Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

ΜονΠρωτΑθ (ασφ) 136/2013: μη υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου στα ασφαλιστικά μέτρα.


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

  
Αριθμός Απόφασης
   136 /2013

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τον Δικαστή Χριστόφορο Σεβαστίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος ορίστηκε μετά από κλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3327/2005.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 3 Δεκεμβρίου 2012, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Της αιτούσας:  Π Κ.

Του καθ’ ού η αίτηση: Κ Ν.
Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η από 4-7-2012 αίτηση της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 119787/12263/2012 και προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης με τη σειρά της από το έκθεμα, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί. 
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ


Με την παρ. ΙΓ παρ. 6α’ του ν. 4093/2012 ορίζεται ότι «Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. ΓΠΟΗ/1912 αντικαθίσταται ως εξής: Το δικαστικό ένσημο καθορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8 ‰ ) επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις, εφόσον το αιτούμενο ποσό είναι ανώτερο των διακοσίων (200) ευρώ». Με το άρθρο 2 ν. ΓΠΟΗ/1912 «περί δικαστικών ενσήμων» προβλέφθηκε η καταβολή τέλους επί του αντικειμένου της αγωγής ενώ ρητά εξαιρούνται «αι κατά τον ν. ΓΨ/Ζ (3797) του 1911 ενασκούμενοι αγωγαί περί προσωρινών μέτρων». Τέλος με το άρθρο 70 ν. 3994/2011 που αντικατέστησε το άρθρο 7 παρ. 3 νδ 1544/1942 ορίζεται ότι «Στο τέλος που επιβάλλεται κατά το άρθρο 2 του ν. ΓΠΟΗ/1912 δεν υπόκεινται οι αγωγές περί εξαλείψεως υποθήκης και προσημειώσεως καθώς και περί ακυρώσεως πλειστηριασμού», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 21 ν. 4055/2012 «Στο τέλος που επιβάλλεται κατά το άρθρο 2 του ν. ΓΠΟΗ/1912 δεν υπόκεινται οι αναγνωριστικές που αφορούν τις διαφορές των άρθρων 663, 677, 681Α και 681Β καθώς και οι αγωγές για την εξάλειψη υποθήκης και προσημείωσης και εκείνες που αφορούν την ακύρωση πλειστηριασμού». Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει κατ’ αρχήν ότι σε τέλος δικαστικού ενσήμου υπόκεινται πλέον και οι αναγνωριστικές αγωγές που δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 21 ν. 4055/12. Με την προαναφερόμενη ωστόσο διάταξη του ν. 4093/2012 προστέθηκε για πρώτη φορά στην έννομη τάξη και η υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου για «κάθε άλλο δικόγραφο (πέραν της αγωγής) που υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις», ενώ εξαλείφθηκε η διάταξη του άρθρου 2 ΓΠΟΗ/1912 που εξαιρούσε τα προσωρινά (ασφαλιστικά) μέτρα. Υπό την έννοια του άρθρου 118 ΚΠολΔ που καθορίζει τα στοιχεία του δικογράφου, του διαδικαστικού δηλαδή εγγράφου που συντάσσεται προς πιστοποίηση διαδικαστικής πράξης των διαδίκων (ΑΠ 334/1974, ΕΕΝ 1975, 38, ΑΠ 674/1982, ΝοΒ 1983, 655), περιλαμβάνονται ακόμα και οι προτάσεις που εμπεριέχουν διαδικαστικές πράξεις (ΑΠ 674/1982,ανωτ, ΕφΘεσ 1312/1983, ΕλλΔνη 1984, 843, Παϊσίδου, Αρμ 1991, 101, Ορφανίδης σε Κεραμέα-Κονδύλη- Νίκα, Πολιτική Δικονομία, άρθρο 118 αριθ. 1). Θα έπρεπε συνεπώς ο διάδικος (ανεξαρτήτως της θέσης του ως ενάγοντος ή εναγομένου) να καταβάλει δικαστικό ένσημο για τις προτάσεις, τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, την άσκηση ενδίκων μέσων, τις κλήσεις  που καταθέτει ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και άρα θα υποχρεώνονταν σε πολλαπλή καταβολή δικαστικού ενσήμου για την ίδια ένδικη υπόθεση. Κάτι τέτοιο όμως θα έρχονταν σε ευθεία αντίθεση τόσο με το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος, όσο και με το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, οι οποίες επιτρέπουν μεν στο νομοθέτη τη θέσπιση προϋποθέσεων για την παροχή προστασίας από τα δικαστήρια, οι προϋποθέσεις όμως αυτές πρέπει, αφενός μεν να συνάπτονται και να είναι ανάλογες με την λειτουργία των δικαστηρίων και την ανάγκη αποτελεσματικής απονομής της δικαιοσύνης, αφετέρου δε να μην υπερβαίνουν τα όρια εκείνα, πέρα από τα οποία θα συνεπάγονταν την κατάλυση του κατά την προμνησθείσα συνταγματική διάταξη ατομικού δικαιώματος δικαστικής προστασίας (ΑΕΔ 33/1995, ολΣτΕ 601/2012, ΟλΣτΕ 647/2004, ολΣτΕ 3087/2011, ολΕλΣυν 2006/2008, ΕΔΔΑ της 28-10-1998, Ait Mououb κατά Γαλλίας, της 15-2-2000 Garcia Manipardo κατά Ισπανίας, της 19-5-2001 Kreuz κατά Πολωνίας). Ειδικότερα η καταβολή δικαστικού ενσήμου -και μάλιστα σε ποσοστό διπλάσιο από αυτό που ίσχυε μέχρι σήμερα- για κάθε άλλο δικόγραφο πλην της αγωγής θα επιφέρει τεράστια οικονομική επιβάρυνση στον έλληνα πολίτη και ουσιαστικά θα του στερεί τη δυνατότητα παροχής έννομης προστασίας, δεδομένης μάλιστα και της οικονομικής ύφεσης και της τεράστιας συρρίκνωσης των εισοδημάτων.  Εξάλλου η αύξηση του δικαστικού ενσήμου και η επέκτασή του όχι μόνο στα δικόγραφα της αγωγής, αλλά και σε κάθε άλλο δικόγραφο είναι προφανές ότι γίνεται για λόγους εισπρακτικούς και δεν συνάπτεται με την λειτουργία των δικαστηρίων, αφού το λειτουργικό κόστος της δικαιοσύνης όχι μόνο δεν έχει αυξηθεί αλλά αντίθετα έχει περιοριστεί κατά πολύ (όμοια και Γνωμοδότηση Κ. Χρυσόγονου- Α. Καϊδατζή, για τη συνταγματικότητα του σχεδίου νόμου «Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016» παρ. Γ 7).  Ειδικότερα δε στην έννοια του κάθε «άλλου δικογράφου» δεν μπορεί να περιληφθεί και η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, διότι ως εκ της φύσεώς τους δεν οδηγούν σε οριστική κρίση επί της ένδικης διαφοράς, αλλά παρέχουν προσωρινή δικαστική προστασία και συνήθως ακολουθούνται από την άσκηση αγωγής για την οποία και καταβάλλεται το αντίστοιχο δικαστικό ένσημο. Για το λόγο αυτό εξάλλου είχε εξαιρεθεί ρητά η συγκεκριμένη διαδικασία από την υποχρέωση καταβολής ενσήμου με το ν. ΓΠΟΗ/1912. Τέλος η διάταξη της παρ. ΙΓ παρ. 6α’ του ν. 4093/2012  είναι αόριστη και άρα ανεφάρμοστη κατά το σκέλος που επιβάλει την καταβολή δικαστικού ενσήμου σε κάθε δικόγραφο που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους «και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις». Εμφανίζεται έτσι ως προϋπόθεση καταβολής του δικαστικού ενσήμου για κάθε δικόγραφο, αφενός να υποβάλλεται αυτό σε δικαστήριο του Κράτους και αφετέρου να υπόκειται σε ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις. Ενώ όμως εξειδικεύονται πλήρως στο άρθρο 21 ν. 4055/2012 τα είδη των αγωγών που εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου, αντίθετα από πουθενά δεν προκύπτει ποιες είναι οι διατάξεις που υποχρεώνουν σε καταβολή ενσήμου κάθε άλλο δικόγραφο. Ως εκ τούτου είναι παραδεκτή η συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων χωρίς να υφίσταται ανάγκη καταβολής δικαστικού ενσήμου.
Η αιτούσα επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητά ως ασφαλιστικό μέτρο να διαταχθεί προσωρινά η μετοίκηση του καθ’ ου από τη συζυγική τους οικία και να επιδικαστεί στην ίδια προσωρινά διατροφή σε χρήμα ύψους 725 € μηνιαίως διότι από εύλογη αιτία διέκοψε την έγγαμη συμβίωση και αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της διατροφής της. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1386, 1391, 1392, 1393, 1496, 1498, ΑΚ, 728, 729, 735 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, χωρίς να απαιτείται η καταβολή δικαστικού ενσήμου κατά τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη.

