Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021

Ν. 4873/2021 Προστασία του εθελοντισμού κτλ

 

 

ΦΕΚ A 248/2021

Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δρά-

σης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κί-

νητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης

των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

Ν. 4172/2013 
 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
 

 

 

Ν. 4223/2013  Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.

 

 

Ν. 2961/2001    Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας   Κληρονομιών, 

 Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών

   και Κερδών από Λαχεία.  

 

Ν. 2859/2000    Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

 

Ν. 3528/2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

 

 

Ν. 3584/2007   Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων
 

Ν. 3284/2004 Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.

 

N. 3463/2006  Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
 

Ν. 344/1974   Περί   ληξιαρχικών πράξεων

 

Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης

 

Ν. 1264/1982 Για τον   εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού   Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών

   ελευθεριών των εργαζομένων.   

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