Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019

ΥπΔικ: Κατανομή αποφοίτων ΕΣΔι 24η εκπαιδευτική σειρά ΦΕΚ B 1787/2019

ΦΕΚ B 1787/2019


Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./60/17377 (2)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ν. 3833/2010
«Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα


για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ
40/Α΄/15-03-2010), όπως αναριθμήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 3 της παρ. 4 περ. γ του ν. 3899/2010 «Επείγο-
ντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της
ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α΄/17-12-2010).
2. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του
ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νο-
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208/04-11-2016) με
θέμα «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης... κ.λπ.» και το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/
29-08-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-03-2011
(ΦΕΚ 323/Β΄/01-03-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
5. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./131/26330/
12-09-2017 απόφαση έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ.
33/06, όπως ισχύει.
6. Την αριθμ. 65573/27-09-2017 (ΦΕΚ Γ΄ 949/2017)
κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Ανα-
πληρωτών Υπουργών Οικονομίας,Ανάπτυξης και Τουρι-
σμού, με την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την
εισαγωγή ενενήντα (90) σπουδαστών στην Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών.
7. Το αριθμ. 26997/24-4-2019 έγγραφο του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
8. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή ενενήντα (90) αποφοίτων της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (24η εκπαιδευτική σει-
ρά), ως εξής:
Α. Σαράντα (40) απόφοιτοι για την κατεύθυνση της
Διοικητικής Δικαιοσύνης.
Β. Τριάντα τέσσερις (34) απόφοιτοι για την κατεύθυνση
της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και
Γ. Δέκα έξι (16) απόφοιτοι για την κατεύθυνση των Ει-
σαγγελέων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαΐου 2019
Η Υπουργός
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"