49 σχόλια:

 1. Είναι προφανές ότι με τη νέα διάταξη διπλασιάστηκε και μόνο το τέλος δικαστικού ενσήμου για τις αγωγές και τα δικόγραφα που βάσει των οικείων διατάξεων υπόκεινται σε δικαστικό ένσημο και τίποτε περισσότερο, χωρίς φυσικά να επεκτείνεται η καταβολή τέλους δικαστικού ενσήμου στις αιτήσεις ασφ. μετρ. Όλες επίσης οι διατάξεις περί αγωγών για προσωρινά μέτρα κατά το νόμο του 1911 έχουν καταργηθεί με το άρθρο 39 ΕισΝΚΠολΔ. Δεν νομίζω καν ότι τίθεται θέμα καταβολής δικαστικού ενσήμου για αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων ακόμη και με τη νέα διάταξη. Αναφέροντας ο νομοθέτης κάθε άλλο δικόγραφο που υπόκειται σε ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις θέλει να καλύψει τυχόν σχετικές ρυθμίσεις ειδικών νόμων, που προβλέπουν ένσημο που ούτε ο ίδιος τις ξέρει μην τυχόν και μας ξεφύγει κανένα ευρώ από την αύξηση του ενσήμου. Ισχύει δηλ. και εδώ η αρχή όποιος καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δηλαδή,πρέπει τώρα να είμαστε ευτυχείς και υπερήφανοι που ο συγκεκριμένος Λειτουργός θα κρίνει ως αντισυνταγματικό όποιο μέτρο έχει ψηφίσει η κυβέρνηση; Αυτό λέγεται "συνέχιση του αγώνα με άλλα μέσα";

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΟΧΙ, κ. 1:02 π.μ. (8-1)

