης          Χρήστος, Εφέτης (26)
5)         Κοσίνα Ιωάννα, Εφέτης (23)
6)         Μαχαίρας           Χαράλαμπος, Αρεοπαγίτης (26)
7)         Μπαζάκη            - Δρακούλη Βασιλική, Πρόεδρος Εφετών (14) 
8)         Μπουρνάκα Δήμητρα, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου (20)
9)         Παπασωτηρίου                Μαρία, Αρεοπαγίτης (36)
10)       Παρασκευά Χρυσούλα, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου (42)
11)       Σακκάς Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου (40)
12)       Τζανακάκη Μαρία, Αρεοπαγίτης (19)
13)       Τζανάκης Θεόδωρος Αρεοπαγίτης (31)
Β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή :
1)         Ειρήνη Καλού -Ζακοπούλου, Αρεοπαγίτης (59)
2)         Μιχολιάς             Γεώργιος, Αρεοπαγίτης (55)
3)         Τσιριμώκου        Μαρία, Εφέτης (48)
Έτσι, με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα, εκλέχθηκαν κατά σειρά πλειοψηφίας οι παρακάτω :
Α) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ : ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1)         Παρασκευά Χρυσούλα, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου
2)         Σακκάς Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου
3)         Παπασωτηρίου Μαρία , Αρεοπαγίτης
4)         Τζανάκης             Θεόδωρος , Αρεοπαγίτης
5)         Δημόπουλος Αργύριος, Εισαγγελέας Εφετών
6)         Μαχαίρας           Χαράλαμπος, Αρεοπαγίτης (κατόπιν κληρώσεως)
7)         Κατσιάνης          Χρήστος, Εφέτης (κατόπιν κληρώσεως)
8)         Αλμπούρας        Γεώργιος , Εφέτης
9)         Κοσίνα Ιωάννα, Εφέτης
10)       Μπουρνάκα      Δήμητρα , Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου 11 )Τζανακάκη Μαρία, Αρεοπαγίτης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1)         Μπαζάκη            -Δρακούλη Βασιλική, Πρόεδρος Εφετών
2)         Καλαϊτζή             Παρασκευή, Αρεοπαγίτης
Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΚΤΙΚΟΙ :
1)         Καλού - Ζακοπούλου Ειρήνη, Αρεοπαγίτης
2)         Μιχολιάς Γεώργιος , Αρεοπαγίτης
3)         Τσιριμώκου Μαρία, Εφέτης.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας ουδεμία ένσταση υποβλήθηκε.
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Αντώνιος Πλακίδας

Πρόεδρος  Εφετών ΤΑ ΜΕΛΗ
1.         Ζωή Δημοπούλου Εφέτης
2.         Ελένη Κατσούλη ΕφέτηςΠΡΑΚΤΙΚΟ
Με ομόφωνη απόφαση του εκλεγέντος διοικητικού Συμβουλίου, κατά τις εκλογές της Ένωσης Ανωτάτων και Ανωτέρων Δικαστών και Εισαγγελέων της 29 Απριλίου
2017, ανατέθηκαν στα μέλη αυτού τα εξής καθήκοντα:
Πρόεδρος του Δ.Σ: ο Γεώργιος Σακκάς, Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου.
Αναπληρωτής Πρόεδρος: η Δήμητρα Μπουρνάκα, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου.
Α'Αντιπρόεδρος: ο Θεόδωρος Τζανάκης, Αρεοπαγίτης
Β Αντιπρόεδρος: ο Αργύριος Δημόπουλος, Εισαγγελέας Εφετών.
Γενικός Γραμματέας: Μαρία Παπασωτηρίου, Αρεοπαγίτης
Ταμίας: ο Γεώργιος Αλμπούρας
Μέλη: Χρυσούλα Παρασκευά, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Μαχαίρας, Αρεοπαγίτης, Χρήστος Κατσιάνης, Εφέτης, Ιωάννα Κοσίνα, Εφέτης και Μαρία Τζανακάκη, Αρεοπαγίτης.
Επίσης ανατέθηκαν καθήκοντα του εκπροσώπου τύπου στον Χαράλαμπο Μαχαίρα, Αρεοπαγίτη.
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως:


ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Κατά τις εκλογές της 29 Απριλίου 2017 της « ΕΝΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ» εξελέγησαν για την εξελεκτική επιτροπή οι κάτωθι:
1)         Καλού- Ζακοπούλου Ειρήνη, Αρεοπαγίτης
2)         Μιχολιάς Γεώργιος, Αρεοπαγίτης
3)         Τσιριμώκου Μαρία, Εφέτης Αθηνών


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"