Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (αναδρομικά)

  ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ  ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ  


ΝΟΜΟΣ 4092/2012  (ΦΕΚ Α΄ 220/08.11.2012)

 Αρθρο τέταρτο

 Τροποποιήσεις του π.δ. 237/1986

 α. Το στοιχείο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του π.δ. 237/1986, όπως τροποποιήθηκε με 
την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του π.δ. 264/1991 καταργείται και τα στοιχεία δ' και ε' 
αναριθμούνται σε γ' και δ' αντίστοιχα.

 β. Στο δεύτερο εδάφιο του σημείου δ' του άρθρου 19 του ν. 489/1976 το οποίο προστέθηκε με το 
άρθρο 37 παρ. 21 του ν. 2496/1997, οι λέξεις «...του ισόποσου σε δραχμές των 1.500 ECU....» 
αντικαθίστανται από τις λέξεις «...των 1.500 ευρώ...».

 γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του π.δ. 237/1986, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 
26 του άρθρου 37 του ν. 2496/1997, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 «2. Η αποζημίωση που καταβάλλει το Επικουρικό Κεφάλαιο για χρηματικές ικανοποιήσεις λόγω 
ψυχικής οδύνης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 6.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο. Η αποζημίωση 
για τα εδάφια α' και β' της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να 
υπερβεί τα κατά το άρθρο 6 παράγραφος 5 κατώτατα όρια ασφαλιστικών ποσών του χρόνου του 
ατυχήματος.

 Στις περιπτώσεις του εδαφίου γ' της προηγούμενης παραγράφου το συνολικό ποσόν για την 
αποζημίωση καταβάλλεται σύμφωνα με τα ακόλουθα:

 α) για αποζημίωση ύψους έως 4.000 ευρώ καταβάλλεται συνολικό ποσόν ίσο προς το 90% αυτής,

 β) για αποζημίωση ύψους από 4.001 έως 10.000 ευρώ καταβάλλεται συνολικό ποσόν ίσο προς το 
87,5% αυτής, με κατώτατο όριο 3.600 ευρώ,

 γ) για αποζημίωση ύψους από 10.001 έως 30.000 ευρώ καταβάλλεται συνολικό ποσόν ίσο προς 
το 85% αυτής, με κατώτατο όριο 8.750 ευρώ,

 δ) για αποζημίωση ύψους από 30.001 έως 60.000 ευρώ καταβάλλεται συνολικό ποσόν ίσο προς 
το 80% αυτής, με κατώτατο όριο 25.000 ευρώ,

 ε) για αποζημίωση ύψους από 60.001 έως 100.000 ευρώ καταβάλλεται συνολικό ποσόν ίσο προς 
το 70% αυτής, με κατώτατο όριο 48.000 ευρώ,

 στ) για αποζημιώσεις το ύψος των οποίων υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ καταβάλλεται συνολικό 
ποσόν ίσο με το 70% αυτής, με ανώτατο όριο τις 100.000 ευρώ.

 Το Επικουρικό Κεφάλαιο υποχρεούται στην καταβολή αποζημίωσης και πέραν των 100.000 ευρώ 
σε πρόσωπα που ζημιώθηκαν με αναπηρία, η φύση και ο βαθμός της οποίας, καθώς και το ύψος 
αποζημίωσης, θα οριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Κέντρου Πιστοποίησης 
Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Η ανωτέρω γνώμη διατυπώνεται εντός 30 ημερών από την περιέλευση στο 
ΚΕΠΑ του σχετικού αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών. Σε περίπτωση άπρακτης της 
προθεσμίας των 30 ημερών, η κοινή υπουργική απόφαση εκδίδεται χωρίς τη γνώμη αυτή.

 Η ρύθμιση της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνει και τις ήδη γεγεννημένες αξιώσεις κατά του 
Επικουρικού Κεφαλαίου, χωρίς πάντως να θίγει αξιώσεις που έχουν επιδικαστεί με οριστική 
δικαστική απόφαση.

 Οι δικαιούχοι αποζημίωσης δύναται να διεκδικήσουν το υπόλοιπο ποσόν της ζημίας από την κοινή 
εκκαθάριση.

