Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021

Ν. 4876/2021 Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 κτλ

 

ΦΕΚ A 251/2021

Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας

του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της

δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις

 

 

Άρθρο 49

Υπολογισμός φόρου μεταβίβασης ακινήτων,

δωρεάς και γονικής παροχής για συμβόλαια

που συντάσσονται από 1η.1.2022 έως

31η.1.2022

 

Άρθρο 63

Υπηρεσιακά - Πειθαρχικά Συμβούλια Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους - Τροποποίηση της

παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4831/2021

 

Άρθρο 165

Ευθύνη ιατρών

Η αμέλεια του ιατρικού ή νοσηλευτικού προσωπικού,

κατά την περίθαλψη νοσηλευόμενων ασθενών πασχό-

ντων από τον κορωνοϊό COVID-19, περιορίζεται αποκλει-

στικά και μόνο σε πράξεις και παραλείψεις που προδή-

λως αντιτίθενται στους γενικούς κανόνες της ιατρικής

επιστήμης ή στο ιατρικό πρωτόκολλο για τη διαχείριση

περιστατικών COVID-19 ή στα υγειονομικού χαρακτήρα

μέτρα που εφαρμόζονται στην Ελληνική Επικράτεια για

την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

Ν.4223/2013 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.

 

 

Ν. 2859/2000   Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

 

N. 4738/2020

 Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις.

 

Ν. 4172/2013 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
 

 

 

Ν. 2971/2001   Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις        

 

 

Νόμος 998 της  28/29.12.1979 : Περί  προστασίας των

   δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων  της Χώρας.

  

 

ΝΔ 3755/1957 / Α-182 Γνωμοδοτ.Συμβ.Κοιν.Πολιτ.Υπ.Εργασ.-Υπερωρίες

 

Ν.  3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης

 

 

N. 3463/2006  Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