Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021

Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Συμβουλίου Χαρίτων ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1070/2021

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1070/2021

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 47540
Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Συμβου-
λίου Χαρίτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 47 παρ. 1 του Συντάγματος,
β) του άρθρου 1 του ν.δ. 68/1968, όπως αυτό έχει τροπο-
ποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4139/2013
και του άρθρου 34 του ν. 4640/2019 (Α΄ 190) και
γ) της παρ. 2 του άρθρου 10 της από 7-8-1974 Συντα-
κτικής Πράξης.
2. Την υπ’ αρ. 5324 οικ./22-3-2021 απόφαση συγκρότη-
σης του Συμβουλίου Χαρίτων του Υπουργού Δικαιοσύνης


(Υ.Ο.Δ.Δ. 241).
3. Το υπ’ αρ. 4029/10-11-2021 έγγραφο του Υπουργού
Δικαιοσύνης.
4. Το υπ’ αρ. 9523/16-11-2021 έγγραφο της Προέδρου του
Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών.
5. Το υπ’ αρ. 47778/8-12-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας
Συντονισμού του ιδίου Υπουργείου.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, τροπο-
ποιούμε:
Την υπ’ αρ. 5324 οικ./22-3-2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης για τη συγκρότηση του Συμβουλίου
Χαρίτων και ορίζουμε:
Τακτικά μέλη του Συμβουλίου Χαρίτων:
α) τον Παναγιώτη Καρακωνσταντή του Νικολάου (ΑΔΤ
****), Εφέτη Αθηνών, σε αντικατάσταση του Γεωρ-
γίου Γρίβα του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ****) και
β) την Αγόρω Ελισσάβετ Λαζάρου του Αχιλλέως (ΑΔΤ
****), Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, σε αντικατάσταση της Βασιλικής Αρβανι-
τοπούλου του Ιωάννη (ΑΔΤ ****).
Αναπληρωματικά μέλη του Συμβουλίου Χαρίτων:
α) την Αποστολίνα Παντελίδου του Αθανασίου (Α.Δ.Τ.
**-**), Εφέτη Αθηνών, σε αντικατάσταση του Πανα-
γιώτη Καρακωνσταντή του Νικολάου (ΑΔΤ **) και
β) τoν Αλέξανδρο Ιακωβίδη του Αγγέλου (ΑΔΤ *
*), Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης, σε αντικατάσταση της Αθανασίας Βασιλοπούλου
του Γεωργίου (ΑΔΤ **).
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 5324 οικ./22-3-2021 από-
φαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