 Οι τόκοι που στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου υποχρεούται 
να καταβάλει το Επικουρικό Κεφάλαιο υπολογίζονται σε κάθε περίπτωση με επιτόκιο έξι τοις εκατό 
(6%) ετησίως.

 Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Τράπεζας της 
Ελλάδος, μπορεί να μεταβάλλεται το εν λόγω ποσοστό.

 Οι αξιώσεις αποζημίωσης κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου υπόκεινται στην παραγραφή της 
παραγράφου 2 του άρθρου 10.»

 δ. Στο τέλος του άρθρου 19 του π.δ. 237/1986 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

 «8. Η αγωγή κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου είναι παραδεκτή, μόνον αν ο ενάγων έχει υποβάλει 
προ της άσκησης της στο Επικουρικό Κεφάλαιο έγγραφη αίτηση αποζημίωσης, με συνημμένα τα 
έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτηση του. Το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι υποχρεωμένο να 
απαντήσει αιτιολογημένα στην αίτηση εντός τριών μηνών από την υποβολή της, σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόμου αυτού. Μετά τη λήψη της απάντησης του Επικουρικού 
Κεφαλαίου ή την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, ο παθών δύναται να ασκήσει αγωγή 
κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου.»

 ε. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 237/1986, στην πρώτη πρόταση 
οι λέξεις «5% επί των καθαρών ασφαλίστρων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «6% επί των 
ακαθαρίστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων» και στην τρίτη πρόταση οι λέξεις «επί των καθαρών 
ασφαλίστρων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «επί των ακαθαρίστων εγγεγραμμένων 
ασφαλίστρων».

 στ. Στο σημείο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 237/1986 προστίθεται νέο εδάφιο 
ως εξής: «Οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί είναι υποχρεωμένοι να αποδίδουν στο Επικουρικό 
Κεφάλαιο τις εισφορές, που αναλογούν στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς, τους οποίους 
αντασφαλίζουν, ανεξάρτητα αν εισέπραξαν τις εισφορές αυτές ή όχι.»

 ζ. Στο πρώτο εδάφιο του σημείου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 237/1986 οι 
λέξεις «οι εισφορές αυτές» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τα ασφάλιστρα αυτά».

 η. Στο τέλος του σημείου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 237/1986 προστίθεται νέο 
εδάφιο ως εξής:

 «Με απόφαση του Επικουρικού Κεφαλαίου ρυθμίζονται θέματα στοιχείων και διαδικασιών του 
τρόπου είσπραξης των εισφορών. Το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι υποχρεωμένο ένα μήνα μετά τη 
λήξη κάθε ημερολογιακού διμήνου να ενημερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος για το ύψος των 
εισφορών που εισέπραξε, αναλυτικά για κάθε επιχείρηση όπως και την ημερομηνία καταβολής της 
εισφοράς, καθώς και ποιες επιχειρήσεις δεν κατέβαλαν την εισφορά τους.»

 θ. Μετά το πρώτο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 20 του π.δ. 237/1986 
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 «Αναστέλλεται κάθε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Επικουρικού Κεφαλαίου, είτε εις χείρας 
του είτε εις χείρας τρίτων από την έναρξη ισχύος του παρόντος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016. 
Απαγορεύεται, επίσης, ο συμψηφισμός των εισφορών των μελών του με τυχόν οφειλές του 
Επικουρικού Κεφαλαίου προς αυτά.»

 θ.α. Στο τέλος του άρθρου 20 του π.δ. 237/1986 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:

 «4. Το δικαίωμα εγγραφής στο Επικουρικό Κεφάλαιο κάθε νέου μέλους ανέρχεται σε 50.000 ευρώ. 
Η ελάχιστη ετήσια εισφορά κάθε μέλους ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων 
εγγεγραμμένων ασφαλίστρων θα ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ.»

 θ.β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 25 τροποποιείται ως εξής:

 «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Τράπεζας της 
Ελλάδος, μπορούν να ορίζονται ειδικές προϋποθέσεις καταβολής αποζημιώσεων από το Επικουρικό 
Κεφάλαιο σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας λόγω παράβασης της νομοθεσίας ή 
πτώχευσης ασφαλιστικής επιχείρησης.»

