Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015

Έκθεση παραβάσεων του 2014: Η Επιτροπή επιβάλλει την ορθή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου


Βρυξέλλες, 09 Ιούλιος 2015
Σήμερα, η Επιτροπή ενέκρινε την ετήσια έκθεσή της σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο παρακολούθησε την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης το 2014. Η εσωτερική αγορά εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Ευρώπης τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις, που επωφελούνται από την έγκαιρη και ορθή εφαρμογή και επιβολή του δικαίου της Ένωσης. Η 32η Ετήσια Έκθεση για τον Έλεγχο της Εφαρμογής του Δικαίου της ΕΕ εξετάζει τις επιδόσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις βασικές πτυχές της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης και προβάλλει τις κύριες εξελίξεις της πολιτικής για την επιβολή του κατά το 2014.

Η Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει όταν ένα κράτος μέλος δεν επιλύει μια εικαζόμενη παράβαση του δικαίου της Ένωσης. Η Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει όταν ένα κράτος μέλος δεν έχει κοινοποιήσει τα μέτρα μεταφοράς μιας οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο εντός της προθεσμίας που συμφωνήθηκε. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει βάσει έρευνας της Επιτροπής ή καταγγελίας από πολίτες ή επιχειρήσεις, όταν η νομοθεσία μιας χώρας δεν είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ ή όταν το ενωσιακό δίκαιο δεν εφαρμόζεται ορθά ή καθόλου από τις εθνικές αρχές.
Συνολικά, ο αριθμός των επίσημων διαδικασιών επί παραβάσει μειώθηκε κατά τα τελευταία πέντε έτη, γεγονός που αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα του διαρθρωμένου διαλόγου, μέσω του EU Pilot, με τα κράτη μέλη πριν κινηθεί επίσημη διαδικασία επί παραβάσει. Αντικατοπτρίζει επίσης την αποφασιστικότητα της Επιτροπής να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της συμμόρφωσης σε πρώιμο στάδιο και για την ταχεία επίλυση των δυνητικών παραβάσεων, προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.
tab1
Το ακόλουθο διάγραμμα παρέχει μια γενική εικόνα της κατάστασης που επικρατεί σε κάθε κράτος μέλος, λόγω καθυστέρησης της μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο, καθώς και λόγω μη ορθής μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο και/ή λόγω πλημμελούς εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης.
tab2
Όπως και το 2013, το περιβάλλον, οι μεταφορές και η εσωτερική αγορά & οι υπηρεσίες εξακολουθούν να είναι οι τομείς πολιτικής στους οποίους κινήθηκαν οι περισσότερες διαδικασίες επί παραβάσει το 2014.
tab3
Καταπολέμηση των καθυστερήσεων της μεταφοράς των οδηγιών
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η Επιτροπή θα επικεντρωθεί στη διασφάλιση της σαφήνειας, της λειτουργικότητας και της εκτελεστότητας της νομοθεσίας της ΕΕ. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας. Η Επιτροπή έχει αναλάβει τη δέσμευση να προλαμβάνει την καθυστερημένη μεταφορά των οδηγιών από τα κράτη μέλη μετά την εκπνοή των προθεσμιών που έχουν συμφωνηθεί. Οι καθυστερήσεις στη μεταφορά του δικαίου της Ένωσης εμποδίζουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να αποκομίσουν τα οφέλη από αυτό, επηρεάζουν αρνητικά τη γενική ασφάλεια δικαίου και διαταράσσουν αθέμιτα τους ίσους όρους ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.
Οι οδηγίες σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, τα δικαιώματα των καταναλωτών, τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη ή τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αποτελούν μερικά παραδείγματα καθυστερημένης μεταφοράς στις νομοθεσίες των κρατών μελών. Το 2014, ο αριθμός των διαδικασιών επί παραβάσει λόγω καθυστερημένης μεταφοράς αυξήθηκε κατά 22 % σε σύγκριση με το 2013.
Η Επιτροπή εξακολούθησε να επικουρεί τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης με ένα ευρύ φάσμα εργαλείων, όπως σχέδια εφαρμογής, έγγραφα καθοδήγησης, συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων και ειδικούς δικτυακούς τόπους.
Στις περιπτώσεις μη μεταφοράς μιας οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας, η Επιτροπή εξακολούθησε να εφαρμόζει πλήρως το σύστημα χρηματοοικονομικών κυρώσεων που θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Παρέπεμψε τέσσερις υποθέσεις (κατά του Βελγίου, της Ιρλανδίας και της Φινλανδίας) στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητώντας την εφαρμογή χρηματοοικονομικών κυρώσεων.
Η Επιτροπή αντιδρά σε καταγγελίες των πολιτών
Οι πολίτες και οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αναφέρουν άμεσα τις εικαζόμενες παραβάσεις του δικαίου της ΕΕ μέσω ηλεκτρονικού εντύπου καταγγελίας που διατίθεται μέσω της δικτυακής πύλης EUROPA, Τα δικαιώματά σας.Το 2014, η πλειονότητα των καταγγελιών που υποβλήθηκαν αφορούσε την απασχόληση, την εσωτερική αγορά και τη δικαιοσύνη.
Ιστορικό
Από το 1984, η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδίδει ψήφισμα σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής.
Για περισσότερες πληροφορίες

============
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"