Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021

ΤτΕ: Αναθεώρηση ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. ΦΕΚ B 5679/2021

  ΦΕΚ B 5679/2021 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 195/3/29.11.2021 (1)
Αναθεώρηση των ελάχιστων ποσών ασφαλιστι-
κής κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστι-
κής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) τα άρθρα 28 και 55Α του Καταστατικού της Τράπε-
ζας της Ελλάδος (Α’ 298/1927),
β) τον ν. 4364/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νο-
μοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού


Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου
2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστη-
ριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα
ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών
2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ)
αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ.
1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρ-
χής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφε-
ξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και
Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωμα-
τική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που
ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών
δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας
περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 13)
και ιδίως την παρ. 10 του άρθρου 3 αυτού,
γ) το π.δ. 237/1986 «Κωδικοποίηση των διατάξεων του
ν. 489/1976 (ΦΕΚ Α΄331/76) περί υποχρεωτικής Ασφα-
λίσεως της εξ ατυχημάτων αστικής ευθύνης, όπως συ-
μπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Ν. 1569/1985
(ΦΕΚ Α΄183/85) και τα Προεδρικά Διατάγματα 1019/1981
(ΦΕΚ Α΄253/81) και 118/1985 (ΦΕΚ Α΄35/85)» (Α’ 110) και
ιδίως την παρ. 5 του άρθρου 6 αυτού,
δ) την Οδηγία 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009
σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύ-
πτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και
τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευ-
θύνης αυτής (EE L. 263/11 της 7.10.2009) και ιδίως την
παρ. 2του άρθρου 9 αυτής,
ε) την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο σχετικά με την τι-
μαριθμική προσαρμογή των ελάχιστων ποσών κάλυψης
που προβλέπονται στην οδηγία 2009/103/ΕΚ σχετικά με
την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από
την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο
της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής
2021/C 423/11 (ΕΕ C 423/24 της 19.10.2021), και
στ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύ-
πτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζει:
1. Την αναθεώρηση των ελάχιστων ποσών ασφαλιστι-
κής κάλυψης την παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 237/1986
σύμφωνα με τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Κατανα-
λωτή (ΕνΔΤΚ) που καλύπτει όλα τα κράτη μέλη και ως
ανακοινώθηκαν αναπροσαρμοσμένα στην Ανακοίνωση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο και το Συμβούλιο 2021/C 423/11.
2. Από 1ης Ιανουαρίου 2022 τα ελάχιστα ποσά ασφα-
λιστικής κάλυψης που προβλέπονται στην παρ. 5 του
άρθρου 6 του π.δ. 237/1986 δεν μπορεί να είναι κατώ-
τερα από τα οριζόμενα ακολούθως:
α) Σε περίπτωση σωματικής βλάβης 1.300.000 ευρώ,
ανά θύμα.

β) Σε περίπτωση υλικής ζημίας 1.300.000 ευρώ, ανά
ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων.
3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1.1.2022.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
Ι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