Τρίτη, 2 Απριλίου 2019

Ν. 4605/2019: Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας κτλ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ κτλΕναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την
Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου
2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνω-
σίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που
δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο)

από την παράνομη απόκτηση, χρήση και απο-
κάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για
την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 41
Δυνατότητα παράτασης εμπορικών μισθώσεων
σε ακίνητα του Δημοσίου


ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΜΕ ΥΠΟΘΗΚΗ ΣΕ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Άρθρο 77
Δικαστική ρύθμιση
1. Φυσικό πρόσωπο, που υπέβαλε οριστικά την αίτηση
του άρθρου 72 κατά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 73,
μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο την προστασία της
κύριας κατοικίας του με τους όρους του άρθρου 75, αν
δεν κρίθηκε επιλέξιμος ή αν, ενώ κρίθηκε επιλέξιμος, για
οποιονδήποτε λόγο δεν επιτεύχθηκε συμφωνία με έναν
ή περισσότερους από τους πιστωτές.
2. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο του τό-
που, στο οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία του αιτούντος


Άρθρο 84
Έναρξη ισχύος του Έβδομου Μέρους
Η ισχύς του παρόντος Μέρους αρχίζει την 30η Απρι-
λίου 2019, εκτός από το άρθρο 82, η ισχύς του οποίου
αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


===========================================
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
 
 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4251               (ΦΕΚ Α 80/1.4.2014)
 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ενταξης και λοιπές διατάξεις.


ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4481            (ΦΕΚ Α 100/20.7.2017)
 Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4072 (ΦΕΚ Α 86 11.4.2012)

 Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.


ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999.
   Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και
   άλλες διατάξεις.
 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3213 (ΦΕΚ Α'309/31.12.2003)
Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών
και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών
προσώπων.
            
Άρθρο 92 1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309) αντικαθίσταται ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017, 2018 και ετήσιες των ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017) υποβάλλονται από 18.2.2019 έως 30.4.2019.». 2. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4571/2018 (Α΄ 186) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι καταστάσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 για τους υπόχρεους σε υποβολή Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. για το έτος 2018 καταχωρίζονται από 3.1.2019 έως 25.1.2019 και για το έτος 2019 έως 30.4.2019.».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"