Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Εγγραφή της υπόθεσης στο ηλεκτρονικό πινάκιο, κατά το άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΦΕΚ A 33/2017 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 19
Εγγραφή της υπόθεσης στο ηλεκτρονικό πινά-
κιο, καταχώριση της διάταξης στο ηλεκτρονικό
βιβλίο διατάξεων και ηλεκτρονική ενημέρωση
των διαδίκων, κατά το άρθρο 237 του Κώδικα Πο-
λιτικής Δικονομίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 10 του άρθρου ένατου του
ν. 4335/2015 (Α' 87),
β) των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 237 του
π.δ. 503/1985 «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και Ει-
σαγωγικός του Νόμος» (Α' 182), όπως ισχύει μετά το
ν. 4335/2015 (Α' 87),
γ) του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνη-
ση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138),
δ) του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»
(Α' 50),
ε) του ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον το-
μέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του
ν. 2472/1997» (Α' 133),
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2015 Α' 98).
2. Το γεγονός ότι από το διάταγμα αυτό δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Τη με αριθμό Δ4/2017 γνωμοδότηση του Συμβου-
λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
αποφασίζουμε:


ΦΕΚ A 33/2017 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"