Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, ηλεκτρονική χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

ΦΕΚ A 162/2014 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 95
Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, ηλεκτρονική χορή−
γηση σχετικών πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων
στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 2α και 4 του άρθρου 52 του π.δ/τος
1225/1981 (Α΄ 304), όπως αυτές προστέθηκαν και τρο−
ποποιήθηκαν με τις παρ. 2 και 3 αντίστοιχα του άρθρου
74 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51),
β) του άρθρου 42 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77)
γ) του άρθρου 78 παρ. 1 του Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του ν. 4129/2013 (Α΄ 52) και της παρ. 2 του ιδίου
άρθρου, με την οποία αποδίδεται η ρύθμιση του άρθρου
110 παρ. 11 του ν. 4055/2012 (Α΄51),
δ) του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138),
ε) του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α΄ 50),
στ) του ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προ−
σωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον το−
μέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του
ν. 2472/1997» (Α΄ 133),
ζ) του π.δ/τος 150/2001 «Προσαρμογή στην Οδηγία
99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές
υπογραφές» (Α΄ 125).
2. Τη με αριθμό 109092 οικ. 29.12.2011 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω−
πίνων Δικαιωμάτων «Καταβολή των πόρων όλων των
Φορέων κατά την ηλεκτρονική κατάθεση των δικογρά−
φων» (Β΄ 134/2012).
3. Το γεγονός ότι το διάταγμα αυτό δεν προκαλεί
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
4. Τη με αριθμό 122/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλί−
ου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
αποφασίζουμε:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"