Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΣΔΙ- ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 128/2017


 ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 128/2017

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 19840

Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Σπου-
δών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
για τις κατευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 ν. 3689/2008 «Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 164), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του
ν. 3910/2011 (Α΄ 11).
2. Την με αριθμό 49940/7-7-2011 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων με θέμα «Συγκρότηση Συμβουλίου Σπουδών της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για τις κατευθύν-
σεις της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ει-
σαγγελέων» (ΥΟΔΔ 227), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το με αριθμό 344/17-2-2017 έγγραφο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε μέλος του Συμβουλίου Σπουδών της Εθνι-
κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για τις κατευθύνσεις
της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Εισαγ-
γελέων, τον Αλέξανδρο Τσαλαπόρτα του Αντωνίου (ΑΔΤ
Χ 754154), αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευομένων στην
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, ως τακτικό μέλος,
με αναπληρωτή του τον Αθανάσιο Θεοδοσιάδη του Δη-
μητρίου (ΑΔΤ Χ 869036), σε αντικατάσταση του Γεωρ-
γίου Μαυράκη του Ιωάννη (ΥΑΝ) (ΑΔΤ Β 07022) και της
Παναγιώτας Ραχσάν-Μπαρμπάτση του Νουρούζ (ΑΔΤ
AM 046352) αντίστοιχα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2017
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ


Αριθμ. 19841
Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Σπου-
δών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 ν. 3689/2008 «Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 164), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3910/2011 (Α΄ 11).
2. Την με αριθμό 55531/12-7-2011 απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων με θέμα «Συγκρότηση Συμβουλίου Σπου-
δών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την
κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης» (ΥΟΔΔ 223),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το με αριθμό 344/17-2-2017 έγγραφο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε μέλος του Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύθυνση της
Διοικητικής Δικαιοσύνης, τον Φίλιππο Καρρά του Πα-
ναγιώτη (ΑΔΤ Χ 217803), αιρετό εκπρόσωπο των εκπαι-
δευομένων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών,
ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Χρυσούλα
Βουλγαρίδου του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΙ725071), σε αντι-
κατάσταση της Φωτεινής Σαραντοπούλου του Γεωργίου
(ΑΔΤ Χ188402) και της Γεωργίας Ταράτσα του Γεωργίου
(ΑΔΤ Χ776402) αντίστοιχα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2017
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αριθμ. 19839
Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3689/2008 «Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» περ.
στστ. (Α΄ 164), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 3910/2011 (Α΄11).
2. Την με αριθμό 49943/9-6-2011 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών» (ΥΟΔΔ 191), όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Ορίζουμε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνι-
κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών την Αγγελική Λαϊ-
νιώτη του Χρήστου (ΑΔΤ Σ 681881), Πρόεδρο Εφετών
του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, Πρόεδρο της Ένωσης
Διοικητικών Δικαστών, σε αντικατάσταση της Ασημίνας
Σαντοριναίου του Χριστόφορου (ΑΔΤ ΑΕ 590729), Συμ-
βούλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και Προέδρου της Ένω-
σης Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2017
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"