10 σχόλια:

 1. Πλέον αν σας χτυπήσει ανασφάλιστο αυτοκίνητο με οδηγό και ιδιοκτήτη ΧΩΡΙΣ περιουσία, το μήνυμα της ΠΝΠ είναι "ΑΣ ΠΡΟΣΕΧΕΣ".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Υπάρχει και άλλη διάσταση στο θέμα , πληρώνεις ως οδηγός την ασφαλιστική σου , προκαλείς ατύχημα , πτωχεύει η ασφαλιστική σου ή ανακαλείται η άδειά της μέχρι να σε καλύψει και έχεις περιουσία ; ΑΣ ΠΡΟΣΕΧΕΣ !!! ( Ναι μπορεί να συμβεί πλέον σε όλους μας )

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Και τρίτο ας πρόσεχες...!!! Οφείλεις λέει να στραφείς στην Γενική εκκαθάριση....Ναι και άμα ο δράστης είναι άγνωστος ή ανασφάλιστος δεν υπάρχει εταιρεία σε εκκαθάριση...Άρα? Ας πρόσεχες!!!!

  Υ.Γ Λέγεται ότι η κάλυψη σε τέτοια τουλάχιστον ζητήματα πρέπει εκ του νόμου να είναι όσο και η ελάχιστη κάλυψη για τις ασφαλιστικές εταιρείες πράγμα που δεν συμβαίνει...(με βάση τα όσα προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία) ΤΩΡΑ εάν παραπεμφθεί και δικαστεί η Ελλάδα ο αρμόδιος κ Υπουργός δεν έχει τελέσει το αδίκημα της απιστίας διότι εισηγήθηκε νόμο που είναι ευθέως αντίθετος με την οδηγία και οδήγησε σε καταδίκη και ζημία του Ελλ Δημοσίου...;
  Εύχομαι τα Δικαστήρια της Ουσίας να τον απορρίψουν τον νόμο στην πράξη....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Σα δε ντρέπονται...6000 Ε η ψυχική οδύνη!!! Χώρια τα υπόλοιπα που διαβάσαμε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Δεν ξερω αν ειστε δικηγοροι η δικαστες αλλα μελετηστε καλυτερα.Στις παριπτωσεις ζημιων με υπαιτιοτητα ανασφαλιστου περαν της ψυχικης οδυνης με οριο στις 6000 τιποτα αλλο δεν αλλαζει.Για τις αποζημιωσεις εταιριων που εκλεισαν οτι εγινε εγινε για να αποζημιωθουν 152.000 συμπολιτες μας και να μπορει να καλυπτει και αυτες τις περιπτωσεις το επικουρικο (αυτο το αποφασιζει καθε χωρα και οχι η οδηγια).Τωρα σε οτι αφορα το υψος της ψυχικης οδυνης ας προσεχαν οι δικαστες που το παρακαναν.Συμφωνα με μελετη του κ Ροκα τα τελευταια χρονια απο ουραγοι στο υψος των αποφασεων γιναμε πρωταθλητες.φαινεται οτι μερικοι κρινουν ελβετικα αναλογα με του λογαριασμους στη ελβετια.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμε της 11.26 της 17-11-2012, άντε σε κανένα κανάλι, από τα "φιλικά", να τα πεις αυτά για τους λογαριασμούς στην Ελβετία!Από το παραμύθιασμα του Ελληνικού Λαού, περάσατε τώρα στη συκοφαντία των δικαστων.Προς τι τέτοια εμπάθεια?Νιώθουμε παντοδύναμοΙ?Να εύχεσαι μόνο να μη βρεθείτε να δίνετε λόγο στη Δικαιοσύνη για τις ανομίες σας!Και τις συκοφαντίες για λογαριασμούς στην Ελβετία, τολμήστε να τις συνεχίσετε και δε θα μείνουμε πια θεατές!ΑΡΚΕΤΑ!ΜΑΖΕΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΜΑΖΕΨΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ και κοιτάξτε να δουλέψετε και λίγο και να εκπονησετε κανένα σοβαρό σχέδιο εξόδου της χώρας από την κρίση, αντί να αναλωνεστε σε συκοφαντικά σχόλια τυπου "καφενείου". Και μάλλον έχετε λησμονήσει ότι όποιος σκάβει το λάκκο του αλλουνού, πέφτει ο ίδιος μέσα...Μπούμερανγκ?Η μια εξουσία της Δημοκρατίας Κατά της άλλης, τι θα επιφέρει στο τέλος?Σκεφτείτε λίγο...Λίγη προσπαθεια, δε θέλει πολύ μυαλό.Κάτι από τους άξιους προγόνους μας, σε σύνεση και διορατικότητα δεν έχετε στα ρημάδια τα γονίδια σας?Θυμηθείτε τα αυτά, όταν θα ρθει η ώρα να πείτε πια στον εαυτό σας: ας πρόσεχα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΣΗΜΕΡΑ 19/11/2012 ΣΤΟ SITE WWW.NEXTDEAL.GR, στο οποίο δημοσιεύονται νέα της ασφαλιστικής αγοράς και το οποίο φιλοξενεί πολλές φορές δηλώσεις του Κ ΖΟΡΜΠΑ (πρόεδρος της διαχειριστικής επιτροπής του ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΎ )ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΙΤΛΟ :
  << ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΟΙΓΕΙ ΝΕΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΈΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ >> TA ΕΞΉΣ ΜΕΤΑΞΎ ΤΩΝ ΆΛΛΩΝ :

