Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΦΕΚ Γ 641/2015 )

ΦΕΚ Γ 641/2015 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(3)
Με Προεδρικό διάταγμα της 29ης Ιουνίου 2015, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. 5 του Συ−

ντάγματος και το άρθρο 59 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄35), διαπιστώνεται η απο−
χώρηση από την υπηρεσία, από 1ης Ιουλίου 2015, των
παρακάτω δικαστικών λειτουργών:
Α. Των Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου: 1) Γεωρ−
γίου Χρυσικού του Γερασίμου (Αριθμ. βεβ. διαγραφής
από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού
Δημοσίου: 5165459135/30.6.2015), 2) Γεωργίου Γιαννού−
λη του Διονυσίου (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μη−
τρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου:
1132276951/30.6.2015), 3) Ιωάννη Σίδερη του Δημητρίου
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 1199714106/30.6.2015),
4) Σπυρίδωνα Μιτσιάλη του Χριστόδουλου (Αριθμ. βεβ.
διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του
Ελληνικού Δημοσίου: 5640109897/30.6.2015), 5) Παναγιώ−
τη Ρουμπή του Νικολάου (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από
το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δη−
μοσίου: 7315812743/30.6.2015).
Β. Των Αρεοπαγιτών: 1) Ανδρέα Δουλγεράκη του
Γεωργίου (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο
Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου:
6516421114/30.6.2015), 2) Αικατερίνης Βασιλακοπού−
λου − Κατσαβριά του Πέτρου (Αριθμ. βεβ. διαγραφής
από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνι−
κού Δημοσίου: 4941941101/30.6.2015), 3) Δημητρίου
Κόμη του Μιλτιάδου (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημο−
σίου: 8247101195/30.6.2015), 4) Ερωτόκριτου Καλούδη
του Σπυρίδωνος (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μη−
τρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσί−
ου: 8862431712/30.6.2015), 5) Αργύριου Σταυράκη του
Νικολάου (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο
Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου:
1194333204/30.6.2015), 6) Μιχαήλ Αυγουλέα του Ιωάννου
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 8212577183/30.6.2015),
7) Παναγιώτη Χατζηπαναγιώτη του Μιχαήλ (Αριθμ. βεβ.
διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του
Ελληνικού Δημοσίου: 8611157116/30.6.2015).
Γ. Των Προέδρων Εφετών: 1) Θεσσαλονίκης, Πανα−
γιώτη Θεοδωρόπουλου του Γεωργίου (Αριθμ. βεβ. δι−
αγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του
Ελληνικού Δημοσίου: 1121563422/1.7.2015), 2) Αθηνών,
Γεωργίου Μανωλίδη του Ηλία (Αριθμ. βεβ. διαγραφής
από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνι−
κού Δημοσίου: 5366106105/1.7.2015), 3) Ιωαννίνων, Οδυσ−
σέα Ροντογιάννη του Ανδρέα (Αριθμ. βεβ. διαγραφής
από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού
Δημοσίου: 9622741095/1.7.2015), 4) Πειραιώς, Γεωργίας
Σωτηροπούλου του Ιωάννου (Αριθμ. βεβ. διαγραφής
από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού
Δημοσίου: 6797567468/1.7.2015), 5) Αθηνών, Αγγελικής
Ζέρβα του Δημητρίου (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δη−
μοσίου: 1625999928/1.7.2015), 6) Λάρισας, Ναπολέοντα
Ζούκα του Ιωάννου (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μη−
τρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου:
1261183861/2.7.2015), 7) Θεσσαλονίκης, Παναγιώτη Αγγε−
λόπουλου του Θωμά (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μη−
τρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου:
8614518602/1.7.2015), 8) Δωδεκανήσου, Σάββα Κυριακί−
δη του Αντωνίου (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μη−
τρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου:
8596103241/1.7.2015) λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού
έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους.
