Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015

«Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΦΕΚ A 79/2015 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Συμπλήρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της
28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκει−
ας» (Α΄ 65), όπως τροποποιήθηκε με την από 30 Ιουνί−
ου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 66) και
ισχύει, αναφορικά με την παράταση διάρκειας τρα−
πεζικής αργίας, ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά
τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών μέτρων, αναστολή
πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυ−
οδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και
παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ.
4. Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τραπεζική αργία
αναστέλλεται η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής
εκτέλεσης, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέ−
σεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων.
Επίσης για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλεται η υπο−
χρέωση έκδοσης και κατάθεσης, εκ μέρους των δικηγό−
ρων ή των διαδίκων, γραμματίων καταβολής, δικαστικών
ενσήμων, εισφορών, ή άλλων, πάσης φύσης, παραβόλων
και εξόδων σχετικά με την άσκηση και εκδίκαση ενδίκων
βοηθημάτων και ενδίκων μέσων ενώπιον δικαστικών αρ−
χών ή την εκπροσώπηση από συνήγορο ενώπιον αυτών.
Οι υπόχρεοι κατά το νόμο υποχρεούνται να προσκομί−
σουν αυτά ενώπιον της αρμόδιας αρχής εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από τη λήξη της τραπεζικής αργίας.
Επίσης, αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής πάσης
φύσης εγγυοδοσιών ή εφάπαξ ή σε δόσεις χρηματικών
ποσών από μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποι−
νής, εφόσον η σχετική υποχρέωση γεννήθηκε ή η συ−
μπλήρωση της προθεσμίας εκπλήρωσής της ανέκυψε
στο διάστημα της τραπεζικής αργίας.

1 σχόλιο:

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"