  Το δικό σου σχόλιο λέγεται "συνέχιση προσωπικής αναίτιας και άγονης αντιπαράθεσης με οτιδήποτε δημοσιεύει ο κ. Σεβαστίδης".
  Κρύψου και λιγάκι, δεν βλάπτει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μολονότι ειναι εξαιρετικά βάρβαρο και απεχθές να καλείται ο πολιτης να πληρωνει ενσημο και στα ασφαλιστικά μετρα (και μάλιστα επί του δεκαπλασιου της ετησιας παροχης στις διατροφες), ομολογω οτι το συγκεκριμενο σκεπτικο δεν με επεισε ιδιαιτερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. όταν το κράτος δεν εισπράττει δεν αντιλαμβάνομαι απο που θα μας πληρώνει,αλλα ποιος είπε οτι ο συγκεκριμένος ενδιαφέρεται για τους Δικαστές ή για το μισθολόγιο μας, ας τον δούν και ας τον αντιληφθούν όλοι εκείνοι που τον ψήφισαν που αφού διέλυσε το δσ της Ενωσης με τη ματαιδοδοξία του, υπερσκελίζοντας άξια στελέχη καταργώντας κάθε αξιοκρατία, εξαθλίωσε το Δικαστικό σώμα σε μια απεργία που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, υποβαθμίζοντας κάθε έννοια Δικαίου ή Δικαιοσύνης για την οποία δήθεν κόπτεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Καλό θα ήταν οι Αφοί Σεβαστίδη να εκδώσουν έναν τόμο με τις απόψεις και τις αποφάσεις περί "νομολογιακής αποδόμησης του μνημονίου", ώστε να έχουμε έναν μπούσουλα. Οι αναρτήσεις στο Διαδίκτυο είναι δύσκολο να βρεθούν μετά από καιρό. Άλλωστε και ο Μάο είχε βγάλει το "κόκκινο βιβλίο".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μάλλον άνευ αντικειμένου είναι η μείζονα. Εξυπακούεται ότι δεν χρειάζεται ένσημο στα ασφαλιστικά. Ο όρος κάθε δικογράφου που υπόκειται σε τέλος ενσήμου βάσει οικείων διατάξεων αφορά ήδη προβλεπόμενες περιπτώσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Προς τον πρώτο σχολιαστή:Αυτό λέγεται απονομή δικαιοσύνης!!!Μπράβο στο συνάδελφο!Μα, στα ασφαλιστικά μέτρα, δικαστικό ένσημο;Να ψοφάνε της πείνας π.χ. οι δικαιούχοι διατροφής και εσύ να τους αναγκάζεις να πληρώνουν και δικαστικό ένσημο;Πάει η έννοια του κατεπείγοντος!Πάει και το δικαίωμα κάθε πολίτη να έχει το φυσικό του Δικαστή.Κατεπείγον δηλ. θα υπάρχει μόνο για τις αιτήσεις αναστολής εκτελεστότητας πρωτόδικων αποφάσεων, από το Δημόσιο απευθείας στον Άρειο Πάγο, κατά παράκαμψη του δεύτερου βαθμού;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. καθόλου σεβαστή η απόφαση Σεβαστίδη.Παίρνουμε χαρτί και στυλό και γράφουμε ότι μας κατέβει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Δηλαδή αν είχε βγάλει το μέτρο συνταγματικό τι θα λεγες;; Έλεος με τη μιζέρια..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Από τη μία φωνάζουμε για την ευκολία με την οποία υποθέσεις εισάγονται στα δικαστηρια (και οι αιτησεις ασφαλ. μετρων αποτελούν το χαρακτηριστικότερο ίσως παραδειγμα) ή ζητάμε την αυξηση των δικαστικών εξόδων και από την άλλη λειτουργούμε στην πράξη με εντελώς άλλα κριτήρια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Συγχαρητήρια. Μια άψογη και νομικά θεμελιωμένη απόφαση. Το Βερολίνο είναι εδώ. Ελπίζω η επόμενη απόφαση να κρίνει αντισυνταγματική την υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου. ΕΥΓΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Προς τον πρώτο σχολιαστή (Ανώνυμο της 8 Ιανουαρίου 2013 1:02 π.μ.)

  Δηλαδή, έχετε την άποψη ότι πρέπει να καταβάλλεται δικαστικό ένσημο επί αιτήσεων λήψης ασφαλιστικών μέτρων; Και πώς εσείς ερμηνεύετε την φράση «κάθε άλλο δικόγραφο (πέραν της αγωγής) που υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις», περιλαμβάνονται μόνο οι αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων ή και κάποια από τα δικόγραφα που αναφέρονται στην παραπάνω απόφαση; Και ποιες είναι οι "οικείες διατάξεις";

  Πάντως, έχω την εντύπωση ότι ο συνάδελφος, με την απόφασή του, δεν έκρινε αντισυνταγματική κάποια διάταξη, αλλά ερμήνευσε την σχετική διάταξη του Ν. 4093/2012 κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η εφαρμογή της να μην προσκρούει στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ, έκρινε δηλαδή ότι διαφορετική ερμηνεία της θα αντίκειτο στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ.

