Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Συγκρότηση του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου για το έτος 2017 - ΦΕΚ B 775/2017

ΦΕΚ B 775/2017 
Αριθμ. 8068 (5)
Συγκρότηση του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβου-
λίου για το έτος 2017.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 91 του Συντάγματος.
β) Του άρθρου 96 του Κώδικα Οργανισμού Δικα-
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 1756/1988, Α’ 35) όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε
με τη διάταξη του άρθρου 16 του ν. 2172/1993 (207 Α’).
2. Τα υπ’ αριθμ. 232/2016 και 25/2017 πρακτικά συνε-
δριάσεως του Α’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας σε συμβούλιο και σε δημόσια συνεδρίαση σχετικά
με την κλήρωση των μελών του Ανωτάτου Πειθαρχικού
Συμβουλίου για το έτος 2017.
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.
4. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», συγκροτούμε:
Το κατά το άρθρο 91 του Συντάγματος Ανώτατο Πει-
θαρχικό Συμβούλιο για τη χρονική περίοδο από 1η Ια-
νουαρίου 2017 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 αποτε-
λούμενο από τον Νικόλαο Σακελλαρίου του Καρόλου,
Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο
και από τα κατωτέρω μέλη που κληρώθηκαν σε δημό-
σια συνεδρίαση του Α’ Τμήματος του Συμβουλίου της
Επικρατείας στις 19/12/2016 και 30/1/2017 κατά σειρά
κλήρωσης, ως εξής:
Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ
1. α) Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου του Χρήστου,
β) Σπυρίδωνα- Κωνσταντίνο Μαρκάτη του Ιπποκράτη,
Συμβούλους της Επικρατείας
2. α) Ιωσήφ Τσαλαγανίδη του Κοσμά,
β) Νικόλαο Πάσσο του Ελευθερίου, Αρεοπαγίτες
3. α) Μαρία Βλαχάκη του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου
β) Αγγελική Μυλωνά του Περικλή, Σύμβουλο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου
4. α) Νικόλαο Τέλλη του Δημητρίου, Καθηγητή της Νο-
μικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
β) Μαρίκα Γιούνη του Σωτηρίου, Καθηγήτρια της
Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης.
II. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. α) Γεώργιο Ποταμιά του Δημητρίου,
β) Βασίλειο Αραβαντινό του Θεοδώρου,
Συμβούλους της Επικρατείας
2. α) Αντώνιο Ζευγώλη του Αριστείδη,
β) Χριστόφορο Κοσμίδη του Ιωάννη,
Αρεοπαγίτες
3. α) Ελένη Λυκεσά του Αλεξάνδρου,
β) Ειρήνη Κατσικέρη του Φωτίου,
Συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου
4. α) Σπυρίδωνα Ψυχομάνη του Διονυσίου,
β) Αχιλλέα Κουτσουράδη του Γεωργίου,
Καθηγητές της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2017
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Ι
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"