Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019

Αντικατάσταση μέλους Συμβουλίου Σπουδών ΕΣΔι (κατεύθυνση ΔΔ). ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 205/2019

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 205/2019 
 
3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 4551
Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Σπου-
δών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 ν. 3689/2008 «Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»
(Α΄164), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του
ν. 3910/2011 (Α΄11).
2. Το π.δ. 88/29.8.2018 (Α' 160) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Τη με αριθμό 55531/12.7.2011 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων με θέμα «Συγκρότηση Συμβουλίου Σπουδών της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύ-
θυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης» (ΥΟΔΔ 223), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το με αριθμό 437/21.2.2019 έγγραφο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τακτικό μέλος του Συμβουλίου Σπουδών
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την
κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, τον Ιωάννη
Βενετόπουλο του Χρήστου (ΑΔΤ ΑΑ 245327), αιρετό
εκπρόσωπο των εκπαιδευομένων στην Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών, με αναπληρώτρια του την Όλγα
Τίγκιλη του Γεωργίου (ΑΔΤ AH 455092), σε αντικατάστα-
ση του Μάριου-Κωνσταντίνου Κατσιγιάννη του Ιωάννη
(ΑΔΤ Σ 907772) και του Στέφανου Πούλιου του Νικολάου
(ΑΔΤ ΑΝ 204287), αντίστοιχα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2019
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"