  Το ερώτημα, βέβαια, παραμένει: Σκοπός του νομοθέτη, εν προκειμένω, ήταν πράγματι η καταβολή δικαστικού ενσήμου ΚΑΙ για την εκδίκαση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων (ή και άλλων "δικογράφων") ή απλώς πρόκειται για (μία ακόμη) νομοτεχνικά κακή και ασαφής διατύπωση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Θα συμφωνήσω απολύτως με το σχόλιο, που δημοσιεύθηκε στη 1:02 π.μ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Tουλάχιστον, η απόφαση του συναδέλφου δεν είναι άλλο ένα copy paste παγιωμένης νομολογίας, αλλά μια υποστηρίξιμη γνώμη, αιτιολογημένη και σαφής. Έχω ένα προβληματισμό για την ένταξη στο σκεπτικό των αποφάσεών μας, της παραμέτρου της οικονομικής κρίσης, καθώς παρόλο που πραγματικά πρόκειται για οριακή ιστορική στιγμή της κοινωνίας, δεν ξέρω αν προσθέτει κάτι στην απόφαση σαν νομικό εργαλείο ή αντίθετα της αφαιρεί τη διαχρονικότητα και την εκθέτει στην κριτική εκείνων που θέλουν να υποστηρίξουν ότι ο νομικός μνημονιοσκεπτικισμός, σχετίζεται με τις διεκδικήσεις μας και όχι με την διάχυτη και παρεμπίπτουσα φυσική ασυμβατότητα του μνημονίου με τον ευρωπαίκό νομικό πολιτισμό.Δεν θα πρέπει όμως να μας προβληματίζει ότι κάθε γενικού ενδιαφέροντος απόφαση, θα υφίσταται κριτική ότι λαμβάνει πολιτική θέση.Η πρωτοτυπία και το δικαστικό θάρρος είναι αρετές για το δικαστή, εφόσον φυσικά δεν καλύπτονται από το σύνδρομο του ¨οσιομάρτυρα¨.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Δικαστική απόφαση από ΔΙΚΑΣΤΗ που κοσμεί το Σώμα, με τη νομική κατάρτιση και το σθένος του. Εμπνέει πολλούς από τους νέους συναδέλφους σε αντίθεση με τους αξιολύπητους δειλούς που μόνο χολή και κακία βγάζουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ειλικρινά έχω μείνει άφωνη από σχόλια μερίδας συναδέλφων. Διαφωνούνε μόνο και μόνο επειδή την απόφαση την εξέδωσε ο Σεβαστίδης ή επειδή έχουν άλλη νομική άποψη; Γιατί δεν λένε τίποτα απολύτως γι' αυτό. Χωρίς καμιά επιχειρηματολογία έχουν τέτοια εμπάθεια κατά των συναδέλφων που προκαλούν αηδία! Εγώ διάβασα τη γνωμοδότηση Χρυσόγονου σχετικά με το ζήτημα που θίγει η απόφαση και το βρήκα απόλυτα λογικό και νομικά τεκμηριωμένο. Δηλώνω ήδη ότι θα ακολουθώ τη μείζονα σκέψη και σε δικές μου αποφάσεις ασφαλιστικών! Συγχαρητήρια στον συνάδελφο που είχε την υπομονή και το κουράγιο να ασχοληθεί με το ζήτημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. κ. Σχολιαστή 10:27, 8ης Ιανουαρίου,
  είναι απίστευτο το μίσος σου κατα του κ. Σεβαστίδη.
  Την "αποχή" την κήρυξε και τη συνέχισε η Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΔΕ, όχι το Δ.Σ.
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΤΑΧΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΔΕ (ομάδα Μανωλίδη -πρώην Αθανασίου-, ομάδα Θάνου, ομάδα Σεβαστίδη).

  Πόσο αναίσχυντος μπορείς να είσα για να διαστρεβλώνεις έτσι τα γεγονότα, και να τολμάς να απευθύνεσαι σε Δικαστές που γνωρίζουν την αλήθεια;

  Τι ρόλο παίζεις και ποιούς εξυπηρετείς με τις συκοφαντίες σου εναντίον του Σεβαστίδη;

  ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΕ ΒΟΛΕΥΕΙ,
  ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΑΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΔΕ ΜΕ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΟΤΑΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ (πλην ελαχίστων λακεδαιμονίων).

  ΕΣΥ ΠΟΙΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΣ;
  ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο "ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ" ΣΟΥ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Πράγματι,
  "οσιομάρτυρα" τον καταντήσατε τον Σεβαστίδη, με τις συκοφαντίες σας.

  Στην κυριολεξία, όμως, "οσιομάρτυρα", ο οποίος τιμάται υπό αυτή την ιδιότητα από την πλειοψηφία των συναδέλφων, τόσο για τη ηθική του υπόσταση και την αξιοπρέπεια του, όσο και για την νομική επάρκεια του.

  Όπως, ακριβώς, συμβαίνει με όλους τους "οσιομάρτυρες": Οι ελάχιστοι διώκτες τους, τους "σταυρώνουν" και ο λαός (μέλη της ΕΔΕ) τους σέβονται και τους τιμούν.

  Έτσι γίνεται από την αρχή της ιστορίας σε όλους τους Λαούς, θρησκείες και ιδεολογίες.