  Για αλλαγές και στο καθεστώς των αποζημιώσεων των ασφαλιστικών εταιρειών ανοίγει δρόμους η τροπολογία για το Επικουρικό Κεφάλαιο που ψηφίσθηκε από την Βουλή των Ελλήνων και συνιστά μία επιτυχία για την ασφαλιστική αγορά..
  Η επιμονή της διοίκησης του Επικουρικού κεφαλαίου και του προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής Δημήτρη Ζορμπά (στη φωτογραφία) είχε αίσιο τέλος. Η ψηφισθείσα τροπολογία όχι μόνο συμβάλλει στην επιβίωση του Επικουρικού, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα έχουμε νέες ανακλήσεις αδειών και θα ληφθούν ορισμένα μέτρα βελτίωσης της λειτουργίας του Επικουρικού, αλλά προσφέρεται παράλληλα για αξιοποίηση από όλο τον κλάδο.
  Δουλέψαμε όχι μόνο για το Επικουρικό αλλά για όλη την αγορά και τις εταιρείες φτάνει να το καταλάβουν υπογραμμίζει στο Nextdeal παράγων της ασφαλιστικής αγοράς και του Επικουρικού κεφαλαίου, βαθύς γνώστης των τεχνικών της ασφάλισης, τεχνοκράτης δηλαδή με όλη τη σημασία της λέξης που επεξεργάσθηκε και τα βασικά σημεία της τροπολογίας.
  Δυο σημεία της τροπολογίας του Επικουρικού κεφαλαίου προσφέρονται για αξιοποίηση από τις ασφαλιστικές εταιρείες.
  Η πρώτη αφορά την ρύθμιση για την αποζημίωση ψυχικής οδύνης. Όπως είναι γνωστό η Βουλή ψήφισε ως ένα μέτρο επιβίωσης του Επικουρικού Κεφαλαίου ότι «η αποζημίωση που καταβάλλει το Επικουρικό Κεφάλαιο για χρηματικές ικανοποιήσεις λόγω ψυχικής οδύνης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 6.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο».
  Όπως επισημαίνει ο συνομιλητής μας η ρύθμιση αυτή μπορεί να προωθηθεί σταδιακά και να ισχύει και στις αποζημιώσεις των ασφαλιστικών εταιρειών. Η ρύθμιση για την ψυχική οδύνη ουσιαστικά προσομοιάζει με μία ρύθμιση για αντικειμενικοποίηση της αποζημίωσης για την οποία επίσης προσπαθεί ο κλάδος.
  Το δεύτερο σημείο που προσφέρεται για αξιοποίηση από τον ασφαλιστικό κλάδο είναι η ρύθμιση που προβλέπει ότι «η αγωγή κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου είναι παραδεκτή, μόνον αν ο ενάγων έχει υποβάλει προ της άσκησής της στο Επικουρικό Κεφάλαιο έγγραφη αίτηση αποζημίωσης, με συνημμένα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτησή του».
  Η ρύθμιση αυτή μπορεί να επεκταθεί και στις ασφαλιστικές εταιρείες.

