Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019

Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Σπουδών ΕΣΔι (Πολ. Ποιν. - Εισαγγελέων). ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 185/20191 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 4552
Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Σπου-
δών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
για τις κατευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 ν. 3689/2008 «Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»
(Α’ 164), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του
ν. 3910/2011 (Α’ 11).
2. Το π.δ. 88/2018 (Α’ 160) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την 49940/2011 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα
«Συγκρότηση Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών για τις κατευθύνσεις της Πολι-
τικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων»
(ΥΟΔΔ 227), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το αριθμ. 437/21.2.2019 έγγραφο της Εθνικής Σχο-
λής Δικαστικών Λειτουργών, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τακτικό μέλος του Συμβουλίου Σπουδών της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για τις κατευ-
θύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των
Εισαγγελέων, τον Δημήτριο Καμπουρίδη του Σταύρου
(ΑΔΤ ΑΚ 818602), αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευο-
μένων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, με
αναπληρωτή του τον Χρήστο Φαρσαλιώτη του Βασιλείου
(ΑΔΤ Φ 094238), σε αντικατάσταση του Χαρίλαου-Ιωάννη
Χατζηδημητρίου του Μιχαήλ (ΑΔΤ ΑΚ 871384) και της
Φωτεινής Κοκκόρη του Ιωάννη (ΑΔΤ Φ 067909), αντί-
στοιχα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2019
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"