  Στο τέλος οι "οσιομάρτυρες" νικούν και οι "σταυρωτές" τους αποτελούν παράδειγμα προς αποφυγή.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Από κανέναν δεν τέθηκε ζήτημα καταβολής δικαστικού ενσήμου στα ασφαλιστικά. Άλλωστε από την ψήφιση του Ν 4093/12 (το Νοέμβριο) μέχρι σήμερα δικάστηκαν χιλιάδες αιτήσεις ασφαλιστικών σε όλη τη χώρα και κανείς δεν ζήτησε δικαστικό ένσημο. Το να αναφέρεσαι λοιπόν σε μία ρύθμιση, που δεν υπάρχει, μόνο και μόνο για να πεις μετά ότι είναι αντισυνταγματική δείχνει ότι άλλες σκοπιμότητες υπάρχουν και όχι η απονομή του δικαίου. Ντροπή!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Ειλικρινως, αναρωτιεμαι πώς μερικοι σχολιαστες λενε οτι "δεν απαιτειται ενσημο για τα ασφαλιστικα μετρα".
  Η διαταξη που τα εξαιρουσε, καταργηθηκε.
  Αρα εφοσον υπαρχει καταψηφιστικο αιτημα, (π.χ. προσωρινες διατροφες), απαιτειται πλεον ενσημο.
  Εκτος αν δεχθουμε την ερμηνεια Σεβαστιδη.
  Θεμα ομως ΥΠΑΡΧΕΙ.
  Και στις διατροφες πρεπει να υπολογιζεται με το δεκαπλασιο της ετησιας παροχης ως μη ορισμενη ακριβως μελλοντικη παροχη.
  Δηλαδη ΠΩΣ εννοειτε μερικοι οτι δεν τιθεται θεμα ενσημου στα ασφαλιστικα; Δεν καταργηθηκε η διαταξη που τα εξαιρουσε; Αρα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Ανωνυμε 8 Ιανουαρίου 2013 10:27 π.μ. ξεχασες να πεις οτι ευθυνεται και για την δολοφονια του Κεννεντυ και την υπερθερμανση του πλανητη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Επειδή στο τέλος όλα θα πρέπει να βαφτίζονται μνημονιακά και αντιμνημονιακά μήπως δεν πρέπει να υπερβάλουμε? Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος αν κάποιος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθεί στο κόστος της δικαιοσύνης ας ζητήσει νομική βοήθεια , η οποία αν δεν κάνω λάθος δίνεται με ιδιαίτερη ευκολία. Αν πάλι θέλεις να έχεις τον δικηγόρο σου και να τον πληρώνεις θα πληρώσεις και το κράτος δεν μπορεί να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για την ίδια τσέπη . Αυτά αντί νομικού σχολιασμού .
  ΥΓ προς dikastis: η απόφαση δημοσιεύτηκε σε νομικό περιοδικό,ή έφτασε με e mail από ενδιαφερόμενο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. να υπενθυμισουμε στον κ. συναδελφο οτι στη γερμανια και στην ολλανδια η απλη καταθεση αγωγής ή ασφαλιστικων μετρων, συνεπαγεται αμεση πληρωμη 2.000 ευρω ως δικαστικα εξοδα, τα οποια αμα κερδηθει η υποθεση, τα επιβαρυνεται τελικα ο καθ' ου (αληθεια αυτες οι χωρες παραβιαζουν επισης την ΕΣΔΑ κατα την ανωτερω αποφαση????)..
  στην Αγγλια το σχετικο ποσο αγγιζει τις 20.000 ευρω..
  εκτος και αμα προτυπο μας δεν ειναι οι αλλες ευρωπαικες χωρες, αλλα η Β. κορεα, η λιβυη, κτλ.. υποθετω οτι εκει οντως δεν υπαρχει ενσημο, παραβολο, κτλ.. μονο που εκει τις αποφασεις τις ελεγχει η κεντρικη επιτροπη του κομματος, και οι δικαστες παυονται με συνοπτικες διαδικασιες..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. κατι τετοιες στιγμες μετανοιωνεις που καταργηθηκε η αναιρεση υπερ του νομου στην πολιτικη δικη...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. συμφωνα , λοιπον, με τον κ. συναδελφο, κατα τη διατυπωση του νομου επιβαλλεται δικαστικο ενσημο και στ αασφαλιστικα μετρα!!!
  παρολο που η εντελως κρατουσα αποψη στα δικαστηρια ολης της Ελλαδας ειναι η αντιθετη !!!
  συνεπως, ή ακολουθουμε την αμφιλεγομενη αιτιολογια περί αντισυνταγματικοτητας ή απο αυριο ζηταμε κανονιμα ενσημο!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. οι κ. συνηγοροι και οι κ.συναδελφοι που διαμαρτυρονται για μεγαλο δικαστικο ενσημο, δεν γνωριζουν οι εναγοντες το επιβαρυνονται (και καλως) μονο αμα απορριφθει η αγωγή του ή η αιτηση ασφαλιστικων μετρων? αμα γινει δεκτη, το επιβαρυνεται ο εναγομενος ή καθ' ου..
  αμα ο τελευταιος δεν εχει να πληρωσει, ετσι και αλλιως ειναι δωρον αδωρον η ολη δικαστικη επιδιωξη, αφου δεν θα μπορει να εισπραχθει και η κυρια απαιτηση..

  συνεπως, το ολο θεμα με το δικαστικο ενσημο ειναι ενας ευσημος τροπος να κατακλυονται με αιτησεις παροχης εννομης προστασιας ταδικαστηρια, οχι φυσικα προς χαριν του δικαιου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Αν και είμαι δικηγόρος και μάλιστα παλιάς σχολής, παρακολουθώ αρκετό καιρό τη σελίδα αυτή, από νομικό και κοινωνικό ενδιαφέρον. Χωρίς να εμπλέκομαι στις εκ διαμέτρου αντίθετες συνδικαλιστικές απόψεις που εκφράζονται κατά καιρούς και που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θέλω να σημειώσω συνοπτικά την άποψή μου. Προσπαθείτε ως κλάδος-και καλά κάνετε- να κερδίσετε την κοινωνία που επί χρόνια ήταν αρνητική απέναντί σας και δικαιολογημένα. Στο πλαίσιο αυτό κινούνται νομίζω τόσο η σχολιαζόμενη απόφαση, όσο και η απόφαση του Πολυμελούς για τη ΔΕΗ, οι προσωρινές δγές για τους υπό εφεδρεία υπαλλήλους, αλλά και η απόφαση του ΑΠ που έκρινε αντισυνταγματικές τις μειώσεις στους μισθούς σας. Τί νόημα έχει λοιπόν να βγάζουν "χολή" κάποιοι εναντίον του Δικαστή που εξέδωσε την απόφαση, όχι γιατί διαφωνούν ουσιαστικά και νομικά με την απόφαση αλλά γιατί δεν συμπαθούν την συνδικαλιστική του στάση; Πάντως τόσο οι Έλληνες πολίτες ως διάδικοι όσο και όλος ο δικηγορικός κόσμος δεν μπορεί παρά να επικροτούν τέτοιες αποφάσεις, άψογες νομικά και ανταποκρινόμενες στο κοινό αίσθημα, ιδίως σε περιόδους που όλοι στηρίζουν τις ελπίδες τους σε σάς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. ΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΘΑΡΡΑΛΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ!!! ΕΥΓΕ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΜΕ ΠΟΜΠΩΔΗ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΤΥΠΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ ΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΣ ΡΙΞΟΥΝ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΚΕΙ ΣΧΟΛΙΑ http://dikastis.blogspot.gr/2012/12/blog-post_11.html.

  ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ Ι. ΚΑΤΡΑ http://katraslaw.gr/ki/index.php?option=com_content&view=article&id=539:2012-11-07-12-12-42&catid=4:2010-04-19-18-51-57&Itemid=11

  ΤΕΛΟΣ ΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΝΑ ΡΩΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ, ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΤΟ ΕΝΣΗΜΟ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ !!!!

  ΑΣΧΕΤΟΣΥΝΗ Η ΒΡΩΜΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΠΝΠ ;;; ΤΟΣΟ ΑΝΑΛΓΗΤΟΙ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΔΙΚΑΣΤΕΣ !
  ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ Κ. ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΠΟΥ ΤΙΜΑΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Άρτια απόφαση, νομικά θεμελιωμένη και ανταποκρινόμενη στις υπάρχουσες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που πάντα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ο Δικαστής. Το δίκαιο εξάλλου δεν είναι στατικό αλλά διαμορφώνεται από τη θεωρία και τη νομολογία καλύπτοντας τις υφιστάμενες σχέσεις στην κοινωνία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. κ. ανώνυμε των 3.33' λύστε μου μια απορία: Σωστά λέτε ότι όταν έχω απαίτηση διατροφής και την δικαιούμαι θα πρέπει να περιμένω την έκδοση της απόφασης για να πάρω πίσω το ένσημο που κατέβαλα. Πού θα βρώ τα χρήματα να δώσω στο δικηγόρο για ένσημο πέρα από την αμοιβή του μπορείτε να μου πείτε; ΄΄Η έχετε την εντύπωση ότι τα 300 ευρώ του ενσήμου είναι μικροποσό; Δεν καταλαβαίνετε ότι τελικά δεν θα μπορέσω να πάω στα Δικαστήρια; Ή μήπως για να μην έχετε εσείς δουλειά και κουράζεστε θα πρέπει εμείς να μην έχουμε τη δυνατότητα να βρούμε το δίκιο μας; Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να δίνεται μόνο στους πλούσιους. Είναι δικαίωμα όλων μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. λογω της οικονομικης κρισης η καταβολή δικαστικού ενσήμου είναι αντισυνταγματική ( έτσι λέει η απόφαση ). Οταν θα φτιάξουν τα πράγματα, θα είναι συνταγματική?? Τα ίδια ισχύουν και για τα μισθά μας. Ο πολίτης δεν μπορεί να πληρώνει περισσότερους φόρους λόγω της κρίσης. Ωραία απόφαση???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης είχε τη δεκαετία του 60, στις αρχές της, προσφύγει ενώπιον αγγλικού δικαστηρίου για μία διαφορά που είχε με την ασφαλιστική εταιρεία. Τα δικαστικά έξοδα που πλήρωσε ήταν τέτοια, που είπε στον δικηγόρο του τον Παπαδημητρίου, τον πατέρα του σημερινού Προέδρου του Ιδρύματος Ωνάση, ότι δεν θα ξανακάνει το λάθος να προσφύγει άλλη φορά σε αγγλικό δικαστήριο γιατί, όπως μετέφερε ο ίδιος ο Παπαδημητρίου, "αυτοί δεν αστειεύονται" του είπε. Η Δικαιοσύνη έχει κόστος και πρέπει να έχει κόστος, προκειμένου 1) να συντηρείται το σύστημα, κτήρια, υποδομές, δικαστές, υπάλληλοι, 2) να αποτελεί πράγματι το τελευταίο καταφύγιο του πολίτη που αδικείται και όχι του πολίτη που τρέφεται με την αντιδικία ή που προτιμά μία δικαστική απόφαση αναγνωριστική κυριότητας από το να κάνει συμβόλαιο και άλλα χιλιάδες τέτοια. Η πολιτική μέσω της Δικαιοσύνης είναι φοβερό πράγμα. Ο Δικαστής πρέπει να λειτουργεί όπως ένα computer: κατά βάση χωρίς συναισθήματα, χωρίς προκαταλήψεις πολιτικές, ιδεολογικές, θρησκευτικές ή άλλες, να αποφασίζει με βάση το νόμο και τίποτε άλλο. να ελέγχει το νόμο αν συμφωνεί με το Σύνταγμα, όχι με τις δικές του απόψεις για τον κόσμο ή την ιδεολογία του ή τις ιδεοληψίες του. Δυστυχώς, ο κύριος Σεβαστίδης τα έχει ξεχάσει νομίζω αυτά προ πολλού και κινδυνεύει να χάσει το ύψιστο αγαθό για ένα Δικαστή αν συνεχίσει έτσι: την πολιτική - ιδεολογική ουδετερότητα, δηλαδή τη δικαστική αμεροληψία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Δημιουργούμε ένα θέμα εκ του μη όντως για να επιδείξουμε τον ανένδοτο αντιμνημονιακό αγώνα που έχουμε κηρύξει σε βάρος της "κακιάς" κυβέρνησης που έκοψε το μισθό μας. ΕΥΓΕ !!!
  Ουσιαστικά μετά την παράνομη και αντισυνταγματική απεργία περνάμε στον δικαστικό ακτιβισμό!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Δηλαδή αν έχω καταλάβει καλά από τα σχόλια, υπάρχουν Δικαστές που θεωρούν ότι καλώς επιβλήθηκε δικαστικό ένσημο και σε άλλα δικόγραφα εκτός της αγωγής; Και ότι αυτό γίνεται για το καλό της Δικαιοσύνης; Μάλιστα το παράδειγμα για Γερμανία και Ολλανδία σημαίνει ότι θα πρέπει να ακριβύνει περισσότερο η πρόσβαση στη Δικαιοσύνη. Είστε σοβαροί; Αν επικροτείτε τέτοιες ΠΝΠ σε τί διαφέρετε από τους υπουργούς που βάζουν ατελείωτα χαράτσια στον κόσμο και τον οδηγούν σε αυτοκτονίες; Κι'αυτοί για το καλό των δημοσίων εσόδων υποτίθεται ότι αγωνιούν. Εκτός αν δεν έχετε αίσθηση του τι συμβαίνει στην κοινωνία... Τα Δικαστήρια και τους Δικαστές τους πληρώνει ο εργοδότης ελληνικός λαός και δεν έχετε το δικαίωμα να αδιαφορείτε για το εάν τους στερείτε το δικαίωμα να προσφύγουν σε σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. στα επαρχιακα δικαστηρια, και στα κεντρικα πολλες φορες, οι δικηγοροι των διατροφων ειναι οι ντοπιοι μεγαλοδικηγοροι, με αμοιβες (καταθεση αγωγης +συζητηση) ανω των 2.000 ευρω.. εκει ο δικαιουχος διατροφης δεν εχει κανενα προβλημα να τα καταβαλει, προκειμενου να απολαυσει το μισαωρο τσακωμο ενωπιον του δικαστη.. οταν το δυσμοιρο ελληνικο κρατος ζηταει και 300 ευρω, τοτε εξανισταται..
  ελληνικη νοοτροπια, ενδεικτικη τριτοκοσμικου κρατους..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Ανώνυμε της 10 Ιανουαρίου 8:27
  Αναρωτιέμαι για την ιδιότητά σου.
  Τρέμω με τη σκέψη οτι μπορεί να είσαι ανώτατος δικαστικός λειτουργός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Ανωνυμε 11 Ιανουαρίου 2013 12:03 μ.μ., τι εγινε, δεν βαζεις παντα το προφιλ "καδης"?
  Τοσο οργανωμενη δουλεια πια?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Γιάννης Ευαγγελάτος12 Ιανουαρίου 2013 - 3:52 μ.μ.