Δ. Των Εφετών: 1) Θεσσαλονίκης, Ιωάννου Χατζηχα−
ραλάμπους του Χαραλάμπους (Αριθμ. βεβ. διαγραφής
από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνι−
κού Δημοσίου: 2711871169/1.7.2015), 2) Αθηνών, Δέσποι−
νας Κουμάνια του Μιχαήλ (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από
το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού
Δημοσίου: 8364693363/1.7.2015), 3) Κέρκυρας, Αικατε−
ρίνης Καράπα του Ιωάννου (Αριθμ. βεβ. διαγραφής
από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνι−
κού Δημοσίου: 9671151123/1.7.2015), 4) Αθηνών, Ελευθε−
ρίας Γαλιάτσου του Γεωργίου (Αριθμ. βεβ. διαγραφής
από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνι−
κού Δημοσίου: 4470271016/1.7.2015), 5) Θεσσαλονίκης,
Ελευθέριου Ζάρα του Ιωάννου (Αριθμ. βεβ. διαγραφής
από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού
Δημοσίου: 3629276010/1.7.2015), 6) Αθηνών, Βενιζέλου
Μουράτογλου του Δημητρίου (Αριθμ. βεβ. διαγραφής
από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνι−
κού Δημοσίου: 8226255196/1.7.2015), 7) Αθηνών, Γεωρ−
γίου Πουρνάρα του Δημητρίου (Αριθμ. βεβ. διαγραφής
από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού
Δημοσίου: 1857597789/1.7.2015), 8) Αθηνών, Άννας Χίλι−
ου του Γεωργίου (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μη−
τρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου:
8661231065/1.7.2015).
Ε. Του Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, Χρήστου Πα−
παγεωργίου του Ιωάννου (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από
το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δη−
μοσίου: 4168513315/1.7.2015).
ΣΤ. Των Ειρηνοδικών Α΄ τάξης: 1) Αθηνών, Αγνής Φρά−
γκου − Ρουμπή του Κωνσταντίνου (Αριθμ. βεβ. διαγραφής
από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού
Δημοσίου: 9511167553/1.7.2015), 2) Άρτας, Ελένης Κατσα−
ούνου − Τσοπάνογλου του Στυλιανού (Αριθμ. βεβ. διαγρα−
φής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνι−
κού Δημοσίου: 1261261184/1.7.2015), 3) Πταισματοδικείου
Άρτας, Μαρίας Τσεκούρα του Χαραλάμπους (Αριθμ. βεβ.
διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του
Ελληνικού Δημοσίου: 8812251371/1.7.2015), 4) Αθηνών, Ευ−
αγγελίας Παλαιολόγου − Βαγενά του Δημητρίου (Αριθμ.
βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
του Ελληνικού Δημοσίου: 6534071211/1.7.2015), 5) Πταισμα−
τοδικείου Αθηνών, Βασιλικής Θεοδοσιάδου του Περικλή
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 9831107428/1.7.2015),
6) Κρωπίας, Δέσποινας Τηλιακού του Αντωνίου (Αριθμ.
βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
του Ελληνικού Δημοσίου: 1336121842/1.7.2015), 7) Αθηνών,
Θεοδώρας Σακελλαρίου του Αντωνίου (Αριθμ. βεβ. δι−
αγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του
Ελληνικού Δημοσίου: 3112447693/1.7.2015), 8) Ηρακλείου,
Αικατερίνης Διαλυνά του Νικολάου (Αριθμ. βεβ. δια−
γραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του
Ελληνικού Δημοσίου: 1142106711/2.7.2015), 9) Αθηνών, Αν−
δρέα Χαραλαμπίδη του Μηνά (Αριθμ. βεβ. διαγραφής
από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού
Δημοσίου: 2953881221/1.7.2015) λόγω συμπλήρωσης του
εξηκοστού πέμπτου (65ου) έτους της ηλικίας τους.
Όλοι οι ανωτέρω διατηρούν, τιμητικά, τον τίτλο της
θέσης που κατείχαν.
Με Προεδρικό διάταγμα της 29ης Ιουνίου 2015, το οποίο
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. 5 του Συντάγματος και
το άρθρο 59 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νό−
μος 1756/1988 Α΄35), διαπιστώνεται η αποχώρηση από
την υπηρεσία, από 1ης Ιουλίου 2015, του Προέδρου του
Αρείου Πάγου Αθανάσιου Κουτρομάνου του Κωνσταντί−
νου, λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού εβδόμου (67ου)
έτους της ηλικίας του.
Ο Κουτρομάνος διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέ−
σης που κατείχε.
(Αριθμ. βεβ.διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 3310937557/30.6.2015).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"