Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019

Ν. 4611/2019: 120 δόσεις - εργασιακά - αλλαγή ΑΚ- διατάξεις για την απόλυση - διορισμός Προέδρων Πρωτοδικών στις εκλογές κτλ

ΦΕΚ A 73/2019 Ν.  4611/2019
Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους
Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δη-
μοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδο-
τικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των ερ-
γαζομένων και άλλες διατάξεις.Άρθρο 15
Αναστολή ποινικών διώξεων
και μέτρων εκτέλεσης

Άρθρο 48
Βάσιμος λόγος απόλυσης
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του
ν. 3198/1955 (Α΄ 98) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η καταγγελία της εργασιακής σχέσης θεωρείται
έγκυρη, μόνο αν οφείλεται σε βάσιμο λόγο, κατά την
έννοια του άρθρου 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Χάρτη, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του ν. 4359/2016 (A΄ 5), έχει γίνει εγγράφως, έχει κατα-
βληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση και έχει καταχωρηθεί
η απασχόληση του απολυόμενου στα τηρούμενα για τον
ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ) μισθολόγια ή έχει ασφαλιστεί ο απολυόμε-
νος. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, το βάρος επίκλησης
και απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων έγκυ-
ρης καταγγελίας φέρει ο εργοδότης.».

Άρθρο 49
Ευθύνη εργαζομένων
κατά την εκτέλεση της εργασίας
1. Το άρθρο 652 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται
ως εξής:

Άρθρο 50
Μερική απασχόληση
και εκ περιτροπής εργασία
1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
38 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν η συμφωνία αυτή δεν καταρτιστεί εγγράφως ή δεν
γνωστοποιηθεί εντός οκτώ (8) ημερών από την κατάρτι-
σή της στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκμαίρεται η
πλήρης απασχόληση του μισθωτού.».
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
38 του ν. 1892/1990 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν η συμφωνία αυτή δεν καταρτιστεί εγγράφως ή αν
η συμφωνία ή η απόφαση του εργοδότη δεν γνωστοποι-
ηθούν εντός οκτώ (8) ημερών από την κατάρτιση ή τη
λήψη τους στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκμαίρε-
ται η πλήρης απασχόληση του μισθωτού.».Άρθρο 58
Αναστολή προθεσμιών κατά τη συμφιλιωτική
διαδικασία και τη διαδικασία επίλυσης
εργατικών διαφορών


Άρθρο 62
Κυρώσεις σε περίπτωση
παρεμπόδισης ελέγχων του ΣΕΠΕ
1. Στο άρθρο 28 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) προστίθεται
παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Εργοδότης, διευθυντής επιχείρησης, εκπρόσωπος ή
οποιοσδήποτε τρίτος παρεμποδίζει την είσοδο σε υπάλ-
ληλο του ΣΕΠΕ ή του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που διενεργεί
ή συμμετέχει σε έλεγχο για την εφαρμογή της εργατικής
νομοθεσίας σε χώρους εργασίας, ή παρεμποδίζει ή δια-
κόπτει με οποιοδήποτε τρόπο τη διενέργεια του ελέγχου
ή αρνείται να παράσχει ή παρέχει ψευδή στοιχεία και
πληροφορίες, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχι-
στον ενός (1) έτους ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον
εννιακοσίων (900) ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές.».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του ν. 2336/1995
(Α΄ 189) καταργείται.

Άρθρο 98
Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση, πλήθος
δόσεων, απαλλαγές τόκων και προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής

Άρθρο 121
Αντικατάσταση του Παραρτήματος III
του Κώδικα Φ.Π.Α

Άρθρο 131
Στο άρθρο 68 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57) επέρχονται οι
εξής τροποποιήσεις:
1. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται
ως εξής: «Οι Πρωτοδίκες και οι Αντεισαγγελείς Πρωτοδι-
κών. Επίσης, διορίζονται, μόνο κατόπιν αίτησής τους, οι
Πρόεδροι Πρωτοδικών και οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών,
εξαιρουμένων όσων ασκούν καθήκοντα διεύθυνσης των
οικείων δικαστηρίων και εισαγγελιών, των αναπληρωτών
τους για τη διαδικασία των εκλογών, καθώς και όσων εξ
αυτών ασκούν άλλα καθήκοντα σχετικά με την εκλογική
διαδικασία κατά την ημέρα της διενέργειας αυτής.».
2. Η περίπτωση ιβ’ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται
ως εξής: «ιβ) Οι υπάλληλοι με βαθμό A’, Β’ και Γ’, καθώς
και οι υπάλληλοι με βαθμό Δ’ που είναι πτυχιούχοι νο-
μικής της γραμματείας των δικαστηρίων, δηλαδή του
Συμβουλίου Επικράτειας, όλων των πολιτικών, ποινικών
και διοικητικών δικαστηρίων, των εισαγγελιών, της Γενι-
κής Επιτροπείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων,
καθώς και των έμμισθων υποθηκοφυλακείων.».
3. Η περίπτωση ιε’ της παραγράφου 3 του άρθρου
68 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «ιε) Οι δι-
καστικοί υπάλληλοι με βαθμό A’, Β’ και Γ’, καθώς και οι
υπάλληλοι με βαθμό Δ’ που είναι πτυχιούχοι νομικής του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της
Επικράτειας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.».
4. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012,
οι λέξεις «με βαθμό τουλάχιστον Β’» διαγράφονται.
5. Η παράγραφος 10 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012
αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Οι εισηγητές του Συμβουλίου Επικράτειας και
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι Πρόεδροι και Εισαγγελείς
Πρωτοδικών, οι Πρωτοδίκες, οι Αντιεισαγγελείς Πρω-
τοδικών, οι Πάρεδροι Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών
Πρωτοδικών, οι Πρωτοδίκες και οι Πάρεδροι των Διοι-
κητικών Πρωτοδικείων, καθώς και οι Ειρηνοδίκες και
Πταισματοδίκες, διορίζονται ως τακτικοί ή αναπληρωτές
αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής στα μεγαλύτερα
εκλογικά τμήματα της περιφέρειας που υπηρετούν και
κατά προτίμηση στα πλησιέστερα της έδρας της περιφέ-
ρειας και της άμεσης εποπτείας των εφόρων.».
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"