  Προς ανώνυμο των 10-1-2013 και ώρα 8.27 μμ που έγραψε ότι:
  "Ο Δικαστής πρέπει να λειτουργεί όπως ένα computer: κατά βάση χωρίς συναισθήματα....να αποφασίζει με βάση το νόμο και τίποτα άλλο...".

  Τέτοιους δικαστές, λοιπόν, έχει ανάγκη η κοινωνία μας; Δικαστές computer; Αλήθεια το πιστεύετε αυτό; Ξεχνάτε ότι ο δικαστής δεν αποφασίζει μόνο με βάση το νόμο, αλλά και με βάση τη συνείδησή του. Ξεχνάτε επίσης και κάτι άλλο, ότι ο ίδιος ο Χριστός έλεγε ότι ο νόμος έγινε για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το νόμο. Συνεπώς, οι δικαστές οφείλουν να ερμηνεύουν τους νόμους προς χάρη των ανθρώπων και να μη μένουν προσκολλημένοι στο γράμμα τους, αλλά να αναζητούν το πνεύμα τους. Ο δικαστής οφείλει να λαμβάνει υπόψη ότι ο νόμος δεν είναι η αποκάλυψη ενός ανθρώπου, αλλά αποσαφηνίζεται στην κοινωνική συνείδηση. Τέλος, δεν πρέπει να διακατέχεται από μηχανιστική αντίληψη και επαγγελματικό εθισμό, αλλά η κρίση του πρέπει να είναι πάντα συγκεκριμένη και ανθρωποκεντρική.
  Βέβαια, κάπου σας καταλαβαίνω. Τα computer κοστίζουν λιγότερο και δε μιλούν, δεν απεργούν και δε διαμαρτύρονται όταν υποβαθμίζονται...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Καλό είναι να δικάζουμε με το Ευαγγέλιο, αφού έγινε και ο Χριστός πηγή δικαίου. Τι Σύνταγμα και κουραφέξαλα. Όποιος περνάει σε ένα διαγωνισμό και γίνεται δικαστής να αποφασίζει με τα δικά του κριτήρια (Ευαγγέλιο, Κοράνι, Βούδας, μανιφέστο της τάδε συνιστώσας του τάδε κόμματος κλπ.). Γιατί να ψηφίζονται νόμοι και να πληρώνουμε βουλευτές και εκλογές; Να υπάρχει μία και μόνη διάταξη: Ο δικαστής αποφασίζει κατά κρίση αγαθού ανδρός (ή γυναικός) ή κάτι παρόμοιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. σωστα τα λεει ο ανωνυμος αγανακτισμενος απεχων δικαστης πιο πανω..
  δεν θελουμε να συγκριθουμε με το τι γινεται με τα δικαστικα εξοδα και τη δικαιοσυνη στη γερμανια, στην αγγλια, στην ολλανδια, κτλ...
  στοχος και μετρο συγκρισης ειναι τα λαικα διακστηρια της Β. κορεας, της λυβιης, της αιγυπτου και της βενεζουελας, και εκει πρεπει πλεον να αποσκοπουν οι αποφασεις μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. ο ανωνυμος παραπανω που αναφερει οτι οι δικαστες μισθοδοτουνται απ' τον λαο και αυτον πρεπει να υπηρετουν , τι ακριβως εννοει??
  μηπως υποκρυπτει τον θαυμασμο του για το δικαστικο συστημα των τεως ανατολικων κρατων? μπορει να μας πει και τι γινοταν αν ποτε γινοταν καποια καταγγελια για κρατικη αυθαιρεσια σε αυτες τις χωρες?
  ή ο λαος ταυτιζεται με τη δικη μας ιδεολογια, οποτε οταν ελθουμε στην εξουσια και οι δικαστες πρεπει να υπηρετουν αυτην την ιδεολογια ως "υπηρετες του λαου"??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Ανώνυμε των 12.11 μμ ωραία τα λες για το Ευαγγέλιο και το Κοράνι κτλ, αλλά στο τέλος μας τα χαλάς λιγάκι! Όχι "ο δικαστής αποφασίζει...", αλλά το κομπιούτερ αποφασίζει....Αφού θα έχουμε τους ψηφισμένους από τους βουλευτές νόμους τί τους θέλουμε τους δικαστές;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Προφανώς ο ανώνυμος (δημοσιογράφος;) της 13 Ιανουαρίου 12.11 γνωρίζει πολύ καλά την ιστορία του Ωνάση, αλλά δε γνωρίζει καθόλου νομικά. Αλλιώς θα ήξερε ότι υπάρχει ήδη αυτή η διάταξη που επικαλείται και είναι η 177 ΚΠΔ. Όσο για τους δικαστές-κομπιούτερ που ονειρεύεται, χαρά στην υπομονή του συναδέλφου που του απάντησε. Τι να πει κανείς; Λίγη ντροπή δεν βλάπτει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Μπορεί στο μέλλον να έχουμε και δικαστές-ρομποτ. Προς το παρόν ας αρκεστούμε σε δημοσιογράφους-ρομποτ: http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=185533&catid=14

