Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 38880/18.5.2015 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 375/26.5.2015) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.»

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 478/2015 

Αριθμ. 48895
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 38880/18.5.2015 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ
375/26.5.2015) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Σύσταση
και συγκρότηση επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου
νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.» − Αντικατάσταση
τακτικού μέλους και ορισμός νέου αναπληρωματικού.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 74 παρ. 2α, 2β και 5 του Ν. 4139/2013
(ΦΕΚ Α΄ 74) «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες
διατάξεις»,
β) του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Κάλυψη δαπανών
μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρά−
τειας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με
τον Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄ 40) «Προστασία της εθνικής
οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της
δημοσιονομικής κρίσης»,
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98),
δ) του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως συμπληρώθηκε με το
άρθρο 2 του Ν. 3472/2006 (ΦΕΚ Α΄ 135) και
ε) του άρθρου 5 παρ. 2 περ. ιβ΄ του Ν. 3469/2006
«Εθνικό Τυπογραφείο Εφημερίς της Κυβερνήσεως και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131).
2) Την υπ’ αριθμ. 38880/18.5.2015 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 375/
26.5.2015) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία
συστάθηκε και συγκροτήθηκε η εν θέματι Επιτροπή.
3) Το υπ’ αριθμ. 35915/11.6.2015 έγγραφο της Εισαγγε−
λίας Εφετών Αθηνών.
4) Το υπ’ αριθμ. 30/2.6.2015 έγγραφο της Ένωσης Ει−
σαγγελέων Ελλάδος.
5) Την ανάγκη αντικατάστασης τακτικού μέλους της
Επιτροπής και ορισμού νέου αναπληρωματικού.
6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται περαιτέρω δαπάνη, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 38880/18.5.2015 (ΦΕΚ
τ. ΥΟΔΔ 375/26.5.2015) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως εξής:
Ι. Ορίζεται ο Παναγιώτης Μπρακουμάτσος του Γεωρ−
γίου (ΑΔΤ: ΑΗ 025661), Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών,
μέλος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, ως τακτικό
μέλος στην Επιτροπή για τη σύνταξη σχεδίου νέου Κώ−
δικα Ποινικής Δικονομίας, σε αντικατάσταση του ορι−
σθέντος Νικόλαου Νικολάου.
II. Ορίζεται ο Νικόλαος Νικολάου του Ανδρέα (Α.Δ.Τ.
ΑΖ 214424), Αντεισαγγελέας Εφετών Πατρών, αποσπα−
σμένος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναπληρωτής του Παναγιώτη
Μπρακουμάτσου στην ίδια ως άνω Επιτροπή.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 38880/18.5.2015 (ΦΕΚ
τ. ΥΟΔΔ 375/26.5.2015) απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιουνίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"