Τρίτη, 9 Απριλίου 2019

ΠΔ 31/2019: Ίδρυση Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής ΙδιοκτησίαςΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 31
Ίδρυση Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιο-
κτησίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Ίδρυση Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας

Ιδρύεται Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
(Α.Β.Ι) ως αυτοτελής υπηρεσία του Οργανισμού Βιομη-
χανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.), με έδρα την Αθήνα, η οποία
υπάγεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Β.Ι
και απολαύει διοικητικής, περιουσιακής και δημοσιονο-
μικής αυτοτέλειας (στο εξής αναφερόμενη ως «Ακαδη-
μία»). Η προαναφερθείσα επωνυμία για τις σχέσεις της
Ακαδημίας με το εξωτερικό μεταφράζεται σε «Hellenic
Industrial Property Academy».
Άρθρο 2
Σκοποί
Οι σκοποί της Ακαδημίας είναι ιδίως:
α. Να αναπτύξει ένα εθνικό σύστημα εκπαίδευσης,
κατάρτισης και πιστοποίησης στον τομέα της βιομη-
χανικής ιδιοκτησίας που θα οδηγεί στην απόκτηση του
τίτλουτου πιστοποιημένου συμβούλου ευρεσιτεχνίας
(patent attorneys).
β. Να προωθεί την ανάπτυξη και εναρμόνιση της
εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πεδίο του ελληνικού,
ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου βιομηχανικής
ιδιοκτησίας.
γ. Να προωθεί την ισότιμη πρόσβαση σε εκπαιδευτι-
κές ευκαιρίες με αντικείμενο το ελληνικό, ευρωπαϊκό και
διεθνές δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
δ. Να συμβάλλει στην ενίσχυση της ελληνικής καινο-
τομίας διά της βελτίωσης των δεξιοτήτων των χρηστών
του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου βιομηχανικής ιδι-
οκτησίας.
ε. Να ενισχύει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη συ-
νεργασία μεταξύ πιστοποιημένων συμβούλων ευρεσι-
τεχνίας και δικηγόρων δικαίου πνευματικής και βιομη-
χανικής ιδιοκτησίας.
στ. Να καταρτίζει προγραμματικές συμφωνίες και γενι-
κότερα να αναπτύσσει πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης
σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και ανώτατα εκ-
παιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας, με την επιφύλαξη του
άρθρου 48 τουν. 4485/2017 (Α’ 114), και του εξωτερικού
ή άλλους φορείς με αντικείμενο την κατάρτιση και εκ-
παίδευση των συμβούλων ευρεσιτεχνίας, την ενίσχυση
ερευνητικών δραστηριοτήτων που μπορούν να οδηγή-
σουν σε κατοχύρωση τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας
και την επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
ζ. Να πραγματοποιεί σε συνεργασία με τους φορείς
της προηγούμενης περίπτωσης ερευνητικά προγράμ-
ματα που αφορούν στη βιομηχανική ιδιοκτησία και τη
συνεισφορά της στην καινοτομία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"