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Οκτώ Ευρώ το μήνα είναι ο μισθός στην Κούβα, και δύο ώρες κάθε ημέρα έουν ρεύμα στο Πακιστάν, 250 Ευρώ είναι ο μισθός του Δικαστή στην Ινδία και 80 Ευρώ ο μηνιαίος μισθός στην Κίνα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Λανθασμένη η απόφαση, όπως και τα σχόλια επ' αυτής που αναλώθηκαν σε πόλεμο απόψεων αντί για πόλεμο σκέψεων.

  Αντίθετα με το σκεπτικό της απόφασης, ποτέ δεν "εξαλείφθηκε η διάταξη του άρθρου 2 ΓΠΟΗ/1912 που εξαιρούσε τα προσωρινά (ασφαλιστικά) μέτρα" από την καταβολή δικαστικού ενσήμου.

  Ο ν. 4093/2012 τροποποιεί μόνο τον τρόπο υπολογισμού του δικαστικού ενσήμου, και συγκεκριμένα το ακριβές νούμερο που θα πολλαπλασιαστεί με το αντικείμενο της αγωγής για να βρεθεί το δικαστικό ένσημο, στις υποθέσεις εκείνες που υπόκεινται σε δικαστικό ένσημο.
  Για το ποιές υποθέσεις υπόκεινται σε δικαστικό ένσημο ο νόμος παραπέμπει στις ισχύουσες διατάξεις ("και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις ισχύουσες διατάξεις" στο πρώτο εφάφιο).

  Ταυτόχρονα, και για να μην χρειαστεί να μνημονεύσει όσες προϊσχύουσες διατάξεις ορίζουν το ποσοστό του δικαστικού ενσήμου, ο νόμος καταργεί κάθε προηγούμενη διάταξη που ορίζει ποσοστό διαφορετικό του 8‰ ("Από την ισχύ της παρούσας διάταξης, παύει να ισχύει κάθε άλλη που αφορά καθορισμό του δικαστικού ενσήμου, κατά τα ανωτέρω ποσοστά" στο τρίτο εδάφιο). Καταργεί, δηλαδή, κάθε προηγούμενο ποσοστό που αντιβαίνει στο 8‰ και το μετατρέπει σε 8‰.
  Η μαθηματική αυτή εξομοίωση αφορά στις υποθέσεις οι οποίες ήδη υπόκεινται σε δικαστικό ένσημο.

  Η ως άνω απόφαση παρέβλεψε τον πραγματικό σκοπό της διάταξης, που ήταν η τροποποίηση του ύψους του δικαστικού ενσήμου στις υποθέσεις που υπόκεινται ήδη σε δικαστικό ένσημο, και όχι να καταργήσει οποιαδήποτε εξαίρεση από το δικαστικό ένσημο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Δεν βρίσκω πειστικό τον συλλογισμό σας, 8 Αυγούστου 2:22μμ.
  Με την παρ. ΙΓ.1 παρ. 6α’ του ν. 4093/2012 αντικαταστήθηκε όλη η πρώτη παράγραφος του άρθρου 2 του νόμου ΓΠΟΗ/2012.
  Το άρθρο που αντικαταστήθηκε περιείχε και την μνημονευόμενη στην απόφαση εξαίρεση από το δικαστικό ένσημο των ασφαλιστικών μέτρων.
  Αν ο νόμος ήθελε την διατήρηση του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 2 του ΓΠΟΗ/2012 θα το ανέφερε ρητά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"