Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019

Αριθμός Δικαστικών Λειτουργών που θα χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια για σπουδές στην ημεδαπή, (2019-2020) - ΦΕΚ B 1296/2019Αριθμ. 3519οικ (3)
Καθορισμός του αριθμού των Δικαστικών Λει-
τουργών στους οποίους θα χορηγηθεί εκπαιδευ-
τική άδεια απουσίας για σπουδές στην ημεδαπή,
για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α' 35), όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 92 του ν. 4055/2012 (Α' 51).
2. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160), ορίζουμε:
Τον αριθμό των δικαστικών λειτουργών στους οποίους
θα χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, προκειμένου να πα-
ρακολουθήσουν αναγνωρισμένο πρόγραμμα εκπόνησης
διδακτορικής διατριβής σε νομικό τμήμα νομικής σχολής
της ημεδαπής, για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020, ως
εξής:
1. Του Συμβουλίου της Επικρατείας, Παρέδρων και Ει-
σηγητών, σε ένα (1)
2. Των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων, από το
βαθμό του Ειρηνοδίκη, του Πρωτοδίκη και του Αντει-
σαγγελέα Πρωτοδικών μέχρι του Εφέτη και του Αντει-
σαγγελέα Εφετών, σε δύο (2).
3. Των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, από το βαθ-
μό του Πρωτοδίκη μέχρι του Εφέτη, σε ένα (1) και
4. Του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Παρέδρων και Εισηγη-
τών, σε ένα (1) αντίστοιχα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2019
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"