  Η τροπολογία για το Επικουρικό Κεφάλαιο, που διαμορφώνει νέα δεδομένα όχι μόνο για το Επικουρικό Κεφάλαιο αλλά για το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς περιλαμβάνεται στο άρθρο τέσσερα του νόμου «Κύρωση της από 6 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού ....................>>
  ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΑΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕς ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΠΕΒΛΕΠΑΝ .
  ΚΑΛΥΝΥΧΤΑ ΣΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Γιατι δεν καταργούμε ευθέως την χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης για να τελειώνουμε?
  Είναι πιο έντιμο, από το αίσχος να αποτιμάται η ψυχική συντριβή για την απώλεια π.χ. του παιδιού σου σε...6.000 ευρώ.
  Α ξέχασα, θα τα διεκδικησεις τα υπόλοιπα από τον...υπαίτιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ανώνυμε ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΕ της 12.58 της 19-12-2012.Σε οτι αφορα τους δικαστες στη μεγιστη πλειοψηφια τους εχουν τον σεβασμο και το δικο μου και της κοινωνιας και θεωρουμε οτι οι δικαστες και οι γιατροι πρεπει να αμοιβονται πολυ ικανοποιητικα για να προσφερουν δικαιοσυνη και φροντιδα και να μην ειναι επιρρεπεις στο φακελακι.Δεν εχω καμια εμπαθια με τους δικαστες και ουτε εγραψα τις καταθεσεις τους στην ελβετια.Εγραψα ανολογα με τους λογαριασμους στην ελβετια...και ηθελα με αυτο να αναδειξω οτι τα τελευταια χρονια ολοι ζουσαμε μια επιπλαστη ευημερια (που αποτι φαινεται δεν υπηρχε) και συνεπως και οι δικαστες εβγαζαν αποφασεις ψυχικης οδυνης που συμφωνα με το κ Ροκα απο ουραγοι γιναμε πρωταθλητες.Η διευκρινιση μου αυτη πηγαζει απο σεβασμο στη μεγιστη πλειοψηφια των δικαστων αλλα και απο το οτι και οι κρινοντες κρινονται.Ομως σε οτι αφορα εσενα προσωπικα που χρησιμοποιεις την ιδιοτητα σου για να δηλωσεις παντοδυναμος και να απειλεισεις αντι να βγαλεις σοφια,συμβουλη,νηνεμια κλπ σου λεω οτι δεν σε φοβαμαι.Γιατι αν εσυ χρησιμοποιεις κακως την εδρα ως παντοδυναμια απειλη και εκδικηση εγω σου αντιτασσω το λαικο δικαστηριο οχι ως απειλη, αλλα ως νουθεσια..προσεχε λοιπον μεινε στη σοφια στη σωφροσυνη και στη δικαιοσυνη που υπηρετεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΣΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟ 20/11/2012 ΤΗΣ 5.39 Η ΕΞΗΣ:
  ΑΝΩΝΥΜΕ ΕΣΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΗΚΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ .
  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΣΥ ΑΝΤΛΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ ΤΑ ΛΑΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.ΑΥΤΑ ΠΡΣΕΒΕΥΕΙΣ ΔΗΛΑΔΗ ΘΕΣΜΙΚΑ;
  ΟΤΙ ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΠΑΕΙ ΣΤΑ ΛΑΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.
  ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ :
  ΛΑΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΙΩΣ Η ΨΥΧΙΚΗ ΟΔYΝΗ ΚΑΙ Η ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ;
  KAI ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΕΙ ΤΟΝ Κ ΡΟΚΑ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΙΣΑΙ ΩΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΟΔΥΝΩΝ ;
  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ , ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ; ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΧΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΤΑΧΑ ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